(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4-6, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ (XDCS&THQCDC) tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 7-1-2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở" tại TP Sầm Sơn.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị tại TP Sầm Sơn

Sáng 4-6, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ (XDCS&THQCDC) tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 7-1-2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở" tại TP Sầm Sơn.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị tại TP Sầm Sơn

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tỉnh kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 7-1-2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở" tại TP Sầm Sơn.

Cùng tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trước khi làm việc với Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC TP Sầm Sơn, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra thực tế việc thực hiện QCDC tại phường Trường Sơn và Công ty CP Môi trường Đô thị và Dịch vụ du lịch Sầm Sơn.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị tại TP Sầm Sơn

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các thành viên trong đoàn kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 7-1-2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở" tại phường Trường Sơn.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo thành phố Sầm Sơn đã trình bày báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 7-1-2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị tại TP Sầm Sơn

Lãnh đạo TP Sầm Sơn báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 7-1-2016 của Bộ Chính trị

Báo cáo của Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC TP Sầm Sơn nêu rõ: Ngay sau khi Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị ra đời đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị của thành phố quan tâm triển khai, tổ chức thực hiện, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Đây là cơ sở quan trọng vừa phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, vừa nâng cao nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố. Nhờ vậy, kết quả thực hiện QCDC ở từng loại hình cơ sở có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu; dân chủ đại diện được phát huy, dân chủ trực tiếp được mở rộng; phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực ở cơ sở.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị tại TP Sầm Sơn

Các thành viên trong đoàn kiểm tra.

Đến nay, 11/11 phường, xã đã thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính của Nhân dân. Bên cạnh đó, giai đoạn 2016-2020 các phường, xã đã thành lập và kiện toàn 11 Ban thanh tra Nhân dân. Các Ban thanh tra Nhân dân đã tổ chức giám sát 162 cuộc ở cơ sở, phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết 45 vụ việc; rà soát, bổ sung 148 hương ước, quy ước của thôn, khu phố để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị tại TP Sầm Sơn

Lãnh đạo TP Sầm Sơn tham gia buổi làm việc.

Cùng với đó, việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong các doanh nghiệp của thành phố trong 5 năm qua cũng được quan tâm thực hiện. TP Sầm Sơn hiện có 625 doanh nghiệp, với hơn 6.863 lao động, trong đó có 26 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn với 1.895 hội viên.

Những năm qua, có 54% số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã tổ chức hội nghị người lao động; 47% doanh nghiệp xây dựng quy chế hội nghị; 58% doanh nghiệp có ký thỏa ước lao động tập thể. Mặt khác, hoạt động của Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC các cấp của thành phố cũng có nhiều đổi mới nhất là việc chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị tại TP Sầm Sơn

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy khẳng định: Trong 5 năm qua TP Sầm Sơn đã triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), do đó đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hành dân chủ ở cơ sở.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc XDCS&THQCDC ở cơ sở trong những năm tới, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy thành phố, Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC thành phố tiếp tục tổ chức, quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về nhiệm vụ XDCS&THQCDC ở cơ sở. Đồng thời, nâng cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC các phường, xã, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và cán bộ đảng viên trong triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị tại TP Sầm Sơn

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC tập trung bàn và đề ra nhiều giải pháp để tham mưu cho Thành ủy thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện QCDC ở tất cả các loại hình; gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, hàng năm, các cấp ủy đảng từ thành phố đến các phường, xã cần xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện XDCS&THQCDC. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính và 11 nội dụng phải công khai để Nhân dân được biết.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố cần chú trọng nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần, trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục hoàn thiện quy chế tiếp công dân, gắn với nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân; chủ động nắm tình hình cơ sở, làm tốt công tác an sinh xã hội, tăng cường quản lý nhà nước đối với những lĩnh vực dễ phát sinh khiếu kiện, bức xúc trong Nhân dân; đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước; quan tâm đổi mới hoạt động của Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC các cấp, thường xuyên về cơ sở để nắm tình hình Nhân dân.

Đồng chí tin tưởng với quyết tâm cao, các cấp ủy đảng TP Sầm Sơn tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo để vượt qua giai đoan khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cũng như thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]