(Baothanhhoa.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 604 - CV/TU về việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh trên địa bàn tỉnh.

Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh

Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh

Mô hình cây gai xanh trên vùng đất dốc tại xã Cẩm Tú (Cẩm Thủy) cho hiệu quả kinh tế cao. (Ảnh: Hải Đăng)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 604 - CV/TU về việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh trên địa bàn tỉnh.

Công văn gửi Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn; Các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh, với nội dung như sau:

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, ổn định đầu ra cho nông sản, tăng thu nhập cho người dân và bảo đảm hoạt động của các nhà máy chế biến một cách hiệu quả, bền vững. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều vùng nguyên liệu gắn với nhà máy chế biến được hình thành, phát triển, như: vùng nguyên liệu mía, vùng nguyên liệu sắn, vùng nguyên liệu cao su..., một số vùng nguyên liệu đã trở thành hình mẫu của cả nước, tiêu biểu là vùng nguyên liệu mía đường Lam Sơn.

Từ năm 2018 đến nay, cùng với sự ra đời của Nhà máy sản xuất sợi dệt tại xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh phục vụ sản xuất của Nhà máy, với tổng diện tích vùng nguyên liệu theo quy hoạch đến năm 2025 là 6.457 ha, trên địa bàn 18 huyện [1]. Qua 04 năm triển khai thực hiện, cây gai xanh đã cho thấy nhiều ưu điểm, nổi bật là: Có thể sinh trưởng và phát triển tốt ở hầu hết các địa phương trong tỉnh, thích nghi với nhiều loại địa hình, nhiều loại đất, kể cả đất đồi từ 10-15 độ dốc; nói chung cây gai xanh mang lại thu nhập và hiệu quả kinh tế cao so với nhiều loại cây trồng khác; đầu ra của sản phẩm ổn định, được Nhà máy cam kết thu mua lâu dài; kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch không quá phức tạp, phù hợp với trình độ của đa số nông dân trên địa bàn tỉnh; việc bảo quản, vận chuyển sản phẩm gai xanh sơ chế từ vùng nguyên liệu đến Nhà máy dễ dàng, thuận tiện; trồng cây gai xanh còn có tác dụng bảo vệ môi trường, góp phần cải tạo đất...

Tuy nhiên, việc phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Đến thời điểm này, tổng diện tích trồng cây gai xanh mới đạt 670 ha, bằng 10% kế hoạch, chỉ đáp ứng được 15 - 20% nhu cầu của Nhà máy; quy mô vùng nguyên liệu manh mún, nhỏ lẻ, chưa hình thành được vùng nguyên liệu lớn...

Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu là do: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền nhiều địa phương trong việc phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh chưa thực sự quyết tâm, quyết liệt; chưa thấy rõ được lợi ích và giá trị kinh tế của cây gai xanh mang lại để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển vùng nguyên liệu, bảo đảm hoạt động của Nhà máy có lúc, có việc còn chậm; công tác tuyên truyền, vận động người dân trồng cây gai xanh ở một số nơi chưa tốt, chưa huy động được sự vào cuộc đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhất là của Hội Nông dân các cấp trong tuyên truyền, vận động; trách nhiệm của Nhà máy cùng với cấp ủy, chính quyền và người dân để phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh chưa thực sự bài bản, sâu sát, hiệu quả.

Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh trên địa bàn tỉnh, phấn đấu bình quân mỗi năm trồng mới 1.500 ha cây gai xanh, đến năm 2025 toàn tỉnh đạt 6.457 ha cây gai xanh trở lên, đáp ứng đủ nhu cầu của Nhà máy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh. Tập trung quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển cây gai xanh là một trong những giải pháp quan trọng nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, mang lại thu nhập cao cho người dân; phát triển cây gai xanh còn góp phần xây dựng thêm hình mẫu về sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; tăng cường niềm tin của doanh nghiệp khi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp ủy, chính quyền các huyện, các xã trong vùng nguyên liệu và Nhà máy sản xuất sợi dệt tại xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về chủ trương phát triển cây gai xanh, cũng như những lợi ích về kinh tế, thu nhập, môi trường... mà cây gai xanh mang lại. Đồng thời, thông tin kịp thời, đầy đủ các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh; kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch cây gai xanh...; tăng thời lượng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về cây gai xanh; tổ chức tuyên truyền thông qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt đảng, đoàn thể ở cơ sở, khu dân cư..., để người dân nắm rõ và tự nguyện, chủ động phát triển loại cây trồng này.

2. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh:

2.1. Rà soát, giao chỉ tiêu phát triển diện tích trồng cây gai xanh hằng năm cho các huyện trong vùng nguyên liệu, theo Đề án phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh của tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (phê duyệt tại Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 và Quyết định số 3820/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh), phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, bảo đảm hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 toàn tỉnh trồng được 6.457 ha cây gai xanh trở lên theo quy hoạch; nghiên cứu bổ sung một số huyện, xã có đủ điều kiện và không thuộc vùng nguyên liệu các cây trồng khác vào vùng nguyên liệu cây gai xanh (nếu có nhu cầu).

2.2. Chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các huyện trong vùng nguyên liệu cây gai xanh tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển vùng nguyên liệu; nhất là tháo gỡ khó khăn trong việc chuyển diện tích cây trồng trên đất rừng sản xuất sang trồng cây gai xanh; triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh tỉnh đã ban hành. Tăng cường đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các địa phương, đơn vị, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh đã được giao.

2.3. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Xây dựng, ban hành quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản cây gai xanh; tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ khuyến nông các cấp và triển khai hướng dẫn, phổ biến rộng rãi đến người dân trên địa bàn tỉnh; thường xuyên cập nhật, đưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật và các giống mới chất lượng tốt, năng suất cao vào sản xuất; nghiên cứu các giải pháp đẩy mạnh cơ giới hóa, nhất là trong khâu thu hoạch, sơ chế tuốt vỏ gai để nâng cao hiệu quả, tiết kiệm công sức và chi phí lao động.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện trong vùng nguyên liệu cây gai xanh và Nhà máy sản xuất sợi dệt tại xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế phối hợp phát triển vùng nguyên liệu, trong đó làm rõ trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành chức năng, đơn vị liên quan, trách nhiệm của UBND các huyện, UBND các xã và của Nhà máy trong thực hiện nhiệm vụ phát triển cây gai xanh, trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc về phát triển vùng nguyên liệu và hoạt động của Nhà máy (nếu có), bảo đảm cụ thể, rõ ràng, rõ trách nhiệm; nghiên cứu triển khai các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp trong vùng nguyên liệu (thông qua hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, doanh nghiệp...), để hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh sớm đạt mục tiêu đề ra.

2.4. Đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư và thương mại An Phước - Viramie (Tập đoàn An Phước - Viramie):

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành chức năng, các địa phương để xây dựng và triển khai thực hiện tốt cơ chế phối hợp phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh phục vụ Nhà máy sản xuất sợi dệt tại xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy.

- Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển vùng nguyên liệu mía, sắn của các nhà máy đường, nhà máy chế biến tinh bột sắn trên địa bàn tỉnh để tìm hiểu cách làm hiệu quả trong việc phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh; khẩn trương nghiên cứu thành lập bộ phận chuyên môn hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu tại Nhà máy (phòng nông vụ); tiếp tục thực hiện hỗ trợ đầu tư ứng trước cho người trồng gai về vốn, giống, phân bón, kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản...; thu mua, thanh toán nhanh, gọn, dễ dàng, thuận lợi cho người dân; bảo đảm giá thu mua hợp lý theo giá trị trường, trên cơ sở các bên cùng có lợi.

3. Ban thường vụ huyện ủy các huyện trong vùng nguyên liệu cây gai xanh:

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn quán triệt sâu sắc chủ trương: Phát triển cây gai xanh là một trong những giải pháp quan trọng để chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại địa phương, đưa loại cây trồng gắn với chế biến, có giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ ổn định vào sản xuất, mang lại thu nhập cao cho người dân. Đồng thời, quán triệt, phổ biến sâu rộng những lợi ích mà cây gai xanh mang lại để cán bộ, đảng viên và người dân nắm rõ, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện.

- Căn cứ mục tiêu phát triển diện tích trồng cây gai xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và chỉ tiêu cụ thể hằng năm được UBND tỉnh giao, chỉ đạo UBND huyện xác định cụ thể diện tích trồng cây gai xanh và những diện tích có thể mở rộng trồng cây gai xanh tại địa bàn các xã, thị trấn; phân công trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trong chỉ đạo, vận động người dân trồng cây gai xanh theo kế hoạch đề ra; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan và Nhà máy tổ chức tập huấn, hướng dẫn, phổ biến kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản cây gai xanh; các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh; phương thức thu mua, thanh toán của Nhà máy... để người dân hiểu rõ và thực hiện. Nghiên cứu tổ chức cho một số cán bộ, hội viên và nông dân của huyện, của các xã đi thăm quan thực tế mô hình trồng cây gai xanh tại huyện Cẩm Thủy để tìm hiểu và học tập kinh nghiệm về phát triển cây gai xanh.

- Phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy, các đồng chí huyện ủy viên phụ trách các xã, thị trấn, chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc phát triển diện tích cây gai xanh tại địa bàn được giao phụ trách. Hằng năm, lấy kết quả lãnh đạo, chỉ đạo phát triển diện tích cây gai xanh là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tổ chức đảng, đảng viên và cá nhân người đứng đầu cấp ủy.

4. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia phát triển diện tích cây gai xanh; nhân rộng những mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong thực hiện, kịp thời khen thưởng, động viên các điển hình tiên tiến. Tổ chức giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của tỉnh và các địa phương về hỗ trợ phát triển cây gai xanh trên địa bàn.

Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo Hội Nông dân tỉnh và các cấp Hội nông dân trên địa bàn tỉnh coi việc vận động nông dân phát triển diện tích cây gai xanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; tăng cường công tác khuyến nông, hỗ trợ kỹ thuật, vốn vay cho nông dân trồng cây gai xanh; chủ trì, phối hợp với UBND các huyện miền núi, lựa chọn một số xã để tập trung chỉ đạo, vận động và nhân rộng phát triển cây gai xanh ở các hộ nông dân.

5. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách, chỉ đạo các huyện trong vùng nguyên liệu cây gai xanh có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện.

Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Công văn này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện./.

-----------------

[1] Các huyện trong vùng nguyên liệu cây gai xanh, gồm: Cẩm Thủy, Thạch Thành, Như Thanh, Như Xuân, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Nông Cống, Yên Định, Hà Trung, Hoằng Hóa, Hậu Lộc.

Tin liên quan:
 • Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh
  Hiệu quả trồng cây gai xanh trên vùng đất dốc

  Nhằm khai thác lợi thế đất đồi dốc và khu vực ven triền núi, nhiều hộ dân ở các huyện miền núi của tỉnh đã cải tạo, chuyển đổi trồng cây gai xanh nguyên liệu cho hiệu quả kinh tế cao.

 • Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh
  Đánh giá kết quả thực hiện cơ chế, chính sách phát triển cây gai xanh nguyên ...

  Ngày 6-4, tại huyện Cẩm Thủy, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện cơ chế, chính sách phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn tỉnh.

 • Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh
  Ghi nhận từ quá trình phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh: Bài 2 - Chính ...

  Để phát triển bền vững vùng trồng cây gai xanh nguyên liệu, năm 2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 385/2021/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn tỉnh. Doanh nghiệp cũng vào cuộc trong việc hỗ trợ, khuyến khích người dân mở rộng diện tích trồng cây gai xanh.

 • Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh
  Ghi nhận từ quá trình phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh: Bài 1 - Vẫn còn ...

  Tỉnh Thanh Hóa bắt đầu lộ trình phát triển vùng trồng cây gai xanh nguyên liệu phục vụ chế biến từ năm 2018. Để thực hiện mục tiêu mở rộng về diện tích, nâng cao năng suất, chính quyền các địa phương và bà con nông dân đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, nhưng tiến độ còn chậm, chưa đáp ứng được nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến. Cùng với đó, quá trình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển vùng nguyên liệu còn gặp những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ.

 • Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh
  Phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh

  Thời gian qua, các địa phương trong vùng quy hoạch nguyên liệu cây gai xanh của tỉnh đã nỗ lực thực hiện các giải pháp mở rộng diện tích, tăng năng suất, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]