Tổng Cục Du lịch Thái Lan (TAT) có kế hoạch đề xuất với Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 (CCSA) về việc kéo dài thời gian lưu trú tối đa đối với thị thực du lịch và thị thực cấp tại sân bay (visa on arrival) để khuyến khích du khách quốc tế lưu trú tại Thái Lan lâu hơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buHd+G7i8OtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRTN44bq8w4F1aeG7gzN3w7J4w60jw7PhuqDDrXNJw61BeMaw4bqgw61Bw7rhuqLDrXPhu414w63hurx3QnjDrXZ4w7PhuqDDrcOBRsOKw63hurzhurjhur7DrXJ34bqiw61Bd8OycnfDrXPDisOtw4Hhu7Nyd+G7hy934buL4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVd1w7NzaeG7gzPhuqbhuqB2w61S4buGcsOtU8OKw63DgeG7s3J3w60zd8OyeMOtI8Oz4bqgw63hur8zw5Mz4buBw61yw4PDrUHGsMOtd+G6ouG7j3J3w6104bupw63EqMOK4bud4bq8w63hu4rhuqp4w60z4bq4w4rhuqB2w63hurzhu5vDgMOtxKjDjcOtw4FLw63hurzDveG6oHfDrXfDveG6oHfDrVIlxINYUy3hu4tvw63hur9SUjLDk+G7gcOt4buK4bupw63hu4p44burcsOtQcO64bqiw61z4buNeMOt4bq8d0J4w612eMOz4bqgw63DgUbDisOt4bq84bq44bq+w63hurzhurR4w610w7PDrXThurR4w63hu4rhuqp4w63hurx34buzw63hurx3SXLDrXPDisOtw4Hhu7Nyd8Ot4buK4buNw63hurx34buzw63hurx3SXLDrXLhu51Fw63hurzhu494w63hurrhu5vhuqDDrXHDs0rDreG6v+G7injhurrDs8Ot4bqi4bqgw63Ds+G6uOG6uHjhu4rDs8OB4buBw6104buxw61Bd8OKSsaw4bqgw61Bd3lyd8Otc8OKw61Bd8OycnfDrcOJw4rhurRyw63hurzGsMOtw4FGw4rDreG6vOG6uOG6vsOt4bq84buPeMOtM3fDsnjDrSPDs+G6oMOtw4Hhu5vDisOtd+G6qOG6oOG6veG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVLDs0Xhurx44bqi4bqgaeG7g+G7h3jDgHbDrXLDgcOz4bq64bq64bqraXLDgOG6ui1Fd+G6ouG6vOG6omnDreG6uuG6vErDgXXhuqtpc3jhurpFw4HDs0rDqcOtccOB4bqickHhurnDrcOAw7Phurh2eOG6oC3DgXXhu6/hurzDqcOtw7PDiuG6vOG6ouG6ucOtw4DDs+G6uHZ44bqgLeG6uHh2d+G6vMOpw63Ds8OK4bq84bqi4bq5acOt4bq8eOG6vMOBdeG6q2kzd8OyeMOtI8Oz4bqgw61zScOtQXjGsOG6oMOtQcO64bqiw61z4buNeMOt4bq8d0J4w612eMOz4bqgw63DgUbDisOt4bq84bq44bq+w61yd+G6osOtQXfDsnJ3w61zw4rDrcOB4buzcnfDrXfDveG6oHfDrcO14bqgd8Ot4buLacOt4bq64bq4cuG6q2kvL3Jz4bqg4bq9ccOz4bqi4bq8d8Oz4bqgd3fhuqLDs+G6veG7iuG6oC9zdeG6ukHhurzhuqJFL+G6oHXhu4jhurov4buJ4buJxKnEqS/hu4lqa3Nq4buJ4buLw6xu4buJ4buJ4bq8buG7i23hu4nDgeG7i+G6veG7uUV2acOtw7PDgeG6vOG6q2kzd8OyeMOtI8Oz4bqgw61zScOtQXjGsOG6oMOtQcO64bqiw61z4buNeMOt4bq8d0J4w612eMOz4bqgw63DgUbDisOt4bq84bq44bq+w61yd+G6osOtQXfDsnJ3w61zw4rDrcOB4buzcndpw61zw7PhurzDsy1Fd+G6ouG6vOG6oi3huqLhurh4dnjhuqDDs8OBLeG6uuG6uHLhuqtpd+G6vOG6vEXhurrDqS8vcnPhuqB4w4B24bq94buKeHXhurzhuqDDs8OARcOBw4rhurrhur3hu4rhuqAv4bq8bOG7icOsL8OKRcOB4bqiw7NzdXMvceG6okHhurzhurzhu7kv4buJw6zhu4nhu4lfw6xuX+G7i24v4bq84bq8xKjhu4rhuqBfc8OKX8OBeHJ3X+G6vHfDs3hfw4HDs+G6oOG6veG7uUV2acOtL+G7g0B3w7Jyd8Otc8OKw63DgeG7s3J3w63hurzhu494w61Rw7PhuqB2QeG6okHhurvDrTN3w7J4w60jw7PhuqDhur3DreG6v8OV4bqgd8Opw63Dk+G7riAvMzPhurHEgyThu4Hhu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buDM3d14bqiw60z4bqm4bqgdsOtcuG7hnLDreG6vOG6uEZE4bqgdsOtM8OTM8Ot4bq3w4rhurx3w7PhurrDs0HDrTLDikXDs+G6uuG6ouG6uOG6oOG6u8OtcuG6qMOtw4nDisOz4bqgw63huqDhu41Kw63hurrhu6fDrXThu6nDrcSow4rhu53hurzDrUHDuuG6osOtc+G7jXjDreG6vHfhu7PDreG6vHdJcsOtc8OKw63DgeG7s3J3w63DgcWp4bqgw61qa8Ot4bqgduG7jUrDreG6vHfDs0rDreG7isO9w63EqcOsw63huqB24buNSsOt4bqgd0bDrXd44bur4bqgw63huqDDs0rhurvDreG7iuG7jcOt4bq8d+G7s8Ot4bq8d0lyw61y4budRcOt4bq84buPeMOt4bq64bub4bqgw61xw7NKw63DgcWp4bqgw63EqcOsw63huqB24buNSsOt4bq8d8OzSsOt4buKw73DreG7i2vDreG6oHbhu41K4bq9w61ReOG7q+G6oMOtRXfDskXDrUHDuuG6osOtc+G7jXjDreG6oOG7jUrDreG6uuG7p8OtdEZDcsOt4bq8d0lyw613eOG7q+G6oMOtdMaw4bqgw613xrDhurzDreG6oHbhu41Kw63EqeG7iy/hu4vhu4kv4buJw6zhu4nhu4nhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVR4bqic0pp4buDUuG7hOG6oHbDreG6vHd14bqiw63hurLhuqB2w63hurfDiuG6vHfDs+G6usOzQeG6u8OtccWp4bqgw61y4buP4bqgd8OtdMODw60zw5Mzw63hurrhu6fDrXThu6nDrcSow4rhu53hurzDrXJ34budw4DDrXNH4bq8w61KxanDisOtcuG7o8OKw61zw4rDrUF3w7Jyd8OtdMaw4bqgw61x4buZ4bqgdsOtdEZC4bqgdsOtceG6pMOt4bq8SMOtI+G7jeG6osOt4buK4buNw609w7PDgcOzSuG6unjDs8OtRXfDtXjDrXR44bup4bqgw63hurxCw61Bd8OzeMOt4bqgd+G7n0XDrXJGw60zPWzDreG6oHfhu5nDgMOt4bq84buP4bqiw63hurx3w4rhu5/huqDDrcOBQ3jDrXJ34bqiw63huqB3w4PDgMOtdOG6tHjDreG6vEZD4bqgdsOt4bqg4buNSuG6u8OtdMOC4bqgdsOt4bq8d0J4w612eMO1w4DDreG6vMO1eMOt4bq8w73huqB3w63hurzhurjhu4/huqB2w63DsnJ3w63hurzhu5Nyw63hurzhu494w61yw7Jyw610eOG7scOAw61BeOG7scOAw63hurrhuqLDsuG6vMOt4bqgd+G7n0XDrXJG4bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7gzNIw6104bujw4rDreG6oOG7kcOAw610xrDhuqDDreG6oMOzSuG6u8OtM3fDsnjDrSPDs+G6oMOtdMO0w610w4PhuqDDrXbhu6PhuqDDrWvDreG6vOG6uHjhu6vDisOtw4FGQ+G6vMOtQXfDsnJ3w61zw4rDrcOB4buzcnfhur3DreKAnOG6sUfDreG6ukTDrVJ34buAw7PDreG7iuG7jeG6oHbigJ3DrXLhu4ThuqB2w610w7PhuqB2w613RuG6quG6oHbDreG6vOG6qnjDrcOA4buGcsOt4bq8eMWpw4rDrXTDg+G6oMOt4bq8SMOta8OtdMaw4bqgw63hu4vDrMOt4bq84bq4eOG7q8OKw63DgUZD4bq8w61Bd8OycnfDrXPDisOtw4Hhu7Nyd8Ot4bq84bq44bqi4bqgdsOtcsO1w63huqDhu5HDgOG6vcOtIHfhu6PhuqDDrcOB4bqq4bqgw61zw4rDrUF3w7Jyd8OtdMaw4bqgw60zd8OyeMOtI8Oz4bqgw63DgeG7jcOt4bq8SMOtPcOzw4HDs0rhurp4w7PhurvDreG6vHjGsEXDreG6vHd14bqiw63DgeG7jcOt4buc4bqgw61U4bqk4bq7w60j4buN4bqi4bq7w609T8Ot4buK4buNw63Dk+G6oHfhur3hu4cvReG7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUXDk8OK4bq8d+G6ouG6uGnhu4Mzd3XhuqLDrVHDs+G6oHZB4bqiQcOtIOG6ouG6uuG6vOG7hy9F4buD

Theo Bangkok Post

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]