(Baothanhhoa.vn) - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 10-7-2019 về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Thanh Hóa. Theo nghị quyết, có nhiều đơn vị giảm từ 2 đến 6 đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn sau khi sắp xếp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Các huyện, thị xã, thành phố giảm từ 2 đến 6 phường, xã sau sắp xếp đơn vị hành chính

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 10-7-2019 về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Thanh Hóa. Theo nghị quyết, có nhiều đơn vị giảm từ 2 đến 6 đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn sau khi sắp xếp.

Các huyện, thị xã, thành phố giảm từ 2 đến 6 phường, xã sau sắp xếp đơn vị hành chính

Một góc TP Thanh Hóa.

Huyện Triệu Sơn sắp xếp 3 xã, thị trấn thành 1 thị trấn, thành lập 1 thị trấn. Gồm: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Minh Dân (3,21 km2, 3.491 người), xã Minh Châu (3,49 km2, 4.567 người) vào thị trấn Triệu Sơn (1,80 km2, 6.880 người). Sau khi sắp xếp thị trấn Triệu Sơn có diện tích tự nhiên 8,50 km2, dân số 14.938 người.

Thành lập thị trấn Nưa trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Tân Ninh (21,20 km2, 9.638 người). Sau khi thành lập thị trấn Nưa có diện tích tự nhiên 21,20 km2, dân số 9.638 người.

Sau khi sắp xếp, huyện Triệu Sơn có 34 xã, thị trấn, gồm 32 xã, 2 thị trấn.

Huyện Như Xuân sắp xếp 4 xã, thị trấn thành 2 xã, thị trấn. Gồm: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Yên Lễ (26,58km2, 4.691 người) vào thị trấn Yên Cát (4,69 km2, 3.836 người). Sau khi sắp xếp thị trấn Yên Cát có diện tích tự nhiên 31,27 km2, dân số 8.527 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Xuân Quỳ (18,27 km2,2.037 người), xã Hóa Quỳ (26,55 km2, 5.152 người) để thành lập xã Hóa Quỳ mới. Sau khi sắp xếp xã Hóa Quỳ có diện tích tự nhiên 44,82 km2, dân số 7.189 người.

Sau khi sắp xếp, giảm 5 đơn vị hành chính, huyện Như Xuân còn 16 xã, thị trấn, gồm 15 xã, 1 thị trấn.

TP Thanh Hóa sắp xếp 6 phường, xã thành 3 phường, xã. Gồm: nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Đông Hưng (3,99 km2, 4.615 người) vào phường An Hoạch (2,55 km2, 8.194 người) và đổi tên phường An Hoạch thành phường An Hưng. Sau khi sắp xếp phường An Hưng có diện tích tự nhiên 6,54 km 2, dân số 12.809 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Hoằng Lý (2,90 km2, 3.020 người) vào phường Tào Xuyên (2,76 km2, 6.913 người). Sau khi sắp xếp phường Tào Xuyên có diện tích tự nhiên 5,66 krn2, dân số 9.933 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Hoằng Long (2,29 km 2, 3.463 người), xã Hoằng Anh (3,50 km2 , 4.544 người) để thành lập xã mới, lấy tên là xã Long Anh. Sau khi sắp xếp xã Long Anh có diện tích tự nhiên 5,79 km2, dân số 8.007 người.

Sau khi sắp xếp, giảm 3 đơn vị hành chính, TP Thanh Hóa còn 34 phường, xã, gồm 14 xã, 20 phường.

Huyện Nga Sơn sắp xếp 5 xã, thị trấn thành 2 xã, thị trấn. Gồm: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Nga Lĩnh (5,05 km2, 3.785 người), xã Nga Nhân (3,49 km2, 3.885 người) để thành lập xã mới, lấy tên là xã Nga Phượng. Sau khi sắp xếp xã Nga Phượng có diện tích tự nhiên 8,54 km2, dân số 7.670 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Nga Mỹ (3,66 km2, 4.686 người), xã Nga Hưng (2,31 km2, 3.474 người) vào thị trấn Nga Sơn (1,11 km2, 4.040 người). Sau khi sắp xếp thị trấn Nga Sơn có diện tích tự nhiên 7,08 km2, dân số 12.200 người.

Sau khi sắp xếp, giảm 3 đơn vị hành chính, huyện Nga Sơn còn 24 xã, thị trấn, gồm 23 xã, 1 thị trấn.

Huyện Nông Cống sắp xếp 6 xã, thị trấn thành 3 xã, thị trấn. Gồm: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Trung Ý (2,85 km2, 2.207 người), xã Trung Chính (5,25km2, 4.704 người) để thành lập xã Trung Chính mới. Sau khi sắp xếp xã Trung Chính có diện tích tự nhiên 8,10 km2, dân số 6.911 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Tế Tân (5,72 km2, 3.066 người), xã Tế Nông (6,86 km2, 5.481 người) để thành lập xã Tế Nông mới. Sau khi sắp xếp xã Tế Nông có diện tích tự nhiên 12,58 km2, dân số 8.547 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Yên Mỹ (10,90 km2, 2.899 người), xã Công Bình (13,34 km2, 4.917 người) để thành lập xã Yên Mỹ mới. Sau khi sắp xếp xã Yên Mỹ có diện tích tự nhiên 24,24 km2, dân số 7.816 người.

Sau khi sắp xếp, giảm 3 đơn vị hành chính, huyện Nông Cống còn 29 xã, thị trấn, gồm 28 xã, 1 thị trấn.

Huyện Tĩnh Gia: sắp xếp 6 đơn vị xã,thị trấn thành 3 xã, thị trấn. Gồm: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Triêu Dương (4,00 km2, 3.278 người), xã Hải Ninh (6,14 km2, 11.740 người) để thành lập xã Hải Ninh mới. Sau khi sắp xếp xã Hải Ninh có diện tích tự nhiên 10,14 km2, dân số 15.018 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Hùng Sơn (12,17 km2, 3.562 người), xã Các Sơn (23,93 km2, 7.764 người) để thành lập xã Các Sơn mới. Sau khi sắp xếp xã Các Sơn có diện tích tự nhiên 36,1 km2, dân số 11.326 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Hải Hòa (6,38 km2, 7.552 người) vào thị trấn Tĩnh Gia (1,25 km2, 5.475 người). Sau khi sắp xếp thị trấn Tĩnh Gia có diện tích tự nhiên 7,63 km2, dân số 13.027 người.

Sau khi sắp xếp, giảm 3 đơn vị hành chính, huyện Tĩnh Gia còn 31 xã, thị trấn, gồm 30 xã, 1 thị trấn.

Huyện Thiệu Hóa sắp xếp 6 đơn vị xã,thị trấn thành 3 xã, thị trấn. Gồm: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Thiệu Minh (4,01 km2, 2.827 người), xã Thiệu Tâm (6,40 km2, 7.556 người) để thành lập xã mới, lấy tên là xã Minh Tâm. Sau khi sắp xếp xã Minh Tâm có diện tích tự nhiên 10,41 km2, dân số 10.383 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Thiệu Tân (4,07 km2, 2.811 người), xã Thiệu Châu (3,34 km2, 3.346 người) để thành lập xã mới, lấy tên là xã Tân Châu. Sau khi sắp xếp xã Tân Châu có diện tích tự nhiên 7,41 km2, dân số 6.157 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Thiệu Đô (5,16 km2, 8.122 người) vào thị trấn Vạn Hà (5,52 km2, 8.828 người) và đổi tên thị trấn Vạn Hà thành thị trấn Thiệu Hóa. Sau khi sắp xếp thị trấn Thiệu Hóa có diện tích tự nhiên 10,68 km2, dân số 16.950 người.

Sau khi sắp xếp, giảm 3 đơn vị hành chính, huyện Thiệu Hóa còn 25 xã, thị trấn, gồm 24 xã, 1 thị trấn.

Huyện Yên Định sắp xếp 6 đơn vị xã,thị trấn thành 3 xã, thị trấn.Gồm: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Yên Giang (10,48 km2, 3.716 người), xã Yên Phú (6,00 km2, 4.102 người) để thành lập xã Yên Phú mới. Sau khi sắp xếp xã Yên Phú có diện tích tự nhiên 16,48 km2, dân số 7.818 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Yên Bái (5,07 km2, 3.650 người), xã Yên Trường (3,62 km2, 4.012 người) để thành lập xã Yên Trường mới. Sau khi sắp xếp xã Yên Trường có diện tích tự nhiên 8,69 km2, dân số 7.662 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Định Tường (6,76 km2, 7.368 người) vào thị trấn Quán Lào (1,48 km2, 4.361 người). Sau khi sắp xếp thị trấn Quán Lào có diện tích tự nhiên 8,24 km2, dân số 11.729 người.

Sau khi sắp xếp, giảm 3 đơn vị hành chính, huyện Yên Định còn 26 xã, thị trấn, gồm 24 xã, 2 thị trấn.

Huyện Vĩnh Lộc sắp xếp 6 xã,thị trấn thành 3 xã, thị trấn. Theo đó, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Vĩnh Khang (4,24 km2, 3.110 người), xã Vĩnh Ninh (6,86 km2, 5.625 người) để thành lập xã mới, lấy tên là xã Ninh Khang. Sau khi sắp xếp xã Ninh Khang có diện tích tự nhiên 11,10 km2, dân số 8.735 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Vĩnh Minh (6,84 km2, 4.912 người), xã Vĩnh Tân (6,74 km2, 3.027 người) để thành lập xã mới, lấy tên là xã Minh Tân. Sau khi sắp xếp xã Minh Tân có diện tích tự nhiên 13,58 km2, dân số 7.939 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Vĩnh Thành (4,61 km2, 4.955 người) vào thị trấn Vĩnh Lộc (0,82 km2, 2.642 người). Sau khi sắp xếp thị trấn Vĩnh Lộc có diện tích tự nhiên 5,43 km2, dân số 7.597 người.

Sau khi sắp xếp, giảm 3 đơn vị hành chính, huyện Vĩnh Lộc còn 13 xã, thị trấn, gồm 12 xã, 1 thị trấn.

Huyện Quan Hóa sắp xếp 6 đơn vị xã,thị trấn thành 3 xã, thị trấn. Gồm: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Xuân Phú (24,46 km2, 1.420 người), xã Phú Nghiêm (19,97 km2, 1.153 người) để thành lập xã Phú Nghiêm mới. Sau khi sắp xếp xã Phú Nghiêm có diện tích tự nhiên 44,43 lan2, dân số 2.573 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Hồi Xuân (68,89 km2, 3.456 người) vào thị trấn Quan Hóa (3,92 km2, 3.758 người) và đổi tên thị trấn Quan Hóa thành thị trấn Hồi Xuân. Sau khi sắp xếp thị trấn Hồi Xuân có diện tích tự nhiên 72,81 km2, dân số 7.214 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Phú Xuân (24,30 km2, 1.886 người), xã Thanh Xuân (78,06 km2, 2.953 người) để thành lập xã Phú Xuân mới. Sau khi sắp xếp xã Phú Xuân có diện tích tự nhiên 102,36 km2, dân số 4.839 người.

Sau khi sắp xếp, giảm 3 đơn vị hành chính, huyện Quan Hóa còn 15 xã, thị trấn, gồm 14 xã, 1 thị trấn.

Huyện Cẩm Thủy sắp xếp 5 xã,thị trấn và điều chỉnh một phần địa giới hành chính của 1 xã thành 2 xã, thị trấn. Gồm: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Cẩm Sơn (22,78 km2, 5.488 người), xã cẩm Phong (7,93 km2, 7.011 người) vào thị trấn cẩm Thủy (3,71 km2, 6.341 người) và đổi tên thị trấn cẩm Thủy thành thị trấn Phong Sơn. Sau khi sắp xếp thị trấn Phong Sơn có diện tích tự nhiên 34,42 km2, dân số 18.840 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã cẩm Tân (6,98 km2, 3.563 người), xã Phúc Do (5,61 km2, 1.434 người), một phần diện tích tự nhiên, dân số xã Cẩm Vân (2,43 km2, 994 người của thôn Phác Lê) để thành lập xã Cấm Tân mới. Sau khi sắp xếp xã Cẩm Tân có diện tích tự nhiên 15,02 km2, dân số 5.991 người. Xã Cẩm Vân có diện tích tự nhiên 14,96 km2, dân số 6.740 người.

Sau khi sắp xếp, huyện Cẩm Thủy còn 17 xã, thị trấn, gồm 16 xã, 1 thị trấn.

Huyện Thạch Thành sắp xếp 6 đơn vị xã,thị trấn thành 3 xã, thị trấn. Gồm: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Thành Vân (40,27 km2, 6.237 người) vào thị trấn Vân Du (4,25 km2, 2.925 người). Sau khi sắp xếp thị trấn Vân Du có diện tích tự nhiên 44,52 km2, dân số 9.162 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Thạch Tân (5,11 km2,1.913 người), xã Thạch Bình (15,30 km2, 5.844 người) để thành lập xã Thạch Bình mới. Sau khi sắp xếp xã Thạch Bình có diện tích tự nhiên 20,41 km2, dân số 7.757 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Thành Kim (9,27 km2, 6.573 người) vào thị trấn Kim Tân (1,49 km2, 4.050 người). Sau khi sắp xếp thị trấn Kim Tân có diện tích tự nhiên 10,76 km2, dân số 10.623 người.

Sau khi sắp xếp, giảm 3 đơn vị hành chính, huyện Thạch Thành còn 25 xã, thị trấn, gồm 23 xã, 2 thị trấn.

Huyện Như Thanh sắp xếp 6 xã,thị trấn thành 3 xã, thị trấn. Gồm: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Hải Vân (17,12 km2, 3.700 người) vào thị trấn Bến Sung (4,80 km2, 6.551 người). Sau khi sắp xếp thị trấn Bến Sung có diện tích tự nhiên 21,92 km2, dân số 10.251 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Phúc Đường (17,44 km2, 2.230 người), xã Xuân Phúc (25,06 km2, 3.705 người) để thành lập xã Xuân Phúc mới. Sau khi sắp xếp xã Xuân Phúc có diện tích tự nhiên 42,5 km2, dân số 5.935 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Xuân Thọ (18,91 km2, 2.271 người), xã Cán Khê (20,38 km2, 5.673 người) để thành lập xã Cán Khê mới. Sau khi sắp xếp xã Cán Khê có diện tích tự nhiên 39,29 km2, dân số 7.944 người.

Sau khi sắp xếp, giảm 3 đơn vị hành chính, huyện Như Thanh còn 14 xã, thị trấn, gồm 13 xã, 1 thị trấn.

Huyện Hậu Lộc sắp xếp 7 đơn vị xã, thị trấn thành 3 xã, thị trấn. Gồm: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Châu Lộc (6,73 km2, 3.130 người), xã Triệu Lộc (9,18 km2, 5.062 người) để thành lập xã Triệu Lộc. Sau khi sắp xếp xã Triệu Lộc có diện tích tự nhiên 15,91 km2, dân số 8.192 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Văn Lộc (3,22 km2, 3.982 người), xã Thuần Lộc (3,31 km2, 3.839 người) để thành lập xã Thuần Lộc mới. Sau khi sắp xếp xã Thuần Lộc có diện tích tự nhiên 6,53 km2, dân số 7.821 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Thịnh Lộc (2,54 km2, 2.351 người), xã Lộc Tân (4,72 km2, 4.640 người) vào thị trấn Hậu Lộc (2,63 km2, 4.583 người). Sau khi sắp xếp thị trấn Hậu Lộc có diện tích tự nhiên 9,89 km2, dân số 11.574 người.

Sau khi sắp xếp, giảm 4 đơn vị hành chính, huyện Hậu Lộc còn 23 xã, thị trấn, gồm 22 xã, 1 thị trấn.

Huyện Quảng Xương sắp xếp 7 đơn vị xã, thị trấn thành 3 xã, thị trấn. Gồm: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Quảng Phúc (4,84 km2, 2.781 người), xã Quảng Vọng (6,94 km2, 4.603 người) để thành lập xã Quảng Phúc mới. Sau khi sắp xếp xã Quảng Phúc có diện tích tự nhiên 11,78 km2, dân số 7.384 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Quảng Lợi (5,31 km2, 7.154 người), xã Quảng Lĩnh (5,00 km2, 4.124 người) để thành lập xã mới, lấy tên là xã Tiên Trang. Sau khi sắp xếp xã Tiên Trang có diện tích tự nhiên 10,31 km2, dân số 11.278 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Quảng Phong (7,42 km2, 7.290 người), xã Quảng Tân (6,06 km2, 9.979 người) vào thị trấn Quảng Xương (1,15 km2, 3.334 người) và đổi tên thị trấn Quảng Xương thành thị trấn Tân Phong. Sau khi sắp xếp thị trấn Tân Phong có diện tích tự nhiên 14,63 km2, dân số 20.603 người.

Sau khi sắp xếp, giảm 4 đơn vị hành chính, huyện Quảng Xương còn 26 xã, thị trấn, gồm 28 xã, 1 thị trấn.

Huyện Hà Trung sắp xếp 10 đơn vị xã,thị trấn thành 5 xã, thị trấn. Gồm: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Hà Phong (3,08 km2, 2.631 người) vào thị trấn Hà Trung (2,03 km2, 6.565 người). Sau khi sắp xếp thị trấn Hà Trung có diện tích tự nhiên 5,11 km2, dân số 9.196 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Hà Lâm (6,32 km2, 3.759 người), xã Hà Ninh (6,51 km2, 4.218 người) để thành lập xã mới, lấy tên là xã Yến Sơn. Sau khi sắp xếp, xã Yến Sơn có diện tích tự nhiên 12,83 km2, dân số 7.977 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Hà Toại (2,93 km2, 1.560 người), xã Hà Phú (3,09 km2, 2.685 người) để thành lập xã mới, lấy tên là xã Lĩnh Toại. Sau khi sắp xếp xã Lĩnh Toại có diện tích tự nhiên 6,02 km2, dân số 4.245 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Hà Thanh (4,99 km2, 2.655 người), xã Hà Vân (6,80 km2, 3.874 người) để thành lập xã mới, lấy tên là xã Hoạt Giang. Sau khi sắp xếp xã Hoạt Giang có diện tích tự nhiên 11,79 km2, dân số 6.529 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Hà Yên (3,45 km2, 3.328 người), xã Hà Dương (4,89 km2, 3.187 người) để thành lập xã mới, lấy tên là xã Yên Dương. Sau khi sắp xếp xã Yên Dương có diện tích tự nhiên 8,34 km2, dân số 6.515 người.

Sau khi sắp xếp, giảm 5 đơn vị hành chính, huyện Hà Trung còn 20 xã, thị trấn, gồm 19 xã, 1 thị trấn.

Huyện Hoằng Hóa sắp xếp 11 đơn vị xã,thị trấn thành 5 xã, thị trấn. Gồm: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Hoằng Xuân (4,14 km2, 3.495 người), xã Hoằng Khánh (9,31 km2, 4.207 người) để thành lập xã Hoằng Xuân mới. Sau khi sắp xếp xã Hoằng Xuân có diện tích tự nhiên 13,45 km2, dân số 7.702 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Hoằng Sơn (3,33 km2, 3.343 người), xã Hoằng Lương (2,40 km2, 3.212 người) để thành lập xã Hoằng Sơn mới. Sau khi sắp xếp xã Hoằng Sơn có diện tích tự nhiên 5,73 km2, dân số 6.555 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Hoằng Xuyên (3,21 km2, 2.934 người), xã Hoằng Khê (2,82 km2, 2.962 người) để thành lập xã Hoằng Xuyên mới. Sau khi sắp xếp xã Hoằng Xuyên có diện tích tự nhiên 6,03 km2, dân số 5.896 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Hoằng Minh (3,73 km2, 3.892 người), xã Hoằng Đức (3,75 km2, 2.684 người) để thành lập xã Hoằng Đức mới. Sau khi sắp xếp xã Hoằng Đức có diện tích tự nhiên 7,48 km2, dân số 6.576 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Hoằng Phúc (3,04 km2, 2.945 người), xã Hoằng Vinh (2,79 km2, 3.867 người) vào thị trấn Bút Sơn (1,89 km2, 5.277 người). Sau khi sắp xếp thị trấn Bút Sơn có diện tích tự nhiên 7,72 km2, dân số 12.089 người.

Sau khi sắp xếp, giảm 6 đơn vị hành chính, huyện Hoằng Hóa còn 37 xã, thị trấn, gồm 36 xã, 1 thị trấn.

Việt Linh


Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]