(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10 - 1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09/NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 09 – NQ/TU về công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi

Sáng 10 - 1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09/NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020”.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 09 – NQ/TU về công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi

Toàn cảnh hội nghị.

Các đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban của Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện miền núi; các huyện, thị xã, thành phố miền xuôi có chương trình kết nghĩa với các huyện miền núi.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 09 – NQ/TU về công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu tại hội nghị.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp ở các huyện miền núi được nâng lên, tạo chuyển biến quan trọng về công tác giảm nghèo. Tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có bước phát triển khá toàn diện; tốc độ tăng trưởng năm 2017 đạt 9,2 % (tăng 2,3 % so với năm 2013); đời sống vật chất, tinh thần vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện rõ rệt. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường và củng cố; nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, việc làm cho lao động được quan tâm giải quyết. Sự nghiệp giáo dục, văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân có chuyển biến tích cực. Hệ thống chính trị được củng cố, đội ngũ cán bộ là người dân tộc được quan tâm đào tạo bồi dưỡng; an ninh, trật tự trên vùng dân tộc và miền núi được giữ vững, góp phần nâng nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo. Tốc độ giảm nghèo ở các huyện miền núi luôn cao hơn 1,7 lần bình quân chung toàn tỉnh, trong đó 7 huyện nghèo cao gấp 2,1 lần bình quân chung toàn tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 5,5 % (giai đoạn 2013-2015) và giảm 4,42 % (giai đoạn 2016-2017); thu nhập bình quân đầu người tăng 1,6 lần so với năm 2013 và tăng 1,25 % so với năm 2015. Đến nay, có 1/7 huyện (Như Xuân) thoát khỏi diện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; 17,4% xã đặc biệt khó khăn và 8,12 % thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn theo tiêu chí quy định; có 33 xã và 35 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 09 – NQ/TU về công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi

Đại diện lãnh đạo huyện Như Xuân phát biểu tại hội nghị.

Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra trong Kết luận số 56-KL/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 142/KH-UBND của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện hơn về công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi đến năm 2020, đạt mục tiêu giảm nghèo của tỉnh đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện miền núi thấp còn 1,04%, các huyện nghèo còn 4,12 %; thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng khoảng 2,5 lần so với năm 2015. Không còn hộ ở nhà tạm, bảo đảm có diện tích nhà ở tối thiểu 8m2/người trở lên; không còn thôn, bản không có điện và 95% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh. Phấn đấu có ít nhất 2/6 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; 20-30% số xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn theo tiêu chí quy định… 100% số xã ở 11 huyện miền núi được tỉnh phê duyệt phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 09 – NQ/TU về công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU.

Tại hội nghị, các đại biểu phát biểu tập trung nêu lên những tồn tại, hạn chế trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ở các huyện miền núi. Như việc lồng ghép các nguồn vốn, các dự án phát triển sản xuất của chương trình giảm nghèo chưa đạt hiệu quả cao. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất sử dụng hiệu quả thấp; hoạt động phát triển sản xuất chủ yếu vẫn là hỗ trợ cho không; việc thực hiện hỗ trợ giống cây, giống con chưa gắn với tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Một số mô hình phát triển sản xuất thành công nhưng việc nhân rộng còn hạn chế… Một số cơ chế chính sách thực hiện chưa linh hoạt, chưa sát, chưa phù hợp với một số địa phương; nội dung chính sách thiết kế chưa sát, chưa điều chỉnh kịp thời với với thực tế ở cơ sở, văn bản hướng dẫn chậm, còn có những nội dung chồng chéo giữa các ngành có liên quan, dẫn đến gây khó cho công tác tổ chức triển khai thực hiện tại cơ sở.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 09 – NQ/TU về công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Bá Oai trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nêu rõ, những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chính sách giảm nghèo và đạt được nhiều kết quả. Đồng thời, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực của các cấp, các ngành, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU trong thời gian qua. Tuy nhiên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn nêu ra một số hạn chế trong quá trình thực hiện nghị quyết. Đó là, một số chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết số 09-NQ/TU đạt thấp, một số chỉ tiêu đạt cao nhưng chưa bền vững. Nhận thức, kỹ năng cho người nghèo còn thấp; tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan vẫn còn tác động đến người nghèo. Nguồn lực đầu tư còn phân tán, chưa mang lại hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nhèo. Việc triển khai đầu tư xây dựng một số dự án chưa mang lại hiệu quả, huy động xã hội hóa kết quả còn hạn chế... Một số huyện, xã chưa triển khai giảm nghèo đến hộ. Chương trình hợp tác của một số ngành, địa phương với các huyện miền núi chưa thực sự chủ động, chưa xây dựng thành chương trình cụ thể để thực hiện…

Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu của Nghị quyết số 09-NQ/TU và Kế hoạch số 142/KH-UBND của UBND tỉnh đề ra đến năm 2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp, dịch vụ. Nâng cao nhận thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong sản xuất cho người nghèo. Nghiên cứu huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp với thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực cho người nghèo, tác động đến giảm nghèo. Triển khai thực hiện có hiệu quả tín dụng của Nhà nước. Tăng cường vận động các doanh nghiệp tham gia bằng hình thức hỗ trợ để thực hiện công tác giảm nghèo nhanh và bền vững. Nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản của người nghèo; nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu giảm nghèo; ứng ụng công nghệ thông tin trong quản lý hộ nghèo. Đồng thời, tăng cường kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU và Kế hoạch số 142/KH-UBND của UBND tỉnh để bảo đảm thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở các huyện miền núi.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 09 – NQ/TU về công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU.

Tại hội nghị, các đồng chí: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 48 tập thể, 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Xuân Hùng


Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]