(Baothanhhoa.vn) - Thạch Thành là huyện miền núi phía Bắc của tỉnh Thanh Hóa, có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong các cuộc kháng chiến, kiến quốc. Nhân dân 2 dân tộc Kinh, Mường đang sinh sống trên địa bàn Thạch Thành có chung một cội nguồn và một nền văn hóa lịch sử lâu đời, với truyền thống cần cù, đoàn kết, thi đua trong lao động sản xuất, nâng cao đời sống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phong trào thi đua ở Thạch Thành hướng đến kỷ niệm 80 năm chiến khu du kích Ngọc Trạo

Thạch Thành là huyện miền núi phía Bắc của tỉnh Thanh Hóa, có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong các cuộc kháng chiến, kiến quốc. Nhân dân 2 dân tộc Kinh, Mường đang sinh sống trên địa bàn Thạch Thành có chung một cội nguồn và một nền văn hóa lịch sử lâu đời, với truyền thống cần cù, đoàn kết, thi đua trong lao động sản xuất, nâng cao đời sống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phong trào thi đua ở Thạch Thành hướng đến kỷ niệm 80 năm chiến khu du kích Ngọc Trạo

Chiến khu du kích Ngọc Trạo.

Chiến khu du kích Ngọc Trạo, với đội du kích thoát ly đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa ra đời là kết quả tất yếu của quá trình vận động cách mạng nhằm quán triệt chủ trương của Đảng tiến tới chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Đây cũng là một trong những đội du kích thoát ly sớm nhất sau khi triển khai Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trương ương Đảng lần thứ 8 (tháng 5-1941). Những chiến tích hào hùng và sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ du kích chiến khu Ngọc Trạo đã tô thắm truyền thống cách mạng, là niềm tự hào, là sức mạnh, nguồn cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nói chung, của huyện Thạch Thành nói riêng.

Trong 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, phát huy truyền thống cách mạng của chiến khu du kích Ngọc Trạo, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Thạch Thành đã năng động, sáng tạo, vận dụng các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tự lực, tự cường, đẩy mạnh phát triển kinh tế và cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thực tế cho thấy, kinh tế - xã hội của huyện phát triển bền vững, quốc phòng - an ninh được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được mở rộng và phát triển, đời sống của Nhân dân được nâng lên rõ rệt, nhiều điển hình tập thể và cá nhân tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước mang lại những hiệu quả thiết thực, đã và đang tạo ra những tiền đề vững chắc thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Đi đôi với đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Thạch Thành đã và đang triển khai thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020–2025, quyết nghị. Trong đó, huyện triển khai thực hiện 3 khâu đột phá, gồm: Đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, từng bước đồng bộ theo hướng hiện đại; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn mới. 4 chương trình trọng tâm, là: Phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao theo chuỗi giá trị và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025; phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị, giai đoạn 2021-2025; phát triển du lịch, giai đoạn 2021-2025; chương trình trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Quách Thị Tươi, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Thành, cho biết: Những tháng đầu năm 2021, Huyện ủy, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020–2025 đề ra; đồng thời, phát động các phong trào thi đua lập thành tích hướng đến kỷ niệm 80 năm chiến khu du kích Ngọc Trạo. Với những nội dung, như: Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh, trong đó, phát triển một số ngành, lĩnh vực có tiềm năng thế mạnh của địa phương được quan tâm, chú trọng. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất gắn với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng đảng bộ và các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Huyện tổ chức quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Đổi mới hoạt động của HĐND các cấp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, cụ thể đến từng đoàn viên, hội viên; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị... Ngoài ra, huyện Thạch Thành còn tổ chức cuộc thi tìm hiểu về chiến khu du kích Ngọc Trạo, Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Thạch Thành, Giải bóng chuyền Ngọc Trạo năm 2021.

Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 tác động đến hầu hết các ngành, lĩnh vực, sản xuất và đời sống của Nhân dân. Trước tình hình đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ kép “vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa duy trì, phát triển kinh tế - xã hội”; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021. 7 tháng năm 2021, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.234 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 2.588 tỷ đồng, tăng hơn 20%...; tổng giá trị ngành dịch vụ đạt 3.034 tỷ đồng, tăng 18,9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 7,8%, doanh thu vận tải tăng 13,3%...; tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội hơn 1.295 tỷ đồng.

Đi đôi với phát triển kinh tế, hoạt động văn hóa, thông tin về các nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được huyện Thạch Thành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm thực hiện. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và ngành y tế. Chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; ứng dụng các kỹ thuật cao trong khám và chữa bệnh. Đi đôi với đó, huyện chỉ đạo thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội; nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, chu đáo. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện và đã giải quyết việc làm mới cho 1.225 lao động.

Với những kết quả đạt được và thông qua các phong trào thi đua còn nhằm khích lệ, tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa lịch sử và quá trình vận động thành lập, hoạt động của chiến khu du kích Ngọc Trạo; tôn vinh ý chí anh dũng quật cường của các chiến sĩ du kích Ngọc Trạo, truyền thống yêu nước và cách mạng của đồng bào các dân tộc huyện Thạch Thành nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung. Đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; động viên tuổi trẻ Thạch Thành phát huy truyền thống 80 năm ngày thành lập chiến khu du kích Ngọc Trạo trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Thạch Thành mãi mãi tự hào về chiến khu du kích Ngọc Trạo, nguyện phát huy truyền thống, tập trung sức mạnh tổng hợp và sự đồng thuận của Nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Xuân Hùng


Bài và ảnh: Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]