(Baothanhhoa.vn) - Ngày 23-12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021; định hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngày 23-12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021; định hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì hội nghị (Ảnh chụp màn hình)

Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thanh Hóa

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2020 công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp, Ngành Tư pháp cả nước được thực hiện theo đúng phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” của Chính phủ; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của từng địa phương cũng như ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa

Bộ Tư pháp, các tổ chức pháp chế và các Sở Tư pháp đã chủ động, kịp thời ban hành, tham mưu ban hành các chương trình, kế hoạch công tác để cụ thể hóa các nhiệm vụ, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các nhiệm vụ đột xuất được giao.

Đề ra nhiều giải pháp để chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, như: Chương trình hành động của Ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ; Chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự, hành chính; Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07-02-2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ; các văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các kết luận, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về ứng phó với đại dịch COVID - 19, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới…

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025

Đại biểu đầu cầu Thành Phố Hồ Chí Minh tham luận tại hội nghị (Ảnh chụp màn hình)

Đối với các lĩnh vực công tác khác của ngành, đáng chú ý phải kể đến công tác xây dựng VBQPPL. Trong năm 2020, các bộ, ngành trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 968 VBQPPL; các địa phương đã ban hành 3.186 VBQPPL.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm thực hiện tốt, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức 851.570 cuộc tuyên truyền trực tiếp, phát miễn phí gần 65 triệu bản tài liệu TTPBGDPL.

Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”, trong năm 2020 cả nước tiếp nhận 131.003 vụ việc hòa giải, tỷ lệ hòa giải thành công đạt 80,73%. Công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) giảm, nhưng số vụ việc tham gia tố tụng tiếp tục tăng cao, cụ thể: Các trung tâm TGPL đã tiếp nhận, thực hiện 35.485 vụ việc TGPL (giảm khoảng 25% so với năm 2019), số vụ việc tham gia tố tụng tăng lên 27.493 vụ việc.

Nhiều mô hình hay, hiệu quả, nhất là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tư pháp, Ngành Tư pháp tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Bộ Tư pháp đã đẩy mạnh triển khai, sử dụng các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng nhiệm vụ trong các lĩnh vực hộ tịch, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, THADS và các lĩnh vực chuyên môn khác.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025

Đại diện lãnh đạo tỉnh Lai Châu tham luận tại hội nghị (Ảnh chụp màn hình)

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2021, Bộ Tư pháp xác định rõ 9 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, nổi bật là: Tập trung quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL để kịp thời phát hiện, xử lý quy định pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022. Triển khai hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Nghiên cứu đề xuất xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi) trên cơ sở kết quả tổng kết thi hành Luật Công chứng năm 2014. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, bồi thường Nhà nước, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, giao dịch bảo đảm.

Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động của các cơ quan tư pháp theo các nghị định mới của Chính phủ. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Tư pháp cũng đã đưa ra những định hướng lớn cho công tác tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2025 với mục tiêu xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật. Tiếp tục tập trung nguồn lực, trí tuệ giúp Chính phủ, UBND các cấp xử lý tốt các vấn đề pháp lý trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế, trong đó có việc giải quyết các tranh chấp đầu tư quốc tế...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025. (Ảnh chụp màn hình)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, thời gian tới Ngành Tư pháp cần đặc biệt quan tâm tới yếu tố con người. Đội ngũ cán bộ, công chức toàn ngành phải gương mẫu nêu gương; không ngừng nâng cao trình độ về pháp luật cả trong nước và quốc tế, có trách nhiệm cao đối với công việc, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Ngành Tư pháp cần tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao chất lượng thi hành pháp luật, bảo đảm hệ thống pháp luật Việt Nam thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, có hiệu lực, hiệu quả cao, có sức cạnh tranh quốc tế, lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân là trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, không để xảy ra tham nhũng chính sách, lợi ích nhóm trong xây dựng chính sách pháp luật.

Ngành Tư pháp cần tập trung nguồn lực, trí tuệ giúp Chính phủ, UBND các cấp xử lý tốt các vấn đề pháp lý trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, trong đó có việc giải quyết các tranh chấp đầu tư quốc tế; kiện toàn tổ chức bộ máy tư pháp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô đào tạo để bổ sung nguồn nhân lực pháp luật, tư pháp có năng lực, trình độ cao, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp, nhất là trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật, chú ý đến các yếu tố pháp lý trong quá trình quyết định chỉ đạo, điều hành; tạo điều kiện để Ngành Tư pháp thể hiện đúng chức năng, vai trò của mình; đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của từng địa phương và đất nước.

Tiến Đông


Tiến Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]