(Baothanhhoa.vn) - Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đến nay, công tác dân vận của Thanh Hóa tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; các cấp ủy đảng, chính quyền đã xác định rõ tầm quan trọng của công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ, lấy lợi ích của Nhân dân, của đảng, Nhà nước làm trọng tâm, địa bàn cơ sở và Nhân dân làm nòng cốt; chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần thắt chặt mối quan hệ và lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở xứ Thanh: Nâng cao chất lượng công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đến nay, công tác dân vận của Thanh Hóa tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; các cấp ủy đảng, chính quyền đã xác định rõ tầm quan trọng của công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ, lấy lợi ích của Nhân dân, của đảng, Nhà nước làm trọng tâm, địa bàn cơ sở và Nhân dân làm nòng cốt; chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần thắt chặt mối quan hệ và lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở xứ Thanh: Nâng cao chất lượng công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Bộ đội biên phòng và cán bộ mặt trận vận động người dân tại xã Tam Thanh (Quan Sơn) chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực hiện nếp sống văn minh. Ảnh: Phan Nga

Để làm rõ về những chuyển biến tích cực trong công tác dân vận trong thời gian qua và những vấn đề đặt ra cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, phóng viên Báo Thanh Hóa đã có cuộc trao đổi với đồng chí Hà Thị Phương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Phóng viên: Thưa đồng chí, tiếp tục thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa, xin đồng chí cho biết kết quả nổi bật đạt được trong công tác dân vận của cấp ủy đảng thời gian qua?

Đồng chí Hà Thị Phương: Trong thời gian qua, công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tập trung lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện, trong đó tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25-2-2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”. Nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận trong hệ thống chính trị được nâng lên; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên về thực hiện công tác dân vận rõ nét hơn. Các cấp ủy, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Nội dung công tác dân vận đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc. Công tác dân vận chính quyền được tập trung chỉ đạo; việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở ngày càng công khai, minh bạch. Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đem lại hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực. Hệ thống dân vận các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới và hướng về cơ sở, gắn tuyên truyền, vận động với chăm lo lợi ích thiết thực của Nhân dân; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu và có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Phóng viên: Triển khai “Năm Dân vận chính quyền 2018, 2019” và “Năm Dân vận khéo 2020”, với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, xin đồng chí cho biết những chuyển biến tích cực trong công tác dân vận của bộ máy chính quyền và những vấn đề đặt ra cần tiếp tục giải quyết trong công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh thời gian tới?

Đồng chí Hà Thị Phương: Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm Dân vận chính quyền 2018, 2019” và “Năm Dân vận khéo 2020”, các cấp chính quyền đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện, trọng tâm là đẩy mạnh việc xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài, tạo đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện tốt phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Qua 2 năm (2018, 2019) thực hiện, công tác dân vận chính quyền đã có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm; xác định rõ nhiệm vụ công tác dân vận; cụ thể hóa nhiều chủ trương của Đảng về công tác dân vận thành chính sách cụ thể nhằm nâng cao đời sống Nhân dân; làm tốt việc tiếp công dân; tổ chức đối thoại định kỳ, đột xuất (theo lĩnh vực), giải quyết dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, gắn với việc triển khai phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế ở mỗi địa phương, đơn vị, làm tốt công tác nắm tình hình Nhân dân, tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp ở cơ sở... làm sâu sắc hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác dân vận chính quyền các cấp.

Để công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả hơn, trong thời gian tới cần triển khai đồng bộ, quyết liệt về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu chính quyền các cấp, của cán bộ, đảng viên. Thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; làm tốt công tác cán bộ; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống, thoái hóa, biến chất. Thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, môi trường... đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận và giải quyết hài hòa lợi ích hợp pháp liên quan đến người dân, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền.

Phóng viên: Để gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, công tác dân vận cần đổi mới về nội dung, phương pháp như thế nào trong tình hình hiện nay, thưa đồng chí?

Đồng chí Hà Thị Phương: Trong tình hình hiện nay, công tác dân vận cần nắm chắc, kịp thời tình hình tư tưởng của Nhân dân, những mong muốn, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, tạo được sự đồng thuận, sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, vận dụng sáng tạo, linh hoạt tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để đổi mới về nội dung, phương pháp, cụ thể là:

Chủ động tham mưu cho cấp ủy tiếp tục xây dựng và ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định... của Trung ương về công tác dân vận của Đảng vào cuộc sống; chú trọng đến các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, kịp thời điều chỉnh những chủ trương, cách làm không phù hợp, xem xét giải quyết các kiến nghị, đề nghị, những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Vận động Nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy quyền làm chủ và vai trò giám sát của Nhân dân đối với việc thực thi nhiệm vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ làm công tác dân vận; xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận phải có tâm, đạo đức trong sáng, “Nói đi đôi với làm”, “Chống chạy chức, chạy quyền”, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực tiễn để làm gương trong vận động, thu phục mọi tầng lớp Nhân dân noi theo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước mắt, để thực hiện hiệu quả “Năm Dân vận khéo 2020”, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 06-KH/BDVTW và Kết luận số 267-KL/TU ngày 25-12-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tình hình mới và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, xây dựng được những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” thực sự tiêu biểu, có tính bền vững, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan hành chính Nhà nước, trọng tâm là “Dân vận khéo” trong cải cách hành chính, giải quyết công việc cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp, thực hiện QCDC ở cơ sở, tiếp công dân, đối thoại giải quyết khiếu nại, tố cáo... Tổ chức rà soát, phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.

Phan Nga (thực hiện)


Phan Nga (Thực Hiện)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]