(Baothanhhoa.vn) - Từ khi thành lập và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo của Ðảng, một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 và việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Ảnh: Minh Hiếu

Từ khi thành lập và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo của Ðảng, một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Với sự trưởng thành, lớn mạnh của Đảng và của cách mạng Việt Nam, trước yêu cầu của việc lãnh đạo kháng chiến, kiến quốc, ngày 16-10-1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) quyết định thành lập Ban Kiểm tra Trung ương – nay là Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, ngày 1-11-1956, Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định thành lập Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nay là Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, sau đó ủy ban kiểm tra các cấp từ huyện đến cơ sở được thành lập. Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, ngành kiểm tra Đảng Thanh Hóa đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, không ngừng phấn đấu, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng cho công tác xây dựng Đảng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

Trong nhiệm kỳ 2015–2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp ngày càng cao, tạo sự lan tỏa trong xã hội, đã có tác dụng giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung lãnh đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương và của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm, sát với thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên rõ rệt. Nội dung kiểm tra, giám sát vừa được mở rộng, vừa có trọng tâm, trọng điểm. Cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã đẩy mạnh việc kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm (nhất là trong lĩnh vực đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác cán bộ, thực hiện chính sách người có công, an sinh xã hội...), những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; trách nhiệm nêu gương; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến mới, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên. Đề cao việc tự kiểm tra của các đảng bộ, chi bộ cơ sở, trước hết là tự kiểm tra của người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã có nhiều đổi mới, nỗ lực cố gắng hoàn thành khối lượng lớn công việc, chủ động phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận làm rõ nhiều vi phạm, quyết định kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật nghiêm minh những đảng viên, cán bộ, trong đó có nhiều trường hợp là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể đương chức, nghỉ hưu và chuyển công tác, với tinh thần làm nghiêm từ trên xuống, rõ đến đâu, xử lý đến đó, “không có vùng cấm, hạ cánh an toàn, nhẹ trên, nặng dưới”. Nhiều vụ việc phức tạp được dư luận quan tâm, báo chí phản ánh đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết, xử lý kịp thời.

Trong nhiệm kỳ 2015–2020, cấp ủy và tổ chức đảng các cấp đã tiến hành kiểm tra 8.006 lượt tổ chức đảng và 24.941 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề 10.939 lượt tổ chức đảng cấp dưới và 30.631 lượt đảng viên (tăng 2.657 lượt tổ chức đảng và 4.946 lượt đảng viên so với nhiệm kỳ 2010–2015). Ủy ban kiểm tra các cấp đã giám sát chuyên đề 5.930 lượt tổ chức đảng và 27.612 lượt đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 298 tổ chức đảng cấp dưới và 4.247 lượt đảng viên; kiểm tra 4.885 lượt tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 2.714 lượt tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng. Cấp ủy các cấp đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật 45 tổ chức đảng; ban chấp hành đảng bộ, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 3.472 đảng viên vi phạm bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.

Qua kiểm tra, giám sát đã giúp cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức đúng ưu điểm, phát huy những mặt tích cực và thấy rõ những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; đồng thời yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Việc xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm được thực hiện nghiêm minh, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, kết quả xử lý kỷ luật được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, có tác dụng giáo dục, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa vi phạm, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Cùng với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát, trong nhiệm kỳ qua, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thường xuyên quan tâm kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng cán bộ kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển cán bộ kiểm tra được chú trọng. Năng lực, trình độ, phương pháp công tác và bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ kiểm tra ngày càng được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Từ những kết quả đạt được của công tác kiểm tra, giám sát trong toàn đảng bộ nhiệm kỳ qua, cho thấy cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật của Đảng, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015–2020 và việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng, do Tỉnh ủy tổ chức ngày 24-9-2020, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Thanh Hóa đang có nhiều thời cơ và vận hội rất lớn; các định hướng cho sự phát triển của tỉnh đã được nêu rõ trong Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Do đó, đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục đổi mới, tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Phải quán triệt sâu sắc, nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, từ đó thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Chủ động phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính. Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp từ tỉnh đến cơ sở bảo đảm chất lượng. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần tập trung rà soát lại công việc, trong đó có chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa để tổ chức thực hiện thật tốt, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Việt Linh


Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]