(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27-11, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11-2021 tiếp tục làm việc. Các đại biểu tham dự phiên họp đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào quy định nâng cao công tác quản lý bộ máy Nhà nước và một số chính sách, kế hoạch triển kinh tế - xã hội.

Thảo luận, cho ý kiến vào quy định nâng cao công tác quản lý bộ máy Nhà nước và một số chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 27-11, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11-2021 tiếp tục làm việc. Các đại biểu tham dự phiên họp đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào quy định nâng cao công tác quản lý bộ máy Nhà nước và một số chính sách, kế hoạch triển kinh tế - xã hội.

Thảo luận, cho ý kiến vào quy định nâng cao công tác quản lý bộ máy Nhà nước và một số chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hoá quản lý.

Dự thảo do Sở Nội vụ tham mưu xây dựng gồm 4 chương, 17 điều, quy định cụ thể nguyên tắc, nội dung, quyền hạn về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí làm việc, biên chế công chức, số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) và cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh; quy định rõ nhiệm vụ và quyền hạn của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc sở, thủ trưởng đơn vị, UBND cấp huyện…

Thảo luận, cho ý kiến vào quy định nâng cao công tác quản lý bộ máy Nhà nước và một số chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Thảo luận, cho ý kiến vào quy định nâng cao công tác quản lý bộ máy Nhà nước và một số chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Các đại biểu dự phiên họp.

So với quy định được ban hành theo Quyết định số 1100/2007/QĐ-UBND, ngày 12-4-2007, dự thảo quy định lần này có nhiều điểm mới, như bổ sung đối tượng áp dụng: Quỹ xã hội, quỹ từ thiện; sửa đổi nguyên tắc 1: “Đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện của Đảng và đồng bộ trong việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật”; bổ sung một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, của Giám đốc sở, Chủ tịch UBND cấp huyện…

Thảo luận, cho ý kiến vào quy định nâng cao công tác quản lý bộ máy Nhà nước và một số chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Quốc Huy trình bày Tờ trình về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hoá quản lý.

Thảo luận, cho ý kiến vào quy định nâng cao công tác quản lý bộ máy Nhà nước và một số chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Chánh Thanh tra tỉnh Mai Sỹ Diến phát biểu tại phiên họp.

Qua nghiên cứu dự thảo quy định cũng như ý kiến góp ý của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thống nhất chủ trương và nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hoá quản lý mới thay thế quy định cũ được ban hành theo Quyết định số 1100/2007/QĐ-UBND, ngày 12-4-2007. Đồng thời đề nghị Sở Nội vụ - đơn vị chủ trì soạn thảo quy định tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý tại phiên họp, để hoàn thiện dự thảo quy định theo yêu cầu.

Thảo luận, cho ý kiến vào quy định nâng cao công tác quản lý bộ máy Nhà nước và một số chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh luu ý nội dung quy định phải được xây dựng trên căn cứ pháp lý, bảo đảm tính chặt chẽ, đúng quy định, sát với thực tiễn của tỉnh; bảo đảm nguyên tắc phân cấp, tăng thẩm quyền, tính chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị trong quản lý cán bộ. Quá trình triển khai thực hiện quy định phải gắn với công tác kiểm tra, giám sát.

Thảo luận, cho ý kiến vào quy định nâng cao công tác quản lý bộ máy Nhà nước và một số chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Văn Thức phát biểu tại phiên họp.

Phiên họp cũng thảo luận, cho ý kiến về Quy định chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường THPT chuyên Lam Sơn và các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút đào tạo cán bộ, giảng viên cho phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y tại Thanh Hóa giai đoạn 2022-2026; Chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thống nhất nội dung dự thảo các chính sách; đồng thời giao đơn vị chủ trì soạn thảo phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện nội dung, tờ trình, các văn bản liên quan trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2021/QH15, ngày 13-11-2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chích sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Thảo luận, cho ý kiến vào quy định nâng cao công tác quản lý bộ máy Nhà nước và một số chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Giám đốc Sở Tài Chính Nguyễn Văn Tứ phát biểu tại phiên họp.

Mục đích của việc ban hành kế hoạch nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh Thanh Hóa, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Cùng với việc thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, sẽ tạo bước phát triển toàn diện, đột phá cho tỉnh, để trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước; xác định cụ thể nhiệm vụ của các ngành, địa phương, đơn vị trong việc tham mưu triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm tính khả thi và chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Thảo luận, cho ý kiến vào quy định nâng cao công tác quản lý bộ máy Nhà nước và một số chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại phiên họp.

Kế hoạch cũng là căn cứ cho các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, giải pháp, biện pháp cụ thể để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công; đồng thời, làm căn cứ để tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Thảo luận, cho ý kiến vào quy định nâng cao công tác quản lý bộ máy Nhà nước và một số chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Dự thảo Kế hoạch đặt ra nhiệm vụ là Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đối với các chính sách quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước; chính sách về quản lý đất đai; chính sách về quản lý rừng và chính sách về quản lý quy hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cơ bản thống nhất với nội dung Dự thảo Kế hoạch, đồng thời cho ý kiến cụ thể đối với một số nội dung trong dự thảo, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến góp ý hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến quyết định.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]