(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập, tái phát và lây lan trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq24buiQuG6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwj4buf4bueKsOaw5LhuqzhurLhu5/hu6LDiuG7pOG7ouG6qOG7gcWow4rhuqhV4bue4buQ4buk4bqoPSYi4buSKuG6qFXhu6Lhu6zhu6Thu5zhuqjDk+G7luG6qE3hu5Thu6Thu6LhuqjhuqdRTuG7ouG6qCrhu4LhuqjDmuG7tuG7pOG6qOG6peG7ouG7iibhuqjGoeG7ouG7nuG6qCrhur7hu57huqgj4bui4bq+KuG6ti/hu6JC4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwj4buBw5LDik/huqzhurLhu6HDouG7ieG6p+G6qCpS4buk4bui4bqo4buf4buiw4rhu6Thu6Lhuqjhu4HFqMOK4bqofSnDiuG6qE7FqOG6qE7hu6zhu6Thu5zhuqh9RuG7pOG6qH3hu5jhuqh94bue4buUTuG6qCpKI+G6qCokJuG7pOG7nOG6qCPhu6LGr+G7pOG7nOG6ouG6qE7hu6Lhu67hu6Thu5zhuqhN4buU4buk4bui4bqo4bqnUU7hu6Lhuqgq4buC4bqow5rhu7bhu6ThuqjhuqXhu6Lhu4om4bqoxqHhu6Lhu57huqLhuqhV4bue4buQ4buk4bqoPSYi4buSKuG6qFXhu6Lhu6zhu6Thu5zhuqjDk+G7luG6qE9RTuG7ouG6qE3hu5Thu6Thu6Lhuqhd4buKw5nhuqjhu6Thu6JKI+G6ouG6qCrhur7hu57huqgj4bui4bq+KuG6qH3hu4DhuqjDmuG7iiLhuqjDmsOK4buk4bqoKiThu5Dhu6ThuqjDk1HDiuG6qE3hu4Dhu6ThuqgqUuG7pOG7osOD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqoI+G6pcOS4bukKsOSJOG6rOG6suG6tuG7nsOZ4buc4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rE8q4buiJsOZTeG6qOG7nuG6pcOS4bukKsOSJOG6rOG6qCUqIsOaw5Lhu7Phuqxb4bueTyrhu6LDgOG6qMOJQuG6qiNd4bqg4bqo4buiw5Lhu57hu5zhu6Iqw4DhuqjEkELEkCNd4bqg4bqs4bqoJSRO4buz4bqsLy9OT+G7pMODTcOK4bumKuG7osOK4buk4bui4bui4bumw4rDg33hu6QvT8OSJVUq4bumIy/hu6TDklslL0PhuqpDRC9C4bq44bq4T8SQ4bqq4bq8xJDhurhDQyrDiUNCw4nDmuG6qi1Cw4NUI+G7nOG6rOG6qMOKw5oq4buz4bqs4buf4buiw4rhu6Thu6Lhuqjhu4HFqMOK4bqoVeG7nuG7kOG7pOG6qD0mIuG7kirhuqhV4bui4bus4buk4buc4bqow5Phu5bhuqhN4buU4buk4bui4bqo4bqnUU7hu6Lhuqgq4buC4bqow5rhu7bhu6ThuqjhuqXhu6Lhu4om4bqoxqHhu6Lhu57huqgq4bq+4bue4bqoI+G7ouG6virhuqzhuqgv4bqy4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPhuqXDiiMq4bue4bum4buk4bqs4bqyOOG7pOG7ouG6qMOZ4bue4buk4bui4bqo4bui4buow4rDg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6suG7n+G7osOS4bum4bqow5PFqOG6ouG6qOG6peG7oizhuqgqUU7hu6Lhuqjhu6HDouG7ieG6p+G6qCpS4buk4bui4bqoIuG7kCbhuqhOxKgm4bqoTuG6vk7huqgl4bu44bqi4bqo4buk4buc4buA4buk4bui4bqi4bqoKuG7ouG7gOG7pOG7ouG6qH3hu57hu5Dhu6ThuqjDosOK4buk4bqo4bql4buiUuG6qMOT4buG4bum4bqoI+G7osav4buk4buc4bqi4bqoTuG7ouG7ruG7pOG7nOG6qE9RTuG7ouG6qE3hu5Thu6Thu6Lhuqjhu5zhu57DiuG6qCU/TuG6ouG6qOG7nOG7nsOK4bqoTsSow5nhuqh94buA4bqoTuG6vk7huqhN4buU4buk4bui4bqow5rhu4oi4bqow5rDiuG7pOG6qCop4bqow5NX4buk4buc4bqofUoq4bqoJcOK4buk4buc4bqo4buk4bucIeG7tOG7nuG6ouG6qOG7ocOi4buJ4bqn4bqoTuG6vk7huqjhu6ImIuG7lOG7pOG6ouG6qCrhu6JR4bqoXeG7hOG6ouG6qCrhu6Lhu4Dhu6Thu6Lhuqgj4bui4buu4bqoKuG7osOS4bum4bqoTuG7oihO4bqo4bukRuG7pOG7nOG6ouG6qOG7pOG7ouG7nuG7lMOZ4bqofTvhuqjDkyHhu7ZO4bqo4buc4buew4rhu6bhuqLhuqhORuG7pOG6qE4o4bqoPSYi4bqow5NR4buk4bui4bqo4bui4bue4buU4buk4bqo4bui4buA4buk4bui4bqoTizDiuG6qCPhu6Lhur4j4bqow5omSirhuqLhuqgg4bqoVeG7nuG7kuG7pOG6qE7hu6JS4bqow5Phu4bhu6bhuqhOLMOK4bqoxqHhu6LFqOG6qOG7n+G7oizhuqgqIeG7suG7pOG7nOG6qOG6peG7ouG7oOG7pOG7ouG6qCPhu6Is4bqo4bufJFHhu6Thu6Lhuqjhuq1Q4buk4bui4bqo4bqnLuG7pOG7nOG6qCrhu4bhu57huqhO4bus4buk4buc4bqofUbhu6Thuqjhu6Thu5Am4bqoKiThu5Dhu6ThuqLhuqhOLMOK4bqo4bql4buiLOG6qCpRTuG7ouG6qOG7ocOi4buJ4bqn4bqoKlLhu6Thu6Lhuqgq4buG4bue4bqo4bql4bus4buk4buc4bqofUbhu6Thuqgl4buu4bqo4bq4Q0XEkC/hu6HDouG7ieG6py3hu4nhu4nhuqjhu6Thu5zhu4Ai4bqo4bqqRS3DiS1D4bqqQ+G6quG6qH3hu4DhuqhO4bq+TuG6qH1G4buk4bqoTeG7guG7pOG6qE7hu6JS4bqow5Phu4bhu6bhuqhV4bui4bq+TuG6qE7FqOG6qMOa4bue4buQ4buk4bqoPSbDiuG7pOG6ouG6qCpKI+G6qCokJuG7pOG7nOG6qCPhu6LGr+G7pOG7nOG6ouG6qE7hu6Lhu67hu6Thu5zhuqhN4buU4buk4bui4bqo4bqnUU7hu6Lhuqgq4buC4bqow5rhu7bhu6ThuqjhuqXhu6Lhu4om4bqoxqHhu6Lhu57huqLhuqhV4bue4buQ4buk4bqoPSYi4buSKuG6qFXhu6Lhu6zhu6Thu5zhuqjDk+G7luG6qE9RTuG7ouG6qE3hu5Thu6Thu6Lhuqhd4buKw5nhuqjhu6Thu6JKI+G6ouG6qCrhur7hu57huqgj4bui4bq+KuG6qH3hu4DhuqjDmuG7iiLhuqjDmsOK4buk4bqoKiThu5Dhu6ThuqjDk1HDiuG6qE3hu4Dhu6ThuqgqUuG7pOG7ouG6qOG7n+G7osOK4buk4bui4bqo4buBxajDisOD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqy4buj4bu44bqo4buJ4bus4buk4buc4bqo4buk4buc4bui4bue4buUI+G6qH3hu4DhuqjGoeG7ouG6virhuqgqJOG7nuG7luG7pOG6qOG7pOG7rOG7pOG7nOG6qCrhu6Lhu6zhu6ThuqgqRuG7pOG7nOG6qE4h4bu04buk4buc4bqoVeG7nuG7lsOZ4bqoKiTDiuG6ouG6qMOT4bus4buk4bqow5Phu65O4bqi4bqo4buiIeG7suG7pOG7nOG6qE9M4buk4bqoTuG6vk7huqhN4bue4buU4buk4bqoI+G7ouG6viPhuqgj4buixq/hu6Thu5zhuqLhuqhO4bui4buu4buk4buc4bqoT1FO4bui4bqoKuG7huG7nuG6qE7hur5O4bqow5NRw4rhuqgj4buiIcOd4buk4buc4bqi4bqow5PDneG7pOG6qH1R4bqi4bqo4buk4bui4buIKuG6qMOa4buA4bqoKuG7huG7nuG6qE7hur5O4bqo4buiJiLhu5Thu6ThuqhOxajhuqjhu6Thu5wmIuG6qE7DneG6qE7DiuG7puG6ouG6qE7hur5O4bqo4buiJiLhu5Thu6ThuqhOxajhuqjDkyHhu7Thu6Thu5zhuqhN4bue4buQ4buk4bqo4buc4bue4buy4bue4bqofeG7suG7nuG6qOG7pCHhu7JO4bqoTeG7huG7pOG6qMOs4buA4bum4bqi4bqoTuG6vk7huqjhu6ImIuG7lOG7pOG6qOG7nOG7nuG6viPhuqgkw4rhu6Thu6Lhuqh94buy4bue4bqoTuG6vk7huqgqUuG7pOG7ouG6qE3hu4bhu6ThuqjDk8OK4buk4buc4bqoTsWo4bqoT1FO4bui4bqg4bqoVVEj4bqoKuG7ouG7tOG7nuG6qCpY4buk4buc4bqo4bui4bu2I+G6qE3hur7hu6bhuqhO4bq+4bum4bqi4bqow5Phu5jhuqhdJuG7iCrhuqh94buy4bue4bqo4bql4buiLOG6qCpRTuG7ouG6qOG7ocOi4buJ4bqn4bqoKlLhu6Thu6Lhuqjhu6Thu6J74buk4buc4bqofeG7iOG7pOG6qMOT4buY4bqoI+G7ouG6virhuqgl4bue4buk4bui4bqi4bqofSHhu7Yq4bqoKuG7okvDmeG6qD0mIuG7mOG7pMOD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCM0Jirhu6Lhu6Yk4bqs4bqyw6Lhuq3hu5/hurYvI+G6sg==

BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]