(Baothanhhoa.vn) - Ngày 6-1, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội đã thảo luận tại tổ góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư; Luật Đầu tư; Luật Đấu thầu; Luật Điện lực; Luật Doanh nghiệp; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; thảo luận về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ…

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thảo luận các dự án luật và chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

Ngày 6-1, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội đã thảo luận tại tổ góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư; Luật Đầu tư; Luật Đấu thầu; Luật Điện lực; Luật Doanh nghiệp; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; thảo luận về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ…

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thảo luận các dự án luật và chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận ở tổ tại điểm cầu Thanh Hóa.

Các đại biểu Quốc hội (ĐBQH): Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chủ trì thảo luận ở tổ 55 tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Cho ý kiến vào các dự án Luật, các ĐBQH đều cho rằng việc ban hành các dự án luật này là hết sức cần thiết nhằm tiếp tục thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng, đảm bảo phù hợp với thực tiễn hiện nay, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thảo luận các dự án luật và chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

ĐBQH Võ Mạnh Sơn tham gia thảo luận tại tổ.

Đóng góp ý kiến vào dự án Luật Doanh nghiệp, ĐBQH Võ Mạnh Sơn thống nhất cao việc sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 2 Điều 60 bỏ “chữ ký” đó là: Họ, tên và nội dung ý kiến của người dự họp không đồng ý thông qua biên bản họp (nếu có).

Đại biểu Võ Mạnh Sơn cho rằng, việc yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện báo cáo tài chính giữa năm theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 109 Luật Doanh nghiệp năm 2020 có thể gián tiếp làm giảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước hằng năm do toàn bộ khối doanh nghiệp có thể mất chi phí nhiều tỷ đồng để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giữa năm trước. Thống nhất thêm cụm từ “tham dự và biểu quyết tại cuộc họp” sau cụm từ “của tất cả cổ đông” tại khoản 1 và khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 là phù hợp.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thảo luận các dự án luật và chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

ĐBQH chuyên trách Cầm Thị Mẫn tham gia ý kiến tại tổ.

Đóng góp vào dự án Luật Đầu tư, ĐBQH chuyên trách Cầm Thị Mẫn đề nghị cần sửa đổi, bổ sung quyền sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quyền sử dụng đất ở hợp pháp; có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác không phải là đất ở.

Đối với Luật Điện lực, ĐBQH chuyên trách Cầm Thị Mẫn đề nghị cần rà soát, bổ sung các nội dung liên quan đến quyền của đơn vị điều độ hệ thống quốc gia để bảo đảm sự kiểm soát của Nhà nước trong vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia độc lập. Cần xem xét, quy định rõ hơn cơ chế ràng buộc, chế tài, thẩm quyền của đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia trong trường hợp việc “chỉ huy, điều khiển” không có hiệu lực đối với các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào vận hành lưới điện truyền tải.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thảo luận các dự án luật và chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

ĐBQH Phạm Thị Xuân tham gia ý kiến tại tổ.

Cho ý kiến vào dự án Luật Thi hành án dân sự, ĐBQH Phạm Thị Xuân cho rằng dự án luật cần xem xét một cách toàn diện, tổng thể các vấn đề mà Luật thi hành án dân sự hiện hành đang gặp phải để có quyết định về việc sửa đổi một cách toàn diện, triệt để hơn.

Đề nghị Quốc hội giao Chính phủ có quy định chi tiết hướng dẫn thi hành đối với các vấn đề còn chưa cụ thể về thẩm quyền của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện, trình tự, thủ tục ủy thác xử lý tài sản...

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thảo luận các dự án luật và chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

Đại biểu Quốc hội Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đối với dự án Luật Đầu tư công, ĐBQH Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đề nghị cần có quy định giám sát chặt chẽ đối với việc phân quyền quyết định đầu tư; quy định chặt chẽ những dự án nhóm A từ nguồn vốn ODA; nghiên cứu giải pháp đẩy nhanh tiến bộ, thời gian của dự án…

Cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, các ĐBQH thống nhất với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết đầu tư dự án để cụ thể hoá kết luận số 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn giải đoạn 2021 - 2025.

ĐBQH Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và ĐBQH chuyên trách Cầm Thị Mẫn đề nghị Chính phủ có kế hoạch tổng kết kinh nghiệm quá trình triển khai dự án giai đoạn 2017 - 2020, trong đó cần phân tích, đánh giá về kết quả giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Theo đó tiếp tục chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng dự án giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt là việc phối hợp giữa các bộ, ngành.

Thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định của dự án để khởi công dự án khoảng 3 năm (chưa tính thời gian thi công 2 đến 3 năm). Do vậy, trong giai đoạn này việc chuẩn bị thực hiện dự án cần rất khẩn trương để đáp ứng tiến độ đề ra. Cần cân nhắc việc chuyển toàn bộ sang đầu tư công; đánh giá kỹ về năng lực tư vấn, thi công, khả năng triển khai dự án...

ĐBQH Võ Mạnh Sơn đề nghị cần sớm hoàn chỉnh hướng tuyến của dự án; rà soát kỹ lưỡng để thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và giải pháp hiệu quả xử lý các khu vực có nền đất yếu, lưu ý các khu vực quốc phòng - an ninh, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến các di tích lịch sử, khu bảo tồn, vườn quốc gia…

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thảo luận các dự án luật và chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

ĐBQH Trần Văn Thức tham gia ý kiến tại tổ.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, ĐBQH Trần Văn Thức cho rằng các cơ chế, chính sách đặc thù trong dự thảo Nghị quyết dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn sâu sắc. Các chính sách này được thông qua sẽ phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương và có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của vùng; đồng thời đề cao tính tự lực, tự cường và phát huy được tinh thần năng động, sáng tạo của địa phương trong việc triển khai thực hiện và phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]