Ngân hàng Quốc gia Séc (ČNB) chuẩn bị cho ra mắt đồng xu vàng có giá trị danh nghĩa một trăm triệu korun (4,4 triệu USD), được sản xuất tại Sở đúc tiền Séc ở Jablonec nad Nisou.

Tin liên quan

Đọc nhiều

cuG7gMaw4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqDhu4fhu4bhu57DjOG6qOG7pXPhu4HhuqrhuqThu6fhu6LDgcag4bun4bqk4buAxKjhu6fhu5x54bun4buKw4Hhu57hu6fhuqzDkuG7iOG6vuG7p+G7nuG7hsOJ4buI4bunxq/hu7Phu4jhur7hu6fDjOG7kOG7iOG7p+G7nuG7gMOa4bun4buAeeG7huG7p+G7nuG7nMSQ4buI4bun4bue4buAReG7p+G6vuG7huG7kOG7hnIv4buAxrBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqA24bqoeeG6puG7pXPhuq/hur7EguG7iOG7p+G7gOG7s+G7iOG6vuG7p8Oq4bugw5PhuqThu6fhur7hu4Z54bun4buB4bqq4bqk4buncMSM4bqvIXHhu6fhuqThu4Dhu6DhurLhu4jhu6fDgkbhu6fhuqThu4DEqOG7p+G7nHnhu6fhu4rDgeG7nuG7p+G6rMOS4buI4bq+4bun4buq4bug4bunxq/hu7Phu4jhur7hu6fhuqRK4bun4bq+4buGw73hu6fhu57hu5xG4bun4bqmeeG7iOG7gOG7p+G7iOG6vuG7gEh54bun4buK4buM4bue4bun4bue4bucQeG7iuG7p+G7nuG7nOG7huG6uOG7oOG7p8ONxKjhu5zhu6Dhu4jhu6dw4bux4buj4bux4bun4bue4buc4buG4bq44bug4bun4buD4buBKXHhu6Phu6fhuqxV4buY4bqk4bun4bui4bu34buI4bun4buq4bug4bqu4bue4bun4bue4bu14buG4bun4buB4buU4bun4bqsUOG6pOG7p+G7nuG7hsOJ4buI4bun4buB4bqq4bqk4bun4buU4bun4bqhecOCw4zEqOG7iOG6qOG6pOG7p+G7iHnhuqbhu6fhuq/hu4bhu6LEqOG7oOG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAoecag4bue4buGxKjhu4jhu6VzcuG7huG7iuG6vuG7p+G7ouG7nOG6pOG7keG7pS8v4bqk4bqm4buI4bufw4J5xKjhu57hu4B54buI4buA4buAxKh54bufxq/hu4gv4bqm4bqo4buiw43hu57EqMagL+G7iOG6qOG7qOG7oi/GsHfhu63hu6kvxrB2duG6puG7q8WpeOG7q+G7seG7sXbhu57hu7Hhu6t34butw4zGsOG7n0nGoOG6vuG7peG7p3nDjOG7nuG7keG7peG7geG6quG6pOG7p+G7osOBxqDhu6fhuqThu4DEqOG7p+G7nHnhu6fhu4rDgeG7nuG7p+G6rMOS4buI4bq+4bun4bue4buGw4nhu4jhu6fGr+G7s+G7iOG6vuG7p8OM4buQ4buI4bun4bue4buAw5rhu6fhu4B54buG4bun4bue4bucxJDhu4jhu6fhu57hu4BF4bun4bq+4buG4buQ4buG4bul4bunL3Mo4buAReG7p+G7nsO94bqk4bun4bqsw5Lhu4jhur7hu6fhu57hu4bDieG7iOG7p8av4buz4buI4bq+4buf4buncOG6r+G6vuG7oMOS4buI4bub4bunw4zhu4bDguG6qOG7nOG6qOG6pOG7n+G7huG6puG7iOG6qOG7ouG7n+G6pHpxci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXMoT+G7iOG6vuG7p+G6pOG7gFDhu4jhur7hu6fhuqRK4bun4bue4buA4bq64bun4bqk4buA4buGxJDhu4rhu6fhu4jhur5V4buW4buI4bq+4bun4bqsw5Lhu4jhur7hu6fhu6rhu6Dhu6fGr+G7s+G7iOG6vuG7p+G7iOG6oOG7iOG6vuG7p8aw4burxanDjeG6vuG7p+G6pErhu6fhuqxV4buS4buI4bq+4bunw43hu4Lhu4jhu4Dhu6fhu4DDlOG7iOG7p+G7iOG7pnnhu6fhu4rhuqrhu57hu6fhu4jhu7Phu7Dhu6fhu57DmeG7p+G7iOG6vuG7s+G7sOG7p8awL+G7qeG7p+G6rEXhu4jhu6fhu4jhur7hu7Phu7Dhu6fhu6l3L+G7sS/hu6nFqcaweOG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4bue4buc4buG4bq64buI4bunw4zhu7nhu4rhu6fhu4jhu4DEguG7iOG7p8awxanFqeG7p+G7iEHhu4rhu6fhu5x54bun4bqs4buS4buG4bun4bqsw5Lhu4jhur7hu6fhu57hu4bDieG7iOG7p8ONxKjhu5zhu6Dhu4jhu6fhuqRTeeG7p+G7geG6quG6pOG7p8av4buz4bun4buBw4zEqMavecON4bun4bue4bu14buG4bun4bq94bucecW+4buiw43hu6zhu6fhu4Dhu5x54bqm4bunLeG7p8OjxILhu6Dhu6fhuqzhu7Phu4bhu6fhur3hu5x54bq+4bug4bqo4buf4bunPMSC4buw4bunw4zhu7Phu6fhu4rhu4zhu57hu6fhuqzDkuG7iOG6vuG7p+G7quG7oOG7p8ON4buA4buO4buI4bq+4bunw4zDkuG7p+G6puG7oOG7sOG7p+G7iOG7gOG6ruG7nuG7p+G6rFXhu5jhuqThu6fhu6Lhu7fhu4jhu6fhu6rhu6Dhuq7hu57hu6fDjeG7gE/hu4jhur7hu6fDgsOA4buI4bq+4bunxqDhu4BVw5Thu4jhur7hu6fGoOG7gMO9xqDhu6fhuqxQ4bqk4bun4buI4bqq4buI4buj4bun4buK4buz4bun4buew5nhu6fhu4rhu4zhu57hu6fhu57huq7hu4rhu6fGr+G7s+G7iOG6vuG7p+G7iOG6vuG7oOG7sMSQ4buI4bunw43hu4DDk+G7huG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6VzPMOS4buI4bq+4bunxq/hu7Phu4jhur7hu6fhuqx54buI4bq+4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G7gMSo4buz4buI4bun4bue4buA4buG4bq44buI4bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fhuqThu4Dhu4bhu6fhu57hu4ZF4bue4bun4bue4buG4buI4buA4bun4buq4bu3xKjhu6fhuqThu6DDk+G7huG7p+G6pFHhu4jhur7hu6Phu6fhuqbEqOG7p+G7gMOU4buI4bun4buKVeG7kuG7huG7p+G7iOG6vuG7gOG6uOG7p+G7iOG7gMSC4buI4bun4bqkSuG7p8ON4buG4buI4buA4bun4buI4bq+4buA4buG4bq44buK4bunxq/hu7Phu6fhu5554buw4bun4buI4bq+4buAw4nhu6fhuqR5xKjhu6fhuqzhu7fhu4rhu6fhu4jhu4Dhu4bhurjhu4rhu5/hu6c2TOG7p8ag4buA4bu34buG4bun4bui4bum4bun4bqmUuG7iOG6vuG7p+G7iuG7jOG7nuG7p+G6pOG6sOG7iOG7p+G6pOG6suG7oOG7p+G7iOG7gE3hu6fhuqzhurrhu6fhuqRK4bun4bue4buA4bq64bun4buqxKh54buw4bun4bue4buc4buU4bunw43hu4Dhu4bhu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhu4Dhu4bhurjhu4jhu6fhuqTDveG6pOG7p+G7nuG7gHnEqOG7p+G7nsO94bqk4bunw41Y4bun4bue4buA4bug4bq24bue4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXPhu4fDveG6pOG7p+G6vuG7huG7t+G7p+G6pFN54bun4bqsw5Lhu4jhur7hu6fhu57hu4bDieG7iOG7p8av4buz4buI4bq+4bun4bqs4buM4bqk4bun4bqsw73EqOG7o+G7p8OM4buQ4buI4bun4bue4buAw5rhu6fhu4B54buG4bun4bue4bucxJDhu4jhu6fhu57hu4BF4bun4bq+4buG4buQ4buG4bunw4zhu7Phu6fhu4jhur7hu4Dhurjhu6fhu4jhu4DEguG7iOG7p+G6rOG7hsSQ4bug4bunw43hu4DDgeG6pOG7p2vDjHnhuqbhu4bhu4rhu4bhu5zhu6fhurHGoMagw4zhu5/hu6fhuqfhu4jhur7hu6fhu57DmeG7iOG6vuG7p8OM4buz4bun4bq+4buG4bu34buI4bq+4bunxq/hu4bEkOG7iOG7p+G7nuG7teG7huG7pzZM4bqk4bunxq/hu4bhurjhu4jhu6fhuq/hur7hu4Dhurjhu6fhu57hu4Dhu6Dhurbhu57hu6Phu6fhuqPhu4ZF4buI4bun4bue4bucUOG6pOG7p8av4buz4bun4buH4buA4buGReG7nuG7p8ONReG7p+G6veG7nHnhu4B54bunxq/hu7Phu6fDjOG7s+G7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu6fhuqzhu7nhu6fhu57hu4Dhu4ZF4bue4bunw41F4bun4buI4buA4buGw4nhu6Dhu6fhuqzDkuG7iOG6vuG7p+G7nuG7hsOJ4buI4bunw4xV4bug4bun4buI4buG4bq44buK4bunxq/hu7Phu6fhu4Dhu6Dhu7Dhu6fhuqThu4BVw5Thu4jhur7hu6fDjVfhu6fhu4jhu4bhurjhu4rhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulczzDkuG7iOG6vuG7p+G7quG7oOG7p8av4buz4buI4bq+4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G7ik/hu6fhu57hu7fhu6fhuqRK4bun4buAeeG7huG7p+G7iuG6oOG7nuG7n+G7p8SD4bqg4bue4bun4bue4bucVeG7kOG6pOG7p+G6plXhu5Dhu4bhu6fhu57EkOG7iOG7p+G7muG7oMOT4bqk4bun4bq+4buGeeG7p8OM4buz4bunw4zEqOG6vsSo4bun4bqkU3nhu6fhuq/hur7EguG7iOG7p+G7gOG7s+G7iOG6vuG7p8Oq4bugw5PhuqThu6fhur7hu4Z54bun4buB4bqq4bqk4buj4bun4bqkUeG7iOG6vuG7p8av4buQ4buG4bun4bqkw73huqThu6fDguG7huG6uuG7oOG7p+G7nlXhu5jhu4jhur7hu6fhuqzDkuG7iOG6vuG7p+G7nuG7hsOJ4buI4bun4buB4bqq4bqk4bunxq/hu7Phu6fhu4rhurjhu4jhu4Dhu6fhur7hu4bDveG7p8awxanFqeG7p+G7nuG7nOG7huG6uOG7oOG7p8ONxKjhu5zhu6Dhu4jhu5/hu6fEg+G6oOG7nuG7p8ON4buGeeG7p+G6pFN54bun4bqsw5Lhu4jhur7hu6fGr+G7s+G7iOG6vuG7p8OM4buz4bunw4Lhu4bhurrhu6Dhu6fhu55V4buY4buI4bq+4bun4buiVeG7p+G7nuG7puG7p+G7geG6quG6pOG7p8av4buz4bun4bue4bqu4buK4bunw43hu4Dhu4bEkOG7iOG7p+G7gcOMxKjGr3nDjeG7hnnhu6Phu6fhuqRR4buI4bq+4bunxq/hu5Dhu4bhu6fGoOG7gOG7hsSQ4buI4bunw4Lhu7fhu4jhu6fhu4rhuqDhu57hu6fhu57hu5zDveG7huG7p+G6pFN54bun4bqsw5Lhu4jhur7hu6fDjcSo4buc4bug4buI4bun4buH4buG4bq4xqDhu6fhuqPhu4DDgeG6pOG7p+G6rOG6sOG7oOG7p+G7nuG7hsSQ4buI4bun4buceeG7p+G6rOG7kuG7huG7p+G7iEHhu4rhu6fGsHjhu6nhu6nhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc8Oj4buQ4buI4bun4buAw5Thu4jhu6fhuqzDkuG7iOG6vuG7p8av4buz4buI4bq+4bun4bqkU3nhu6fhu4HhuqrhuqThu6fhu4Dhu4bhurjhu4jhu6fhu4h54buw4bunw4zhu7Phu6fhuqzDkuG7iOG6vuG7p+G7nuG7hsOJ4buI4bun4bqkU3nhu6dZ4bug4bui4bue4bucecOM4buGeeG7p8OM4buQ4buI4bun4buI4buA4bqu4bue4bun4bue4buAReG7p+G6vuG7huG7kOG7huG7p+G6rFXhu5jhuqThu6fhu6Lhu7fhu4jhu6fhu6rhu6Dhuq7hu57hu6fhu4hB4buK4bun4bupxanGsMaw4buj4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhuqxV4buS4buI4bq+4bunw43hu4Lhu4jhu4Dhu6d2d+G6pOG7iuG7o+G7p+G7iOG6oOG7iOG6vuG7p+G7gMOU4buI4bun4buK4buM4bue4bun4bue4bqu4buI4bufL+G7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqBZ4bug4bue4buAxKjhu5zhu6Xhu6fhu6Lhu57hu7DDjOG6qOG7keG7peG7nuG6qOG7quG7ni15w4zhu4bhur7hu4jhu5vhu6fhu5zhu4bhur7hu4Dhu57hu53hu6Vz4buH4buA4bqoxKjhu6fhu4fhu4dta+G6r3IvxqBz

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]