(Baothanhhoa.vn) - Trước diễn biến phức tạp, nguy cơ rét đậm, rét hại làm ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất chăn nuôi, cũng như đảm bảo an toàn, phát triển đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh theo hướng bền vững, UBND tỉnh đã có Công văn số 16224/UBND-NN về việc phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi vụ đông xuân 2018 – 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buMIcag4buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhuqQo4bqlIuG7uOG7mOG7juG6tiEzMC7hu5Thu7IhODAu4buU4bu2MihN4buU4bq1QOG6peG7lOG7siEx4buU4bu2VTDhu5Thur1X4bql4buUMOG6pzco4buU4bq94bqr4buU4bu2NzAu4buU4bq/4bqn4busMOG7lOG7muG7lsagUeG7lOKAk+G7lOG7muG7lsagUuG7jC8hxqDhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t3Xhu7hT4bu04buY4buO4bqk4bq1ZOG6o+G7suG7lOG7tCg7MOG7lMOdKCow4buU4bq3IcSR4buy4buU4bqlw5rhurdN4buUMC7huqfhu4Hhu5Thu7LhuqHhu5ThurVA4bql4buU4bu2VyBN4buU4bq1QOG6peG7lCHDmijhu5QiVSDhu5TDmTAh4buUIWThuq8wLuG7lOG6pSgl4bqn4buU4buyw6nhu7Lhu5Thu7YqMOG7lMOiw5kw4buU4bq/4bqn4buu4bql4buU4buyIeG7pjDhu5Qw4bqnNyhN4buU4buyYzAu4buUMCFk4buU4bu2w5kg4buUw53DmTHhu5RTMOG7lOG6pTFVME3hu5ThurchVOG6peG7lOG6peG6tSg6MOG7lOG7tlUw4buU4bq9V+G6peG7lDDhuqc3KOG7lOG6peG6tSUw4buU4bu2PlPhu5TDnVUw4buU4bqlezAh4buU4bqlIeG7uDHhu5QhZOG6ozAu4buUw50mMOG7lOG6veG6uzAuTeG7lOG6psO04buv4buT4buU4bqlezAh4buU4bu24buk4buU4buyMuG7lOG7kTcwLuG7lOG6veG7pjDhu5TDojjhu5TGoOG7oOG7muG7muG7oi/huqbDtOG7r+G7ky3hu6/hu6/hu5Thur0m4buU4bq9KD/hu7Lhu5ThurchMzAu4buU4buyITgwLuG7lOG7tjIoTeG7lOG6tUDhuqXhu5Thu7IhMeG7lOG7tlUw4buU4bq9V+G6peG7lDDhuqc3KOG7lOG6veG6q+G7lOG7tjcwLuG7lOG6v+G6p+G7rDDhu5Thu5rhu5bGoFHhu5TigJPhu5Thu5rhu5bGoFJO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buMKCAu4buUw6LhuqXhu4Ei4bu4w43hu5jDqijhu7ThuqUhS+G7lOG7oOG7nuG7luG6t+G6v0zhu5Qh4bu4KC4h4bqlS+G7lOG7olFR4bq34bq/TOG7mOG7lMOi4bq14buyw43hu5gvL+G7suG7tDBOw51TMeG6pSFTMCEhMVNO4bq9MC/hu7Thu7jDol3huqUx4bq3LzDhu7jDqsOiL8agUeG7nuG7mi/GoOG7luG7nuG7tOG7osag4buW4buWUsag4bui4bql4buaUCLGoE5b4bq3LuG7mOG7lFMi4bqlw43hu5jhurYhMzAu4buU4buyITgwLuG7lOG7tjIoTeG7lOG6tUDhuqXhu5Thu7IhMeG7lOG7tlUw4buU4bq9V+G6peG7lDDhuqc3KOG7lOG6veG6q+G7lOG7tjcwLuG7lOG6v+G6p+G7rDDhu5Thu5rhu5bGoFHhu5TigJPhu5Thu5rhu5bGoFLhu5jhu5Qv4buO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq34buRU+G6t+G6pSgxMOG7mOG7juG7izAh4buUICgwIeG7lCE0U07hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu5Hhuqvhu5ThuqUhOk3hu5Thu5EhYuG7lOG6pT7hu7Ih4buU4bqmw7Thu6/hu5Phu5ThuqV7MCHhu5Thu4El4bqn4buU4buyVuG6p+G7lOG7kSFi4buU4bqlPuG7siHhu5ThuqbDtOG7r+G7k+G7lOG7slThu7Lhu5Qh4bqn4buBPzBN4buU4bqlIT7hu5Thur/hu6RN4buU4bqlIVUwIeG7lOG6tyE44buU4buyIXvhu5Thu7bDmjHhu5Thu7JU4buy4buU4bq3ITMwLk3hu5Thu7bhuqEw4buU4bq9PuG7lOG7siHhuqfhu4ElMOG7lCA3MOG7lOG6peG6tcOp4buy4buU4bqlIeG6p2Hhu7Lhu5ThuqUhZMOjMC7hu5Thur/huqfhu4ElMOG7lOG6pSHhu7gx4buU4bu0NihN4buUMMWoIOG7lMOdxajhuqXhu5Thu7QoOzDhu5TDnSgqMOG7lOG6pTwwIeG7lCE8MCHhu5ThuqUhw6Mo4buU4bqlKCrhuqVN4buUXSEp4buUIVfhuqfhu5Thur1V4buU4buyVOG7suG7lOG7siF74buU4bu2w5ox4buU4buyYlPhu5TDtGHhu5Thu6/hu6/hu5TEqOG7lOG6tuG6pOG7r+G6pE3hu5ThuqbDtOG7r+G7k+G7lOG6pXswIU3hu5QhZOG6ozAu4buU4bu04busMOG7lOG7smJT4buUw4Lhuq/hu5Thu6/hu6/hu5TEqOG7lOG6tuG6pOG7r+G7r03hu5RdPuG6t+G7lOG6pSHDoyjhu5Qi4bukMCHhu5Thu7bDmjFN4buU4buyIXvhu5Thu7bDmjHhu5ThuqUhw6nhu7Lhu5QhKD8w4buU4buyNzAu4buU4bqlVOG7suG7lOG6tyEzMC5N4buU4buyITgwLuG7lOG7tjIoTeG7lOG6tUDhuqXhu5Thu7IhMeG7lOG7tlUw4buU4bq9V+G6peG7lDDhuqc3KEzhu5Thu7Y5MC7hu5ThuqUhw6Mo4buU4bqlKeG7siHhu5Thu7LDqeG7suG7lOG6peG6p+G7gSUw4buU4bql4bq14bqn4buBJjDhu5ThuqXhurUlMOG7lOG7slThu7Lhu5ThurchZOG6oTAu4buU4bqlKD8w4buU4bqlITcwLuG7lOG6pSgw4buU4buyYlPhu5Thu7Y+U+G7lOG6tyFk4bqhMC7hu5Thu7Y64buUMC5kw6Mo4buU4buyIeG7pjDhu5Qw4bqnNyjhu5TDnSgq4bqlTeG7lOG7siFi4buU4bu2YTAu4buU4bqlIcOp4buy4buUISg/MOG7lOG7slThu7Lhu5TDnSg/MOG7lOG6tyFU4bq34buU4bq3ITMwLk3hu5Thu7IhODAu4buU4bq9VeG7lOG6s+G6p1Mw4buU4bql4busIOG7lOG7tuG7qOG7suG7lMOdKD/huqXhu5Thu7YqMOG7lOG7tlUw4buU4bql4bq14bus4bqnTeG7lMOdM+G7lCEoPzDhu5Thu7Iy4buU4bql4bq1JTDhu5Thu7Y+U+G7lMOdVTBO4buUdChTMeG7lDAhKD8g4buU4bq94bqr4buU4buy4bqr4buU4bqlITrhu5Thu7IhMeG7lOG7kSFi4buU4bqlPuG7siHhu5ThuqbDtOG7r+G7k+G7lOG7slThu7Lhu5Thur/hu6RN4buU4bq3IWTDozAuTeG7lOG6pSE+4buU4bql4bq14buuMOG7lOG6vVXhu5Thurch4busMOG7lOG7sjcwLuG7lOG7slQw4buUw51h4buU4buyVOG7suG7lOG6tyEzMC5N4buUw51TMOG7lOG6peG6tcOp4buy4buU4bqlKCrhurfhu5TDnVQg4buUw6JU4bql4buU4bu2PlPhu5TDnVUw4buU4bu2OuG7lCFk4bqjMC7hu5Thu7RZMOG7lDAh4busMOG7lOG7tOG7rDDhu5ThuqXDoeG7lOG7siHEkeG7suG7lOG6pSHDqeG7suG7lCEoPzDhu5Thu7JU4buy4buUw50oPzDhu5ThurchVOG6t+G7lOG6tyEzMC5N4buU4buyITgwLk3hu5QhZOG6ozAu4buU4bu0WTDhu5QwLmTDoyjhu5Thu7Ih4bumMOG7lDDhuqc3KOG7lOG7siFi4buU4bu2YTAu4buUMC7huqc5MOG7lOG6pSHEkeG7suG7lOG7pjBN4buU4bu2w5kg4buUw53DmTHhu5Thu7LhuqcwLuG7lOG7suG7ruG6t+G7lOG6pSHEkeG7suG7lOG7pjDhu5ThuqXDmijhu5Thu7Ih4bqnOTAuTeG7lF0hNzAu4buU4bu2OuG7lOG6peG6teG7rOG6p03hu5TDnTPhu5TDnT7hu5Thu7YyKE3hu5RdIVThuqVM4buUMCE44bql4buU4bql4bq14bus4bqnTeG7lMOdM+G7lOG6pcOaKOG7lOG7siHhuqc5MC5N4buUXSE3MC7hu5Thu7Ih4bumMOG7lOG6pSHDmeG7lOG6peG6teG7rOG6p+G7lMOdM+G7lF0hKOG7lDAhKD/huqXhu5Thu7Zh4buU4bq/4bqnODAu4buU4bqlIeG7ruG6t+G7lOG7tGThuqMo4buUxqDhu5rhu5Thu7Zh4buU4buR4buU4bq9VeG7lOG7siEx4buULihT4buUw6Lhuq3hu7Lhu5QwLiF74buUIlUg4buU4bq9KD/hu7JM4buULijhurvhu5RdITfhu5QwJjDhu5Thu7Ih4bqnOTAuTeG7lOG7siHhu7jhu5Thu7Ihxagw4buU4bql4bq1VDAh4buULigy4buUIuG6qVNN4buUXSg6IOG7lOG6peG6tVPhu5QuKFQg4buUw6JU4bql4buU4buyIeG7qOG6peG7lOG7siEk4buU4bu2VTDhu5Thur1X4bql4buUMOG6pzco4buU4bu2JuG7lOG6tyEzMC7hu5Thu7Q+4buyIeG7lMOdPzAh4buU4bq/w5nhu4Hhu5ThurVTTk5O4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buOw7QlMOG7lOG7ssOaMCHhu5Thu7YyTeG7lOG7siFi4buU4bu2YTAu4buU4buy4busMOG7lOG7tjgoTeG7lMOdOOG7lOG6peG6tSnhu5RdKDAh4buU4bq3ISnhu5Thu7Y64buU4bql4bq1KDow4buUXSFTKOG7lOG6pSHDqeG7suG7lCEoPzDhu5QhKD/huqfhu5ThurPhuqfDmeG7lOG7siEpMCHhu5TDolThu7Ih4buUIcOg4buU4bql4bq1xIPhu5Thu7JU4buy4buUIWHhu5Thu7Ih4bumMOG7lDDhuqc3KOG7lOG6vSbhu5ThuqUhxJHhu7Lhu5Thu6Yw4buU4bqlKDAhTeG7lOG6vVfhuqXhu5QiKD/huqfhu5Thu7Ih4bu44buU4buyIcWoMOG7lOG7siE5MC7hu5ThuqXhurXDmihN4buUMCHhu67huqXhu5QiVeG7lOG7tjgo4buU4bq94bqjKOG7lOG7slThu7Lhu5QhYeG7lDAuIcOoMU3hu5QhYeG7lC4oU+G7lOG7tjwwIeG7lOG7siEpMCHhu5TDolThu7IhTuG7lOG7ryrhuqfhu5Thu7Y+U+G7lOG6tyFk4bqhMC7hu5QwVTHhu5Thu7Y64buU4bq/w5nhu4Hhu5ThurVT4buU4bqlPDAh4buU4bql4bq1w5owLuG7lOG6vVfhuqXhu5Qw4bqnNyjhu5Thu7IhKuG6peG7lOG7tDHhu5Thu7YyKE3hu5ThurVA4bqlTeG7lOG7tD7hu7Ih4buUw50/MCHhu5QgVeG7lOG7tDHhu5QwLuG6p+G7gSUw4buUMCHhu6ww4buU4buyIWLhu5ThurPhuqdTME3hu5Thu7Ihe+G7lOG7tsOaMeG7lOG7siFkU+G7lMOi4bus4bqn4buUw6JU4bqlTeG7lOG6s+G6p+G7gSrhuqXhu5QiKD/huqXhu5ThuqUhPOG7lOG7kSFi4buU4bqlPuG7siHhu5ThuqbDtOG7r+G7k+G7lCHhuqfhu4E/ME3hu5ThuqUhPuG7lOG6v+G7pE3hu5ThuqUhVTDhu5ThurchOOG7lOG6tyHDmSjhu5Thu7IhPuG6p+G7lOG6peG6tVThu7Ih4buUMCEoPyDhu5ThuqXhurVk4bqj4buy4buU4buRIWLhu5ThuqU+4buyIeG7lOG6psO04buv4buT4buU4bqlezAhTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t2jhuqfhuqUhMeG6teG7mOG7lMOi4bql4buBIuG7uMON4buY4bql4bu44bq/4bqlLVMiKC4wS+G7lOG6tSguIeG6pUzhu5jhu47DtOG7meG6pOG7lMOT4buvLuG6pzkwS+G7lOG6psO04buv4buT4buU4bqlezAhw5Lhu4wv4bq34buO

BĐT (Nguồn: UBND Tỉnh)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]