(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 259/QĐ-TTg, ngày 17-3-2023, phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. Trong đó, định hướng phát triển đô thị Thanh Hóa gồm các hạ tầng kinh tế - xã hội cấp vùng để phát huy vai trò, vị thế của tỉnh Thanh Hóa là một “cực tăng trưởng mới”, cùng với Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc, là trung tâm kết nối vùng kinh tế Bắc Trung bộ với các vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Tây Bắc Việt Nam và Đông Bắc nước Lào. Để phân tích rõ hơn về quy hoạch này với những nét mới, đặc trưng nổi bật, Báo Thanh Hóa có cuộc trao đổi với ông Phan Lê Quang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng Thanh Hóa.
Qizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzhu4tWKeG7liHDucOZKeG7rOG7luG6uEPhu5lWVeG6unPDmklW4bq6b+G7nuG6unQ8SVZV4bqk4bq6c8OaWOG6usOtw5nDjeG7ruG6uuG7lOG7uOG7kuG6uizDmn3huropIcON4buSw5rhurrDujrhurrhu7PDkzfhurrDqTFWVeG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6tEIvLENCw5rDiuG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMO5w5kp4bus4buW4bq4Q3Q8N+G6usOaV+G7iuG7ksOa4bq64buSw5o8VlXhurrhu5Thu7bhuropw5rFqOG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6pOG6uinGr1bDmuG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6uuG7lOG7oFbhurpWSuG7ruG6uuG6vuG6vOG7huG6vOG6tOG6uuG7s8OTN+G6uuG7mDFWVeG6uuG7riMp4bq6KcOaw4xWw5rhurosw5rhu7jhurrDmiPDmeG6uil94bq6LeG6uuG7sOG7oCnhurpW4bu4w5nhurot4bq6LMOaw40p4bq6KSHDmVJW4bq6LeG6ulXDmcOMPOG6uuG7kOG7iFbhurooS+G7kkIvw5rDikNCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMOs4buWSeG7mOG6uEPDucOaW+G6uikiKlZV4bq6ZcOa4bukVsOa4bq6LMOaW+G6ujQwSeG6uuG7sDjhurp0PDfhu6Ap4bq64buUxahWw5rhuroo4bu44bq64bq+4buCSC904bq5LcO5w7lV4bqk4bq6VlXDjDfhurrDikYt4buALeG6vuG6vOG6vuG7gOG6pOG6uizDmuG7nuG6uuG7mDw3USnhurp0PDfhurrDmlfhu4rhu5LDmuG6uuG7ksOaPFZV4bq64buU4bu24bq6KcOaxajhurrDucOaSVbDmuG6usOsWEnhuqThuropxq9Ww5rhurrDucOaSVbDmuG6usOsWEnhurrhu5Thu6BW4bq6Vkrhu67hurrhur7hurzhu4bhurzhuqbhurrDuSFXVlXhurrhu5RY4bqk4bq64buUxahWw5rhurrDmiIqVlXhurosw5rDjSnhuropIcOZUlbhurrhu5Thu7bhuropw5rFqOG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6ulVA4buu4bq64buSw43hu5LhurrDmuG7iuG6uinhu4xWVeG6uuG7sMOZVsOa4bq6KeG7oOG6ui3huro2xKjhurrDmiPDmeG6uuG7ksOSLOG6ujR7VlXhurrhu5RS4bq6LMOaw40p4bq6w5o8N+G6ujRJw5nhuropIVnhuqThuro0xajhuropw5rhu6Dhurrhu5JbSeG6uinGr1bDmuG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6uuG7rMOM4bq64buuIynhurrigJzhu5Ix4buS4bq6KUpWVeG6uikhIjpWVeG6uuG7rirDmeKAneG6pOG6uuG7kntWVeG6ujQqw5nhurrDrMOM4bq6w7Ijw5nhurrigJPhurrDrOG7iMOZ4bq6c8OaWVZV4bq64oCT4bq6dDzhu4hWVeG6usOyw5lWw5rhurop4buKV+G6uinDmsOMVsOa4bq6KSDhurpVw5nDjeG7kuG6uizDmsONKeG6uikhw5lSVuG6ujrhurosw5rhu6RJ4bq6xJFL4buS4bqk4bq64busw4zhuropITxWVeG6uinDk+G7ruG6uuG7sOG7oCnhurpW4bu4w5nhuro0e1ZV4bq64buww5lWw5rhurop4bug4bq6xJFL4buS4bq6w7khPFZV4bq64buQI+G6ujQqw5nhurrhu5LDjeG7kuG6ujR7VlXhurrhu5RAVlXhurrhu5BMVlXhuroo4bu2VlXhurrDrEBWVeG6pOG6ujR7VlXhurrDucOTN+G6usSRS+G7kuG6unnDmVEp4bq6w7JJ4buu4bq6NMOM4bq64bq54bu2VlXhurrEkUvhu5LhurpWIirhu5Lhurpvw4xX4bqm4bq64bq5UuG6uizDmsOTVuG6uinhu6Thu5LDmuG6uiHhu7ThurrDmiVW4bq6NFDhurouPDfhurrDmlfhu4rhu5LDmuG6ulbDjDfhuro0KsOZ4bq6VsOaM1ZV4bq6VsagKeG6uuG7rirDmeG6pOG6uuG7lE3hu5LhuropISJWVeG6ulY9w5nhurrhu5Dhu44p4bqk4bq6xJHDjVfhurrDucOaSVbDmuG6usOsWEnhurrhu5JY4bq64buSPCPhu5LhuropIUlX4bq64buUPcOZ4bq6NCrDmeG6uuG7tlZV4bq6c8OaSVbhurpv4bue4bq6dDxJVlXhuqThurpzw5pY4bq6w63DmcON4buu4bq64buU4bu44buS4bq6LMOafeG6uikhw43hu5LDmuG6usO6OuG6uuG7s8OTN+G6uuG7mDFWVeG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LGVJLCnDmVdW4bq4Q0LDmeG7rlXhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uOG7mCnDmjzhu67hu5DhurrDmWXhu5ZWKeG7liHhurjhurooKTfhu6zhu5bDg+G6uDXDmeG7mCnDmuG6tOG6ukbhurzhurwsNsOC4bq6w5rhu5bDmVXDminhurThurrhu4bhu4RGLDbDguG6uOG6uigh4buSw4PhurgvL+G7kuG7mFbhuqbhu5BJVynDmklWw5rDmldJ4bqmNFYv4buY4buWKOG7sClXLC9W4buWNSgv4bq+4buAw4rhu4Qvw4pGRuG7mOG7gsOK4bq84bq+4bq+4buCw4op4buA4buG4buGw4pI4bus4bq84bqm4buqLFXhurIhw4Phu4ThurxI4bq44bq6SeG7rCnDg+G6uHQ8N+G6usOaV+G7iuG7ksOa4bq64buSw5o8VlXhurrhu5Thu7bhuropw5rFqOG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6pOG6uinGr1bDmuG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6uuG7lOG7oFbhurpWSuG7ruG6uuG6vuG6vOG7huG6vOG6tOG6uuG7s8OTN+G6uuG7mDFWVeG6uuG7riMp4bq6KcOaw4xWw5rhurosw5rhu7jhurrDmiPDmeG6uil94bq6LeG6uuG7sOG7oCnhurpW4bu4w5nhurot4bq6LMOaw40p4bq6KSHDmVJW4bq6LeG6ulXDmcOMPOG6uuG7kOG7iFbhurooS+G7kuG6uOG6ujXDmeG7mCnDmsOD4bq4RuG6vOG6vOG6uOG6usOa4buWw5lVw5opw4Phurjhu4bhu4RG4bq44bq6L0PDucOa4buWV+G6ulYjw5nhurrhu5g8VlXhurrhu5QiP+G7kuG6uizDmuG7nuG6uuG7mDw3USnhuqThurosw5rhu4rhu67huro0w5nhurrhu6zhu44s4bq6dDw34bq6w5pX4buK4buSw5rhurrhu5LDmjxWVeG6uuG7lOG7tuG6uinDmsWo4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bqk4bq6KcavVsOa4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bq64buU4bugVuG6ulZK4buu4bq64bq+4bq84buG4bq84bq6VUDhu67huropV8OMVuG6uuG7kCPhurrhu5jDmVFW4bq6KeG7pOG7ksOa4bq6KcOa4buWV+G6uuG7lMWoSeG6ulXDmSrDmeG6usOaw4xWw5rhurrhu5LDmuG7pFbDmuG6usO5c+G6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6ujTDjOG6usOaPDdRVuG6uuG6ueG7tlZV4bq6w7olVuG6ujQqw5nhuropPVZV4bq64buYw5lRVuG6uinhu6Thu5LDmuG6uuG7sMOaV+G7iFZV4bq64bq+4bq+4bqmR+G6vsOK4bq6w5pJ4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uENC4buW4buuQ3PDmlhWVeG6ujTDmeG7nlbhurrhuqhzeeG6quG6tOG6usO5w5oiSeG6uuG7tlZV4bqk4bq64bu2VlXhurrhu5JY4bq6KcOaUuG6uuG7ksOaw5lJ4bq6KOG7nOG6ujRQ4bq6KeG7jOG7ruG6ui48SVbhuropIcOdVlXhurrhu5JbSeG6uuG7kuG7tlZV4bq6KcON4buS4bq6Ljw34bq6w5pX4buK4buSw5rhurrhu5Thu7bhuropw5rFqOG6ulZYw5nhurrhu5LDmjxWVeG6ujTDjOG6unQ8N+G6usOaV+G7iuG7ksOa4bq64buSw5o8VlXhurrhu5Thu7bhuropw5rFqOG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6pOG6uinGr1bDmuG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6uuG7lOG7oFbhurpWSuG7ruG6uuG6vuG6vOG7huG6vOG6ulZYw5nhurohw5nhu55WVeG6skIv4buW4buuQ0IvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDQuG7luG7rkPhu5lWVeG6unPDmklW4bq6b+G7nuG6unQ8SVZV4bq0Qi/hu5bhu65D4bq6dDw34bq6w5pX4buK4buSw5rhurrhu5Thu7bhuropw5rFqOG6uuG7ksOa4bukVsOa4bq64busw4zhurpWUFbhurop4buIVlXhurrhu5RS4bq64buUxahWw5rhurrDmiIqVlXhuropw5o+4buS4bq64buUw5U34bq6LjzDjeG6uikh4bumVsOa4bq64buU4bu24bq6KcOaxajhurrDmlhJ4bq64buuIynhurrhu5LDjeG7ksOa4bq64buQw4zDmeG6uuG7kOG7iFbhuqThurrhu5BQVuG6ujQzVlXhuqbhurrDuTw34bq6VsOaw5nhu55W4bqk4bq6Ljw34bq6w5pX4buK4buSw5rhurrhu6zDjOG6uuG7riMp4bq6LjzDjeG6uikh4bumVsOa4bq6NCrDmeG6ulbDmjNWVeG6usOaV+G7iuG7ksOa4bq64buUxahWw5rhurot4bq64buYMeG6uuG7kMONV+G6ui3hurop4buM4buu4bq6VsOa4bumVuG6ui3huropPeG6uuG7ksOaIOG7kuG6uinDmjHhu5LhurrDmsOZUVbhuqbhurrDsuG7oDzhurrhu5gx4bq64buQw41X4bq64buUPlZV4bq6KcOa4bum4bq64busI+G6uikh4bumVsOa4bq6KcOaMeG7kuG6usOaw5lRVuG6uijhu6Lhuropw5o84buOVuG6uuG7rD/DmeG6ujTDjOG6ulZVIj/hu5Lhurrhu6zhu4rDmeG6pOG6ulXDmeG7uFZV4bq6VsOaIuG6uuG7lFfDjFbhuropw4w84bq64buUw5nhurrhu6xR4buSw5rhurrhu5QiJlZV4bq6IUk34bqk4bq64buSw5o+VlXhuropSeG6uijhu6Lhurosw5rhu4jDmeG6uikh4buI4bq64buSw43DmeG6ulXDmcON4bq6IcOSKeG6uuG7lEsp4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEN54bum4bq64bus4bui4bq64buUWOG6pOG6uikhV1ZV4bq6KcOaJsOZ4bq6VcOZSVbhurouPEnhuqThurrhu5Lhu7ZWVeG6uinDjeG7kuG6ui48N+G6usOaV+G7iuG7ksOa4bqk4bq6Ljzhu4hW4bq64busOOG6uizDmsONKeG6uikhw5lSVuG6uuG7lOG7tuG6uinDmsWo4bq6OuG6unnDmVEp4bq6w7JJ4buu4bq64buUxKjhurrhu5QiP+G7kuG6umXDmuG7pFbDmuG6uizDmlvhuqThurrhu5LDjeG7kuG6uuG7kCPhuqThurpWVcOMVsOa4bq6w7khPFZV4bq6IiVWVeG6pOG6uuG7ksON4buS4bq64buSw5Is4bq64busxKhWw5rhurrhu5Thu4pX4bq64buSW0nhurrhu5TFqEnhurosw5oiJVZV4bq6LjxJVuG6uinDk+G7ruG6uuG7ksOaxq/hurrhu5Thu4pX4bq6NMOM4bq6KT3hurrhu5LDmiDhu5Lhuropw5ox4buS4bq6w5rDmVFW4bq6KcOa4buWV+G6ui48N+G6uuG7lMWoVsOa4bq64buSW0nhurosw5rDjSzhurrhu6w84buOKeG6pOG6uikwVlXhurrhu5AiKuG7kuG6uuG7kOG7iFfhurrhu5Thu4jhu67huro0w5lR4buS4bq6Ljw34bq6w5pX4buK4buSw5rhuqThurosw5rDjSnhuropIcOZUlbhurrhu5Thu7bhuropw5rFqOG6uinDmuG7llfhurrhu5TFqFbDmuG6usOaIipWVeG6ujRKVuG6uuG7rsOZVsOa4bqk4bq6w5rDmVFW4bq64buU4buKw5nhuqThurrhu6zDjOG6uuG7lCNWVeG6uuG7rDHhu5LhurouPElW4bq6KSHDnVZV4bq6KcOaPuG7kuG6uuG7lMOVN+G6uizDmsONKeG6uikhw5lSVuG6uuG7sMOZVsOa4bq6KeG7oOG6ui3huro2xKjhurrDmiPDmeG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDb8OM4bq64buuIynhuropxq9Ww5rhurrhu6wqVuG6pOG6usOaUeG6uinDmuG7uFZV4bq64buU4bu24bq6KcOaxajhurrhu5JbSeG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6uuG7lMSo4bq64buUIj/hu5Lhurplw5rhu6RWw5rhurosw5pb4bq64buUxahWw5rhurrDmiIqVlXhurop4buKw5nhurp0PDfhurrDmlfhu4rhu5LDmuG6uik9VlXhuropw5pS4bq6w5pR4bq6KcOa4bu4VlXhurrhu5Thu7bhuropw5rFqOG6ui484bu44buS4bq6VcOZSeG6uuG7lOG7oFbhurpWSuG7ruG6uuG6vuG6vOG6vuG7guG6ujTDjOG6uinhu4zhu67hurpWw5rhu6ZW4bq64buU4bugVuG6ulZK4buu4bq64bq+4bq84buC4bq8w4Lhurplw5oiJVZV4bq6KSHhu6ZWw5rhurosw5rDjSnhuropIcOZUlbhurrhu5Thu7bhuropw5rFqOG6ui484bu44buS4bq6VcOZSeG6ulXDmUnDmeG6uuG7lFfhu4pW4bq64bq+4bq8w4rhur4t4bq+4bq84bq+4bq8w4Lhurpu4bug4bq6w5pX4buK4buSw5rhurosw5rDk1bhurrhu6xX4buKw5nhurrhu5Thu7bhuropw5rFqOG6uilXw4xW4bq6Ljzhu7jhu5LhurpVw5lJw5nhurrhu5RX4buKVuG6uuG6vuG6vOG6vsOKLeG6vuG6vOG7gOG6vOG6ujTDjOG6unQ8N+G6usOaV+G7iuG7ksOa4bq6KcavVsOa4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bq6KcOaJsOZ4bq64buwOeG6uuG6vuG6vOG6vsOKLeG6vuG6vOG7gOG6vOG6pOG6uinhu4zhu67hurpWw5rhu6ZW4bq64buU4bugVuG6ulZK4buu4bq64bq+4bq84buG4buC4bq64buuKsOZ4bq64buUIj/hu5LhurrDucOaW+G6uikiKlZV4bq6ZcOa4bukVsOa4bq6LMOaW+G6uizDmuG7nuG6uuG7mDw3USnhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8O5c+G6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6uuG7lMSo4bq64buUIj/hu5LhurrDucOaW+G6uikiKlZV4bq6ZcOa4bukVsOa4bq6LMOaW+G6uuG7gOG6uuG7rOG7jFbhurosw5rhu57hurrhu5g8N1Ep4bq6Ljw34bq6w5pX4buK4buSw5rhurrhu5LDmjxWVeG6ujTDjFfhurrhu5LDjeG7kuG6ulZK4buu4bq6w4pISEjhurrhuqh0PDfhu6Ap4bq64buUxahWw5rhuroo4bu44bq6w4rhu4bhurwvw4pISEgvdOG6uS3DucO5VeG6quG6pOG6ulZK4buu4bq64bq+4bq84bq8SOG6uuG6qHQ8N+G7oCnhurrhu5TFqFbDmuG6uijhu7jhurpH4buGL+G6vuG6vOG6vEgvdOG6uS3DucO5VeG6quG6pOG6ulZK4buu4bq64bq+4bq84bq+4buA4bq64bqodDw34bugKeG6uuG7lMWoVsOa4bq6KOG7uOG6uuG6vuG7gkgv4bq+4bq84bq+4buAL3Thurktw7nDuVXhuqrhuqbhurrDsyTDmeG6uuG7rOG7jFbhurouPDfhurrDmlfhu4rhu5LDmuG6uuG7rMOM4bq64buuIynhurrhu5jDkjzhurrDklbhuro0UOG6uigx4bq6LMOaw40p4bq6KSHDmVJW4bq64buSW0nhuropw5rDjFbDmuG6uizDmuG7uOG6pOG6uuG7ksOaV+G6uinDmsOSN+G6uigx4bq6LjxJVuG6uinDk+G7ruG6uuG7kltJ4bq6ZcOa4bukVsOa4bq6LMOaW+G6pOG6uuG7kltJ4bq64busxKhWw5rhurrhu5Thu4pX4bq6KcavVsOa4bq6NCrDmeG6uuG7kuG7tlZV4bq6KcON4buS4bq6Ljw34bq6w5pX4buK4buSw5rhuqThurosw5rDjSnhuropIcOZUlbhurrhu5Thu7bhuropw5rFqOG6uikh4bueVuG6uizDmuG7iuG7ruG6ujTDmeG6uuG7kuG7iOG6ulYiKuG7kuG6ulZYw5nhurrhu5LDmjxWVeG6pOG6uinGr1bDmuG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6ulZYw5nhurohw5nhu55WVeG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDdDw34bq6w5pX4buK4buSw5rhurrhu6zhu4xW4bq6VsOMN+G6uuG7kljhuro44bq6VlXDmuG7qEnhurrhu5RN4buS4bq64buQw5lRKeG6ui48SVbhuropIcOdVlXhuqThurrhu6464bq6IUnhurop4buM4buu4bq6VsOa4bumVuG6uuG7rirDmeG6pOG6uinhu4pX4bq6IUnhurrhu5QjVlXhurrhu6wx4buS4bq64buuKsOZ4bq64buSw5pX4bq6KDHhurosw5rDjSnhuropIcOZUlbhurrhu5JbSeG6usO5c+G6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6uikhV1ZV4bq6KSIlVlXhurrhu6xJw5nhuqbhurrhurnDkzfhurrhu5JdVlXhurrhu6zDjOG6ui48N+G6usOaV+G7iuG7ksOa4bq6KcOaw4xWw5rhurosw5rhu7jhuropITHhu5Lhuropw5o8I+G7kuG6uinGr1bDmuG6uuG7lOG7jDzhuropw5nhu55W4bq6KcOaPCPhu5Lhurrhu7DDmjzhuro0MeG7kuG6usSRS+G7kuG6usO5ITxWVeG6uuG7kCPhuro0w4zhurrhu5g8N+G7nlbhurrDmuG7iMOZ4bq64buuw5lQVuG6usO5ITxWVeG6ujTDjOG6uuG7rMOM4bq6KcOaw4xWw5rhurosw5rhu7jhuropITHhu5Lhuropw5o8I+G7kuG6uinGr1bDmuG6uinDmiDhurrhu4DhuropIVdWVeG6uuG7kuG7iOG6ulYiKuG7kuG6uuG7lCI/4buS4bq6w7nDmlvhuropIipWVeG6umXDmuG7pFbDmuG6uizDmlvhurosw5rhu57hurrhu5g8N1Ep4bq64buUw5lQPOG6uuG7ksOaxq9Ww5rhurouPDfhurrDmlfhu4rhu5LDmuG6uikw4bq6KEk84bq64buww5rDmeG6um884buOKeG6unQ8N+G6usOaV+G7iuG7ksOa4bq6KOG7uOG6uuG6vsOKL+G6vuG6vMOKRi90w6zDiuG7huG6uinDmjHhu5LhurrDmsOZUVbhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q0Lhu5bhu65Dc3nhurThurp5KsOZ4bq6KeG7jOG7ruG6ui48SVbhuropIcOdVlXhurrhu5RY4bqk4bq64buQ4buIVuG6ui48N+G6usOaV+G7iuG7ksOa4bq64bus4buMVuG6ulbDjDfhurrhu5JY4bq64buUTeG7kuG6uikhIlZV4bq6VeG7puG6ulY9w5nhurrhu5Dhu44p4bqk4bq6KcOaIknhurrhu7ZWVeG6skIv4buW4buuQ0IvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDQuG7luG7rkPhu5lWVeG6unPDmklW4bq6b+G7nuG6unQ8SVZV4bq0Qi/hu5bhu65D4bq6w7khIirhu5LhurrDmuG7oCnhuqThurosw5rhu4jDmeG6ulbDmuG7jlbhuropw5rDkjfhurohTFZV4bqk4bq64buUw5M34bq64busw4zhurrhu64jKeG6uuG7kOG7iFbhurouPDfhurrDmlfhu4rhu5LDmuG6uinhu6Thu5LDmuG6usOaPyzhuqThuro0MEnhuropw5lWw5rhurpVw51W4bq6VsOaIlZV4bq64buSXVZV4bq6KcOaUuG6usOaw5lRVuG6uuG7ksOaw5lQPOG6uijDkzzhuqThurop4buM4buu4bq6VsOa4bumVuG6uuG7ksOaw5nhu6BW4bq64busIj/hu5Lhuqbhurp0PDfhurrDmlfhu4rhu5LDmuG6uuG7rOG7jFbhurpWw4w34bq64buSWOG6ulbDmsOZUDzhurpWxqAp4bq64buuKsOZ4bqk4bq6Vj3DmeG6uuG7kOG7jinhuropIeG7nlbhurrhu5LDjeG7kuG6uizDmiIlVlXhurrhu5jDmVFW4bq04bq64buww5rhu7ZWVeG6ulXDmUlW4bq6LMOaw40p4bq6KSHDmVJW4bqk4bq64buu4bu24bq6w5rhu6ZWw5rhuqThurrhu5LDkjzhuropIT7hu5Lhurosw5rDjSnhuropIcOZUlbhuqThurosw5oiJVZV4bq6LMOaw40s4bq6Ljw34bq6w5pX4buK4buSw5rhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q3lQ4bq64buww5rhu7ZWVeG6ulXDmUlW4bq6LMOaw40p4bq6KSHDmVJW4bq04bq6xJHhu55W4bq64buS4buKVsOa4bq6NMOZUeG7kuG6uuG7sOG7oOG6uinDmjBJ4bq64buUxahWw5rhurrDmiIqVlXhuropISIq4buS4bq64buUw5M34bq6NFDhurrigJzDucOaw4xWw5rhurosw5rhu7jhurrhur7hurrhu5Dhu55W4bq6KOG7tlZV4bq6w7PEqOKAneG6ujTDjOG6uizDmsONKeG6uikhw5lSVuG6ujRQ4bq6LMOa4bukSeG6uuG6ueG7tlZV4bq6w5rhu6ZWw5rhuropw5rDjFbDmuG6uuKAnOG7rMOZ4bueVuG6uuG7lOG7tuG6uinDmsWo4bq6w7lz4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bq6LeG6usO64buM4buu4bq6w7olVuKAneG6pOG6ui48N+G6usOaV+G7iuG7ksOa4bq64bus4buMVuG6ulbDjDfhuropw5nhu6As4bq6KX3hu5Lhurrhu6464bq6ISNWVeG6uuG7sOG7oCnhurpW4bu4w5nhuro0KsOZ4bq6NHtWVeG6ujThu5ZW4bq64buQw5lSVuG6unQ84buIVlXhurrhu7MiJVZV4bqk4bq6w6xXTFZV4bq6w6xYScOC4bq64buUQFZV4bq6KcOaJsOZ4bq6w5rhu6ZWw5rhuropw5rDjFbDmuG6uuG7ksON4buS4bq6KSF94buS4bq6LMOaw40p4bq6KSHDmVJW4bq6NFDhurrDmiIqVlXhurrDucOTN+G6pOG6ulbDmkzhu67hurrhu7Dhu6Ap4bq6VuG7uMOZ4bq6NCrDmeG6uuG7lCImVlXhurrhu5Aj4bq64buSSVfhurop4bu44buS4bq6xJFL4buS4bq64oCT4bq6w7JJ4buu4bq6NMOM4bq6KVfDjFbhurrhu5Aj4bq6NHtWVeG6uuG7lEBWVeG6uuG7kExWVeG6pOG6uuG7rsOZUFbhurpWPsOZ4bq6LMOa4bukSeG6usO5w5M34bq64buSW0nhuropxq9Ww5rhuqbhurrDuTDhurrhu5RY4bqk4bq6w5rhu6ZWw5rhuropw5rDjFbDmuG6uuG7sMOa4bu2VlXhurpVw5lJVuG6uuG7lOG7tuG6uinDmsWo4bq6KeG7jizhuropITxWVeG6pOG6uuG7rElW4bq6KeG7sknhuqThurrhu7Dhu6Ap4bq6VuG7uMOZ4bq6NCrDmeG6ujjhuropIjpWVeG6uuG7ksOaW+G6uuG7lOG7ilfhurrhu6zDjOG6tOG6uuKAnCkxSeG6ulY+w5nhurrhuqjDslXDjFbhurrDsiJJ4bqq4bq6LeG6uuG7kOG7nlbhuroo4bu2VlXhurrhuqgo4bu2VlXhurrDs8So4bqq4bq6LeG6usOaIipWVeG6uuG7kMOZUlbhurrhuqg0xahWw5rhurrEkUvhu5LhurrEkSPhuqrigJ3huqThurrhu5QiSeG6uuG7lOG7tuG6uinDmsWo4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bq6KcOaMeG7kuG6uigx4bq6KSE64bq6KcOaw4xWw5rhurrhu5Thu7bhuropw5rFqOG6uikhPFZV4bq6KcOT4buu4bq64buSW0nhuropxq9Ww5rhuqThurrhu5Thu7bhuropw5rFqOG6uuG7sOG7oCnhurpW4bu4w5nhuro0e1ZV4bq6xJFL4buS4bq6w7khPFZV4bq64buQI+G6ujTDjOG6ujR7VlXhurpWSeG7ruG6uuG7lEBWVeG6uuG7kExWVeG6uijhu7ZWVeG6usOsQFZV4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEN5UOG6uuG7ruG7tuG6usOa4bumVsOa4bqk4bq64buSw5I84bq6KSE+4buS4bq6LMOaw40p4bq6KSHDmVJW4bq04bq6dDw34bq6w5pX4buK4buSw5rhurrhu6zhu4xW4bq6VsOMN+G6uinDmkk34bq64buUPcOZ4bq64buu4bu24bq6w5rhu6ZWw5rhuqThurrhu5LDkjzhuropIT7hu5LhurrigJw0w4xWw5rhurrhu5RJw5nhurot4bq6Njw34bueVuG6uinDk+G7ruKAneG6uuG7ksOaxq/hurosw5p74bq6w5o/LOG6ujQqw5nhurrhu5LDjeG7kuG6uuG7lOG7tuG6uinDmsWo4bq6VsOa4buy4bq6NMOM4bq6NDBJ4bq6KElWVeG6uuG7ruG7tuG6usOa4bumVsOa4bq64oCcNMOMVsOa4bq64buUScOZ4bq64buuOuG6uuG7sOG7oCnhurrDmj8s4bq64buu4buKVlXhurrhu6wiKsOZ4bq64buuUOG7ruKAneG6ui3hurop4buOLOG6uikhPFZV4bqk4bq64buUSeG6uinDk+G7rsOC4bq6w5rhu6ZWw5rhuropw5rDjFbDmuG6uuG7sMOaPFZV4bq64buSw5I84bq6KSE+4buS4bq64oCc4buA4bq6KSF94buS4bq6LMOaw40p4bq6KSHDmVJW4bq6LeG6uuG7hOG6uikhPFZV4bq6KcOT4buu4bq6LeG6usOK4bq6w5rDjFbDmuG6uuG7rElWVeG6uijDmVbDmuG6uinDmsONw5nhuropMeG6ulbDmsOZ4bueVuKAneG6usOaIipWVeG6uikqw5nhurrhu64jKeG6uuG7lOG7tuG6uinDmsWo4bq64busKlbhurosw5rDjSnhuropIcOZUlbhuropw5rhu7ZWVeG6uuG7rsOZVsOa4bqk4bq64buQUFbhuro0M1ZV4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEN5UOG6uizDmiIlVlXhurosw5rDjSzhurouPDfhurrDmlfhu4rhu5LDmuG6tOG6unQ8N+G6usOaV+G7iuG7ksOa4bq64buSw5o8VlXhurrhu5Thu7bhuropw5rFqOG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6pOG6uinGr1bDmuG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6uuG7lOG7oFbhurpWSuG7ruG6uuG6vuG6vOG7huG6vOG6uuG7rOG7jFbhurpWw4w34bq64buUIj/hu5Lhurrhu6zhu44s4bq64buSe1ZV4bq64busPuG7kuG6ujQqw5nhurp0PDfhurrDmlfhu4rhu5LDmuG6uinGr1bDmuG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6uinDmibDmeG6uuG7sDnhurrhur7hurzhur7Dii3hur7hurzhu4DhurzhuqThurop4buM4buu4bq6VsOa4bumVuG6uuG7lOG7oFbhurpWSuG7ruG6uuG6vuG6vOG7huG7guG6ulbhu55W4bq64buUIj/hu5Lhurop4buk4buSw5rhurrDmj8s4bq64buSw43hu5Lhuro34bugPOG6uinhu7jhurrhu7DDmVbDmuG6uinhu6Dhurot4bq6NsSo4bq6w5ojw5nhurrhu5JbSeG6uinGr1bDmuG6uikhV1ZV4bq6Ljw34bq6w5pX4buK4buSw5rhurrhu5Thu7bhuropw5rFqOG6uikhPFZV4bq6KcOT4buu4bq6KcavVsOa4bq64busYeG6pOG6uuG7rMOM4buu4bq6VuG7nlbhurrhu64jKeG6uuG7kOG7iFbhurouPDfhurrDmlfhu4rhu5LDmuG6uuG7sMOa4buI4bq6KcOaw5nhuro0w4zhuroo4bu4VlXhurrhu5QjVlXhurrDmiVW4bq6KFfhuro0KsOZ4bq64buSw43hu5Lhurrhu6zhu4xW4bq6Ljw34bq6w5pX4buK4buSw5rhuropISIq4buS4bqm4bq6w7khV1ZV4bq6Ljw34bq6w5pX4buK4buSw5rhurrhu7DDmuG7tlZV4bq6VcOZSVbhurrhu5Thu7bhuropw5rFqOG6uuG7lMSo4bq6KeG7pFbDmuG6uilXw41W4bq64buYMeG6uuG7kMONV+G6ujRQ4bq64buww5lWw5rhurop4bug4bqk4bq6NEpW4bq6w5pYSeG6pOG6ujbEqOG6usOaI8OZ4bq64buSW0nhurpWVSImw5nhurrhu5jDk1bhuropIVdWVeG6uuG7sMOh4bq6VlU8N+G7nlbhuroo4bu44bqk4bq64buww5lWw5rhurop4bug4bq6KOG7uOG6pOG6uikw4bq64buUWOG6uinhu44s4bq6KSE8VlXhurrhu67hu4pWw5rhuropIVdWVeG6ujTDmVHhu5Lhurrhu5Dhu7jhuropIeG7pOG6uuG7ksON4buS4bq64buww5rhu7ZWVeG6ulXDmUlW4bq64buS4bu2VlXhurrhu5IjVlXhuro0w4zhurrDmuG7iuG6uinhu4xWVeG6uuG7lOG7tuG6uinDmsWo4bq6KcOa4buWV+G6usOaIipWVeG6usOaw5lRVuG6uuG7lOG7isOZ4bq64busw4zhurpWUFbhurop4buIVlXhurrhu5RS4bq6NsOTN+G6uuG7mDFWVeG6uuG7lOG7tuG6uinDmsWo4bq6NklWw5rhuqThuropw5rhu7ZWVeG6uuG7rsOZVsOa4bqm4bq64bq5QFZV4bq6KcOaJsOZ4bq64buSJeG6uig64bq64buYM+G6uuG7rMOZUTzhurouPDfhurrDmlfhu4rhu5LDmuG6uuG7kl1WVeG6uuG7lCI/4buS4bq6w63hu4vDuuG6usOaWEnhurrhu5RS4bq6Ljzhu4hW4bq64busOOG6ui48N+G6usOaV+G7iuG7ksOa4bq6KSHhu55W4bq6VlBW4bq6w5pR4bq6KcOa4bu4VlXhuropw5rhu7ZWVeG6uinDmVbhurrhu5TFqEnhurrhu6w44bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEN5KsOZ4bq6N+G7njzhurrhu5Lhu4w84bq6NFDhurooMeG6uizDmsONKeG6uikhw5lSVuG6uj1W4bq64buUxahWw5rhuqThurrhu5LDjeG7kuG6uuG7lMOZUDzhurrhu5LDmsavVsOa4bq6Ljw34bq6w5pX4buK4buSw5rhurrhu5Thu7bhuropw5rFqOG6uuG7rDzhu7ZW4bq64buw4bug4bq6KcOaMEnhurosw5rhu4xW4bq64busKlbhurpWI8OZ4bq64buYPFZV4bq6Ljw34bq6w5pX4buK4buSw5rhurrhu5TEqOG6uuG7lCI/4buS4bq64buYPDdRKeG6pOG6uuG7lE3hu5Lhurrhu5DDmVEp4bq64buU4bu4w5nhuro0KsOZ4bq6w7lz4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bq64busw4zhuro44bq6KSI6VlXhuropw5rDjFbDmuG6uizDmuG7uOG6uuG6vuG6uuG7kOG7nlbhuroo4bu2VlXhurrDs8So4bq6NMOM4bq6w5oiKlZV4bq64busw5nhu55W4bq64buw4bugKeG6ujQqw5nhuro0e1ZV4bq6NOG7llbhurrhu5DDmVJW4bq6KcOZ4bugLOG6uil94buS4bq64buUIj/hu5Lhurrhu7DDmk5WVeG6uuG7lMWoVsOa4bq6NMOM4bq64busw4zhu67huroh4bu04bq6VsagKeG6usOaJVbhuqbhurrEkeG7nlbhurrhu5Lhu4pWw5rhurrhu5RY4bqk4bq64buSw43hu5LhurouPDfhurrDmlfhu4rhu5LDmuG6uuG7rDzhu7ZW4bq6NsON4buS4bq64buUxahWw5rhuro0w5lR4buS4bq64buQ4buIV+G6ujRR4bq6NMOM4bq6LMOaw40p4bq6w5o8N+G6ulXDmcON4bq6KSHFqOG6uuG7rMWo4buSw5rhurooMuG6ujRKVuG6usOaWEnhurrhu5JbSeG6ujR7VlXhurrhu5TDkinhuro0w4zhurrDmlHhuropw5rhu7hWVeG6uuG7kuG7iFbDmuG6ui48SVbhuroow5lWw5rhuropw5rDjcOZ4bq64buUTeG7kuG6uihL4buS4bq6VUDhu67hurrhu5LDjeG7kuG6ujRZVlXhurrhu5I8VlXhurrhu5RAw5nhurpWPsOZ4bq6w6zDjOG7ruG6unVAVlXhuqThurrDsj7DmeG6uuG6ucOd4bqk4bq6dTBWVeG6usO5w5rhu7ZWVeG6pOG6uuG6oVbhurrDrFfhu4rhu5LDmuG6pOG6usOz4buOKeG6usO6JVbhuqThurrDrFfDjFZV4bq6w7JVw5rDmeG7njzhurrhu5LDmuG7ijfhurpVw5kzSeG6uuG7kuG7iFbDmuG6ui48SVbhurrhu5RAVlXhurrhu5BMVlXhuro0w4zhurrhu67hu4pWVeG6uuG7rCIqw5nhuroo4bu2VlXhurrDmkDhuqThurrhu65NKeG6ulYiKuG7kuG6ujThu7hW4bq64buSWOG6uuG7kltJ4bq64buww5o84bq6NDHhu5LhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q3Q8N+G6usOaV+G7iuG7ksOa4bq64bus4buMVuG6ulbDjDfhurrhu5JdVlXhurrhu5TEqOG6uiE+KeG6uuG7sMOZVsOa4bq6VlXDmsOZUeG7ruG6ujTDjOG6uuG7sMOaS+G7kuG6uizDmn3hu5Lhurrhu5LDjeG7kuG6uuG7lMOZUuG7ruG6ujfhu6A84bq64buSW0nhurrhur7hurrhu6zhu4xW4bq6Ljw34bq6w5pX4buK4buSw5rhurrhu5Thu7bhuropw5rFqOG6uikhIirhu5LhurpWw5oi4bq04bq6LMOaw40p4bq6KSHDmVJW4bq64buU4bu24bq6KcOaxajhurrhu5jDjFbhuropIeG7iMOZ4bqk4bq6KcOaw5nhu6A84bq64buSw43hu5Lhurrhu7DDmuG7tlZV4bq6VcOZSVbhurrhu5Lhu7ZWVeG6uuG7kiNWVeG6ujTDjOG6usOaUeG6uinDmuG7uFZV4bq64buSw5M34bq6NklWw5rhurrhu5Lhu7ZWVeG6ujTDmeG7nlbhuropw5rhu5ZX4bq64buww5o84bq6NDHhu5LhuqThurrDmlHhuropw5rhu7hWVeG6ulXDmUlX4bq6KcOa4bu2VlXhuro2PDfhu55W4bq6KcOT4buu4bq6VcOTN+G6usON4buSw5rhuropS+G7kuG6uuG7sMOaw5nhuroo4bu44bq64busIj9WVeG6uizDmiIlVlXhuropw5lRVuG6uilKVlXhurrhu5JJV+G6pOG6uinhu6ZWw5rhuropIeG7ilZV4bq6VlXhu44s4bq64busfSnhurrhu5J94buS4bq64buQI+G6uuG7sMOaw5nhurrhu64iSeG6uuG7rCpW4bqm4bqm4bqm4bqk4bq6KTDhurrhu5RY4bq64buSWOG6uuG7ksON4buS4bq6VcOZ4buIw5nhurosw5rDjSzhurosw5rDjSnhuropIcOZUlbhurrhu5Thu7bhuropw5rFqOG6uinDmuG7llfhurrDmiIqVlXhuro2SVbDmuG6pOG6uinDmuG7tlZV4bq64buuw5lWw5rhuro0w4zhuroow5lWw5rhuropw5rDjcOZ4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uENC4buW4buuQ3N54bq04bq6w7MjKeG6uikhV1ZV4bq6VsOaM1ZV4bq6NMOSVuG6uuG7lFDhurouPElW4bq6KSHDnVZV4bq6VsOaw5Ip4bq6KSFXVlXhurouPDfhurrDmlfhu4rhu5LDmuG6uuG7rOG7jFbhurpWw4w34bqk4bq64buUWOG6uuG7rMOM4bq6KMONLOG6ulbDmuG7jizhuropV8OMVuG6uuG7kCPhurrDmjw3UVbhurrhurnhu7ZWVeG6usO6JVbhuro0w4xX4bq6w7lz4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bqk4bq6NCrDmeG6uuG7mDHhurrhu5DDjVfhurouPDfhurrhu67hu7bhurrhu5jDk1bhuroo4bu44bq64buU4bugVuG6ulZK4buu4bq64bq+4bq84buG4bq84bq64buww5pX4buIVlXhurrDiuG6uikhw5lRPOG6ulZVIibDmeG6puG6uuG6ucOZUDzhurpWw4w34bq64buUTSnhurohSeG6ulbDmjNWVeG6uinDmsON4buSw5rhuropw5og4buS4bq64busKlbhurrhu5Thu7jDmeG6ujQqw5nhurrDmuG7iuG6uinhu4xWVeG6uuG7kuG7tlZV4bq64buSI1ZV4bqk4bq6VsOaw4zhuro64bqk4bq6SVbhuroow5lWw5rhuro2xKjhurrDmiPDmeG6pOG6ulXDmcON4bq6KSHFqOG6uuG7sMOZVsOa4bq6KeG7oOG6pOG6ujTDmVHhu5Lhurrhu6zDjOG7ruG6puG6puG6puG6usOyw5ozVlXhuro0w5JW4bq64buUUOG6ulbDjDfhurrhu5QiP+G7kuG6ulXDmeG7iMOZ4bq6Ljw34bugKeG6ulbDmiLhuropw5rhu6DhurpWw4xX4bqk4bq64buUUuG6usOaIipWVeG6uikqw5nhurop4bukVsOa4bq64buQUFbhuro0M1ZV4bqk4bq6w5rDmVE84bq6Ljzhu4jhurrhu5JbSeG6ui48N+G6usOaV+G7iuG7ksOa4bqk4bq6KcOaIknhurrhu7ZWVeG6skIv4buW4buuQ0IvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDQuG7luG7rkPhu5lWVeG6unPDmklW4bq6b+G7nuG6unQ8SVZV4bq0Qi/hu5bhu65D4bq6dDw34bq6w5pX4buK4buSw5rhurrhu5LDmjxWVeG6uuG7lOG7tuG6uinDmsWo4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bqk4bq6KcavVsOa4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bq64buU4bugVuG6ulZK4buu4bq64bq+4bq84buG4bq84bq6NsON4buS4bq64buUxahWw5rhurrhu4DhuropIX3hu5Lhurosw5rDjSnhuropIcOZUlbhuqThurrhu4ThuropITxWVeG6uinDk+G7ruG6ujTDjOG6usOK4bq+4bq64buww5o84bq6NDHhu5Lhurosw5rDjSnhuropIcOZUlbhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q3kqw5nhurrhu4DhuropIX3hu5LhurThurplw5o+VlXhuropSeG6uinDmeG7oCzhuropfeG7kuG6ui48SVbhuropw5Phu67huropIX3hu5LhurrEkUvhu5Lhurot4bq6w7JJ4buu4bq64busw4zhuropIX3hu5Lhurosw5rDjSnhuropIcOZUlbhuropITw3UFbhuropw5rhu7hWVeG6usOa4bumVsOa4bq6KcOaw4xWw5rhurpW4bueVuG6uinDmsOMVsOa4bq6LMOa4bu44bq6KTDhuro2Iknhurrhu5Thu6BW4bq6Vkk34bqk4bq6NsOTN+G6uuG7mDFWVeG6usOa4bumVsOa4bq64buIVsOa4bq64buQ4buIVuG6uihL4buS4bq64buSW0nhuropw5rDjFbDmuG6uizDmuG7uOG6uikw4bq6w6zDjOG7ruG6unVAVlXhurouPEnhurrDrOG7iuG7kuG6usO5w5rDjFbDmuG6ui3huro2POG7uFZV4bq6xJHhu7jhurp5UeG6ui3hurp0PMONVuG6usOySeG7rsOC4bq64buUQFZV4bq6KcOaJsOZ4bq6LMOaw40p4bq6KSHDmVJW4bq64buSw43hu5Lhurrhu7DDmuG7tlZV4bq6VcOZSVbhurrhu5QjVlXhurrhu6wx4buS4bq6LMOaw40p4bq6KSHDmVJW4bq64buuKsOZ4bq6LjxJ4bq64buSw43hu5LhuropIX3hu5LhurrDucOTN+G6usSRS+G7kuG6ui3hurrhurnhu7ZWVeG6usOySeG7rsOC4bq6KSF94buS4bq6w7nDkzfhurrDsknhu67hurot4bq64bq54bu2VlXhurrEkUvhu5LhurpW4bu4w5nhurrhu5LDjeG7kuG6uikhPFZV4bq6KcOT4buu4bq64buuKsOZ4bq64buSW0nhurrhu5Thu7bhuropw5rFqOG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDeSrDmeG6uuG7hOG6uikhPFZV4bq6KcOT4buu4bq6KeG7pOG7ksOa4bq6w5o/LOG6tOG6umXDmj5WVeG6uilJ4bq64buSw5o8N1JW4bq6KTDhurrhu67hu7bhurrDmuG7plbDmuG6uizDmsONKeG6uikhw5lSVuG6uuG7lOG7tuG6uinDmsWo4bq64oCc4buuIynhuropITxWVeG6uinDk+G7ruG6uuG7rElW4bq6KeG7sknigJ3hurooSVZV4bq64buu4bu24bq6w5rhu6ZWw5rhurrigJzhu5RJ4bq6KSE8VlXhuropw5Phu67hurop4buk4buSw5rhurrDmj8s4oCd4bq64buUUuG6uuG7ksOaPMOVVuG6uuG7kMWo4bq64buSw5pX4bq64buuIynhurrhu5Thu7bhuropw5rFqOG6ui48N+G6uuG7ruG7tuG6uuG7rCpW4bq6VcOSLOG6uuG7lOG7tsOZ4bq6w5rDmVFW4bq6Vkk34bq6KSrDmeG6usOK4bq6KSHDmVE84bq64buYw5NW4bq6NMOM4bq64buSWVbhurrDmiVW4bq6VjNJ4bqm4bq6w7Mkw5nhuropITxWVeG6uinDk+G7ruG6uinhu6Thu5LDmuG6usOaPyzhurrhu5QiP+G7kuG6uuG7lMWoVsOa4bq6w5oiKlZV4bq6VUtW4bq6NCrDmeG6uuG7riMp4bq6KOG7uOG6uuG7ksOaIOG7kuG6ulZKVlXhuropw5rhu6Thu5LDmuG6usOaPyzhurosw5p74bq6w5o/LOG6ujQqw5nhurrDmiIqVlXhurrhu6zDmeG7nlbhurrhu7Dhu6Ap4bq6NjxWVeG6ui48SVbDmuG6puG6unnhu6Thurrhu5h94bqk4bq6KSE8VlXhuropw5Phu67hurosw5rhu6RJ4bq6w7nDkzfhurrDmiIqVlXhurrhu6zDmeG7nlbhurrhu7Dhu6Ap4bq6NHtWVeG6usOaPDdRVuG6usO5IcOZUTzhurrDuiVW4bqk4bq6w7nDmsOZUTzhurrDrFhJ4bq6NMOM4bq6NHtWVeG6uizDmuG7pEnhurrDucOTN+G6uuG7kltJ4bq6KcavVsOa4bq64buUIj/hu5LhurouPDfhurrDmlfhu4rhu5LDmuG6ujQqw5nhurrhu5LDjeG7kuG6uuG7ksOaIOG7kuG6ulZKVlXhurrhu5Lhu7ZWVeG6ulZVw5rDmVEs4bqk4bq64buYxajhu5LDmuG6ujR94bqk4bq6NOG7jlbhurop4buIw5nhuqThurrhu6xXVcOZKCnDmeG7kijhuqThurrhu5Thu4w84bq64buu4bu4w5nhurpW4bu2VlXhurrhu6zDk+G7ruG6uijhu4hW4bqk4bq64buUUuG6uinDmjzhurrDmj4p4bq64buU4buMPOG6uiki4bq64buSw43hu5LhurrDmuG7iuG6uinhu4xWVeG6uizDmsONKeG6uikhw5lSVuG6uuG7sMOZVsOa4bq6KeG7oOG6ujTDjOG6uuG7lOG7tuG6uinDmsWo4bqk4bq6KeG7ilfhurohSeG6uuG7kuG7tlZV4bq6Slbhuro0w5lR4buS4bq64busw4zhu67huqThuropw5o84bq6w5o+KeG6uuG7mMOTVuG6uuG7kiLhurrhu5Thu6BW4bq6KMOZVsOa4bq6KOG7uFZV4bqk4bq64busSVfhurrhu5QjVlXhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q3kqw5nhurrDiuG6vuG6uuG7sMOaPOG6ujQx4buS4bq6LMOaw40p4bq6KSHDmVJW4bq64buUIj/hu5Lhurosw5rDk1bhurrhu5LDmsOZSeG6uikh4bueVuG6uuG7kiXhurooOuG6uuG7lMOZUDzhurrhu7DDmVFW4bqk4bq64buUxahJ4bq6w5rhu6ZWw5rhuropMeG6ulbDmsOZ4bueVuG6ujTDjOG6ulVLVuG6ujQqw5nhurrhu4ThuropITxWVeG6uinDk+G7ruG6uinhu6Thu5LDmuG6usOaPyzhurpWw5pM4buu4bq6LMOaw5NW4bq64buQPeG6uuG7ksON4buS4bq64buww5o84bq6NDHhu5Lhurrhu5jDk1bhurrhu5Ii4bq64buuIynhurrhu5LDjeG7ksOa4bq6w5o/LOG6uuG7rDjhurpWw5pM4buu4bq64buU4buI4buu4bq64buQ4buIV+G6uuG7kOG7uOG6uikh4buk4bq6w5rhu4rhurop4buMVlXhuro2xKjhurrDmiPDmeG6uuG6qCkhIiZWVeG6usOaw53hu5LhuqThurrhu5BRVsOa4bq6NMOZUVbhuqThurrhu5jFqOG7ksOa4bq6NH3huropw5oiJVZV4bq64buu4buKw5nhuqThurrhu5Lhu7ZWVeG6ujTDmeG7nlbhurrhu5LDkzfhuro2SVbDmuG6puG6puG6puG6quG6pOG6usOa4buK4bq6KeG7jFZV4bq64buww6Dhuropw5o84buOKeG6uuG6qFXDmUlX4bq6KcOa4bu2VlXhurrhu5LDkizhurrhu5TDmVFW4bqk4bq64buSw5Is4bq6ViIq4buS4bqk4bq6NjLhurrhu6w44bq6ViIq4buS4bq6KcOa4buIw5nhuqThurrhu5LDmsOSKeG6uinDmuG7iMOZ4bq6IUtW4bqm4bqm4bqm4bqq4bq64buU4buI4buu4bq64buQ4buIV+G6uinDmeG7njzhurrhu5LDmjzDlVbhuqThurosw5p94buS4bq6NH3hurop4bu4KeG6uuG7lCbDmeG6uijhu7hWVeG6ulZVIibDmeG6uuG7mMOTVuG6uuG7lOG7tuG6uinDmsWo4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEPDuldWVeG6uihXVlXhurrhu5RY4bqk4bq6Ljw34bq6w5pX4buK4buSw5rhurrhu6zhu4xW4bq6VsOMN+G6uuG7kl1WVeG6uuG7lMSo4bq64buUxahWw5rhurrDmiIqVlXhurrhu5LDmsOZ4bq6KcOZ4bugKeG6ui48N+G6usOaV+G7iuG7ksOa4bq6NFDhurrhu7DDmVbDmuG6uinhu6Dhurot4bq6NsSo4bq6w5ojw5nhuqThurrDmuG7iuG6uinhu4xWVeG6uuG7sMOg4bq6KcOaPOG7jinhuropIeG7nlbhuropw5Ip4bq64buS4buI4bq64buuw53DmeG6uuG7rOG7qFbDmuG6ujQx4buS4bq6VsOaIuG6tOG6usOs4buK4bq6KeG7jFZV4bq64buYxajhu5LDmuG6ujR94bq6KcOaIiVWVeG6uuG7ruG7isOZw4Lhurosw5rDjSnhuropIcOZUlbhurrhu5Lhu7ZWVeG6ulZVw5rDmVEsw4LhurpW4bu2VlXhuqThurrhu6zDk+G7ruG6ulZVw5rDmVEs4bqk4bq6KcOaWzfhuroo4buIVsOC4bq6KSE8VlXhuropw5Phu67hurrDmsOMVsOa4bq64buSw5rhu6RWw5rhurrhu5LDmuG7pFbDmuG6uikhxajDguG6ulbDmsOM4bq6OsOC4bq64buSJeG6uig64bq6VcOZw41X4bq64buYfeG7kuG6uuG7lMOMV+G6uinhu4pXw4Lhurrhu5Il4bq6KDrhuro34bq6KeG7oOG6ujTDjOG6uuG7ksOaSuG7ruG6uihY4buS4bq6KCDhu5Lhurrhu7DDmuG7suG7luG6uuG7kiNWVeG6uuG7lEBWVcOC4bq64buSJeG6uig64bq6NEpW4bq6w5pYSeG6pOG6uinDmlLhurrhu5h94buS4bq6KcOaUuG6uinDmklX4bqk4bq6w5rhu4rhurop4buMVlXhurrhu5g84bq64busxajhu5LDmuG6puG6puG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDZcOa4bukVsOa4bq6NOG7puG6ujThu4434bqk4bq6VsOaM1ZV4bq6NMOSVuG6uuG7lFDhurrDmuG7iuG6uinhu4xWVeG6uuG7kuG7tlZV4bq64buSI1ZV4bqk4bq6VsOaw4zhuro64bqk4bq6SVbhuroow5lWw5rhuro2xKjhurrDmiPDmeG6pOG6ulXDmcON4bq6KSHFqOG6uuG7sMOZVsOa4bq6KeG7oOG6pOG6ujTDmVHhu5Lhurrhu6zDjOG7ruG6puG6puG6puG6uuG7sMOaw5nhurrDuXPhurrDucOaSVbDmuG6usOsWEnhuropITrhuropw5rDjFbDmuG6uuG7lOG7tuG6uinDmsWo4bq64busKlbhurrhu5TEqOG6uuG7lCI/4buS4bq6KeG7pFbDmuG6uuG7lOG7oFbhuro0w4zhurrhu5JY4bq6VsOaM1ZV4bq6VcOZ4buIw5nhurosw5rDjSzhurrhu5J94bq6KcOaUuG6uizDmnvhurrDmj8s4bq6NCrDmeG6uikwVlXhurpVw5lJw5nhurrhu5RX4buKVuG6pOG6uuG7lFLhurrhu5QiSeG6uinDmsOMVsOa4bq6LMOa4bu44bq6LMOaw40p4bq6KSHDmVJW4bq6VsOaSVbDmuG6pOG6uuG7kFBW4bq6NDNWVeG6uinDmuG7llfhurrhu5Q+VlXhurouPDfhurrDmlfhu4rhu5LDmuG6uuG7lCI/4buS4bq64buYPDdRKeG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDQuG7luG7rkNzeeG6tOG6unQ8N+G6usOaV+G7iuG7ksOa4bq64buSw5o8VlXhurrhu5Thu7bhuropw5rFqOG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6pOG6uinGr1bDmuG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6uuG7lOG7oFbhurpWSuG7ruG6uuG6vuG6vOG7huG6vOG6uuG7lFDhurohSeG6uuG7rn3hu5Lhuropw5nhu5484bq64oCcLMOaw40p4bq6KSHDmVJW4bq64buU4bu24bq6KcOaxajhurrDucOaSVbDmuG6usOsWEnhuropw5rDjFbDmuG6usOK4bq64buU4bu24bq6KcOaxajhuro0Slbhurrhu67DmVbDmuG6pOG6usOaw5lRVuG6uuG7lOG7isOZ4bqk4bq6KcOa4bu2VlXhurrhu67DmVbDmuG6ujTDjOG6uuG7kljhurrhu5Dhu4hW4bq6KEvhu5LigJ3huqbhurp54buON+G6uuG7kOG7iFbhurooS+G7kuG6ujRKVuG6usOaWEnhurrhu67DjOG6uuG7ksOaPlZV4bq6KUnhurrDmiIqVlXhurrhu5Thu6BW4bq64busw4zhurpV4bum4bqk4bq6KcOaIknhurrhu7ZWVeG6skIv4buW4buuQ0IvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDQuG7luG7rkPhu5lWVeG6unPDmklW4bq6b+G7nuG6unQ8SVZV4bq0Qi/hu5bhu65D4bq6dDw34bq6w5pX4buK4buSw5rhurrhu6zhu4xW4bq6VsOMN+G6uuG7lCI/4buS4bq6KcOaMeG7kuG6usOaw5lRVuG6uikhV1ZV4bq64buQ4bu4w5nhurrhu5Lhu4hWw5rhuropw43hu5Lhurrhu5QjVlXhurrhu67hu4pWw5rhurrhu67hu6Lhurrhu5JbSeG6ui48w43huropIeG7plbDmuG6usOaI8OZ4bq6VsOa4buOLOG6ujTDjOG6uilXw4xW4bq64buS4buMPOG6usOaWEnhuqbhurrDqVfhurrhu5RY4bqk4bq64buuIynhurrhu65NKeG6pOG6uuG7lOG7tuG6uinDmsWo4bq64buS4buMVuG6uuG7sMOaScOZ4bq6KcOaw43hu5LhurpWw5ozVlXhuro34bugPOG6uinhu7jhurop4buk4buSw5rhurrhu5Ix4buS4bq64buSW0nhurrDmiPDmeG6ulbDmuG7jizhurrhu5RS4bq6w5rDmVFW4bq64buU4buKw5nhurrDmlhJ4bq6NMOM4bq6LMOaw40p4bq6KSHDmVJW4bq64buww5lWw5rhurop4bug4bq6VsOaSVbDmuG6uuG7ksOaWFZV4bqk4bq64buUPD3DmeG6uuG7sMWoLOG6uikh4bumVsOa4bq64buUI+G6uizDmsONKeG6uikhw5lSVuG6uuG7ksOaPFZV4bq64buSW0nhuropw5rhu6DhurpVw5kqw5nhuqbhurrDs00p4bq64buww5rDjeG7kuG6pOG6uuG7ksOaPlZV4bq6KUnhurrhu5Lhu4xW4bq6LMOa4buIw5nhurpV4bumVuG6ulXDmTPhuqThurop4buKV+G6uuG7rOG7jizhuqThurrhu7DDmknDmeG6uinDmsON4buS4bq64buQ4buIVuG6uihL4buS4bq6IcOZ4bueVlXhurrhu5JbSeG6uuG7ruG7plbDmuG6uuG7lFLhurrhu5Dhu4hX4bq6NFHhurrhu5LDjeG7kuG6ulXDmcON4bq6KSHFqOG6uikhPDdQVuG6uinDmuG7uFZV4bqk4bq6NEpW4bq6w5pYSeG6uuG7mMOTVuG6uikj4buS4bqm4bq6ZcON4buS4bq64buQ4buIVuG6uihL4buS4bq6IcOZ4bueVlXhurpWw4w34bq64buSw5rhu6RWw5rhurrhu6zDjOG6ulZVPEBW4bq6ViPDmeG6uuG7rDHhu5Lhurohw5nhu55WVeG6uuG7kljhuqThuropMeG6uinhu4pX4bq6IUnhurrhu6w/w5nhuropw5rhu6Dhurrhu5Lhu4pWw5rhuropIUlWw5rhurrhu5JbSeG6uuG7lOG7tuG6uinDmsWo4bq6KSFXVlXhurouPMON4bq6KSHhu6ZWw5rhurosw5rDjSnhuropIcOZUlbhurrhu64jKeG6uuG7ksON4buSw5rhurrhu5BQVuG6ujQzVlXhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8O5c+G6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6ui3hurrhurnhu7ZWVeG6usO6JVbhurpWTOG7ruG6uinhu4rDmeG6ujR7VlXhurrhu5TDkinhurrhu5I94bq6ViXDmeG6usOaI8OZ4bq6KX3huroo4bu2VlXhurrDs8So4bqk4bq6KOG7tlZV4bq6ZcOaPOG6ujTDjOG6ujR7VlXhurplMknhurrDrCrDmeG6pOG6uuG7ksOaIFZV4bq64buww5nhu6BW4bq6KcOSKeG6uuG7kuG7iOG6ui48w43huropIeG7plbDmuG6uuG7rMWo4buSw5rhurooMuG6uuG7kltJ4bq6ViIq4buS4bq6ecOZUSnhurrDsknhu67huropMOG6uigl4bq64buww5pJw5nhurrhu5Thu6BW4bq6w5rDmVFW4bq64buU4buKw5nhuro0KsOZ4bq64buU4buO4buu4bq64buUTeG7kuG6uuG7ksON4buS4bq64buYw5I84bq6KeG7pOG7ksOa4bq64busxajhu5LDmuG6uigy4bqk4bq6NEpW4bq6w5pYSeG6ujThu44p4bq6KcOaUuG6ujTDjOG6uizDmsOZ4bq6NOG7jinhuropw5pS4bqk4bq64buww5rhu4hX4bq64buSPeG6puG6puG6puG6usOpV+G6ujThu4434bqk4bq6dDw34bq6w5pX4buK4buSw5rhurrhu5LDmjxWVeG6uuG7lOG7tuG6uinDmsWo4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bqk4bq6KcavVsOa4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bq64buU4bugVuG6ulZK4buu4bq64bq+4bq84buG4bq84bq64buUTeG7kuG6uuG7kMOZUSnhurrhu5LDmj7huropIcOdVlXhurrhu7DDmknDmeG6uinDmsON4buS4bq64buww5rhu6RJ4bq64buS4buKVsOa4bq6VsOMN+G6uuG7lFLhurop4buKV+G6uiFJ4bq64buQ4buIVuG6uihL4buS4bq6IcOZ4bueVlXhurrhu5LDmlfhurrhu5Thu7bhuropw5rFqMOC4bq6KSFXVlXhurrhu5RY4bqk4bq64buUUOG6uuG7kuG7jizhurrhu5RN4buS4bq64buQw5lRKeG6uuG7lOG7oFbhuro0w5lR4buS4bq6Ljw34bq6w5pX4buK4buSw5rhurrhu5LDjeG7kuG6uuG7sMOaPOG6ujQx4buS4bq6w6zDjOG7ruG6unVAVlXhurot4bq6w7I+w5nhurrhurnDneG6ujTDjOG6uuG7ksON4buS4bq64buww5o84bq64buYSVbDmuG6uinDmktWVeG6pOG6uuG7rMWo4buSw5rhurooMuG6ulbDmiLhurrDs+G7jinhurrDuiVW4bqk4bq6w6xXw4xWVeG6usOyVcOaw5nhu5484bqk4bq6dTBWVeG6usO5w5rhu7ZWVeG6uuG7kl1WVeG6ulbDmiLhurrhu5LDjeG7kuG6uuG7mMOZ4bq6KeG7pOG7ksOa4bq64buww5rDjeG7kuG6uikhV1ZV4bq64buU4bu24bq6KcOaxajhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q0Lhu5bhu65Dc3nhurThurrDssOaM1ZV4bq6NMOSVuG6uuG7lFDhurpWw4xX4bq6KOG7ouG6uuG7lCI/4buS4bq6KcavVsOa4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bq6LjxJVuG6uinDk+G7ruG6pOG6uinhu44s4bq6KSE8VlXhurpWw5rDkinhurrhu5RS4bq6KcOaMeG7kuG6usOaw5lRVuG6usOaw5lRPOG6ui484buI4bq6dDw34bq6w5pX4buK4buSw5rhurrhu5LDmjxWVeG6uuG7lOG7tuG6uinDmsWo4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bqk4bq6KcavVsOa4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bq64buU4bugVuG6ulZK4buu4bq64bq+4bq84buG4bq84bqk4bq6KcOaIknhurrhu7ZWVeG6skIv4buW4buuQ0IvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDQuG7luG7rkPhu5lWVeG6unPDmklW4bq6b+G7nuG6unQ8SVZV4bq0Qi/hu5bhu65D4bq6dDw34bq6w5pX4buK4buSw5rhurrhu5Thu7bhuropw5rFqOG6uuG7rMOM4bq64buuIynhurrhu5JKVuG6uuG7kiDhuqThurrhu5LDmiThurrhu5gxSeG6ujQzVlXhurrhu5LDmkvhu5Lhuro0UOG6uizDmsONLOG6uuG7rDjhurrhu5RS4bq6Ljzhu4hW4bq64busOOG6ujTDjOG6uuG7lMWoVsOa4bq6w5oiKlZV4bq6KDHhurosw5rDjSnhuropIcOZUlbhurrhu5JbSeG6uinDmsOMVsOa4bq6LMOa4bu44bqm4bq6w7pJPOG6uuG7sMOaw5nhuropw5ox4buS4bq6w5rDmVFW4bq64buS4bu2VlXhurrhu5Dhu7jhurouPDfhurrDmlfhu4rhu5LDmuG6pOG6uinGr1bDmuG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6uijhu6Lhurop4buOLOG6uikhPFZV4bq6KT3hurrhu5LDmiDhu5Lhurohw4zhurooV8ONKeG6pOG6uuG7rOG7jizhurosw5pb4bq64buw4bukVuG6uuG7ksON4buS4bq6Ljw34bq6w5pX4buK4buSw5rhurosw5rDk1bhurrhu7DDmjzhuqThurouPDfhurrDmlfhu4rhu5LDmuG6uuG7ksOaw5nhuropw5nhu6Ap4bq64busw4zhu67hurrhu5Il4bq6KDrhuropw5ox4buS4bq6w5rDmVFW4bq64buSw43hu5Lhurrhu5gx4bq6w41W4bq6LMOaw40p4bq6KSHDmVJW4bq64buU4bu24bq6KcOaxajhuqbhurpv4buOLOG6uinDmsOZ4bugKeG6uuG7sOG7oOG6uuG7lOG7tuG6uinDmsWo4bqk4bq6Ljw34bq64buSw5rhu6DhurouPOG7iFbhurrhu6w44bq64buww5nhu6BW4bq6KSE+4buS4bq64buU4bu24bq6KcOaxajhurrhu5LDmlfhuropV8OMVuG6uuG7lOG7tuG6uinDmsWo4bqk4bq64buSw5pX4bq64buSw43hu5LhuropPDfhu6BW4bq6LMOa4bu44bqk4bq64buSw43hu5Lhurrhu7DDmjzhuro0MeG7kuG6uuG7lOG7tuG6uinDmsWo4bq64buUUuG6ui484buIVuG6uuG7rDjhurrhu7DDmeG7oFbhuropIT7hu5Lhuro0w4zhurrhu5Lhu4hWw5rhurouPElW4bq64buU4bu24bq6KcOaxajhuropw5rhu5ZX4bq6Ljw34bq6w5pX4buK4buSw5rhurrhu5QiP+G7kuG6uuG7mDw3USnhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8O6V1ZV4bq6KFdWVeG6uuG7lFjhuqThuropxq9Ww5rhurrhu5JdVlXhuroo4bui4bq6KT3hurrhu5LDmiDhu5Lhurrhu6zhu44s4bq64buSw5oiJVZV4bq6KSHhu6ZWw5rhurosw5rDjSnhuropIcOZUlbhurrhu5Thu7bhuropw5rFqOG6uuG7kkpW4bq64buSIOG6uikh4bueVuG6ui48N+G6usOaV+G7iuG7ksOa4bq64buUIj/hu5Lhurrhu5g8N1Epw4Lhurosw5rDk1bhurrhu5Lhu7ZWVeG6ulbDmsOZUeG7ruG6ujR94bq64buSw5pX4bq64buSw43hu5Lhurrhu5LDkizhuqThurrhu5LDjeG7kuG6ulZVw4xWw5rhuropIVdWVeG6ujTDmVHhu5LhuropIcOZUlbhurrhu7DDmknDmeG6pOG6uinDmjHhu5LhurrDmsOZUVbDguG6uiI84bq6KcOZ4bueVuG6uuG7kOG7uOG6uikh4buk4bq6VlU8QFbhurrhu6wx4buS4bq64buU4buMPOG6uiki4bq6w5rhu4rhurop4buMVlXhuro2xKjhurrDmiPDmeG6pOG6usOa4buK4bq6KeG7jFZV4bq64buww6Dhuropw5o84buOKeG6pOG6uinDmjzhurrDmj4p4bq64buU4buMPOG6uiki4bq6LMOaw40p4bq6KSHDmVJW4bq64buU4bu24bq6KcOaxajhuqbhurp0POG7iFbhurrhu6w44bq6w5pX4buKKeG6uuG7lCNWVeG6ui48N+G6usOaV+G7iuG7ksOa4bq64buU4bu24bq6KcOaxajDguG6ujbDkzfhurrhu5gxVlXhuro0w4zhurouPOG7iFbhurrhu6w44bq64buSJeG6uig64bq64buYM+G6uuG7rMOZUTzhuroo4bu44bq6NFDhurouPDfhurrDmlfhu4rhu5LDmuG6uuG7lOG7tuG6uinDmsWow4LhuropSlZV4bq64buSIiZWVeG6uuG7kuG7tlZV4bq6KcON4buS4bq64buww5lS4buu4bq6KSFJ4bqk4bq6KcOaSVbDmuG6uikhSeG6pOG6ulXDmeG7iMOZ4bq6Ljw34bugKeG6uuG7sMOaw5nhu6A84bq6VuG7isOZ4bqk4bq6KeG7uOG6uuG7ksONV+G6ujTDjOG6ujYy4bq64busOOG6ujTDmeG6uizDmuG7iuG7ruG6uikhV1ZV4bq6w5pX4buKKeG6uuG7lCNWVeG6ui48N+G6usOaV+G7iuG7ksOa4bq64buU4bu24bq6KcOaxajhuqbhuqbhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q3kqw5nhurpWw5ozVlXhurpVw5nhu4jDmeG6uizDmsONLOG6uuG7lEBWVeG6uuG7kCPhuqThurrhu5LDmj5WVeG6uilJ4bq6KcOZVuG6uikiOlZV4bq6IUxWVeG6pOG6unQ8N+G6usOaV+G7iuG7ksOa4bq64buSw5o8VlXhurrhu5Thu7bhuropw5rFqOG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6pOG6uinGr1bDmuG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6uuG7lOG7oFbhurpWSuG7ruG6uuG6vuG6vOG7huG6vOG6uijhu6Lhurrhu5QiP+G7kuG6uinDmjHhu5LhurrDmsOZUVbhurrhu5Thu4jhu67hurrhu5Dhu4hX4bq6KTzDk1bhuropw5pb4bq6KcOa4buWV+G6uuG7lD5WVeG6uuG7lMWoVsOa4bq6w5oiKlZV4bq6Ljw34bq6w5pX4buK4buSw5rhurrDucOaW+G6uikiKlZV4bq6ZcOa4bukVsOa4bq6LMOaW+G6uuG7lMSo4bq6LMOa4bue4bq64buYPDdRKeG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDQuG7luG7rkNzeeG6tOG6usO5IcOTVuG6uikhw51WVeG6uuG7kuG7iOG7ruG6uiVW4bq64bu2VlXhuqxCL+G7luG7rkNCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq44bq6KCk34bus4buWw4Phurgp4buWNiktSeG7rMOZVVbhurThurohw5lVw5opw4LhurhDQigpIVdWVUPDrCIlVlXhurrDucOa4buIV+G6uuG6qCnDmjHhu5LhurrDmsOZUVbhuqpCLygpIVdWVUNCLyxDQuG7mMOZNOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq44buYIeG7luG7rEkp4buW4buY4bq4Q0IoKSFXVlVDw7nDmVbhurrhu6zDmeG7nlbhurouPElW4bq0Qi8oKSFXVlVDQjzhu6zhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCnDmSnhu6zhu5YtKcOaPOG7ruG7kC1JVuG7mC0oSSxX4bq4Q0Lhu6zDmUNCSeG6uinDmSnhu6zhu5bDg+G6uEXhu4tWVFdVIUksw5rDmeG7ksOJLXQ8N+G6usOaV+G7iuG7ksOa4bq64buSw5o8VlXhurrhu5Thu7bhuropw5rFqOG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6pOG6uinGr1bDmuG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6uuG7lOG7oFbhurpWSuG7ruG6uuG6vuG6vOG7huG6vOG6uOG6usOaIeG7llTDg+G6uC/DmVZUV1UhSSzDmsOZ4buSLS48Ny3DmldJ4buSw5ot4buSw5o8VlUt4buYVy0pw5rDmS0pw5pJVsOaLcOaV0ktKcOZVsOaLSnDmklWw5otw5pXSS3hu5jhu5ZWLVZJ4buuLeG6vuG6vOG7huG6vC3DikfDikfhu4bhur7huqbDminhu67hurhDQsOZ4buuVeG6uigh4buSw4Phurgv4buu4buW4buYw5lJL8OK4bq+4bq8L1bhu5Y1KC/hur7hu4DDiuG6vi/Dikjhu4bhu5jhu4DDikfhu4bhurzhur5HKeG6vsOKSEjhu6zDiuG6vC08LOG6vuG6puG7qixV4bq44bq6SeG7rCnDg+G6uHQ8N+G6usOaV+G7iuG7ksOa4bq64buSw5o8VlXhurrhu5Thu7bhuropw5rFqOG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6pOG6uinGr1bDmuG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6uuG7lOG7oFbhurpWSuG7ruG6uuG6vuG6vOG7huG6vOG6tOG6uuG7s8OTN+G6uuG7mDFWVeG6uuG7riMp4bq6KcOaw4xWw5rhurosw5rhu7jhurrDmiPDmeG6uil94bq6LeG6uuG7sOG7oCnhurpW4bu4w5nhurot4bq6LMOaw40p4bq6KSHDmVJW4bq6LeG6ulXDmcOMPOG6uuG7kOG7iFbhurooS+G7kuG6uOG6ui9DQi9JQ0Lhu5jDmTRDQigpIVdWVUNCSeG6uinDmSnhu6zhu5bDg+G6uEXhu4tWVFdVIUksw5rDmeG7ksOJLXQ8N+G6usOaV+G7iuG7ksOa4bq64buSw5o8VlXhurrhu5Thu7bhuropw5rFqOG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6pOG6uinGr1bDmuG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6uuG7lOG7oFbhurpWSuG7ruG6uuG6vuG6vOG7huG6vOG6uOG6usOaIeG7llTDg+G6uC/DmVZUV1UhSSzDmsOZ4buSLS48Ny3DmldJ4buSw5ot4buSw5o8VlUt4buYVy0pw5rDmS0pw5pJVsOaLcOaV0ktKcOZVsOaLSnDmklWw5otw5pXSS3hu5jhu5ZWLVZJ4buuLeG6vuG6vOG7huG6vC3DikfDikfhu4bhur7huqbDminhu67hurhDReG7i1ZUV1UhSSzDmsOZ4buSw4ktdDw34bq6w5pX4buK4buSw5rhurrhu5LDmjxWVeG6uuG7lOG7tuG6uinDmsWo4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bqk4bq6KcavVsOa4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bq64buU4bugVuG6ulZK4buu4bq64bq+4bq84buG4bq8Qi9JQ0IvKCkhV1ZVQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurjDmuG7lknhu5jhurhDw7JVw4w34bq6w4pGLeG7gC3hur7hurzhur7hu4DhuqThurrDucOaW+G6uikiKlZV4bq6ZcOa4bukVsOa4bq6LMOaW+G6uizDmuG7nuG6uuG7mDw3USnhurouPDfhurrDmlfhu4rhu5LDmuG6uuG7ksOaPFZV4bq64buU4bu24bq6KcOaxajhurrDucOaSVbDmuG6usOsWEnhurrhu5Thu6BW4bq6Vkrhu67hurrhur7hurzhu4bhurzhuqbhurrDucOa4buWV+G6uuG7lFjhuqThurosw5rhu4rhu67huro0w5nhurrhu6zhu44s4bq6Ljw34bq6w5pX4buK4buSw5rhurrhu5Thu6BW4bq6Vkrhu67hurrhur7hurzhu4bhurzhurpVQOG7ruG6uilXw4xW4bq64buQI+G6uuG7mMOZUVbhurop4buk4buSw5rhuropw5rhu5ZX4bq64buUxahJ4bq6VcOZKsOZ4bq6w5rDjFbDmuG6uuG7ksOa4bukVsOa4bq6w7lz4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFfDjeG6ujTDjOG6usOaPDdRVuG6uuG6ueG7tlZV4bq6w7olVuG6pOG6ujQqw5nhuropPVZV4bq64buYw5lRVuG6uinhu6Thu5LDmuG6uuG7sMOaV+G7iFZV4bq64bq+4bq+4bqmR+G6vsOK4bq6w5pJ4bqmQi8sQ0Iv4buYw5k0Q0Iv4busw5lDQuG7rMOZQ0JJ4bq6KcOZKeG7rOG7lsOD4bq4ZeG7tlZV4bq64buQ4bu44bq6dDw34bq6w5pX4buK4buSw5rhurrhu5LDmjxWVeG6uuG7lOG7tuG6uinDmsWo4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bqk4bq6KcavVsOa4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bq64buU4bugVuG6ulZK4buu4bq64bq+4bq84buG4bq84bq44bq6w5oh4buWVMOD4bq4L+G7kldWVS3hu5BXLS48Ny3DmldJ4buSw5ot4buSw5o8VlUt4buYVy0pw5rDmS0pw5pJVsOaLcOaV0ktKcOZVsOaLSnDmklWw5otw5pXSS3hu5jhu5ZWLVZJ4buuLeG6vuG6vOG7huG6vC3Dikfhu4Dhu4Thu4LDiuG6psOaKeG7ruG6uENCw5nhu65V4bq6KCHhu5LDg+G6uC/hu67hu5bhu5jDmUkvw4rhur7hurwvVuG7ljUoL+G6vuG7gMOK4buCL8OKSEjhu5jhu4ThurxI4bq8R+G7gOG6vCnDiuG7huG7gOG7guG7rOG6vOG6puG7qixV4bq44bq6SeG7rCnDg+G6uHQ8N+G6usOaV+G7iuG7ksOa4bq64buSw5o8VlXhurrhu5Thu7bhuropw5rFqOG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6pOG6uinGr1bDmuG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6uuG7lOG7oFbhurpWSuG7ruG6uuG6vuG6vOG7huG6vOG6tOG6uuG7s8OTN+G6uuG7mDFWVeG6uuG7riMp4bq6KcOaw4xWw5rhurosw5rhu7jhurrDmiPDmeG6uil94bq6LeG6uuG7sOG7oCnhurpW4bu4w5nhurot4bq6LMOaw40p4bq6KSHDmVJW4bq6LeG6ulXDmcOMPOG6uuG7kOG7iFbhurooS+G7kuG6uOG6ui9DQi9JQ0Lhu5jDmTRDQigpIVdWVUNCSeG6uinDmSnhu6zhu5bDg+G6uGXhu7ZWVeG6uuG7kOG7uOG6unQ8N+G6usOaV+G7iuG7ksOa4bq64buSw5o8VlXhurrhu5Thu7bhuropw5rFqOG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6pOG6uinGr1bDmuG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6uuG7lOG7oFbhurpWSuG7ruG6uuG6vuG6vOG7huG6vOG6uOG6usOaIeG7llTDg+G6uC/hu5JXVlUt4buQVy0uPDctw5pXSeG7ksOaLeG7ksOaPFZVLeG7mFctKcOaw5ktKcOaSVbDmi3DmldJLSnDmVbDmi0pw5pJVsOaLcOaV0kt4buY4buWVi1WSeG7ri3hur7hurzhu4bhurwtw4pH4buA4buE4buCw4rhuqbDminhu67hurhDZeG7tlZV4bq64buQ4bu44bq6dDw34bq6w5pX4buK4buSw5rhurrhu5LDmjxWVeG6uuG7lOG7tuG6uinDmsWo4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bqk4bq6KcavVsOa4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bq64buU4bugVuG6ulZK4buu4bq64bq+4bq84buG4bq8Qi9JQ0IvKCkhV1ZVQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurjDmuG7lknhu5jhurhDw7rDjVZV4bq6w4rhu4Lhurot4bq64buG4bqk4bq6KeG7isOZ4bq6w7khPFZV4bq6KcOT4buu4bq6w6wjw5nhurpWVcOaxajhurrDuXPhurrDucOaSVbDmuG6usOsWEnhuqThurrhu6XEkcOyw6nhuropxq9Ww5rhurrDucOaSVbDmuG6usOsWEnhuropPeG6uuG7ksOaIOG7kuG6usOsI8OZ4bq6VlXDmsWo4bq64buS4bu2VlXhurrhu5Dhu7jhurp0PDfhurrDmlfhu4rhu5LDmuG6uuG7ksOaPFZV4bq64buU4bu24bq6KcOaxajhurrDucOaSVbDmuG6usOsWEnhuqThuropxq9Ww5rhurrDucOaSVbDmuG6usOsWEnhurrhu5Thu6BW4bq6Vkrhu67hurrhur7hurzhu4bhurzhuqZCLyxDQi/hu5jDmTRDQi/hu6zDmUNCLzzhu6xDQuG7mMOZNOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq44buS4busIeG6uENCL+G7mMOZNENCL+G7mMOZNEM=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]