Theo một bản ghi nhớ nội bộ của Bộ Tài chính Mỹ , Bộ trưởng Janet Yellen đã yêu cầu người đứng đầu Sở Thuế vụ (IRS) lập một kế hoạch chi tiết để sử dụng nguồn quỹ mới trị giá 80 tỷ USD trong sáu tháng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

OOG7j+G6r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r1nDtXnhu5vDrOG6ozlHw7nDo1liw7XDo2jhu4/DtOG7o+G7j8Oj4buc4bqsw6PhurJrw73Do2jhu4fDvcOjWOG7scOjWeG7j8O9bMOj4bqu4bu3w6Phu5vhu4Phu6/Do8ahbMOj4buP4bufY2jhu4/Do2jhu4/DtcOjecO1a8O9w6PhuqfEg8OjeeG6psOjw51YSTgv4buP4bqvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu6/hu47DrOG6qWnhuqM5WeG7j8Os4bufw6Phu53DuXnDo2dk4bujw6Phu43hu4/DtcOj4buj4buPxrDDo+G7o8O5w7XDo2fDucOjaOG7ueG6qcOjR8O5w6NZYsO1w6No4buPw7Thu6Phu4/Do+G7nOG6rMOjM8OjR8O5w6N5d8OB4bux4buj4buNw6Phu5bhuqnhu6PDrHnDoyzDrOG7m+G7m8Os4bujw6PDrcSRw6PhurJrw73Do2jhu4fDvcOj4buj4buNw4Hhu6nDtcOjw63DgOG7o+G7jcOjw63hu4fDvcOjWOG7scOjWeG7j8O9bMOj4bqu4bu3w6M2w5VXWDfDo+G7m+G7g+G7r8Oj4budw7l5w6PGoWzDo+G7j+G7n2No4buPw6No4buPw7XDo3nDtWx5w6PDrW/Do3jDg8OjaeG7t+G7o+G7jcOj4buj4buNw73DuuG7o8OjdsO94bqsw6Phu53GsMO1w6N5d+G7k8Oj4buNw7XhuqvDo+G6p8SDw6N54bqmw6PDnVhJw6N5d+G7n+G7o+G7jcOjeOG6q8O9w6N54buP4bqr4buj4buNNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69I4bqp4buvecO14buf4buj4bqjOTjDteG7neG7jcOjaOG7m+G6qXh4feG6o2jhu514LeG7r+G7j+G7n3nhu5/huqPDo3h54bqy4bubw6x94bqjacO1eOG7r+G7m+G6qeG6sjHDo2fhu5vhu59oxqEyw6Phu53huql34buNw7Xhu6Mt4bubw6zDsnkxw6PhuqnDvXnhu58yw6Phu53huql34buNw7Xhu6Mtd8O14buN4buPeTHDo+G6qcO9eeG7nzLhuqPDo3nDtXnhu5vDrH3huqNHw7nDo1liw7XDo2jhu4/DtOG7o+G7j8Oj4buc4bqsw6PhurJrw73Do2jhu4fDvcOjWOG7scOjWeG7j8O9bMOj4bqu4bu3w6Phu5vhu4Phu6/Do8ahbMOj4buP4bufY2jhu4/Do2jhu4/DtcOjecO1a8O9w6PhuqfEg8OjeeG6psOjw51YScOj4buP4buR4buj4buPw6Nk4buj4buPw6Phuq/huqPDo3h3aH3huqMvL2hp4bujNGfhuqnhu5954buP4bqp4buj4buP4buP4buf4bqpNOG6ruG7oy9pw6x4xqF54buf4buvL+G7o8Os4bqweC/hurHhurHhurfhurcv4bqx4bqz4bq1aeG6s+G6r+G6teG6t+G6t+G6s+G6sXnhuqfhurfhuqfhurHhu5vhuq804buX4buv4buN4bqjw6Phuqnhu5t5feG6o0fDucOjWWLDtcOjaOG7j8O04buj4buPw6Phu5zhuqzDo+G6smvDvcOjaOG7h8O9w6NY4buxw6NZ4buPw71sw6Phuq7hu7fDo+G7m+G7g+G7r8OjxqFsw6Phu4/hu59jaOG7j8OjaOG7j8O1w6N5w7Vrw73Do+G6p8SDw6N54bqmw6PDnVhJ4bqjw6Np4bqpeeG6qS3hu6/hu4/hu5954bufLeG7n3fDteG7jcO14buj4bqp4bubLXh3aH3huqPhu495eeG7r3gxLy9oaeG7o8O14bud4buNNOG6rsO1w6x54buj4bqp4bud4buv4bubw714NOG6ruG7oy95w6LhurHEgy/DveG7r+G7m+G7n+G6qWnDrGkv4buj4buNeeG7o+G7o+G7oy/hurHEg+G6seG6sV/Eg+G6p1/huq/huqcv4bqv4bqnxIPhuqdn4bufeeG6qcO1aOG7j8O14buj4buP4bud4bqyNOG7l+G7r+G7jeG6o8OjLzlZd+G7t8OjeOG7scOjR8O5w6NZYsO1w6No4buPw7Thu6Phu4/Do+G7nOG6rMOjeWPDtcOjOuG6qXjhu4/DteG7o+G7jXnhu5/hu6Mzw6NJSDTDozZE4buj4buPMcOj4bqow5Lhu64vWVk7P+G7ojc4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5WXfhu5/hu6Phu43Do2dk4bujw6Phu43hu4/DtcOj4buj4buPxrAzw6NnYsOjLMOs4bub4bubw6zhu6PDo+G7m8OBw73Do+G6tMOjd+G6ueG7o+G7jcOjxqFsw6Phu4/hu59jaOG7j8OjaOG7j8O1w6N5w7Vrw73Do+G7o2vhu6PDo2fhuqnhu5/Do+G7jcO64budw6No4bqraMOjaOG7j8O1w6N5w7VsecOj4bqubcOjaOG6q2jhu4/Do3jDg8OjaeG7t+G7o+G7jcOj4buj4buNw73DuuG7o8Oj4bub4bqiaMOjeXfhu5/hu6Phu43Do+G6r8SDw6Phu6Nl4budw6N5xrDDtcOjw611w7XDo+G6rsaww7XDo+G7m+G7leG7o+G7j8Oj4bqu4bqiaMOjaHThu6Phu43Do+G7o+G7jeG7j24zw6NoZMO1w6N5w7Vs4bujw6Np4buTaOG7j8Oj4bqu4bu3w6Phuq5iw6Phu6Phu4/hur/hu6PDo+G7m+G6omg0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOeG7ouG7jcO9w7rhu6PDo3bDveG6rMOj4budxrDDtcOjeXfhu5PDo+G7jcO14bqrw6PhuqfEg8OjeeG6psOjw51YScOjw63hu6Hhu6Phu43Do+G6ruG6qcO1w6N5d3DDo3bDveG6qeG7o8OjeXdx4buj4buNw6PDrW/Do3ll4buj4buNw6Phu6Phu43DvcO64bujw6N54buPw73Do3nhu4/DvWzDo3nhu4/DrOG7n8OjaeG6osOj4bubw73hu4N5w6Phu5vDtWvhu6PDo3bDveG6qeG7o8Ojw61s4bujw6No4buPdeG7o+G7jcOjZ8O1bOG7o8Ojw63hu6XDtcOjxqHhu4/DtMOj4buP4buDw70zw6Phu49jw6Phu43DteG6q8OjeeG7j8O9dWjDo+G6rmLDo3ll4buj4buNw6Phu53DuXnDo3h1w6Phu5vhu59jw7XDo3nhu4/DvWzDo2nhu5/huqnhu6Phu4/Do+G7o+G7jeG7j8O1buG7r8Oj4bquxrDDtcOjxqFsw6Phu4/hu59jaOG7j8OjaOG7j8O1w6N5w7Vrw73Do3l34buTw6Phu43DteG6q8Oj4bqz4bq3xIPDo3nhuqbDo8OdWEnDo2jhu7nhuqnDo1nhu6Xhu6Phu43Do3nhu4914buj4buNw6Phu5zhuqzDo+G7luG7n8Osw6NHw7Vpw6zhu6PDozQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5P2Xhu6PDo+G7r+G7j3Dhu6Phu43Do+G7ouG7jeG6v+G7o8OjeOG6q2jhu4/Do1bDvXVow6Phu4/DucO1w6PDgcawaMOjecO04buj4buPw6Phu6Phu43DvcO64bujw6N2w73huqzDo+G7ncaww7XDo3hqw6Phu43DteG7s+G7r8OjeWXhu6Phu43Do+G7o+G7jcO9w7rhu6PDo3nhu4/DvcOjeeG7j8O9bMOjeeG7j2vhu53Do+G6scSD4bqzw6N54bqmw6PDnVhJw6N5d+G7n+G7o+G7jcOj4bqucOG7o+G7jcOj4bqvxIPDo+G7o2Xhu53Do+G7o+G7j+G7qcOjeOG6osOjaGTDtcOjeeG7j8O1buG7o8Oj4budw4Bow6PDrcO5w6N5w73hur/hu6PDo3nhu4/hu7nDo3bDveG6ssOjw63hu5Phu6Phu4/Do+G6rm3Do3nhu4/DvWw0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOUdiw6Msw6zhu5vhu5vDrOG7o8OjxqHhu4/hur3hu6Phu43Do8Ot4buT4buj4buPw6N4w6rhu6PDo3hi4buj4buNw6No4buP4buB4buvw6N54buPw73hu4Phu6PDo+G6rsO1bmjDo3jDg8OjaeG7t+G7o+G7jcOj4buj4buNw73DuuG7o8OjdsO94bqsw6N5d+G7n+G7o+G7jcOjeeG7j+G7qcO1w6Phu43DteG6qeG7o8Oj4buj4buNw6nhu6PDo8Otb8OjaGTDtcOjeeG7j8O1buG7o8Oj4buj4buNw73DuuG7o8OjeeG7j8O9w6N54buPw71sw6Phu6Nl4budw6N5xrDDtTPDo3jhu5/hu6Phu43Do8ahbMOj4buP4bufY2jhu4/Do2jhu7nhuqnDo8OVV1jDo+G7m2LDo+KAnMOtw7Vtw73Do8ahw7Vu4bujw6N5w7Vr4bujw6N2w73hurJseeKAncOjaOG7j+G7n8OjZ+G7gXnDo8ahw4LDo+G6rsO1bmjDo3jDg8OjaeG7t+G7o+G7jcOj4buj4buNw73DuuG7o8OjdsO94bqsw6Phu6Ni4bufNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozlHYsOjLMOs4bub4bubw6zhu6PDo2hB4buj4buNw6Phu6Phu4/DqWjDo+G7m2PDtcOjaOG7j+G7mcOjeeG7j+G7k8Ojw63EkcOj4buja8O9w6N34bqpw6Phuq5i4bufw6N5w73hu4fhu6PDo3l3w4HGsGjDo+G6rm3Do+G6rsO1bmjDo8ah4buPdOG7o+G7jcOj4budw7114bujw6No4bqraMOjxqHhu4/hu59k4bujw6PDreG7h8O9w6N5w4HDo2jhu7nhuqnDo8OVV1jDo2lm4bujw6PDrWzhu6PDo3nhu5Hhu6Phu4/Do3l3Y+G7o+G7jcOjeWXhu6Phu43Do8ah4buPZMOj4bujZeG7o+G7jcOjxqHDtW/hu53Do3nhu5/huqvhu6PDo8OtdcO1w6Phuq7GsMO1w6No4bqraMOj4buPw7nDo+G7jcO14bqpw6PDreG7keG7o+G7j8OjaOG7ocOjeeG7j8O9w6Phu6Phu4/hu4Phu6/Do2nDgcaww7XDo+G6s8SDxIM0xIPEg8SDw6PDnVhJw6Phu4/hu5/hurtow6No4buP4bufw6No4bqraMOjaeG7n+G6qeG7o+G7j8Oj4buj4buN4buPw7Vu4buvw6N2w73hurLDo+G7nXTDo+G7o+G7j3I0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOVl3w73hu6Phu43Do3nhur/hu53Do0jhu4/DtOG7o+G7j8OjeOG6q2jhu4/Do1nhu4/DvWwzw6Phu53DuXnDo3nhu6XDo2jhu4/DgGjDo3nDgcOj4bqu4buB4bujw6No4bu54bqpw6Np4bufw6M/w7Vu4bujw6NHd+G7n+G7n8ahw7Xhu6Phu414w6Phuq5iw6M/w7Vu4bujw6PDjXTDo3nhu4/hu5PDo3bDvWThu6PDo+G7m+G6tDPDo2jhu4/hu5/Do2fDtWx5w6Phu53DuXnDo3nhu4/hu4Phu6/Do8ah4bqmw6Now6l5w6Phu43DtWThu53Do+G7o+G7jeG6v+G7o8OjeOG6q2jhu4/Do8OtxJHDo+G7m2Lhu53Do+G7jcO1ZOG7ncOjeeG6psOj4bubbsOjxqHDtW/hu53Do3nhu5/huqvhu6PDo3nhu6Xhu6Phu43Do3nhu49vw6Phu6Nl4budw6PhurHEg+G6r+G6rcOj4bq2w7114buj4buNw6NocOG7o8OjxIMz4bqzXcOjaOG6q2jDo8ah4buP4bufZOG7o8OjxqHhu4/huqnDtcOjeeG7j8O9bMOjaOG6q8Oj4buj4buP4bq/4bujw6N44bufw6Phuq7GsMO1w6Phu53DgGjDo3nDgcWp4buj4buNw6PDgOG7o+G7jcOj4bqvM+G6r13Do+G7o2Xhu53Do+G6scSD4bqvxIPDo+G6rmLDo2Thu6Phu4/Do+G7j8OB4bux4buj4buNw6No4bu54bqpw6PDrWPDtcOjaeG7k2jhu4/Do0jhu54/w5VJLeG6r+G6rcOjeGrDo2hw4bujw6PGoeG7j8O1bOG7o8OjeeG6psOj4bubbsOj4bujYuG6ssOj4buNw7Vk4budw6N44bq/w73Do+G7j8Wp4bujw6Phu6PEguG6qTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buv4bqow7154buP4bufd+G6ozlZ4buPw6zhu5/Do1fDrMO9ecOsd3g4L+G7rzk=

Theo Reuters

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]