(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh được ngành y tế triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Uzfhu6jFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rhu4I44buDxIN74bumVOG6vuG7hW/FqDfhurfhu7YpN8Wo4bqv4bu24bqxNsWoxIPDrGU4xagpxJHFqOG7h+G6u8Wob8Wo4buDMMWow6o3Z8WoN+G6ucOqxahsZTjFqD7DoeG6sTfFqDfDrGXhurE2xajDqjfhu7Lhu4PFqOG7g+G7gTgz4bqxxajDozjhurE3xajhu4MwxagtxahuQMWoN2I4xagpacOdxajhu4PDoOG6sTdTLzfhu6hUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOq4bu1e8OdPOG7plThurA3a+G6sTbFqOG6sSPhuq/FqOG6v+G7hcOd4buexagp4bqt4bqxNsWo4buD4buyKcWoKOG7uOG6t8WobDLFqGzhu7TFqCk3I+G6r8Wo4buH4bqzKcWo4buH4buLKcWow6M34bqle8Wo4bqxNz/hurHFqDw/4bqxxajhu4Phu4HhurfhurE2xajhu4PDoOG6sTfFqD7DrOG6uSnFqOG6sTbhu7ThurE3xahvxajhu4Mwxajhu4Phu4E4M+G6scWow6M3w504xajhu4M3xKkpxag3ODLhurHFqOG6sTY3OCDhuq/FqOG7g2Yp4buexag3ODLhu4XFqOG6v+G7heG7uMWobOG7tMWoPkDFqD7hu7bhu4PFqOG6sTc4MeG7hcWow6Mw4buDxajhur/hu4Xhu7jFqOG6v+G7hcOd4bqxxajhu4Phu4HDouG6sTbhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/FqMOqw7l74bqx4buDe+G7geG7plRTOOG6rzbFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumOMO5e+G6seG7g3vhu4Hhu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6ZtODzhu4M34bucxahWxq/Gr8OqbuG7osWoN3s4Njfhu4Phu5zFqOG7rOG7rsavw6pu4bui4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumLy8pPOG6seG7oCjDneG6t+G7gzfDneG6sTc34bq3w53hu6Bs4bqxLzx74buHw6Phu4PhurfDqi/hurF7beG7hy/hu6rGr+G7qFYv4buoV1c84buwxq9Y4buq4buo4buoWeG7g1nhu7BX4buo4buqxIPGr+G7oOG6o8OqNuG7muG7geG7klfGr1bhu6bFqMOdxIPhu4Phu5Lhu6bhur7hu4Vvxag34bq34bu2KTfFqOG6r+G7tuG6sTbFqMSDw6xlOMWoKcSRxajhu4fhurvFqG/FqOG7gzDFqMOqN2fFqDfhurnDqsWobGU4xag+w6HhurE3xag3w6xl4bqxNsWow6o34buy4buDxajhu4Phu4E4M+G6scWow6M44bqxN8Wo4buDMMWoLcWobkDFqDdiOMWoKWnDncWo4buDw6DhurE34bumxagvVFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7nDncOq4buDOOG6t+G6seG7plRP4buexago4buyKcWo4buH4bqhxajDujLhurE3xahsODLhurHFqOG7p8OdxajDozfhurfDncWo4buCw4rFqOG7gjfDneG6sTfFqOG7teG6s8OdxajDozfhu7Lhuq/FqCgy4bqxN8WoKTfhurfFqOG6sTc/4bqxxag8P+G6seG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThurA3P+G6scWoPD/hurHFqOG6u8WoKeG7sinFqGxn4bqxNsWo4bqvODHhurHFqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqOG7g8Og4bqxN8WoPsOs4bq5KcWo4buDODDDqsWoKSzhurHFqGzhu7TFqCk3I+G6r8Wo4buH4bqzKcWo4buH4buLKcWow6M34bqle8Wo4bqxNuG7tG/FqCnhu7ThurE2xajhu4Phuqnhu4PFqDfEkeG6seG7oMWo4bqwNzgx4buFxagpN8Ogxajhu4M4IOG7hcWobDHFqOG7h+G7iynFqMOjN+G6pXvFqClpw53FqOG6sTc/4bqxxag8P+G6scWow6M34bqt4bqxNsWo4bqxNuG7ieG6sTbFqD7DrOG6uSnFqOG6sT/hurE2xajEgyDhurHhu57FqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqD7hurPFqOG6r2Lhu4PFqOG7h+G6qcWoKTfDoMWo4buDOCDhu4XFqCnEkcWoKOG7uOG6scWo4buD4buJxajhurEj4bqvxajhu6rGr+G7qOG7rsWoPjDhurHFqOG7qsav4buoWcWoPkDFqCnhurPFqOG7h8Spxajhu4M3w51vxag+YzjFqD7hu7LhurE2xajDozPhu57FqOG6sTfDrMWo4buD4buPxajhu4fhu4U64buDxajhu4Nqxahs4bq34bqxNsWo4buD4buBXcWoPMOsZTjFqOG7qMWo4buD4buFYzjFqDY44bu44bqvxajhu4Phu4nFqOG7qOG7rOG7lOG6t8WobuG7heG6qeG6sTbFqCnhurXhurHFqOG7qOG7qOG7nlbhu5Thurfhu6LFqOG7g+G7j8WoxIMyxajhu4fhu4Vvxag8OOG6sTfFqDzDrOG6veG6sTbFqOG7g+G7gV3FqHvhuq/FqDzDrGU4xajhu67FqOG7g+G7hWM4xajhu4M3M8WoKT/hurHFqOG6sSXhurE2xajhu4M3e+G6t8Wo4buD4buFYzjFqDY44bu44bqvxajhu4Phu4nFqOG7qFjhu57hu6rhu5TFqG7hu4XhuqnhurE2xagp4bq14bqxxajhu6jhu67hu5Thu6LFqOG7g+G7j8WoxIMyxajhu4M4IOG6r8WoKTdp4bqxNsWoPjtvxag+acWoPOG7hW/FqOG7g+G7gWHFqOG7g+G7gSDhurHFqFnhu67hu5Thu6LFqOG7g+G7j8WoxIMyxajhu4Phu4Hhu7bhuq/FqG/FqOG7gzDFqCnhurPFqCjhu7Ipxajhu4fhuqHFqOG7gyPhurE2xajhu4Phu4nFqFjGr+G7nuG7qOG7lMWoxIMg4bqxxahYWeG7lOG7oOG7oOG7oMWo4bqwNuG6t+G7tDjFqOG7gcOd4buexag3MsWo4buDN+G6qeG6sTbFqG/FqOG7gzDFqMSDOCDhurHFqOG7g2gpxagp4bqzxagow6xlKcWow6o34buy4buDxajhu4Phu4E4M+G6scWo4bqv4bu24bqxN8Wo4buD4buJxajhu4PDoOG6sTfFqD4w4bqxxagpxJHFqOG7h+G6u+G7osWo4bqxNzgx4buFxag8w6EpN8WoKDLhurE3xajhurE24buFb8WoNzgz4bqvxag+w6zhurkpxajDqjfhu7Lhu4PFqDc4MuG6seG7nsWow6M34bqp4bqxNsWoKTcwxahs4bu0xajhurE2I+G6scWoKTcl4bqxxajDo8Ohw6rFqOG7gzfDqTjhu6LFqCnhu7Ipxag8w6EpN8WobGjFqG/FqOG7gzDFqCnDneG6t8WoPsOs4bq5KcWo4buL4bqxNsWoPGjhurE2xajhu4M34bu04bqxN8WoKeG6reG6sTbFqOG6u8Wo4bqxNzgx4buFxagpxJHFqOG7h+G6u8Wob8Wo4buDMOG7oOG7oOG7oOG7osWo4buD4buBYeG6sTfFqD5ixag+YjjFqOG6sTbDrcWoKeG7suG6scWoKGLFqG/FqOG7gzDFqOG6u8WoKeG7sinFqOG7g+G7hW8w4bqxxajhurE24bu0b8WoKeG7tOG6sTbFqD7DrOG6uSnFqOG6sT/hurE2xagpw53hurfhu57FqD7hu7LDqsWo4buL4bqxNsWo4bqxN+G7hcWoKTvhu4XFqMOjN+G7suG6r+G7nsWoKTdrw53FqCgy4bqxN8WobOG7tMWo4bqxP+G6sTbFqCnDneG6t8WoKTc64buDxajEg8Os4bq54bqxNsWoKeG7heG6sTbFqCk6w6rFqDzDoSk3xahsaMWob8Wo4buDMMWoKTfhurfFqOG6sTc/4bqxxag8P+G6seG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThu4Lhu4VvxajhurE3OCDhurHhu57FqCnhuq3hurE2xajhu4Phu7Ipxago4bu44bq3xahsMsWobOG7tMWoKTcj4bqvxajhu4fhurMpxajhu4fhu4spxajDozfhuqV7xajhurE3P+G6scWoPD/hurHFqGwh4bqxxagp4bq14bqxxajhurE3a+G6sTbFqDfhu7bhurHFqCk3MOG7nsWow6M34bqzxajDozcj4bqxxag+4bqzxajEg+G7tMWoKTc64buDxajEg8Os4bq54bqxNsWoPMOhKTfFqGxoxahvxajhu4MwxajhurvFqOG6sTc4MeG7hcWoKcSRxajhu4fhurvFqG/FqOG7gzDFqCk3w6zDncWoPuG7ssOqxajhu4vhurE2xag+w6zhurkpxajhurE34buFxagpO+G7hcWoKWnDncWo4bqxNz/hurHFqDw/4bqx4buixagpxJHFqOG7h+G6u8WobCzhu4PFqCk3OuG7g+G7nsWo4buD4buBw53hurE2xajhu4M3ODDhu4PFqCjDocWob8Wo4buDMMWoKeG6teG6scWo4buDNzgw4buFxahs4bu0xagpN8Osw53FqD7huqvhurE2xagoYuG7osWoPmI4xajhurE2w63FqCnhu7LhurHFqChixahvxajhu4Mwxagp4bqzxajhu4Phu4Fh4bqxN8WoPmLFqCnDneG6t8WoKeG6teG6scWo4buDNzgw4buF4buexagpxJHFqCk64buFxajhurE3P+G6scWoxIPEqSnFqCk3w6zDncWoN+G6ucOqxajEg8Oz4buixagp4bqt4bqxNsWo4buD4buyKcWobkDFqDdiOMWoN+G6s8Odxahvxajhu4MwxajDqjfhu7Lhu4PFqOG7g+G7gTgz4bqxxajhuq/hu7bhurE3xajhurE3w6zhurE2xagpN8Osw53FqD7huqvhurE2xag+MeG7heG7oOG7oOG7oMWo4bunJSnFqCg4MuG7g+G7nsWoNzLFqOG7gzfhuqnhurE2xahvxajhu4Mwxag+w53hurE2xajDqjfhu7g4xag+4bqpOMWo4bqvJeG7g8WobGU4xajhurE3ODHhu4XFqOG7gzfDnW/FqD5jOMWobDHFqD7DoeG6sTfFqDfDrGXhurE2xagp4buyKcWoKTc54bqxN8Wo4buH4buyKTfFqOG6sTfDrMWoN+G7tuG6scWoKTcwxag+O+G7hcWo4buDw6zFqCnhuq3hurE2xajhu4M4MOG6scWo4buDZTjFqCk94buDxag2OOG7uOG6r8Wo4buD4bq34bu04bqxxagoYsWo4bqxNuG7heG6q+G6scWoxIPEqSnFqClpw53FqCnhu7IpxagpN8OsxJHhurE2xajhu4Phu4Fh4bqxN8Wo4bqvaCnFqOG7gzgg4buFxahvxajhu4Mwxajhur/hu4Xhuqkpxag2OMOd4bugxahMODIpxajhu4Phu4VvM+G6scWoPGjhurE2xahs4bu0xajhu4dqxag8aOG6sTbFqOG6sTc/4bqxxajEg8SpKcWo4buD4buB4bq34bqxNsWoKeG7sinFqD7EkeG6scWobMOhxajhu4fEqcWo4bqxNjc4MsOqxahvxajhu4Mwxagpw63hurE2xag+w53hurE2xagp4bqzxajhurE3ODHhu4XFqOG7gzfDnW/FqD5jOOG7oMWo4bun4buy4bqxNsWoKTdmxajDs8WoxIPhu7TFqCnhurPFqOG7h8Spxag+YzjFqOG6r2U4xahsMcWow6o3w6zEkeG6sTbFqOG7gzfhu4spxajhur/hu4Xhu7jhurHFqMSDw7PFqCnhu7Ipxag+xJHhurHFqGzDocWo4buHxKnFqOG6sTY3ODLDqsWob8Wo4buDMMWo4buDN3vhurfFqMOqN8OsxJHhurE2xagpNz/huq/FqOG6v+G7heG7uOG6scWoxIPDs8WoPMOhKTfFqGxoxagp4bqt4bqxNuG7nsWoPi5vxajhuq/hu7bhurE3xajhu4PEqcWoKTdp4buexagpY8Wow6o3O+G6scWoN+G6s8Odxahs4bu0xag34bq34bu2KTfFqOG7g+G6t+G7suG6scWoPjtvxag+acWoNjjhu7LFqDzDoSk3xahsaOG7oOG7oOG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThu6czxajhurE/4bqxNsWoKcOd4bq3xagpNzrhu4PFqMSDw6zhurnhurE2xagp4bqt4bqxNsWo4buD4buyKcWoKOG7uOG6t8WobDLFqGzhu7TFqCk3I+G6r8Wo4buH4bqzKcWo4buH4buLKcWow6M34bqle8Wo4bqxNz/hurHFqDw/4bqx4buexajhurE3JOG6r8Wow6o34buy4buDxag34buFb8Wo4buD4bqpOMWoPsOdxajhurE24buF4bqr4bqxxajhurE3P+G6scWoxIPEqSnFqMOqN2gpxahsaMWoKeG6reG6sTbFqCnhu4ViKcWow6o34buy4buDxajhu4Phu4E4M+G6scWow6M44bqxN8Wo4buDMMWoLcWobkDFqDdiOMWoKWnDncWo4buDw6DhurE3xajhu4Phu4HhurfhurE2xajhurE3a+G6sTbFqOG6sSPhuq/FqOG7g2U44buexajhurE24bu04bqxN8Wob8Wo4buDMMWobj9vxag8xKnhurE2xajDqjfDrMSR4bqxNsWo4buy4bqxxajhur/hu4Vvxag34bq34bu2KTfFqOG6r+G7tuG6sTbFqMSDw6xlOMWoKcSRxajhu4fhurvFqG/FqOG7gzDFqOG7gzfDqTjFqMOjw7LFqOG7qsav4buq4buoLeG7qsav4buwxq/hu57FqOG7gzvhuq/FqOG6sTdh4bqxxag+MOG6scWo4bqxI+G6r8Wo4buqxq/hu6zhu67FqD4zxajhu4M5KTfFqDfhurnDqsWobOG7tOG6t8Wo4bq/4buFb8WoN+G6t+G7tik3xajhu4PDoOG6sTfFqOG7gjfDneG6sTfFqOG7teG6s8Od4bugxajhu4I3e+G6t8WoPuG6s+G7nsWobGU4xajhuq9oKcWo4buDOCDhu4XFqMSD4bu0xajhu4M4MMOqxajhu4NoKcWoNzgy4bqxxag+4bu2OMWoN+G6s8Odxagp4buyKcWoKDLhurE3xahsODLhurHFqOG7g+G7hW8w4bqxxajhu4PDoOG6sTfhu57FqCgy4bqxN8WobDgy4bqxxag+w53FqMOjN+G6t8OdxajDozfhu4XFqGzEqSnhu57FqCgy4bqxN8WobDgy4bqxxajhu4Phu4VvMOG6scWoN+G7hW8y4bqxxag+4bu44bqvxago4bu44bq3xajhu4M64buDxagp4bu4xagp4buyKcWoKDLhurE3xahsODLhurHFqD7DncWow6M34bq3w53FqOG7g+G7hW8w4bqxxag34buFbzLhurHFqD7hu7bhu4PFqOG7gzgg4buFxagpN+G7hS7hurHFqMSD4bu0xagoMuG6sTfFqGw4MuG6scWoN+G7tuG6sTbFqOG7t+G7t8Wo4buD4buB4bq7xajEgyDhurHFqOG7g+G7gcOsZSnFqOG6sSPhuq/FqOG7qsav4buq4buu4buixag34bq34bu04bqxxagpN8Og4bqxN8Wobj9vxag8xKnhurE2xajhurE/4bqxNsWoKTrDqsWoKeG7sinFqOG7g+G7geG7heG6sTbFqOG7gz/huq/FqG/FqOG7gzDFqDfhu4VvMuG6seG7nsWo4buDN8OhxahuQOG7nsWo4buDN+G7tOG6sTfFqMOqN+G6qcWo4buD4buBw6xlKcWo4bqxI+G6r8Wo4buqxq/hu6rhu67hu6LFqD7hu7jhuq/FqCjhu7jhurfFqCnhuq3hurE2xagoJOG6sTbFqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqOG7gzgww6rFqCks4bqxxahs4bu0xajhu4dqxag8aOG6sTbFqDzDoSk3xahsaMWoKTcj4bqvxajhu4fhurMpxajhu4fhu4spxajDozfhuqV7xagpN+G6t8Wo4bqxNsOsw6k4xajhurE2N8Oo4bq34buexajhurE/4bqxNsWoKcOd4bq3xagpNzrhu4PFqMSDw6zhurnhurE2xagp4bqt4bqxNsWo4buD4buyKcWoKTcj4bqvxajhu4fhurMpxajhu4fhu4spxajDozfhuqV7xajhurvFqOG7gzrhu4PFqCnhu7jFqCnhu7Ipxajhu4Phu4VvMOG6seG7oOG7oOG7oOG7nsWoPsOsw53FqOG7gjfDneG6sTfFqOG7teG6s8Odxajhu4dl4bqvxajhu4Phu4HhurvFqOG7gzfhu7ThurE3xajhu4Phu4Hhu4XhurE2xajhu4M/4bqvxag8w6EpN8WobGjFqG/FqOG7gzDFqCk3OuG7g8WoxIPDrOG6ueG6sTbFqCnDneG6t8WoKWnDncWow6M34buFxahsxKkp4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVOG7pzPFqD7hu7bhu4PFqD7DrOG6uSnFqCnhu7Ipxajhuq9oKcWoKeG7sinFqOG7gzgg4buFxajhu4Phu4Eg4bqx4buexajhurE24bu04bqxN8Wob8Wo4buDMMWo4buDLMOqxajhu4Phu4Hhu4XhurE2xajDqjfhu7Lhu4PFqOG7g+G7gTgz4bqxxajhurE24buF4bqr4bqxxajhurE3P+G6scWoxIPEqSnhu57FqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqD7hurPFqOG7hyLFqD44MeG7hcWoKTfDoOG6sTfhu57FqChjxajhu4fhu4XhurE2xajhur/hu4Vvxag34bq34bu2KTfFqMOqN+G7suG7g8Wo4buD4buBODPhurHFqOG6sTbhu4XhuqvhurHFqOG6sTc/4bqxxajEg8SpKcWoKeG7uMWobDHFqOG7h+G6qcWoxIPDrOG6ueG6sTbFqGzhu7TFqCk3OuG7g8WoxIPDrOG6ueG6sTbhu6LFqOG6sT/hurE2xagpw53hurfFqOG7g+G7gWHhurE3xag+YsWo4bqxNsOsw6k4xagp4bqzxajhu4Phu4Fh4bqxN8WoPmLFqOG7g+G7geG7heG6sTbFqCk6w6rFqMSDIOG6scWoKcOd4bq3xag+KuG6sTbFqGzhu7ThurfFqOG6sSPhuq/FqOG7qsav4buq4buoxag3w6xl4bqxNsWo4buDZTjFqOG6r2gpxajhu4M4IOG7hcWow6M34bqt4bqxNsWoKeG6teG6scWo4bqxNz/hurHFqMSDxKkpxagp4bqzxajhu4Phu4Fh4bqxN8WoPmLFqOG7g+G7geG7heG6sTbFqCk6w6rhu6LFqOG7gyPhurE2xagpw6zDqeG6sTbFqOG6sTbhu4XhuqvhurHFqOG6sTc/4bqxxajEg8SpKcWoKTfhurfFqG/FqOG7gzDFqCnEkcWo4buH4bq74buixago4bu44bq3xag+4bu44bqvxagpP+G6scWoPuG6qTjFqDY4a8Odxag+4bu04bq3xajhu4Phu7bhurfFqGzhu7TFqOG7h2rFqDxo4bqxNsWo4bqxNz/hurHFqMSDxKkpxahvxajhu4Mw4buexago4bu44bq3xag+4bu44bqvxagpxJHFqCk64buFxag+ODHhu4XFqDzDrOG6veG6sTYvKOG7sinFqOG7h+G6ocWow6o3Z8WoN+G6ucOqxag+M8Wo4buDN8SpKcWoNzgy4bqxxagpNyPhuq/FqOG7h+G6synFqOG7h+G7iynFqMOjN+G6pXvFqOG7g+G6t+G7tOG6scWoPDgy4bqxxagpN+G6t8Wo4bqxNsOsw6k4xagoMuG6sTfhu6DFqMO6w53hurHFqDfhu7ThurE3xagp4buyKcWoKTc54bqxN8Wo4buH4buyKTfFqMOs4buFxag+QDjFqOG6sTck4bqvxajhu4M34buFxag3ZuG7g8Wo4bqxNz/hurHFqMSDxKkpxahvxajhu4Mwxagp4bqzxajhu4Phu4Fh4bqxN8WoPmLFqCk34buFbyDhurHFqOG6r+G6reG6scWoKcOd4bq34buexagpN+G7hW8g4bqxxajhu4c/4buF4buexahvIOG6scWo4buDP+G6r8WoKeG6reG6sTbFqOG7g+G7sinFqMSDP+G7hcWoPOG7tDjFqOG7g+G7tjjFqD7DocOdxajDqjfDrMSR4bqxNuG7nsWo4bqxNsOsw6k4xagp4bqzxajhu4Phu4Fh4bqxN8WoPmLFqCk34buFbyDhurHFqOG6r+G6reG6scWoxIPhu7Thuq/FqGw4MinFqOG7g+G7tjjFqG/FqOG7gzDFqCnEkcWo4buH4bq74buexahsZ+G6sTbFqMOjN+G6s8Wow6M3I+G6seG7osWow6o3OuG6scWoPjrhu4XFqD4w4bqxxajhurEj4bqvxajhu6rGr+G7sMav4buexagp4bqzxajhu6jGr8av4buUxagpxJHFqOG7h+G6u8Wow6M34buy4bqvxagpN2vDncWoKDLhurE3xajhu4M3xKkpxag3ODLhurHFqD7DrOG6uSnFqCnhu7IpxajDo8O1xajhu4M34buFLOG7g8Wo4buDN3vhurfFqDzDneG6sTfFqOG6r2gpxajDqjc/4bqxxajhu4Phu4VvMOG6scWow6PDtcWo4buDN+G7hSzhu4PFqClpw53FqMO6YsWoT8Wo4buDMMWobOG7tMWo4bqvYuG7g8Wo4buH4bqpxagpxJHFqOG7h+G6u8Wow6M34buy4bqvxagpN2vDncWoKDLhurE3xajhu4Phu4E4M+G6scWow6M3w504xajhu4M3xKkpxag3ODLhurHFqD7DrOG6uSnFqCnhu7IpxajDo8O1xajhu4M34buFLOG7g8WobMOs4bq54buDxajhu4Phu4VvMOG6seG7oMWo4buCLMOqxajhu4Phu4Hhu4XhurE2xajhu4Phu4E4M+G6scWow6M3w504xajhu4M3xKkpxag3ODLhurHFqD4xxajhu7LhurHFqCgy4bqxN8WobDgy4bqxxahsMsWo4buDOOG6sTfFqOG7g+G7tjjFqCnhu7IpxagoMuG6sTfFqGw4MuG6scWoPkDFqD7DrOG6uSnFqMO6YsWoT8Wo4buDMMWobOG7tMWo4buEw7rhurDhu6XFqOG7g8Og4bqxN8Wow6o3IMWoPOG7hW8y4buD4buixajDqjfhu7Lhu4PFqOG7g+G7gTgz4bqxxagpP+G6scWoPuG6qTjhu57FqDfhurnDqsWoxIPDs8WoNjhrw53FqCnhu7IpxagoMuG6sTfFqGw4MuG6scWoPsOdxajDozfhurfDncWobOG7tMWoKTfhu4VvIOG6scWow6M34bq3w53FqGxlOMWo4bq/4buFb8Wo4bqv4bqtxag2OMOsw6nhurE2xagoMuG6sTfFqGzhu7TFqMOqNz/hurHFqCjhuqnFqMOqN2fFqDfhurnDqsWobGU4xag+ODHhu4XFqMOjODLhurHFqOG7g8SpxajhurE3OCDhurHFqOG7g+G7gSDhurHFqD7DocOdxago4bu04bqxxajhurE3JOG6r8WoKOG7uOG6t8WoPuG7uOG6r8WoKTfhurfFqOG6r8OiOMWo4bqxNsOsw6k4xag8P+G6scWoPjHhu4XFqD7DrOG6uSnFqOG7gzgww6rFqCks4bqxxajhu4M34buFLOG6scWo4buDODLhurHFqD7huqk4xahsZTjFqCnhu7Ipxag8w6EpN8WobGjFqCk3I+G6r8Wo4buH4bqzKcWo4buH4buLKcWow6M34bqle8WoKeG6s8WoKTc64buDxajEg8Os4bq54bqxNuG7osWobDgyKcWo4bqv4bq7xajhu4Fi4bqxNuG7nsWoKeG7uDjFqOG7g+G7tuG6t+G7nsWo4bqxP+G6sTbFqCk6w6rFqCnhu7IpxagoMuG6sTfFqGw4MuG6scWow6o34bu4OMWoPuG7uOG6r8WoKOG7uOG6t8WoN+G7tsWo4buDO+G6sTbFqMOjw7XFqOG7gzfhu4Us4buDxag+4bqr4bqxNsWoKGLhu57FqDfhurfhu7ThurHFqCk3w6DhurE3xahsZTjFqCk3OuG7g8WoxIPDrOG6ueG6sTbFqCnDneG6t8Wo4buDN3vhurfFqD5m4bqxNsWoKeG7sinFqOG7gzgg4buFxagpNznFqGwxxahuMMOqxag34bu24bqxNsWoKDLhurE3xahsODLhurHFqGzhu7TFqCjhu7jhurfFqGwyxajhuq/huq04xajhu4Phu4HDrMOp4bqxNsWoKWnDncWow7pixahPxajhu4Mw4buixajDozfhu4VvMOG6scWow6M3OSk3xajDqjfhu7Lhu4PFqOG7g+G7gTgz4bqxxagp4buyKcWoKDLhurE3xahsODLhurHhu57FqMOqN+G6teG6sTbFqMOjN+G7suG6r8WoPsOdxajDozfhurfDncWow6PDtcWo4buDN+G7hSzhu4PFqCnDneG6t8Wo4bqxNuG6t+G7tDjFqCnhuq3hurE2xajEgyzDquG7oOG7oOG7oOG7osWo4buDN+G7tOG6sTfFqMSDLMOqxajhuq9lOMWo4bqvYuG7g8Wo4buH4bqpxagoMuG6sTfFqGw4MuG6seG7osWow6o34buy4buDxajhu4Phu4E4M+G6scWo4bqv4bu24bqxNsWoxIPDrGU4xagpOsOqxagp4buL4buFxajhu4M3e+G6t8Wo4bqv4bqtxag3YeG6sTfFqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqCgy4bqxN8WobDgy4bqxxahs4bu0xajhurE24bq34bu0OMWoKDLhurE3xahsODLhurHhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6bhu4N7buG7gy3DncSDODbhurHhu5zFqOG7gTg2N+G7g+G7ouG7plRT4buH4buD4buB4bq34bqxNlTDuuG7tDjFqGzhu7TFqOG7uOG6sTfhu5zFqOG7peG7hW/FqOG7hsSR4bqxUy/hu4fhu4Phu4HhurfhurE2VFMvw6pU


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]