(Baothanhhoa.vn) - Mỗi một nhiệm kỳ đại hội là một chặng đường, một mốc son đánh dấu sự trưởng thành, phát triển đi lên của Đảng bộ và Nhân dân huyện Hà Trung. Từ việc đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trên các mặt công tác đã góp phần quan trọng giúp Hà Trung tạo được dấu ấn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, với việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức 25/27 chỉ tiêu, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển trong giai đoạn tới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Hà Trung - dấu ấn một nhiệm kỳ

Huyện Hà Trung - dấu ấn một nhiệm kỳ

Mô hình nuôi trồng thủy sản tại khu trang trại tập trung Đông – Phong – Ngọc cho hiệu quả cao.

Mỗi một nhiệm kỳ đại hội là một chặng đường, một mốc son đánh dấu sự trưởng thành, phát triển đi lên của Đảng bộ và Nhân dân huyện Hà Trung. Từ việc đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trên các mặt công tác đã góp phần quan trọng giúp Hà Trung tạo được dấu ấn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, với việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức 25/27 chỉ tiêu, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển trong giai đoạn tới.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hà Trung lần thứ XXI đặt ra mục tiêu là phát huy mọi nguồn lực, xây dựng huyện phát triển toàn diện, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành huyện nông thôn mới (NTM). Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đề ra, ngay sau đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng quán triệt, triển khai nghị quyết gắn với triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết; tập trung xây dựng chương trình công tác toàn khóa và hàng năm. Đồng thời, tập trung hoàn thành việc thể chế hóa những định hướng lớn trong nghị quyết thành các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, các chương trình, kế hoạch hành động để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Nổi bật trong nhiệm kỳ qua, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là đã tập trung chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ năm 2015 đến nay, huyện đã chuyển đổi được 1.044,7 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang phát triển các loại cây trồng có năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với cơ giới hóa sản xuất, đạt năng suất trên 100 triệu đồng/ha, gấp 2 - 3 lần so với cấy lúa trước kia. Tiếp tục triển khai thực hiện vùng sản xuất thâm canh năng suất, chất lượng, hiệu quả cao như: nếp hạt cau tại xã Hà Lĩnh (120 ha), nếp cái hoa vàng tại xã Hà Long (199 ha), giá trị gấp 1,8 - 2 lần so với sản xuất lúa tẻ thông thường; dứa khoảng 450 ha tại các xã Hà Long, Hà Vinh, lợi nhuận đạt 100 - 110 triệu đồng/ha/năm; dưa chuột khoảng 125 ha tại các xã Hà Giang, Hà Long, Hà Lĩnh, lợi nhuận đạt 100 - 120 triệu đồng/ha. Một số mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị an toàn thực phẩm gắn với bao tiêu sản phẩm được triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả kinh tế cao... Giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 16%, cao hơn nhiệm kỳ trước 1,2%; thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2020 ước đạt 42 triệu đồng, gấp 1,8 lần so với năm 2015.

Bước chuyển trong thực hiện các chương trình trọng tâm

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra, Huyện ủy Hà Trung đã xác định 4 chương trình trọng tâm cần thực hiện, đó là: Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (XDNTM); phát triển đô thị; phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với du lịch và phát triển nguồn nhân lực. Ngay sau đại hội, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện đã khẩn trương thể chế hóa nghị quyết của đại hội thành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của từng ngành, từng địa phương, đơn vị với những mục tiêu, bước đi, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện cụ thể, phù hợp. Đảng bộ huyện Hà Trung đã có những giải pháp rất cụ thể để thực hiện các chương trình trọng tâm, như: Trong sản xuất nông nghiệp, cấp ủy, chính quyền huyện đã tập trung thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với việc tích tụ đất đai, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật, đưa giống cây, con có giá trị cao, chất lượng tốt vào nuôi trồng ở tất cả các địa phương trong huyện. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được chú trọng triển khai thực hiện. Năm 2019 huyện đã có 3 sản phẩm (mắm tép Hà Yên, nếp cái hoa vàng Gia Miêu Ngoại Trang của xã Hà Long; dầu lạc nguyên chất tại xã Hà Đông) được Hội đồng cấp tỉnh đánh giá hạng 3 sao... Chương trình XDNTM được triển khai đồng bộ và đạt kết quả quan trọng. Ước đến hết năm 2020, bình quân toàn huyện đạt 18 tiêu chí/xã, có 110/137 thôn đạt chuẩn NTM, 15/19 xã đạt chuẩn NTM, đạt 79% tổng số xã, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra.

Huyện Hà Trung - dấu ấn một nhiệm kỳ

Một góc thị trấn Hà Trung. Ảnh: Hoài Linh

Chương trình phát triển đô thị đạt kết quả tích cực, bằng sự chỉ đạo quyết liệt cùng những cơ chế, chính sách cụ thể, các quy hoạch lớn phục vụ cho phát triển đô thị được tập trung thực hiện. Đến nay, thị trấn Hà Trung, trung tâm xã Hà Long đã được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại V, hạ tầng đang được tích cực đầu tư xây dựng. Các trọng điểm kinh tế như Gũ (xã Lĩnh Toại), Cừ (xã Yên Dương) được đầu tư phát triển mạnh, các yếu tố đô thị hình thành rõ nét hơn.

Công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa được quan tâm. Huyện đã trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích lịch sử văn hóa với tổng số vốn đầu tư trên 80 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn xã hội hóa là trên 50 tỷ đồng. Các hoạt động lễ hội văn hóa truyền thống được phục dựng và duy trì. Từ năm 2015 đến nay, có thêm 1 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, 1 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 3 di tích: đền Hàn Sơn, Cô Bơ, đền Trần được công nhận là điểm du lịch của tỉnh. Công tác tuyên truyền, quảng bá các di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch luôn được quan tâm; hằng năm đón gần 250 nghìn lượt khách về tham quan, hành lễ trên địa bàn huyện.

Chương trình phát triển nguồn nhân lực được chú trọng. Hiện 100% cán bộ, công chức cấp huyện đạt chuẩn bồi dưỡng ngạch chuyên viên; có 470/476 cán bộ, công chức xã đạt chuẩn về chuyên môn, đạt 98,7%, trong đó trên chuẩn chiếm 66,4%; có 434 cán bộ, công chức đạt chuẩn về lý luận chính trị, đạt 91,2%. Các cơ sở đào tạo nghề của huyện đã mở được 35 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp cho 1.650 lao động nông thôn, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn huyện, đạt 76% vượt chỉ tiêu đại hội.

Vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Nối tiếp những thành quả đã đạt được, Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện Hà Trung lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định rõ: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy tiềm năng, lợi thế và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Tập trung sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao hoặc theo hướng công nghệ cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ có tiềm năng, thế mạnh và công nghệ hiện đại, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế du lịch. Gắn phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội; bảo vệ tài nguyên môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân; trước năm 2025 đạt chuẩn huyện NTM, đến năm 2030 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV”.

Để hoàn thành được mục tiêu to lớn đó, trong 5 năm tới, Đảng bộ và Nhân dân huyện Hà Trung tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình Phát triển nông nghiệp và XDNTM; Chương trình phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị; Chương trình phát triển du lịch và Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tập trung phát triển nhanh, theo hướng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là giao thông, thủy lợi, các cụm công nghiệp và hạ tầng đô thị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm giải quyết tốt các công việc của người dân, doanh nghiệp và tạo môi trường đầu tư kinh doanh, sự hấp dẫn các nhà đầu tư vào đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. Trước hết là phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của huyện, làm tốt công tác quy hoạch, quản lý và tăng cường thực hiện các quy hoạch đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Phát triển kinh tế nhanh và bền vững, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng hiệu quả của các ngành kinh tế. Chú trọng phát triển nông - lâm - thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao hoặc theo hướng công nghệ cao, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm; phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 2,7% trở lên. Tập trung đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, nhất là đầu tư từ các tập đoàn, doanh nghiệp có tiềm lực, thương hiệu trong mạng lưới sản xuất nông nghiệp. Tăng cường ứng dụng tiêu chuẩn VietGAP trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản để đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP, nhất là các loại cây trồng, con nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ theo hướng tăng diện tích lúa có chất lượng cao; ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Phấn đấu duy trì tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm giữ mức 58.000 tấn. Phát triển ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo hướng trang trại, gia trại tập trung, đảm bảo vệ sinh môi trường để phát triển bền vững. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi chiếm trên 45% trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp.

Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp - xây dựng; phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 16,6% trở lên. Tiếp tục khuyến khích phát triển mạnh các ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường; duy trì các ngành sản xuất có lợi thế và thu hút nhiều lao động. Phát triển mạnh các loại dịch vụ theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả, nhất là dịch vụ có thế mạnh như dịch vụ thương mại, vận tải, du lịch, chú trọng dịch vụ đời sống tại các khu di tích lịch sử, các cụm công nghiệp có số lượng lớn lao động tham gia. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới để đẩy mạnh thu hút đầu tư; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ; tăng cường xã hội hóa các nguồn lực, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho Nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với XDNTM, đô thị văn minh; thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Coi trọng sự nghiệp phát triển y tế và nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công; tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho Nhân dân. Tăng cường quốc phòng - an ninh; thực hiện tốt công tác thanh tra, tư pháp, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Để những mục tiêu, phương hướng trở thành hiện thực, mặc dù phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ và Nhân dân huyện Hà Trung tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm biến thời cơ, vận hội mới thành hiện thực sinh động trên quê hương Hà Trung anh hùng, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, phấn đấu xây dựng Hà Trung đạt chuẩn huyện NTM trước năm 2025; đến năm 2030 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Trần Duy Bình

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hà Trung


Trần Duy Bình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]