(Baothanhhoa.vn) - Ngày 7-6, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát đã thực hiện giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn và Văn phòng UBND tỉnh.

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn và Văn phòng UBND tỉnh

Ngày 7-6, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát đã thực hiện giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn và Văn phòng UBND tỉnh.

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn và Văn phòng UBND tỉnh

Toàn cảnh buổi giám sát tại Văn phòng UBND tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 22 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn nhận thức sâu sắc công tác CCHC, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn là khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội. Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về đẩy mạnh CCHC, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn; kịp thời xây dựng, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ, thông suốt từ huyện đến cơ sở.

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn và Văn phòng UBND tỉnh

Toàn cảnh buổi giám sát tại huyện Đông Sơn.

Huyện ủy, UBND huyện đã kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, triển khai công tác CCHC; tổ chức theo dõi, đánh giá, xếp loại công tác CCHC. Vì vậy, đã góp phần nâng cao nhận thức, tư duy quản lý Nhà nước của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong CCHC; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, giảm thiểu thời gian và chi phí của doanh nghiệp.

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn và Văn phòng UBND tỉnh

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn và Văn phòng UBND tỉnh

Các đại biểu tham dự buổi giám sát tại huyện Đông Sơn.

Việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa, nhất là bằng hình thức trực tuyến với sự công khai, minh bạch đã khắc phục, giảm thiểu tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực khi giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Người dân, doanh nghiệp khi đến làm TTHC đã được hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đúng hẹn, nhiều trường hợp trước hẹn, đã tạo niềm tin và sự hài lòng vào các cơ quan Nhà nước.

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn và Văn phòng UBND tỉnh

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn và Văn phòng UBND tỉnh

Các đại biểu tham gia phát biểu tại buổi giám sát.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo giám sát cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Khâu đột phá về đẩy mạnh CCHC, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đông Sơn; đồng thời đề xuất, kiến nghị thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn và Văn phòng UBND tỉnh

Các đại biểu tham dự buổi giám sát tại Văn phòng UBND tỉnh.

Theo báo cáo, thời gian qua, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai CCHC; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; đẩy mạnh xây dựng bộ máy chính quyền, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn và Văn phòng UBND tỉnh

Các đại biểu tham dự buổi giám sát tại Văn phòng UBND tỉnh.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Văn phòng UBND tỉnh luôn chú trọng xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, phát huy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ. Thực hiện khâu đột phá về CCHC của Văn phòng đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật như: Văn phòng đã phối hợp với các sở, ngành thẩm tra, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 109 văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên rà soát, đơn giản hóa TTHC, kịp thời bổ sung hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền cắt giảm, loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý, rút ngắn quy trình giải quyết công việc, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; duy trì hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin phục công tác cải cách TTHC; quan tâm chế độ công vụ, phát huy hiệu quả đội ngũ công chức trong giải quyết công việc. Kết quả đó, góp phần quan trọng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng trong công tác CCHC, đồng thời giúp UBND, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện hiệu quả Khâu đột phá về đẩy mạnh CCHC, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn của tỉnh trong thời gian qua.

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn và Văn phòng UBND tỉnh

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn và Văn phòng UBND tỉnh

Các đại biểu tham gia phát biểu tại buổi giám sát.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo giám sát cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét ban hành Kết luận giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh CCHC, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn giai đoạn 2021-2025 đối với Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa để CCHC thực sự là một khâu đột phá, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn và Văn phòng UBND tỉnh

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả của huyện Đông Sơn và Văn phòng UBND tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Khâu đột phá về đẩy mạnh CCHC, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025; đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và yêu cầu các đơn vị bổ sung, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan gửi về Đoàn giám sát để hoàn thiện báo cáo.

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn và Văn phòng UBND tỉnh

Các đại biểu tham dự buổi giám sát tại huyện Đông Sơn.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các ngành, địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Khâu đột phá về đẩy mạnh CCHC, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn giai đoạn 2021-2025; đồng thời xem đây là việc làm thường xuyên, quan trọng ở mỗi địa phương, đơn vị; lấy sự hài lòng của tổ chức và công dân làm mục tiêu thực hiện.

Tiếp tục quan tâm đến công tác CCHC, trong đó quan tâm tham gia xây dựng thể chế; các văn bản quy phạm pháp luật... Đồng thời tiếp tục quan đến giải quyết TTHC; trong đó giảm thủ tục và giảm thời gian giải quyết TTHC. Cùng với đó, tăng trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC.

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn và Văn phòng UBND tỉnh

Toàn cảnh buổi giám sát tại huyện Đông Sơn.

Văn phòng UBND tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai CCHC, nhằm thực hiện Khâu đột phá về đẩy mạnh CCHC, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025…

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến yêu cầu các cơ quan tham mưu hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát, sớm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]