(Baothanhhoa.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhấn mạnh: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng... cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Văn phòng cấp ủy phát huy truyền thống “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhấn mạnh: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng... cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Văn phòng cấp ủy phát huy truyền thống “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo”Cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy trong giờ làm việc.

91 năm qua, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng và thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ, trải qua các thời kỳ cách mạng, đội ngũ những người làm công tác văn phòng cấp ủy luôn phát huy truyền thống “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo”, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc phục vụ đắc lực sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa sự nghiệp cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Ngày 18-10-1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc), tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn giúp việc cho Trung ương Đảng. Đây là sự kiện lịch sử, đánh dấu sự ra đời của văn phòng cấp ủy và sau này ngày 18-10 hằng năm, được Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX đồng ý lấy làm Ngày truyền thống văn phòng cấp ủy các cấp. Vinh dự và tự hào tiếp nối các thế hệ đi trước, đội ngũ cán bộ, công chức văn phòng cấp ủy tỉnh Thanh Hóa ngày nay luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Bước vào năm 2021 với nhiều sự kiện lớn, hệ trọng của đất nước, của tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy đã nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp việc xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; xây dựng chương trình làm việc (toàn khóa, năm, tháng, tuần); phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất ban hành các đề án, chỉ thị, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, các nghị quyết của cấp trên về lĩnh vực kinh tế - xã hội, tham mưu ý kiến với các cơ quan Nhà nước trong việc cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các văn phòng cấp ủy trong tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và các cấp, các ngành, địa phương nắm tình hình những vấn đề bức xúc và nổi cộm, để tham mưu giúp cấp ủy có chủ trương, biện pháp và quyết định phù hợp.

Từ đầu năm đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng cấp ủy các cấp đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai và hoàn thành bước đầu việc cụ thể hóa, xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tỉnh ủy đã ban hành và triển khai thực hiện chương trình công tác toàn khóa, quy chế làm việc khóa XIX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; ban hành 8 chương trình trọng tâm và 3 kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, sớm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống.

Cùng với việc tham mưu ban hành các văn bản cụ thể hóa các thể chế đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định về thi hành Điều lệ Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII) mới ban hành và các kế hoạch hành động thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 91 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh. Tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn, dân chủ, đúng quy định và thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân. Tỷ lệ cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu đạt 99,75%, cao nhất từ trước đến nay. Tổ chức Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để tuyên truyền, kịp thời định hướng dư luận xã hội.

Trước tác động của đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân trong tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực tham mưu cho các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kịp thời các biện pháp để khống chế, khoanh vùng không để dịch COVID-19 lây lan ra diện rộng, nên tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn được kiểm soát, Thanh Hóa vẫn là “vùng xanh” để thực hiện thành công “mục tiêu kép”. Công tác phục vụ hậu cần, đón tiếp khách ngày càng chu đáo, chuyên nghiệp. Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp tham mưu, phục vụ, chuẩn bị tốt các điều kiện để Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đón tiếp các đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước, quốc tế. Phục vụ chu đáo các cuộc làm việc, tiếp khách và công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy cũng như tham mưu, phục vụ công tác đối ngoại khác của tỉnh. Hoạt động của nhà khách có nhiều nỗ lực trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ; khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; đón tiếp và phục vụ khách chu đáo, tận tình; chăm lo việc làm, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, quyền lợi cho người lao động theo quy định.

Các mặt hoạt động tài chính đảng, công nghệ thông tin, hành chính, văn thư, lưu trữ,... có nhiều đổi mới; quy trình nghiệp vụ được cải tiến; chú trọng thẩm tra thể thức, thẩm quyền, kiểm soát chặt chẽ văn bản, không để xảy ra sai sót. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng đạt kết quả tích cực; hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư đồng bộ hơn 600 đầu mối và hệ thống phòng họp trực tuyến với 38 điểm cầu. Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trong các cơ quan đảng tỉnh Thanh Hóa trên mạng internet hoạt động có hiệu quả, góp phần quan trọng để thực hiện cải cách hành chính trong các cơ quan đảng...

Cùng với làm tốt công tác chuyên môn, Văn phòng Tỉnh ủy luôn chăm lo xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, trong cơ quan. Xây dựng mối quan hệ công tác giữa đảng ủy, lãnh đạo văn phòng và các đoàn thể theo đúng quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Các đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”. Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân tận tụy, tâm huyết, sáng tạo trong công việc, với phương châm “làm hết việc, không làm hết giờ”, “giỏi một việc, biết nhiều việc”; cán bộ, đảng viên, người lao động văn phòng đã đoàn kết, phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Văn phòng các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc (gọi chung là văn phòng cấp ủy cấp huyện) đã chủ động phối hợp tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy, chương trình công tác năm 2021, trên cơ sở đó xây dựng các chương trình công tác hàng năm, hàng tháng của ban thường vụ, lịch công tác hàng tuần của thường trực cấp ủy. Phối hợp với các ban đảng tham mưu xây dựng chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy và tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình. Văn phòng cấp ủy cấp huyện có nhiều tiến bộ trong việc theo dõi, đôn đốc tiến độ, thẩm tra văn bản trước khi trình cấp ủy; vận dụng chặt chẽ quy trình ra nghị quyết và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy vào xây dựng các nghị quyết, đề án trình cấp ủy.

Phát huy truyền thống 91 năm vẻ vang, với những thành tích, kinh nghiệm đạt được, đội ngũ cán bộ, chuyên viên, nhân viên, người lao động trong hệ thống văn phòng cấp ủy tiếp tục tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 30-7-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 của tỉnh và của từng địa phương, đơn vị.

Bài và ảnh: Minh Hiếu {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]