(Baothanhhoa.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm và chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Bác cũng là người đặt nền móng cho công tác tư tưởng của Đảng. Theo Người “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm”, “Tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất” và “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng”. Đặc biệt, mới đây Văn kiện Đại hội XIII của Đảng sử dụng thuật ngữ “công tác tư tưởng” thay cho thuật ngữ “công tác tư tưởng, lý luận” như các nhiệm kỳ trước. Đây là một bước tiến mới về mặt lý luận đối với khoa học công tác tư tưởng.

Tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm và chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Bác cũng là người đặt nền móng cho công tác tư tưởng của Đảng. Theo Người “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm”, “Tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất” và “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng”. Đặc biệt, mới đây Văn kiện Đại hội XIII của Đảng sử dụng thuật ngữ “công tác tư tưởng” thay cho thuật ngữ “công tác tư tưởng, lý luận” như các nhiệm kỳ trước. Đây là một bước tiến mới về mặt lý luận đối với khoa học công tác tư tưởng.

Tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mớiCác đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, trao Bằng khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Minh Hiếu

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác tư tưởng, đồng thời xác định rõ công tác tư tưởng có vai trò “đi trước mở đường”; những năm qua Tỉnh ủy, các cấp ủy trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác tư tưởng phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Theo đó, công tác tư tưởng đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Việc quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết được tổ chức nghiêm túc, bài bản, chất lượng. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, có chiều sâu và dần đi vào thực chất, tạo niềm tin tưởng, phấn khởi trong Nhân dân; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội để nắm bắt tư tưởng Nhân dân và kịp thời có định hướng đúng đắn trước những vấn đề, vụ việc nhạy cảm; hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 có hiệu quả tích cực trong việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ quan tâm đẩy mạnh, triển khai với nhiều hình thức đa dạng, hấp dẫn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh học tập và làm theo Bác. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức và hành động, tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư tưởng của các cấp ủy đảng trong tỉnh, thời gian qua vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như: công tác thông tin, tuyên truyền một số chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa thường xuyên, kịp thời; công tác dự báo, nắm bắt dư luận trước một số những sự kiện, tình huống bất ngờ còn chậm. Một số ít cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc trong việc nêu gương, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Nhiều chi bộ chưa chú trọng tổ chức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tư tưởng, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Một số địa phương, ngành chưa coi trọng và làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở một số địa phương, cơ sở chưa đi vào chiều sâu, nên chưa tạo được sức lan tỏa...

Trước yêu cầu mới, nhất là trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập; đại dịch COVID-19 đang gây tổn thất nghiêm trọng về người và ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế thế giới và trong nước; sự gia tăng các hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước ta của các thế lực thù địch, phản động, cùng những phần tử về cơ hội chính trị ở trong nước và nước ngoài; một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, thiếu gương mẫu, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước làm giảm sút niềm tin trong Nhân dân. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cùng với quá trình toàn cầu hóa đang chi phối mạnh mẽ đời sống kinh tế - xã hội, sự bùng nổ của thông tin trên internet dẫn đến thông tin đa chiều... đã ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh, gây khó khăn trong công tác tuyên truyền, định hướng... Trước thực trạng trên, đòi hỏi công tác tư tưởng cần làm tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nguyên tắc, quan điểm: Công tác tư tưởng không phải chỉ là nhiệm vụ của cơ quan tuyên giáo các cấp, mà công tác tư tưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trước hết là của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành. Công tác tư tưởng phải đi trước, đi cùng với đời sống của Nhân dân. Công tác tư tưởng có tác dụng định hướng quan trọng, song nếu tách rời hiện thực xã hội thì không phát huy được tác dụng. Vì vậy, người làm công tác tư tưởng phải chú ý lắng nghe, gắn bó với quần chúng, với thực tiễn để chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình, định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từ đó tham mưu kịp thời cho cấp ủy có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo về tư tưởng, tạo sự thống nhất trong hành động.

Hai là: Phải phát huy dân chủ trong Đảng, dân chủ trong công tác tư tưởng. Đây là bài học quan trọng, có ý nghĩa then chốt. Thực tiễn cho thấy, những bức xúc, vướng mắc trong tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, Nhân dân nếu được thông tin, giải đáp kịp thời, đúng đắn thì sẽ tạo được sự thống nhất, đồng thuận; ngược lại, nếu không thông tin, giải đáp thắc mắc kịp thời thì sự việc trở nên phức tạp và dễ hình thành điểm nóng. Vì vậy, phải mở rộng đối thoại với Nhân dân, thực hiện nghiêm quy định, trách nhiệm đối thoại, tiếp công dân đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp... Ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy những vấn đề mới, khó, nhạy cảm, quan trọng; nâng cao tính thuyết phục trong công tác tuyên truyền, vận động, đồng hành chia sẻ, lắng nghe Nhân dân; định hướng về tư tưởng theo phương châm cụ thể, thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp, thuyết phục với từng đối tượng để cùng đi đến nhận thức đúng, không áp đặt nhưng thể hiện rõ chính kiến.

Ba là: Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, nâng cao chất lượng quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, đẩy mạnh học tập lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên, gắn với tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tệ quan liêu, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, nói không đi đôi với làm trong cán bộ, đảng viên.

Bốn là: Đẩy mạnh tuyên truyền qua hình thức nêu gương; xây dựng, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa trong cộng đồng. Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; lấy giáo dục, thuyết phục và nêu gương làm trọng tâm trong tổ chức thực hiện công tác tư tưởng. Phát huy hiệu quả Trang Thông tin điện tử tổng hợp của Đảng bộ tỉnh và của các cơ quan, đơn vị. Sử dụng hiệu quả Tài liệu tham khảo đặc biệt, Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn toàn tỉnh.

Năm là: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên, nâng cao tính chiến đấu trong công tác tư tưởng của Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự làm tốt công tác tư tưởng cho chính mình để góp phần làm tốt công tác tư tưởng ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của quê hương, đất nước; khơi dậy khát vọng thịnh vượng, quyết tâm xây dựng và phát triển Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; từng bước xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, kiên quyết, kịp thời phê phán các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Sáu là, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, cán bộ làm công tác tư tưởng có trình độ lý luận thực chất, có niềm tin và phong cách khoa học, hiện đại, nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác tư tưởng, khuyến khích những người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám áp dụng những thành tựu công nghệ thông tin vào công tác tư tưởng. Thường xuyên cập nhật kiến thức, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo vừa “hồng” vừa “chuyên”; vững vàng về chính trị, tư tưởng, sáng về phẩm chất đạo đức; có bản lĩnh vượt qua khó khăn, thử thách; tinh thông, nhanh nhạy, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; sâu sát, hòa mình vào thực tiễn, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]