(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Sáng 12-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố.

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2021, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45, ngày 20-6-2020 và Thông báo kết luận số 174, ngày 8-6-2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 133, ngày 17-11-2020 về Ngày bầu cử, là ngày Chủ nhật, 23-5-2021.

Xác định rõ nhiệm vụ lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của tỉnh trong năm 2021; ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kiện toàn các chức danh trong cấp ủy, chính quyền, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị đầu tiên, Chỉ thị số 01 ngày 25-11-2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng để giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. UBND tỉnh đã thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh và chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các công việc cần thực hiện trong cuộc bầu cử.

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, cùng với việc quán triệt các nội dung cơ bản của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các đại biểu được nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ trực tiếp quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác bầu cử. Đây là những nội dung rất quan trọng, quyết định đến việc tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Để hội nghị đạt kết quả tốt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương và từng đồng chí tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm; gương mẫu tiếp thu các nội dung do các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày. Dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu kỹ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi trong các văn bản của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là những nội dung mới so với các cuộc bầu cử trước và lịch trình thời gian các công việc thực hiện trong cuộc bầu cử để tạo sự thống nhất cao về nhận thức để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện một cách có hiệu quả ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Đồng chí Trần Quốc Huy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ triển khai nội dung cơ bản của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Quốc Huy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ triển khai nội dung cơ bản của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Theo đó, Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Người ứng cử ĐBQH phải đáp ứng các tiêu chuẩn của ĐBQH quy định tại Luật tổ chức Quốc hội. Người ứng cử đại biểu HĐND phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử.

Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND cũng nêu lên dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ ĐBQH, đại biểu HĐND, đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu. Nhiệm vụ, quyền hạn chung của Hội đồng bầu cử quốc gia; nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bầu cử quốc gia trong việc tổ chức bầu cử ĐBQH; việc chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND. Hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH. Hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND và điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND…

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt các Chỉ thị của Bộ Chính trị và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp đó, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 25-11-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Thông báo kết luận số 174-TB/TW ngày 8-6-2020 của Bộ Chính trị về phương hướng bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và một số nội dung trọng tâm có liên quan.

Theo đó, Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 25-11-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, để mỗi cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc bầu cử, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh năm 2021. Có kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp phải bảo đảm đúng quy trình luật định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các quy trình, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác bầu cử, nhất là về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị phụ trách bầu cử. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng bộ về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên yêu cầu sau hội nghị này, các cấp, các ngành, các địa phương và từng đồng chí tham dự hội nghị phải nhanh chóng triển khai, quán triệt các văn bản về Luật bầu cử. Đồng thời ban hành chỉ thị về bầu cử; quyết định thành lập ban bầu cử, ủy ban bầu cử của huyện, thị xã, thành phố. Thường trực HĐND cấp huyện và cấp xã phải dự kiến xác định được tổng số đại biểu của cấp mình. Ủy ban MTTQ thống nhất với Thường trực HĐND dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ đại biểu HĐND trước ngày 25-1-2021. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, số lượng, thành phần đã được phân bổ trước tết Nguyên đán Tân Sửu.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nêu lên những vướng mắc, phát sinh trong công tác bầu cử của nhiệm kỳ trước, qua đó yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung khắc phục trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 sắp tới.

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh triển khai Văn bản của Thường trực HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe đồng chí Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh triển khai Văn bản của Thường trực HĐND tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện Điều 9, Luật số 85/2015/QH13 ngày 25-6-2015 của Quốc hội về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nêu rõ: Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các địa phương trong tỉnh phải bắt tay ngay vào công việc; cụ thể hóa và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 01, ngày 1-12-2020 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 330, ngày 6-12-2020 của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nội dung Chỉ thị số 48, ngày 9-12-2020 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 02, ngày 28-12-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết năm 2021; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Trong đó, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cấp bách để phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là đàn gia súc; thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, khí hậu trên địa bàn tỉnh để thông tin kịp thời cho người dân biết, chủ động các biện pháp phòng, chống rét... Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong dịp Tết, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 137 ngày 27-11-2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo... bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trong dịp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu và thời gian tiếp theo. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nghiêm cấm biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức và không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi, du lịch...

Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua yêu nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đối với sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới.

Trên cơ sở các nội dung quán triệt tại hội nghị hôm nay, các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới đến công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để khẩn trương cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các công việc cần thực hiện trong cuộc bầu cử theo chức trách, nhiệm vụ được phân công, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh, để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Các đồng chí lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh lan tỏa đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong bộ máy hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, tích cực lao động, tận tụy, tâm huyết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực cống hiến trong công việc, sẵn sàng “làm hết việc, không làm hết giờ”, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh…

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]