(Baothanhhoa.vn) - Ngày 1-8-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Kết luận số 862-KL/TU về nâng cao chất lượng công tác dân vận ở xã, phường, thị trấn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Dưới đây là toàn văn Kết luận:

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về nâng cao chất lượng công tác dân vận ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 1-8-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Kết luận số 862-KL/TU về nâng cao chất lượng công tác dân vận ở xã, phường, thị trấn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Dưới đây là toàn văn Kết luận:

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về nâng cao chất lượng công tác dân vận ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 1-6-2022 (Ảnh: MH)

Tại Hội nghị ngày 1-6-2022, sau khi nghe Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo Đề án “Nâng cao chất lượng công tác dân vận ở xã, phường, thị trấn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất kết luận:

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC DÂN VẬN Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua,Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận ở xã, phường, thị trấn, đạt được kết quả quan trọng: Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể về công tác dân vận xã, phường, thị trấn được nâng lên. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cấp xã được củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò trong việc tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành các chủ trươngcủa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương. Nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận xã, phường, thị trấn có nhiều đổi mới; đã cụ thể hóa, ban hành và triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách về công tác dân vận gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Công tác dân vận của chính quyền cấp xã có sự chuyển biến tốt hơn; đã tập trung cải cách thủ tục hành chính gắn với việc xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở; chú trọng công tác tiếp dân, đối thoại và giải quyết kiến nghị của công dân, bảo đảm ổn định tình hình địa phương. Khối dân vận, MTTQ và các đoàn thể cấp xã tích cực đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, vận động, mở rộng dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của Nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương và của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận xã, phường, thị trấn vẫn còn những hạn chế, yếu kém, đó là: Việc thể chế hóa, quán triệt, triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận ở cấp xã có mặt còn hạn chế; chất lượng hoạt động của khối dân vận cấp xã chưa đồng đều; công tác dân vận chính quyền chưa có sự chuyển biến rõ nét; việc nắm bắt tình hình Nhân dân, tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền giải quyết một số vấn đề nổi cộm, phát sinh ở cơ sở có lúc chưa kịp thời; mô hình “dân vận khéo” chưa bền vững; nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể cấp xã chậm đổi mới; tỷ lệ thu hút đoàn viên, hội viên nhiều nơi đạt thấp; việc tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở một số nơi còn hình thức, chưa thiết thực, hiệu quả.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là do: Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể một số địa phương nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của khối dân vận và công tác dân vận ở cơ sở; chưa xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm công tác dân vận ở cơ sở; chưa chăm lo xây dựng tổ chức bộ máy và phát huy vai trò, hoạt động của khối dân vận cấp xã. Năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; điều kiện, phương tiện hoạt động của khối dân vận cấp xã còn khó khăn. Công tác phối hợp giữa các lực lượng trong khối dân vận và giữa khối dân vận với chính quyềncấp xã có việc chưa nhịp nhàng, chưa hiệu quả.

Để phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng công tác dân vận ở xã, phường, thị trấn trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

MỤC TIÊU

Mục tiêu chung

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ và các đoàn thể trong việc nâng cao chất lượng công tác dân vận xã, phường, thị trấn; tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền, hoạt động của khối dân vận, MTTQ, các đoàn thể cấp xã và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã thực sự “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, quan tâm chăm lo, bảo đảm quyền lợi chính đáng của Nhân dân; tập hợp, vận động, huy động sức mạnh của toàn dân thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh phát triển toàn diện, bền vững.

Các chỉ tiêu chủ yếu

Chỉ tiêu đến năm 2025

Nhóm chỉ tiêu đối với cấp ủy, tổ chức đảng

- 100% các văn bản của Trung ương, của cấp ủy cấp trên về công tác dân vận được đảng uỷ cấp xã thể chế hóa và tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

-100% đảng ủy cấp xã ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; trong nhiệm kỳ ban hành được ít nhất 01 chủ trương, nghị quyết hoặc văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận ở địa phương.

- 100% đảng ủy cấp xã kiện toàn, củng cố khối dân vận cấp xã, ban hành quy chế hoạt động của khối dân vận cấp xã; duy trì chế độ giao ban công tác dân vận định kỳ hằng tháng, quý, năm.

- 100% đảng ủy cấp xã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận hằng năm.

Nhóm chỉ tiêu đối với khối dân vận ở xã, phường, thị trấn

- 100% khối dân vận cấp xã xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm báo cáo đảng uỷ xã phê duyệt và tổ chức thực hiện hoàn thành toàn bộ các nội dung của kế hoạch.

- 100% xã, phường, thị trấn kiện toàn, củng cố tổ dân vận thôn, bản, khu phố theo quy định, ban hành được quy chế và chương trình hoạt động.

- 100% khối dân vận cấp xã, tổ dân vận thôn, bản, khu phố nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ở cơ sở.

- 100% thành viên khối dân vận, tổ dân vận được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận do ban dân vận các cấp tổ chức.

- Hằng năm, khối dân vận cấp xã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo chính quyền xây dựng mới ít nhất 3 mô hình “Dân vận khéo” ở địa phương.

- 100% các xã, phường, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo xây dựng được lực lượng cốt cán, người có uy tín hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Nhóm chỉ tiêu đối với công tác dân vận chính quyền cơ sở

- 100% các văn bản của Trung ương, của cấp ủy, chính quyền cấp trên về công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ được chính quyền cấp xã cụ thể hóa thành văn bản phù hợp để triển khai thực hiện. Công tác dân vận được thực hiện theo chương trình nhiệm kỳ và kế hoạch công tác hằng năm.

-100% nội dung, yêu cầu phải công khai theo Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn được chính quyền cấp xã thực hiện kịp thời bằng hình thức phù hợp.

- 100% chính quyền cấp xã thực hiện cải cách hành chính đạt yêu cầu, thực hiện tiếp dân, đối thoại với dân theo đúng quy định;100% đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của cấp xã được giải quyết kịp thời, dứt điểm.

- 50% xã, phường, thị trấn trở lên xây dựng thành công mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”.

- 100% cán bộ, công chức cấp xã được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- 100% khối dân vận, tổ dân vận được đảm bảo cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhóm chỉ tiêu đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội

Phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu chủ yếu tại Kết luận số 610-KL/TU, ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hoá.

Định hướng đến năm 2030: Duy trì và giữ vững 100% các chỉ tiêu của từng nhóm; phấn đấu nâng cao chất lượng của từng chỉ tiêu cụ thể.

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về nâng cao chất lượng công tác dân vận ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, trình bày tờ trình về Đề án “Nâng cao chất lượng công tác dân vận ở xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”, tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 1-6-2022. (Ảnh: MH)

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với công tác dân vận ở xã, phường, thị trấn

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận xã, phường, thị trấn; quán triệt sâu sắc quan điểm “Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đảng; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong thực hiện công tác dân vận; đưa việc học tập tác phẩm“Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ trong dịp kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10) hằng năm.

Cấp ủy xã, phường, thị trấn đổi mới phương pháp, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; nâng cao năng lực cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của cấp ủy cấp trên về công tác dân vận, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn và điều kiện cụ thể của địa phương; thường xuyên nắm bắt tình hình Nhân dân, chủ động dự báo các tình huống từ sớm, từ xa để kịp thời giải quyết, xử lý những vấn đề nổi cộm, mâu thuẫn, bức xúc ngay từ cơ sở. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã phải tăng cường trách nhiệm giải trình, thực hiện nghiêm quy định về tiếp dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị của công dân.

Trong mỗi nhiệm kỳ, nhất thiết cấp uỷ cấp huyện, cấp xã phải ban hành chủ trương lãnh đạo công tác dân vận ở cơ sở, bảo đảm thiết thực, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Đảng uỷ cấp xã hằng năm phê duyệt kế hoạch hoạt động của khối dân vận cấp xã; đồng thời phân công đảng uỷ viên phụ trách địa bàn dân cư, đảng viên phụ trách nhóm đối tượng, hộ gia đình cụ thể; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, nhất là đồng chí bí thư, chủ tịch UBND cấp xã, trưởng các đoàn thể, bí thư và trưởng thôn, bản, khu phố.

Quan tâm củng cố, kiện toàn và tạo điều kiện để khối dân vận cấp xã hoạt động có hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình trong công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở cơ sở.

Đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận xã, phường, thị trấn

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền.

Đảng ủy cấp xã lãnh đạo chính quyền địa phương cụ thể hóa thành các quy định, quy chế, kế hoạch của địa phương để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ “Về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, Quyết định số 763-QĐ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác dân vận thành.

Lãnh đạo Hội đồng nhân dân cấp xã đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là hoạt động giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền các cấp ở cơ sở. Đề cao trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, tổng hợp đầy đủ, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân để kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định; tổ chức lấy ý kiến góp ý của MTTQ, các tổ chức thành viên và Nhân dân tham gia xây dựng các nghị quyết, quyết định của Hội đồng nhân dân cấp xã, nhất là những vấn đề có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền cấp trên về công tác dân vận trong tình hình mới gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; triển khai đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các cơ chế, chính sách liên quan đến người dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Trong đó tập trung thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:

-Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao hiểu biết pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại cơ sở bằng pháp luật. Mỗi cán bộ, công chức cấp xã phải thực hiện tốt vai trò là một tuyên truyền viên để hướng dẫn, phổ biến chính sách, pháp luật cho người dân; trong thực thi công vụ phải chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến, giải thích, hướng dẫn để người dân hiểu, đồng thuận và chấp hành pháp luật.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, công khai, minh bạch đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp xã; bố trí công chức có trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm tại Bộ phận một cửa cấp xã.Triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình“Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”; phấn đấu đến năm 2025 có 50% số xã, phường, thị trấn và đến năm 2030 có 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”.

-Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng quy trình công tác dân vận trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.Thực hiện nghiêm quy định về tiếp dân; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo, các vấn đề vướng mắc của Nhân dân; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, sách nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ hoà giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng”.

- Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa UBND cấp xã với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở. Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, năm tổ chức làm việc với Thường trực Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể để nắm bắt tình hình và giải quyết các đề xuất, kiến nghị của MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn. Thực hiện hiện tốt việc công khai lấy ý kiến MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân trong triển khai, thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; quan tâm tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể tham gia thực hiện các chương trình, dự án phù hợp với khả năng của từng tổ chức và thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị.

- Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trách nhiệm, nghiệp vụ công tác dân vận của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, khắc phục bệnh hành chính, quan liêu, xa dân. Tổ chức lấy phiếu khảo sát định kỳ, đột xuất về chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cán bộ, công chức cấp xã.

Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể đối với công tác dân vận xã, phường, thị trấn.

Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 610-KL/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn địa phương, cơ sở.

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của MTTQ, các đoàn thể, chi hội, chi đoàn ở cơ sở, đảm bảo số lượng và chất lượng; phát triển tổ chức, thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên, không để xảy ra tình trạng trắng đoàn viên, trắng tổ chức, trắng sinh hoạt; phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng kỹ năng dân vận cho những người có uy tín, cốt cán trong cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương. Hướng dẫn nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác mặt trận, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng.

Đổi mới mạnh mẽ các phong trào thi đua, các cuộc vận động phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, trong đó MTTQ cấp xã chủ trì, phối hợp với các đoàn thể ở địa phương lựa chọn nội dung, xây dựng, tổ chức thực hiện một số phong trào chung và đề xuất phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức để cùng thống nhất thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở; chú trọng giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở cơ sở.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình Nhân dân và các vấn phát sinh ở cơ sở. Tạo diễn đàn trao đổi, tham vấn rộng rãi ý kiến Nhân dân trên môi trường mạng; nghiên cứu hình thức giám sát, lấy ý kiến của người dân về kết quả thực hiện các quy định của pháp luật trong thực hiện dân chủ trên internet, mạng xã hội.

Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động của khối dân vận xã, phường, thị trấn và tổ dân vận thôn, bản, khu phố.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp dân vận, đa dạng hoá các hình thức tập hợp Nhân dân, hướng mạnh về địa bàn dân cư để tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phù hợp với trình độ dân trí và điều kiện thực tế trên địa bàn; thực hiện phương châm “gần dân”, “hiểu dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm cho dân tin”; khắc phục bệnh thành tích, hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận ở cơ sở, khu dân cư; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hướng trọng tâm vào việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tham mưu xây dựng, triển khai thành công mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” ở xã, phường, thị trấn. Biểu dương, nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo”, mô hình hiệu quả “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”trong toàn tỉnh.

Chủ động nắm chắc tình hình cơ sở theo phương châm “Hiểu từng ngõ, rõ từng nhà, rà từng người dân, gần từng đối tượng”. Xây dựng các kế hoạch, nhiệm vụ của tổ dân vận sát với nghị quyết của chi bộ thôn, bản, khu phố theo tinh thần “Tuyên truyên là chiều rộng, vận động là chiều sâu”, tổ dân vận lựa chọn các nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, nhất là vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...

Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh, căn cứ Hướng dẫn số 01/HDLB-TC-DV-TW ngày 25/5/2000 của liên ban Ban Tổ chức và Ban Dân vận Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ của ban dân vận địa phương; Thông báo số 1037-TB/BTCTW ngày 21/3/2005 của Ban Tổ chức Trung ương về tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 01/HDLB-TC-DV-TW của liên ban; Hướng dẫn số 80-HD/BDVTW ngày 28/02/2012 của Ban Dân vận Trung ương; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác dân vận và thực tiễn công tác dân vận ở địa phương ban hành hướng dẫn về nhiệm vụ của khối dân vận cấp xã và tổ dân vận thôn, bản, khu phố để thực hiện thống nhất trong tỉnh.

Định kỳ hằng tháng, ban dân vận huyện, thị, thành ủy tổ chức hội nghị giao ban về tình hình Nhân dân với khối dân vận xã, phường, thị trấn và tổ dân vận thôn, bản, khu phố. Tổ chức các hội nghị đối thoại, giải quyết các vấn đề vướng mắc của người dân, những vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ; quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ khối dân vận cấp xã và tổ dân vận thôn, bản, khu phố hoạt động hiệu quả

Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của khối dân vận xã, phường, thị trấn; ban hành quy chế mẫu về hoạt động của khối dân vận xã, phường, thị trấn; hướng dẫn hoạt động của tổ dân vận thôn, bản, khu phố để tổ chức triển khai thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, nhất là cán bộ khối dân vận, tổ dân vận, cán bộ, công chức thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc cho tổ chức, công dân. Nghiên cứu biên soạn, phát hành “Cuốn thông tin công tác dân vận”, “Sổ tay cán bộ dân vận” làm “cẩm nang” công tác cho cán bộ làm công tác dân vận cơ sở.

Các huyện, thị, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo đảng ủy xã, phường, thị trấn khẩn trương rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của khối dân vận cấp xã, với số lượng từ 09 đến 11 thành viên, gồm: Trưởng khối là đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng ủy; Phó trưởng khối là đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ; các thành viên gồm: 01 đồng chí Phó chủ tịch HĐND, 01 đồng chí Phó chủ tịch UBND cấp xã; các thành viên còn lại tùy thuộc vào yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ sở để lựa chọn trong số các chức danh: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, cán bộ tư pháp - hộ tịch. Việc củng cố, kiện toàn khối dân vận xã, phường, thị trấn hoàn thành trong năm 2022

Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cho các thành viên, xác định rõ cơ chế, chính sách, điều kiện đảm bảo để phát huy vai trò của khối dân vận cấp xã. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở cả về lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo.

Chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng, Tổ hòa giải, Tổ an ninh xã hội, Tổ an ninh trật tự. Chú trọng phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các chủ trương, chính sách và nhiệm vụ của địa phương; phát huy vai trò của người có uy tín ở cộng đồng dân cư, cốt cán dân tộc, tôn giáo là hạt nhân, nêu gương, tích cực đi đầu trong tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt công tác dân vận ở xã, phường, thị trấn.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, triển khai thực hiện các chế độ,chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện động viên, khuyến khích cán bộ làm công tác dân vận ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.Tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực, phương tiện, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của khối dân vận xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng về công tác dân vận ở xã, phường, thị trấn

Các cấp ủy đảng trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đưa nội dung kiểm tra, giám sát hoạt động của khối dân vận cấp xã vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy theo định kỳ. Hằng năm, Ban Dân vận Tỉnh uỷ thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động công tác dân vận ở xã, phường, thị trấn.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các huyện, thị, thành ủy tổ chức tuyên truyền, quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng Kết luận này; xây dựng, ban hành chủ trương lãnh đạo công tác dân vận ở xã, phường, thị trấn; định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo quy định.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường tuyên truyền về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, cơ chế, chính sách thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận này.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình.

Ban Dân vận Tỉnh ủy hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “ Nâng cao chất lượng công tác dân vận xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”; đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thị, thành ủy ban hành chủ trương lãnh đạo công tác dân vận ở xã, phường, thị trấn; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện.

P.N


P.N

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]