(Baothanhhoa.vn) - Tại hội thảo “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, được tổ chức ngày 4-7-2020, PGS.TS. Phạm Trung Lương, Nguyên Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, đã có tham luận quan trọng, trong đó nhấn mạnh Thanh Hóa cần tiếp tục xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Phát triển Thanh Hóa trở thành một trong những trọng điểm du lịch của cả nước, trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ

Tại hội thảo “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, được tổ chức ngày 4-7-2020, PGS.TS. Phạm Trung Lương, Nguyên Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, đã có tham luận quan trọng, trong đó nhấn mạnh Thanh Hóa cần tiếp tục xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Phát triển Thanh Hóa trở thành một trong những trọng điểm du lịch của cả nước, trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ

PGS.TS. Phạm Trung Lương

Thanh Hóa là địa phương hội tụ nhiều tiềm năng phát triển du lịch mang tính đặc thù, đặc biệt về lịch sử văn hóa bên cạnh các giá trị tự nhiên đặc sắc và hấp dẫn như biển Sầm Sơn, VQG Bến En, …Với tiềm năng du lịch đặc sắc mang tính đặc thù về văn hóa và tự nhiên, Thanh Hóa có thế mạnh nổi trội trong phát triển du lịch văn hóa - lịch sử và du lịch biển. Đây là lợi thế tạo nên thương hiệu riêng có của điểm đến Thanh Hóa, góp phần quan trọng tạo nên sức cạnh tranh của điểm đến.

Nhận thức được những tiềm năng và lợi thế về du lịch, trong những năm qua, đặc biệt từ những năm 2000 trở lại đây,Thanh Hóa đã chú trọng phát triển du lịch, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là tạo việc làm, nâng cao thu nhập củacộng đồng và tạo được hình ảnh của Thanh Hóa như một điểm đến năng động, giàu bản sắc và thân thiện.

Đặc biệt là sau 3 năm thực hiện Quyết định số 209-QĐ/TU ngày 27/5/2016 về “Chương trình phát triển du lịch Thanh Hoá giai đoạn 2016 - 2020” và Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về “Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”, du lịch Thanh Hóa đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, thực sự là khâu “đột phá” trong phát triển kinh tế của tỉnh và đã đạt được những kết quả tích cực đáng ghi nhận

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được, phát triển du lịch Thanh Hóa thời gian qua còn có những bất cập, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển du lịch thực sự trở thành ngành mũi nhọn theo hướng bền vững, như: Nhận thức xã hội, năng lực quản lý nhà nước về du lịch còn hạn chế, công tác đầu tư cho phát triển du lịch, đặc biệt là từ nguồn ngân sách Nhà nước chưa đáp ứng nhu cầu, môi trường du lịch còn nhiều bất cập, vấn đề xử lý rác thải tại các khu du lịch chưa thực sự được quan tâm giải quyết có hiệu quả...

Trên cơ sở các quan điểm chung theo chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; căn cứ các đặc điểm riêng của vùng Bắc Trung Bộ và tỉnh Thanh Hóa, mục tiêu tổng quát đối với phát triển du lịch Thanh Hóa gồm:

Phát triển Thanh Hóa trở thành một trong những trong điểm du lịch của cả nước, trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ: Với tiềm năng về tài nguyên du lịch và lợi thế so sánh cùng với những cơ hội phát triển, Thanh Hóa hội tụ đầy đủ các yếu tố và điều kiện thuận lợi để phát triển thành trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ vào những năm 2030 và trở thành một trong những trọng điểm du lịch của cả nước sau những năm 2030.

Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có đóng góp tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương tỉnh Thanh Hóa và vùng Bắc Trung Bộ nói chung: Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển Thanh Hóa trở thành điểm đến hàng đầu của Việt Nam về du lịch lịch sử - văn hóa. Tập trung đầu tư xây dựng cụm Thành nhà Hồ - Lam Kinh - Suối cá Cẩm Lương trở thành trọng điểm du lịch hấp dẫn của vùng Bắc Trung Bộ; TP. Thanh Hóa và Sầm Sơn trở thành trung tâm du lịch gắn với đô thị giàu bản sắc văn hóa tầm cỡ trong vùng; và các tổ hợp dịch vụ du lịch đẳng cấp quốc tế.

Phấn đấu đến năm 2030, du lịch Thanh Hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo tiền đề trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh sau những năm 2030, góp phần tích cực đảm bảo an ninh, quyền chủ biên giới của đất nước. Đến năm 2045, phát triển du lịch từ vị trí là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trở thành ngành kinh tế trụ cột chính.

Dựa trên hệ thống các tiêu chí của ngành kinh tế mũi nhọn được đề cập ở trên, những mục tiêu tổng quát triển phát triển du lịch Thanh Hóa cho giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ được cụ thể hóa cho từng giai đoạn phát triển như sau:

- Đến năm 2030: Tỷ lệ đóng góp trực tiếp của du lịch trong GRDP tỉnh Thanh Hóa đạt từ 10,0% - 12,0%. Tỷ lệ việc làm trực tiếp trong ngành đạt 8,0% tổng số lao động trong độ tuổi của tỉnh Thanh Hóa, tạo ra số lao động gián tiếp cho xã hội bằng 1,5 số lao động trực tiếp. Tỷ lệ đóng góp của một số ngành liên quan trực tiếp gồm: thương mại, giao thông vận tải, xây dựng, nông nghiệp từ giá trị gia tăng do du lịch đem lại trong GRDP Thanh Hóa đạt từ 8,0 - 10,0%.

- Đến năm 2045: Tỷ lệ đóng góp trực tiếp của du lịch trong GRDP tỉnh Thanh Hóa đạt trên 15,0%. Tỷ lệ việc làm trực tiếp trong ngành đạt từ 10,0 - 15% tổng số lao động trong độ tuổi của tỉnh Thanh Hóa, tạo ra số lao động gián tiếp cho xã hội bằng 2,0 số lao động trực tiếp. Tỷ lệ đóng góp của một số ngành liên quan trực tiếp gồm: thương mại, giao thông vận tải, xây dựng, nông nghiệp từ giá trị gia tăng do du lịch đem lại trong GRDP Thanh Hóa đạt từ 10,0 - 15,0%.

Để có thể thực hiện được các mục tiêu phát triển du lịch Thanh Hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng đến năm 2030, tạo tiền đề trở thành ngành kinh tế mũi nhọn sau những năm 2030 và đến năm 2045 trở thành một trong những trụ cột kinh tế chính, một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cần được xem xét, tập trung thực hiện bao gồm:

Giai đoạn 2021- 2030: Trong giai đoạn này, để có thể khắc phục có hiệu quả những hạn chế của du lịch trong giai đoạn đến năm 2020 để trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh vào năm 2030, tạo tiền đề để thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn sau những năm 2030 với những tiêu chí cụ thể như đề ra ở trên, một số nhiệm vụ và giải pháp chính cần chú trọng gồm: Nâng cao nhận thức đúng về du lịch; Hoàn thiện thể chế, bộ máy quản lý và đẩy mạnh đầu tư khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế du lịch; Phát triển sản phẩm - thị trường du lịch; Nâng cao hiệu quả quản lý điểm đến và chất lượng dịch vụ du lịch; Tăng cường liên kết, phối hợp liên ngành, liên vùng trong phát triển du lịch; Phát triển nguồn nhân lực du lịch; Bảo tồn các giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trường du lịch.

Giai đoạn 2031- 2045: Trong giai đoạn này cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn những giải pháp cơ bản trên để đảm bảo du lịch phát triển thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và tiến tới trở thành ngành kinh tế “trụ cột” của tỉnh vào những năm 2045. Trong số những nhiệm vụ và giải pháp trên, chú trọng với một số nhiệm vụ trọng yếu sau: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; - Có được đội ngũ lao động chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế trụ cột của tỉnh;.

Tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với quyết tâm chính trị cao trên cơ sở tiếp tục nâng cao nhận thức xã hội, sự đồng lòng,nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, sự đồng tình của cộng đồng doanh nghiệp du lịch. Chú trọng việc xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù. Quan tâm và chủ động thực hiện nỗ lực liên kết du lịch Thanh Hóa với các địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ và vùng Đồng bằng sông Hồng & Duyên hải Đông Bắc, đặc biệt với Hà Nội; kết nối TP. Thanh Hóa với Sầm Sơn và các địa bàn trọng điểm du lịch của tỉnh để khai thác có hiệu quả tiềm năng tài nguyên, lợi thế du lịch và đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao hiệu quả tăng trưởng du lịch và tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho cộng đồng.

(Lược trích ý kiến của PGS.TS. Phạm Trung Lương, Nguyên Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch)

Hồng Hạnh – Minh Hiếu

Tin liên quan:

Hồng Hạnh – Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]