(Baothanhhoa.vn) - Kế thừa truyền thống cách mạng của quê hương, đoàn kết một lòng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Lang Chánh đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện nhà phát triển vững mạnh toàn diện.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Kế thừa truyền thống cách mạng của quê hương, đoàn kết một lòng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Lang Chánh đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện nhà phát triển vững mạnh toàn diện.

Tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Thị trấn Lang Chánh hôm nay. Ảnh: Phong Sắc

Từ định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, 5 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc huyện Lang Chánh đã chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xác định lấy kinh tế làm nền tảng cơ bản, động lực cho sự phát triển, nhiệm kỳ qua, huyện Lang Chánh đã chú trọng khai thác các tiềm năng, thế mạnh; lựa chọn đúng nội dung, chương trình trọng tâm, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, từ đó ưu tiên các nguồn lực và tổ chức triển khai thực hiện với quyết tâm cao. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Đảng bộ, chính quyền huyện tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu theo hướng thâm canh, khuyến khích nông dân áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đưa giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Hiện nay, giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản ước đạt 66 triệu đồng, tăng gấp 1,7 lần so với năm 2015; sản lượng lương thực có hạt bình quân ước đạt 18.000 tấn, đạt kế hoạch và tăng 3.780 tấn so với bình quân nhiệm kỳ trước, diện tích cây công nghiệp ngắn ngày đạt 1.550 ha, tăng 1,5 lần so với năm 2015.

Là địa phương có thế mạnh về lâm nghiệp mà trọng tâm là cây luồng, theo đó, những năm qua, Lang Chánh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trồng mới, phục tráng rừng luồng gắn với khoanh nuôi, tái sinh, bảo vệ rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, góp phần đưa tỷ lệ che phủ rừng hiện nay lên 85%, tăng 0,2% so với năm 2015, đạt mục tiêu đại hội. Cùng với đó, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng phát triển mạnh và có đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế. Các nguồn vốn đầu tư được địa phương khai thác và sử dụng có hiệu quả. Tổng vốn huy động cho đầu tư phát triển xã hội trong 5 năm qua ước đạt 5.060 tỷ đồng, gấp 2,5 lần giai đoạn 2010 - 2015, trong đó vốn đầu tư Nhà nước chiếm 9,7%, vốn đầu tư ngoài Nhà nước chiếm 90,3%. Từ nguồn vốn trên, nhiều công trình hạ tầng giao thông, điện, y tế, giáo dục... từng bước được củng cố và xây mới, phát huy tác dụng, như: Tuyến đường từ bản Ngàm, xã Yên Thắng đi bản Xắng Hằng xã Yên Khương, tuyến đường tuần tra biên giới, tuyến đường từ bản En đi bản Năng Cát, xã Trí Nang nối với tỉnh lộ 530 đi Yên Thắng...; các công trình thủy lợi như đập Na Kha, xã Yên Khương, đập Bai Ngọc, xã Đồng Lương, đập Lâm Danh, xã Lâm Phú... Kết quả này đã tạo đà cho kinh tế địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 15,7%, tăng 2,4% so với giai đoạn 2011 - 2015, vượt mục tiêu nghị quyết đại hội. Giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 976,2 tỷ đồng, gấp 1,4 lần năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 30 triệu đồng, gấp 1,9 lần năm 2015.

Cùng với phát triển kinh tế, đảng bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội. Trong nhiệm kỳ, các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao được đẩy mạnh, từng bước xã hội hóa, góp phần quan trọng vào mục tiêu giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Nhiều lễ hội truyền thống, văn hóa dân gian được bảo tồn, khôi phục và phát huy. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai rộng khắp đến tất cả các làng, bản, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Sự nghiệp giáo dục được quan tâm, đầu tư đúng mức. Hệ thống trường lớp và cơ sở vật chất dạy học được tăng cường, dự kiến đến cuối năm 2020 tổng số trường đạt chuẩn quốc gia là 27 trường, đạt tỷ lệ 84,4%; chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH quê hương, đất nước. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được chú trọng; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh được đầu tư ngày càng hiện đại; đội ngũ cán bộ y tế từ huyện đến cơ sở được nâng cao trình độ chuyên môn và y đức. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt. Qua rà soát, thống kê tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 7,09%, vượt mục tiêu nghị quyết đại hội; dự kiến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn 2,7%. Ước tính cuối năm 2020, toàn huyện có 3 xã, 37 làng, bản đạt chuẩn nông thôn mới; 3 làng, bản đạt nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới là 33,3%, vượt 13%; tỷ lệ làng, bản vượt 24,5% so với mục tiêu nghị quyết đại hội.

Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt trong quá trình phát triển. Xác định rõ điều này, trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo quán triệt sâu sắc chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, từng bước xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cả về trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm và phẩm chất đạo đức. Để từng bước nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, Đảng bộ huyện không ngừng đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, đưa ra các giải pháp phù hợp, nhằm ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên. Tính đến tháng 6-2020, đã kết nạp được 569 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 3.462 đồng chí. Công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được thực hiện chặt chẽ; bình quân hằng năm có 46% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém; 86% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 đang là tiền đề, nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh, toàn diện và bền vững hơn của Lang Chánh trong giai đoạn mới. Vượt lên những khó khăn, thách thức, với phương châm hành động: “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Lang Chánh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao hiệu quả phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với xây dựng thương hiệu cho sản phẩm; phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo đời sống Nhân dân; nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa, xã hội; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền; phấn đấu thoát khỏi huyện nghèo trước năm 2025, đến năm 2030 trở thành huyện khá trong khu vực miền núi của tỉnh.

Phạm Đăng Lực

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lang Chánh


Phạm Đăng Lực

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]