(Baothanhhoa.vn) - 92 năm qua, hoạt động của văn phòng cấp ủy luôn gắn liền với lịch sử ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 18-10-1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc), Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn giúp việc cho Trung ương Đảng. Đây là sự kiện lịch sử, đánh dấu sự ra đời của văn phòng cấp ủy và sau này ngày 18-10 hằng năm được Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX đồng ý lấy làm ngày truyền thống văn phòng cấp ủy.

Văn phòng cấp ủy tỉnh Thanh Hóa thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ

92 năm qua, hoạt động của văn phòng cấp ủy luôn gắn liền với lịch sử ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 18-10-1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc), Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn giúp việc cho Trung ương Đảng. Đây là sự kiện lịch sử, đánh dấu sự ra đời của văn phòng cấp ủy và sau này ngày 18-10 hằng năm được Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX đồng ý lấy làm ngày truyền thống văn phòng cấp ủy.

Văn phòng cấp ủy tỉnh Thanh Hóa thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ

Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa làm tốt công tác tham mưu tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh.

Văn phòng cấp ủy có chức năng, nhiệm vụ là tham mưu, tổng hợp và trực tiếp phục vụ giúp cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy điều hành toàn bộ hoạt động của đảng bộ; phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy; tiếp nhận các thông tin, chủ trương của cấp ủy cấp trên và thông tin tổng hợp từ các nguồn đến cấp ủy cấp mình; trực tiếp tham mưu tổ chức và phục vụ mọi hoạt động của cấp ủy; tham mưu phục vụ công tác đối nội, đối ngoại của cấp ủy; là cơ quan làm việc trực tiếp và thường xuyên nhất với thường trực cấp ủy; cùng các ban Đảng đề xuất chủ trương chỉ đạo, nghị quyết chỉ đạo của cấp ủy. Trải qua các thời kỳ cách mạng, đội ngũ những người làm công tác văn phòng cấp ủy đã không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ đắc lực sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa sự nghiệp cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng cấp ủy tỉnh Thanh Hóa ngày nay luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; đặc biệt là phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vừa thực hiện quyết liệt các biện pháp cấp bách vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Trước yêu cầu nhiệm vụ khối lượng công việc tăng cao so với trước, trong đó có nhiều việc phát sinh, đột xuất, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao cả về chất lượng và tiến độ, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của ban thường vụ và thường trực cấp ủy, sự phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể, cùng với sự đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động, văn phòng cấp ủy đã làm tốt công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và các cấp ủy, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh và các địa phương đã đề ra.

Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, chương trình công tác của ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức in và cấp phát văn kiện đại hội; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Sau hội nghị, đã gửi đề cương học tập nghị quyết đến các cấp ủy đảng để tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, triển khai ở địa phương, đơn vị. Tham mưu hoàn thiện nội dung trình ban chấp hành ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13-11-2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa; 8 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá thực hiện nghị quyết đại hội; sửa đổi, bổ sung và ban hành Kết luận số 543-KL/TU “Về tiêu chí xác định những chương trình, dự án quan trọng cần xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư”; tham mưu ban hành 10 nghị quyết (có 6 nghị quyết chuyên đề), 181 kết luận; rà soát, hoàn chỉnh, ban hành 21 cơ chế, chính sách... để cụ thể hóa các nghị quyết, tạo cơ sở cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng cấp ủy đã tăng cường theo dõi, đánh giá sát, đúng tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy và cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, sáng tạo các phương án, kịch bản, biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với từng thời điểm, từng địa bàn, lĩnh vực. Song song với tham mưu công tác phòng, chống dịch COVID-19, văn phòng cấp ủy đã tham mưu các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, gắn với tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất quy mô lớn và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, không để xảy ra đứt gãy các chuỗi cung ứng lao động, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh; triển khai các giải pháp kích cầu du lịch sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Tham mưu tổ chức các hoạt động văn hóa - xã hội linh hoạt, thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh; triển khai các hình thức dạy học trực tuyến và trực tiếp phù hợp với diễn biến dịch bệnh, bảo đảm hoàn thành chương trình năm học 2020-2021 và 2021-2022; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh của hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở; đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho các đối tượng; triển khai nghiêm túc chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn tình trạng công dân xuất cảnh trái phép đi lao động ở Campuchia và các nước khác; chuẩn bị phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và cấp huyện năm 2022...

Bên cạnh làm tốt công tác tham mưu, các mặt hoạt động tài chính Đảng, công nghệ thông tin, hành chính, văn thư, lưu trữ,... có nhiều đổi mới; quy trình nghiệp vụ được cải tiến; chú trọng thẩm tra thể thức, thẩm quyền, kiểm soát chặt chẽ văn bản. Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng cấp ủy tích cực tham mưu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả khai thác, trao đổi thông tin, dữ liệu của Tỉnh ủy và các cấp ủy, giữa các cơ quan Đảng với các cơ quan Nhà nước, MTTQ, các đoàn thể các cấp. Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trong các cơ quan Đảng tỉnh Thanh Hóa trên mạng internet hoạt động có hiệu quả, góp phần quan trọng để thực hiện cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng....

Phát huy truyền thống 92 năm qua, đội ngũ cán bộ, chuyên viên, nhân viên, người lao động trong hệ thống văn phòng cấp ủy tiếp tục nêu cao tinh thần, thống nhất, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành để phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Trước những đòi hỏi của tình hình, nhiệm vụ mới, tập thể cán bộ, nhân viên văn phòng cấp ủy tiếp tục phấn đấu, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ mọi mặt, góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành “tứ giác” phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Bài và ảnh: Minh Hiếu


Bài và ảnh: Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]