(Baothanhhoa.vn) - Trả lời phỏng vấn của Tân Hoa xã trước thềm chuyến thăm, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh quan hệ đối tác Nga-Trung Quốc luôn dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tin cậy lẫn nhau.
4buxxKjhu7XDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmmpKxajhu4zhur554but4buLxq/EgsOVw73EqEnDvWPhu4jEgi1q4bukxq/DleG7iMO94buLxq/hu5rhurrDvcOK4bq0w73DiuG6tsWow73DikfDlcO94buOV+G6usO94bq6xILDlMO9w5XEqEPFqMO9xajhu6TDlMOV4buIw73hu4xN4bq6xKjDveG7psOd4buxL8So4bu14but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmuG6seG6vsSC4bq8eeG7rWrhu6ThurLDveG7jFJKw73DmsSo4buUw5Xhu4jDveG7tEPDlcO94bq64busxILDvWpCw5XDveG6scOUxILDveG7uOG6tMO9xajhu6RWUeG6usO9xajEqEjhu47DveG6usSoxq9AR8OVw73FqMSow4Lhu47hu6fDvWrhu57DleG7iMO9xajEqOG7msOV4buIw73hu5Phu4zEguG6vErhu45K4bukw73DrMavxahKw5XDvcOVxKhDw5XDveG7juG6tsOVxKjDvcOZxq/EgsOVw73EqEnDvcOK4buaSsO9xajhuq7hurrDvWPhu4jEgi1q4bukxq/DleG7iMO94buLxq/hu5rhurrDveG7jMavxqDDlcO94bq8WcSCw73FqOG7pEbDlcO9w5Xhu4jGr0BGw5XDvcWo4bqk4bq6w73hurhMw5XEqMO9w4rhuqjDleG7iOG7p8O9xahKw5XDveG6usSQQMO94buMw4nDlcO9w5XEqMSCxq/FqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oyxILDmsWoSsOUw5V54but4buxSuG7juG7iMO94bq64buMxILhu6bhu6ZxeeG6uuG7juG7pi3DmsSow5TFqMOUw73hurzFqMSoxq/hu47hurjDvUoy4bq+w5XFqOG6vuG7pHnDveG7psWoQOG7jOG6vnF54bu2SuG6vMWoxKjDucO94bqgQeG6oMOa4bu44bulw73EqOG6vkrhu4jEqMWow7nDvUHDg+G6osOa4bu44bulecO94bum4buk4bq6cXkvL+G6uuG6vMOVxanhurjEgsOUxajEqMSCw5XEqMSow5TEgsWp4bu0w5Uv4bq84bq+4bumw5LFqMOUw5ovw5Xhur7hu7bhu6Yv4bu3QeG7t+G7sy/hu7XhuqDhuqDhurzhu7nhu7VBw4HDgEHhuqDFqOG6ouG6oEHDgeG7jOG7tcWpw5PDmuG7iHnDvcSC4buMxahxeeG7i8avxILDlcO9xKhJw71j4buIxIItauG7pMavw5Xhu4jDveG7i8av4bua4bq6w73DiuG6tMO9w4rhurbFqMO9w4pHw5XDveG7jlfhurrDveG6usSCw5TDvcOVxKhDxajDvcWo4bukw5TDleG7iMO94buMTeG6usSow73hu6bDnXnDvS/hu61q4buew5Xhu4jDvcWoxKjhu5rDleG7iMO9Y+G7iMSCw73hu5Phu4zEguG6vErhu45K4bukw73DrMavxahKw5XFqcO94bupLMOVxKjDucO9JsSDw6wvamrhu5Xhu5Nj4bur4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54butMeG7osO9w5Xhu4jDlOG6tkrDveG7iErEgsOUw71q4bukxq/DleG7iMO94buLxq/hu5rhurrDveG7pMSCw73FqMSoxqDDleG7iMO94bq64bquw5TDveG6usSow5TDveG6uEpHxajDvWrhu57DleG7iMO9xajEqOG7msOV4buIw71j4buIxILDveG7k+G7jMSC4bq8SuG7jkrhu6TDvcOsxq/FqErDlcO94bum4buEw73FqMSow4Lhu47DveG6ukPDmsO9Y8So4bqww73DlVZR4bq6w73FqFFKw71q4bukxq/DleG7iMO94buLxq/hu5rhurrDvcWoWMO9w5Xhu4jhurBAw73hu7XDgC3hu7XhuqAvw4HDvcWoxKjhur7DlMO94buMUkrDveG7jlJKw73hurrhu6zEgsO9MsSo4busw73FqE3hurrEqMO9asSQw5rDvTLEkMOVw70xTMOVxKjFqcO9NEJAw73hu4zhurDDveG6usSoxq9AR8OVw73hurrGoMOV4buIw73hurzGr8O9w5VWUeG6usO9w5Xhu4jDlOG6sErDvcOKRMavw73FqEpGw5XDvcOSw43DvcWoWMO9w5LEqErDvcagw5Xhu4jDvcOsxq/FqErDlcO9w5XEqMSQ4buOw73hurrEqFfhurrDvWrhu57DleG7iMO9xajEqOG7msOV4buIw73DlcSoSknhu47DvcOSPcO9w4HDveG7tOG6sMOUw73DleG7iOG6sEDDveG6oC/DgcO94bu0WMSCw73DmcavxILFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7rWrhu6ThurLDveG7jFJKw73DmsSo4buUw5Xhu4jDveG7tEPDlcO94bq64busxILDvWpCw5XDveG6scOUxILDveG7uOG6tMO9xajhu6RWUeG6usO9xajEqEjhu47DveG6usSoxq9AR8OVw73FqMSow4Lhu47hu6fDvWrhu57DleG7iMO9xajEqOG7msOV4buIw73hu5Phu4zEguG6vErhu45K4bukw73DrMavxahKw5XDvcOVxKhDw5XDveG7juG6tsOVxKjDvcOZxq/EgsOVw73EqEnDvcOK4buaSsO9xajhuq7hurrDvWPhu4jEgi1q4bukxq/DleG7iMO94buLxq/hu5rhurrDveG7jMavxqDDlcO94bq8WcSCw73FqOG7pEbDlcO9w5Xhu4jGr0BGw5XDvcWo4bqk4bq6w73hurhMw5XEqMO9w4rhuqjDleG7iOG7p8O9xahKw5XDveG6usSQQMO94buMw4nDlcO9w5XEqMSCxq/FqcO9Y8SoQsOVw73hurxCw5XDvcSoxIJKw73DlVZR4bq6w73hurrhu5DDvcWo4bukxq9ASMOVw73FqMSo4buaw5Xhu4jDvcSo4buyxq/DvcOV4buIxKhNw73hu4xCxq/DvcOKUkrDveG7tOG6sMO94bumQsavw73hu6bhuqThurrhu6fDvcOKQkDDveG6uuG7rsOV4buIw73hu4zhurDDveG7juG7osWow73FqOG7pMOUw5Xhu4jDvcOVxKjhu7LDleG7iMO9w5VIw5XDvcWo4bqyw5Xhu4jDvcOZxq/EgsOVw73FqOG7pOG7mMOV4buIw73DlcSoQ8Wow73hurrhu6zEgsO9w5nGr8SCw5XDvcSoScO94bumw5TDleG7iMO9w5rEqFZQw5Xhu4jFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7reG6vcOV4buIw73DrMavxahKw5XDvcOVxKjEkMOVw73Dik3DlcSow73EqEpJw5XDvcOVxIJAw73DmcavxILDlcO9xKhJw71j4buIxIItauG7pMavw5Xhu4jDveG7i8av4bua4bq6w73DiuG6tMO9w4rhurbFqMO9w4pHw5XDveG7jlfhurrDveG6usSCw5TDvcOVxKhDxajDvcWo4bukw5TDleG7iMO94buMTeG6usSow73hu6bDncWpw71q4bukw5TDleG7iMO94bq44buaSsO94bq64bqyw5XEqMO9xahMw5XEqMO9xKhMw5XEqMO9w5nGr+G7muG6usO9xahHw73DlcSoSkjGr8O94bq4SkfDlcO9w4rhu6LDleG7iOG7p8O9w5nGr8SCw5XDvcSoScO94buISuG7ssSCw73EqMSCSsO9w5VWUeG6usO94bu0w4nDlcO9xahKR8Oaw73FqOG7sOG6usO9w4pWU+G6usO9xajDgsOV4buIw73hurpWUsOV4buIxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu63hu5NIw73DmcavxILDlcO9xKhJw73DkkrDlcSow73FqEfDveG7tOG6sMO9xajEqFZQw5Xhu4jDveG7juG6tkrDveG7iErhu7LEgsO9xKjEgkrDvcOVVlHhurrhu6fDvWrhu57DleG7iMO9xajEqOG7msOV4buIw73DrMavxahKw5XDveG6usSow5TDveG6uEpHxajDvcWo4bukw5TDleG7iMO9w4HDvcOVw4Lhu47DvcOZxq/EguG7p8O9w5JK4buOw73DleG7iOG6tuG6usSow73FqMSoVlDDleG7iMO94buO4bq2SsO94bumw5TDleG7iMO9w5rEqFZQw5Xhu4jDvcOK4bq0w73FqMOCw5Xhu4jDveG7iEPDmsO9w4rGoErhu6fDvcWoWMO94bu14bu14bu1w73FqCXDvWvEqTPDvcOVw4Lhu47DveG7t+G7s+G7tcODw73hu4xGw5XDveG7t+G7t+G6oOG7p+G6osO9xaglw71rxKkzw73hu7ThurDDlMO9w5XDguG7jsO9w5Xhu4jDlOG6rkrFqcO9Y8So4bqww73hu4zhurTDlcSow73DiuG6tsOUw71j4buIxILDvcOSxKjhuqjDleG7iMO9w4pNw5XEqMO9xahKw5XDvcWoVlTDleG7iMO94bu04bqww5TDvcWo4bukSsONw5XDveG7tOG7mMOV4buIw73hu4xRw5XDveG6uuG7rMSCw73DmcavxILDlcO9xKhJw73DkkrDlcSow73FqEfDveG7iErhu7LEgsO9xKjEgkrDvcOVVlHhurrFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7reG7k0jDveG7jE/DlcSow73hu7RZ4bq6w73hu7TDgsOVw73EqOG7kMSCw73hu7ThurDDveG7iErEgsOUw73hu4xWxq/DvcOVxKhCw5XDveG6vELDleG7p8O9auG7nsOV4buIw73FqMSo4buaw5Xhu4jDvcOsxq/FqErDlcO94bq6xKjDlMO94bq4SkfFqMO9w5Xhu4hWUkrDveG6vELDlcO9Y+G7iMSCw73EqEpJw5XDvcOVxIJAw73hu6RDxajDvcOZxq/EgsOVw73FqELhu47DvcOKR8OVw73hu7TDgsOVw73EqOG7kMSCw73hu7ThurDDvcOV4buIxKhJw73FqMSoxq/EkMWow71q4bukxq/DleG7iMO94buLxq/hu5rhurrFqcO94bqxSknDlcO9xajhurZK4bunw73hurrhu5DDvcOSxKjDlOG6ssOV4buIw73Dg+G7s8Wp4buz4buz4buzw73EqOG7mOG6usO94bumSsOVxKjDvcWoSsONxq/DvcSo4buY4bq64bunw73FqOG7pMavw5Xhu4jDvcSo4buY4bq6w73hu7ThurDDvcOK4bq2SsO9xKjhu5jhurrDvVTDvWPhu4jEgsO9w4rEgsOV4buIw73EqOG7mOG6usO9xahKR8OV4buIw71q4bukxq/DleG7iMO94buLxq/hu5rhurrFqcO9MuG6ruG6usO94bq6xKjGr0BHw5XDveG7jFbGr8O94bq8SsOMw5XDveG7tOG6sMO9xajhu6RKw43DlcO94buM4bq04buOw73hurrhu5DDveG7plnDvcWoxKjEguG7jsO94buISsSCw73hurrhu6zEgsO94bq64bqu4bq6w73DleG7iMSoScO94bumKsO9auG7pMavw5Xhu4jDveG7i8av4bua4bq6w73hu4zGr8agw5XDvcOK4bq2xajDvcOKVlPhurrDvcWoxKjhurDDlcSow73hurrGoMOV4buIw73hu4xRw5XFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7reG6vcOV4buIw73DrMavxahKw5XDvcOVRsavw73hu6Thu5bDvWPhu4jEgsO94bu04bqww71q4bukxq/DleG7iMO94buLxq/hu5rhurrDveG7tMOJw5XDvcOKxILDleG7iMO9w5Xhu6DDveG7jFnhurrDvcWoxKjhu6jhurrDvcOKRUDDvcSoU8Oaw73FqOG6ruG6usO94bq6xKjhuqzFqMO94bq6xKjhu4TDvcSoUMOVw73DleG7ssSCw73FqOG7pMOUw5Xhu4jDveG6uuG6ruG6usO94buMT8OVxKjDveG7tFnhurrDveG6usagw5Xhu4jDvcOV4buIxKhKScOaw73hu7ThurDDveG6usagw5Xhu4jDvcOV4buIxKhJw73hurrEgsOU4bunw73DksSoxqDDleG7iMO94buISsSCw5XDveG7tOG6sMO94bumw53DveG6vOG7sMOV4buIw73DlcOCw5Xhu4jDveG7jFZTw5Xhu4jDvcSo4bq2xajDvcOVxKhCw5XDveG7tEzDveG7juG7sOG6usO9w4pL4bq6xKjDvcSo4buSxILDveG6uEzDlcSo4bunw71q4bukS8O9xajGr0nDvWPEqELDlcO9xajhurbDlOG7p8O9w5XDgsOV4buIw73hu4xWU8OV4buIw73FqOG6rkrDvcWo4bq2w5TDveG7tOG6sMO94buMT8OVxKjDveG7tFnhurrDvcOK4bueSsO94buOUUrDvcOSxKjhuq7hurrFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7rWrEqOG6vsOUw73DlcSo4bqww73hu4zhurTDlcSow73DiuG6tsOUw71j4buIxILhu6fDvcagw5Xhu4jDveG7tOG6sMO9MsSo4busw73FqE3hurrEqMO9asSQw5rDvTLEkMOVw70xTMOVxKjDvcOK4bq0w73DmcavQEfFqMO9w4pNw5XEqMO94bq6xKjhu5jDlcO9w5XDguG7jsO94bu34buz4bu3QcO94bu04bqww73hu7fhu7Phu7fDgcO94buM4bqww71jw4Lhu47DveG7k8OCw5XDvcSo4buQxILDvWPhu4jEgi1q4bukxq/DleG7iMO94buLxq/hu5rhurrFqcO94bqxw5ThurbFqMO9w4rhu6LDleG7iMO9w5nGr0DDveG7jsagw73hu4xRw5XDvcOV4bqwQMO9xajhu6Thu6rDleG7iMO94bu0UUrDveG6vE3DmsO9w5Ilw73DlUpJ4buOw73huqDDgcO9w5XDguG7jsO9xajEqEpHxajDveG7jMSQw5rDvcOZxq/EgsOVw73EqEnDvcOV4buIw5ThurZKw73hu4hKxILDlMO94buISuG7ssSCw73EqMSCSsO9w5VWUeG6usWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54butauG7pMOUw5Xhu4jDvcWoxKhSSsO94buISsSCw5XDvcOV4bqwQOG7p8O9xKjEgkrDveG6uEbDlcO94bum4buEw73DmsSo4buaSsO9xKhTw5rDvcWo4buew73hurrEqFfhurrDvcOVxKhKSMavw73EqMOU4bq2xajDvcOK4buiw5Xhu4jDvcOaxKjDlMOV4buIw73DmsSo4buow73hu7ThurDDveG6uuG7kMO9I8O9w5Xhu4jEqE/EguG7p8O9w5nGr8SCw73DiuG7kMO94buISuG7qMOaw73DleG7iFZSSsO94bq8QsOVw71q4bukxq/DleG7iMO94buLxq/hu5rhurrDvcSoSsONxq/DvcSoUMOVw73hu7RIw73FqOG7pMavQEjDlcO9xajEqOG7msOV4buIw73hu7ThurDDvcOaxKjDlMOV4buIw73FqOG7sOG6usO94bq64busxILDvWPhu4jEgsWpL8Wp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB5w73hu6bFqEDhu4zhur5xecWo4bq+4bu4xagtxILhu4xK4buIw5XDucO94bukSuG7iMSoxajhu6V54butasSo4bq+w5TDvWpq4buV4buTY+G7sS/DmuG7rQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]