(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6-7, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng Ngành Nội vụ

Sáng 6-7, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng Ngành Nội vụ

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Trần Quốc Huy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở Nội vụ, Trưởng phòng nội vụ các huyện, thị xã, thành phố.

6 tháng đầu năm, toàn Ngành Nội vụ đã tập trung rà soát, nghiên cứu, tham mưu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, định hướng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Công tác tổ chức bộ máy, biên chế cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, trong đó tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về đổi mới, sắp xếp bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh thực hiện phân cấp, phân quyền, ủy quyền giữa Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương. Sắp xếp tổ chức bộ máy các bộ, ngành bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nhất là cơ cấu tổ chức bên trong của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; quyết liệt, nghiêm túc thực hiện chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) ở các cấp, các ngành.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng Ngành Nội vụ

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng Ngành Nội vụ

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hoá.

Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Toàn ngành nội vụ đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát triển, hoàn thiện các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu nền tảng, cốt lõi của Chính phủ điện tử; việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tăng mạnh so với năm trước, qua đó nâng cao chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, ngày càng thực chất, bảo đảm biểu dương khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, ưu tiên đối tượng lao động trực tiếp, tạo động lực cho phát triển. Đặc biệt, Ngành Nội vụ đã trình Quốc hội thông qua Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2022, tạo sự đồng thuận cao trong các cấp, ngành, đáp ứng sự kỳ vọng của các tầng lớp Nhân dân.

Công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo được triển khai quyết liệt, tuân thủ pháp luật; chủ động nắm tình hình, hướng dẫn các tôn giáo hoạt động theo đúng đường hướng, phương châm hành đạo, do đó tình hình tín ngưỡng, tôn giáo cả nước cơ bản ổn định.

Lĩnh vực văn thư, lưu trữ ngày càng được quan tâm, trong đó chú trọng xây dựng và hoàn thiện quy định của pháp luật về văn thư - lưu trữ, đặc biệt là lưu trữ tài liệu điện tử làm cơ sở để thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực lưu trữ nhằm phát huy tốt giá trị của tài liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng Ngành Nội vụ

Lãnh đạo Sở Nội vụ Thanh Hóa tham luận tại hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Huy, Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa kiến nghị: Hiện nay, Thanh Hóa đang thiếu 12.577 giáo viên biên chế ở cả 4 cấp học, trong đó mầm non thiếu 4.408 biên chế, tiểu học thiếu 4.468 biên chế, THCS thiếu 3.070 biên chế, THPT thiếu 631 biên chế. Việc thiếu nhiều giáo viên gây khó khăn rất lớn cho việc thực hiện nhiệm vụ dạy và học. Trong khi đó, số học sinh trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng lên mỗi năm. Căn cứ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16-3-2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12-7-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Thanh Hóa đề xuất, kiến nghị Bộ Nội vụ giao bổ sung biên chế cho năm học 2022-2023 còn thiếu tính theo định mức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ là 12.577 biên chế.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, 6 tháng cuối năm, Ngành Nội vụ tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý CBCCVC, tạo điều kiện thuận lợi để CBCCVC đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì công việc chung. Nghiên cứu xây dựng quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính của quốc gia và từng địa phương phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; tập trung xử lý những bất cập phát sinh trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021. Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ số, trong đó tập trung chuyển đổi cách thức tổ chức, vận hành, môi trường và công cụ làm việc để CBCCVC thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Tăng cường vai trò giám sát, công tác thanh tra, kiểm tra thực thi công vụ, quyết liệt, sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đổi mới phương pháp, lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp hiện đại…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm, Ngành Nội vụ còn một khối lượng lớn công việc cần phải làm. Để hoàn thành nhiệm vụ, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị: Các bộ, ngành, địa phương tập trung quyết liệt để xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế trong kế hoạch năm 2022 nhằm giải quyết, tháo gỡ nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến quản lý Nhà nước ở các địa phương, đơn vị, tạo sự đột phá trong hoạt động của Ngành Nội vụ.

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, giảm số người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết 56 của Quốc hội và các nghị định của Chính phủ. Trong đó, hoàn thành việc sắp xếp các tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gắn với hoàn thiện quy định chức năng về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy; tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Đối với các địa phương tiếp tục tập trung rà soát sắp xếp các đầu mối đơn vị sự nghiệp để đẩy mạnh tự chủ các đơn vị sự nghiệp và thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ công tốt hơn.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện các đề án, cơ chế, chính sách để giải quyết những vấn đề liên quan đến tự chủ của các đơn vị sự nghiệp, đến sắp xếp đội ngũ CBCCVC dôi dư.

Phối hợp chặt chẽ để thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương. Tiếp tục rà soát để chuẩn bị xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức từ Trung ương đến địa phương. Từ nay đến cuối năm phải hoàn thành xong việc xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm công chức, viên chức để các địa phương triển khai.

Tham mưu thực hiện tốt Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ, hướng đến cải cách một cách toàn diện công tác cải cách hành chính.

Tăng cường quản lý Nhà nước về công tác tôn giáo; quan tâm hướng dẫn các tổ chức tôn giáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ an toàn, hiệu quả và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Đẩy mạnh thanh tra công vụ để tháo gỡ khó khăn vướng mắc và chấn chỉnh, làm tốt hơn công tác công chức và công vụ.

Tố Phương


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]