(Baothanhhoa.vn) - Trải qua 89 năm xây dựng và trưởng thành, ngành tuyên giáo của Đảng đã có các tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng, nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, ngành tuyên giáo vẫn luôn giữ vị trí quan trọng, hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng; được Đảng xác định là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng.

Kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Ngành tuyên giáo (1-8-1930 - 1-8-2019)

Ngành tuyên giáo Thanh Hóa phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục làm tốt nhiệm vụ trong tình hình mới

Trải qua 89 năm xây dựng và trưởng thành, ngành tuyên giáo của Đảng đã có các tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng, nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, ngành tuyên giáo vẫn luôn giữ vị trí quan trọng, hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng; được Đảng xác định là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng.

Ngành tuyên giáo Thanh Hóa phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục làm tốt nhiệm vụ trong tình hình mới

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại lễ phát động thi đua cao điểm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quốc Hương

Nhìn lại chặng đường vẻ vang đã qua, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng luôn vinh dự và tự hào trong bất cứ giai đoạn, bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trải qua 15 năm đấu tranh giành chính quyền, 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xây dựng CNXH ở miền Bắc, công tác tuyên giáo đã tham gia tổ chức và triển khai liên tục các phong trào cách mạng giành thắng lợi có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, góp phần xứng đáng trong Đại thắng mùa xuân năm 1975. Trong cuộc chiến đấu này, hàng vạn cán bộ tuyên giáo đã có mặt ở khắp mọi nơi, trên mọi mặt trận; hàng ngàn cán bộ tuyên huấn, các nhà báo, văn nghệ sĩ, nhà giáo, cán bộ khoa học - kỹ thuật... đã chiến đấu anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc.

Ngành tuyên giáo Thanh Hóa phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục làm tốt nhiệm vụ trong tình hình mới

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo.

Cùng với sự trưởng thành của ngành tuyên giáo cả nước, trong chặng đường 89 năm công tác tư tưởng của Đảng (1930-2019), đội ngũ cán bộ tuyên giáo của tỉnh luôn thấm nhuần lấy Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền và kim chỉ nam cho hoạt động; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với CNXH. Định hướng đúng đắn đó được thể hiện trên các nhiệm vụ chính trị, giải pháp cụ thể của Đảng bộ tỉnh trong từng giai đoạn cách mạng. Tuyên giáo tỉnh nhà được hình thành và phát triển mạnh mẽ, đưa phong trào cách mạng đến với giai cấp công nhân Thanh Hóa rất sớm, tích cực truyền bá đường lối cách mạng của Đảng, trang bị nhận thức tư tưởng cho quần chúng nhân dân đứng lên giành chính quyền thành công trong toàn tỉnh.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của toàn ngành trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; hơn 30 năm đổi mới đất nước, quê hương, ngành tuyên giáo tỉnh ta với chức năng, nhiệm vụ của mình, bám sát nhiệm vụ được giao tập trung tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo có hiệu quả công tác tư tưởng, trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, truyền thống cách mạng; củng cố và nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Phát động và định hướng tư tưởng nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của đất nước, của tỉnh. Công tác phổ biến, học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy được đổi mới với nhiều hình thức học tập sáng tạo, hiệu quả, từ khâu chuẩn bị, quán triệt đến thảo luận, viết thu hoạch; chủ động mời các báo cáo viên, chuyên gia có uy tín của Trung ương về báo cáo các chuyên đề, nghị quyết, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh và cho các đối tượng theo quy định.

Trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, về thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng trong các lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa học - công nghệ, giáo dục – đào tạo và một số lĩnh vực xã hội, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, dư luận xã hội. Tham mưu trong lĩnh vực đấu tranh chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; chống các quan điểm sai trái trên internet, mạng xã hội, công tác tuyên truyền đối ngoại; tuyên truyền biển đảo, cắm mốc biên giới; và đồng thời cũng là cơ quan chuyên môn nghiệp vụ về các lĩnh vực công tác trên. Bên cạnh đó, đã tập trung tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu khoa học; xây dựng các đề án chuyên môn sâu, tham mưu cho cấp ủy giải quyết một số vấn đề khó, phức tạp; tham mưu nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo. Kết quả tham mưu và tổ chức thực hiện của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong những năm qua đã tác động mạnh mẽ đến ban tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy học tập, làm theo từ đó tạo nên hoạt động đồng bộ, tích cực, hiệu quả của toàn ngành tuyên giáo của tỉnh.

Điểm nổi bật trong thời gian vừa qua, ngành tuyên giáo của tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới”; tham mưu tổ chức Hội thảo khoa học xác định về năm xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương vào năm 1029; tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa; Kết luận về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và nhiều vấn đề văn hóa - lịch sử có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển đi lên của tỉnh nhà; thực hiện biên soạn nhiều công trình sách văn hóa, lịch sử có giá trị phục vụ cho công tác bảo tồn, giáo dục và phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Ngành tuyên giáo đã chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, kết hợp tốt giữa việc nâng cao chất lượng tham mưu với năng lực tác chiến hàng ngày, xử lý và giải quyết các vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền các cấp. Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước, các đoàn thể nhân dân cùng cấp để giải quyết những việc bức xúc, nổi cộm có liên quan đến công tác tư tưởng trên địa bàn tỉnh. Chủ trì tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát, thông qua đó tham mưu với cấp ủy các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, tạo sự thống nhất về tư tưởng, chính trị, sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Từng bước phấn đấu làm tốt hơn nội dung công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí - xuất bản, từ đó, khẳng định và phát huy được vai trò của báo chí trong đời sống xã hội. Là cơ quan tham mưu giúp việc cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp, hướng dẫn các địa phương, ban, ngành, các đơn vị triển khai thực hiện chỉ thị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị, nắm diễn biến tư tưởng của nhân dân và hoàn thiện quy chế, quy tắc ràng buộc về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, góp phần củng cố và tăng thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Hoạt động văn hóa - văn nghệ và cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phản ánh sinh động và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Thông qua việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chủ động dự báo, phát hiện, đề xuất giải quyết những vấn đề phức tạp về tư tưởng, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, sa sút phẩm chất đạo đức, lối sống, đẩy lùi tệ quan liêu, xa dân, tư tưởng bảo thủ trì trệ, cơ hội chủ nghĩa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Các lĩnh vực công tác tuyên giáo có nhiều chuyển biến tích cực và tiến bộ, thực hiện tốt phương châm: Công tác tư tưởng hướng về cơ sở; xây đi đôi với chống; lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; với cách làm nhanh nhạy, hiệu quả, phù hợp, thuyết phục. Mặt khác, hệ thống ban tuyên giáo các cấp được củng cố, kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở theo chủ trương của tỉnh về nhất thể hóa chức danh người đứng đầu cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn cấp huyện đối với ban tuyên giáo và trung tâm bồi dưỡng chính trị 27/27 huyện, thị xã, thành phố và công nhận 22/27 trung tâm bồi dưỡng chính trị đạt chuẩn. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng, ý thức trách nhiệm, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngành tuyên giáo Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, công tác tuyên giáo của tỉnh chắc chắn sẽ gặp được nhiều thời cơ và thuận lợi, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do những tác động phức tạp, nhanh chóng, nhiều chiều của tình hình thế giới đến nước ta; những diễn biến bất thường, khó lường của tình hình thời tiết, khí hậu, dịch bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng diễn ra ở tỉnh ta. Mặt khác, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tăng cường chống phá trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, nhất là trong thời gian chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đó là những yếu tố tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến tư tưởng và tâm trạng xã hội. Trước tình hình đó, để nâng cao chất lượng của công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong thời gian tới, toàn ngành tuyên giáo của tỉnh cần lưu ý, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

Một là: Cần nhận thức rõ hơn và sâu sắc hơn về bối cảnh và những đặc điểm mới tác động đến công tác tuyên giáo, nỗ lực làm tốt công tác dự báo, đề xuất và tham gia tích cực giải quyết những vấn đề mới của thực tiễn đặt ra. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo vệ, phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động theo sát tình hình, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin đa chiều, định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống yêu nước,... nâng cao trách nhiệm chính trị, tôn vinh và nhân rộng các nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, các kinh nghiệm quý và cách làm hay, sáng tạo của các tập thể và cá nhân trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu cao đẹp “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” theo định hướng XHCN.

Hai là: Ngành tuyên giáo cần chủ động, tích cực, sáng tạo mạnh mẽ, quyết liệt trong tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tổ chức và của cán bộ, đảng viên. Tôn vinh những tấm gương mẫu mực, liêm khiết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, trước hết là về tư tưởng, đạo đức. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền biểu dương nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội; tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa lịch sử quê hương, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất và người Thanh Hóa trong con mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

Ba là: Bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và thực tiễn đời sống, phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí... góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch - vững mạnh, quê hương Thanh Hóa ngày càng phát triển trên con đường đẩy mạnh CNH - HĐH và hội nhập quốc tế.

Bốn là: Làm tốt việc nắm bắt tình hình tư tưởng và tâm trạng xã hội, kịp thời phản ánh, tham mưu giải quyết tốt những phát sinh ngay từ cơ sở, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, an ninh tư tưởng, văn hóa, trật tự an toàn xã hội, góp phần chuẩn bị tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích chào mừng các sự kiện lớn của tỉnh và đất nước trong thời gian tới.

Năm là: Tập trung tuyên truyền phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, phát huy các lợi thế của tỉnh, khắc phục khó khăn, thách thức trong xây dựng, triển khai các công trình, dự án lớn có tính động lực, tạo nên sức đột phá cho sự phát triển của tỉnh.

Sáu là: Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy triển khai có hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới”; các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; tinh thông, nhanh nhạy và sáng tạo, có phương pháp làm việc khoa học,... xứng đáng là người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo tin tưởng và tự hào, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí công tác của mình, nâng cao trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh toàn diện, mạnh mẽ về nội dung và phương thức tuyên truyền, nắm tình hình, xử lý nhanh, nhạy, kịp thời những vấn đề về tư tưởng; chủ động, sáng tạo trong mọi tình huống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng trở thành một trong những tỉnh khá của cả nước vào năm 2020 và cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030 và sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Nguyễn Văn Phát,

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Nguyễn Văn Phát,

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]