(Baothanhhoa.vn) - Xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách, trong 9 tháng năm 2018 cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã triển khai, thực hiện đồng bộ các quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác PCTN.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Những chuyển biến tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách, trong 9 tháng năm 2018 cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã triển khai, thực hiện đồng bộ các quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác PCTN.

Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại huyện Yên Định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 86-KH/TU yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN của địa phương, đơn vị và thành lập 2 đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đối với ban thường vụ 2 huyện và đảng ủy - ban giám đốc 2 sở, ngành; Kế hoạch số 99-KH/TU về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ban Nội chính Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng tập trung xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo; vụ việc, vụ án Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện với nhiều hình thức thiết thực phù hợp với từng nhóm đối tượng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. UBND tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018. Toàn tỉnh đã tổ chức 338 hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN cho 23.698 lượt người; ban hành mới 132 văn bản và sửa đổi 6 văn bản hướng dẫn thực hiện Luật PCTN. Sở Tư pháp biên soạn, in ấn, phát hành 8.000 cuốn tài liệu tuyên truyền pháp luật; 2.400 cuốn bản tin tư pháp, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến quy định về PCTN. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì xây dựng, đăng tải, phát sóng 48 chuyên mục trên Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về công tác PCTN. Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, đã sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm tài sản công; cấp phát, sử dụng kinh phí; tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng; tiến hành kiểm tra việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Qua kiểm tra của đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo PCTN tại một số đơn vị, địa phương thời gian qua cho thấy đã có những chuyển biến tích cực.

Tại Yên Định, thực hiện công tác PCTN, lãng phí, từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động thành lập các đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội tại một số địa phương, kịp thời uốn nắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, yêu cầu tuân thủ các quy trình, quy định của pháp luật; đồng thời giúp cho cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ, nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Đồng thời, UBND huyện, thanh tra huyện đã thực hiện nhiều cuộc thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như thu chi tài chính ngân sách, quản lý tài chính các trường học, quản lý đất đai, quản lý thu chi HTX, thanh tra trách nhiệm. Qua thanh tra, phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế, đã kiến nghị thu hồi ngân sách và giảm trừ quyết toán số tiền sai phạm, đồng thời làm rõ trách nhiệm, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm.

UBND TP Thanh Hóa đã ban hành nhiều công văn, chỉ đạo tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ; đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy định cụ thể chế độ, định mức thanh toán hội nghị, công tác phí, kinh phí đào tạo, sử dụng tài sản công... Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm, qua thẩm định dự toán 17 dự án đầu tư xây dựng cơ bản do UBND thành phố làm chủ đầu tư, đã cắt giảm hơn 13 tỷ đồng (bằng 16% giá trị đầu tư trình duyệt), qua thẩm định phê duyệt quyết toán với tổng mức trình phê duyệt đối với 37 dự án đã cắt giảm 2,792 tỷ đồng (bằng 3,76% giá trị đầu tư trình duyệt). Thường xuyên rà soát thủ tục hành chính nhằm phát hiện những điểm bất cập, chưa phù hợp để bãi bỏ, bổ sung, sửa đổi theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi bổ sung; rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính bình quân giảm 30% so với quy định.

Ngành thanh tra đã tiến hành 216 cuộc thanh tra hành chính, 399 cuộc thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực, qua thanh tra phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế với số tiền 74.187,97 triệu đồng, 5.671 m2 đất; kiến nghị thu hồi 29.750,11 triệu đồng; đã thu 29.072,68 triệu đồng, đạt 98%; kiến nghị xử lý khác 44.431,86 triệu đồng và 5.671 m2 đất; xử phạt vi phạm hành chính 535 tổ chức và 429 cá nhân với số tiền xử phạt 23.394 triệu đồng, đã thu 23.334 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã thụ lý giải quyết 7 vụ, 6 bị can phạm tội về tham nhũng; trong đó khởi tố mới 6 vụ, 5 bị can; án năm 2017 chuyển sang 1 vụ, 2 bị can (trong đó cơ quan điều tra Công an tỉnh khởi tố mới 2 vụ, 2 bị can, cơ quan điều tra cấp huyện khởi tố mới 4 vụ, 3 bị can). Đã kết thúc điều tra 1 vụ, 2 bị can...

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các giải pháp PCTN, thì cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu một số địa phương, đơn vị chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, PCTN, chưa đưa nội dung cụ thể vào kế hoạch, nghị quyết thực hiện của địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, một số cơ chế, chính sách tuy đã được sửa đổi, bổ sung, nhưng vẫn còn bất cập so với thực tiễn, nhất là trong lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư... là những kẽ hở, khó khăn trong thực hiện các biện pháp PCTN.

Để thực hiện hiệu quả công tác PCTN, lãng phí, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, trọng tâm là Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tiếp tục rà soát cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng. Tăng c­ường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán của Nhà nước tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận quan tâm, tập trung phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc giám sát cán bộ, công chức và các cơ quan tổ chức, đơn vị để phát hiện, đấu tranh với các hiện tượng tham nhũng, lãng phí.


Bài và ảnh: Hà Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]