(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về phối hợp tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm và xử lý các trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ, thời gian qua, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố đồng loạt ra quân tuần tra vũ trang bảo đảm ANTT. Qua công tác tuần tra đã kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự; xử lý, răn đe nhiều nhóm thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
w4rhu6xJR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buv4buuMOG7tlJG4bq+w4ogMCIjQOG7sOG6vuG7qeG7rDrhu65H4busPltHMDHGoEBHMCJNR+G7tOG7rsav4bu4RyAjTjBFR+G7nsOVMEfhu7Dhu67DoEdA4bus4buu4bumMUdROuG7rkcwNz5A4buwR1vhu6zDk+G7uEdb4busTltH4busV0Dhu6xHIGHDii8gMCIjQOG7sOG6vsOKL+G7rEnhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRltvUk1QRuG6vsOKUuG7uOG6vuG7r+G7rGHhu6BH4bus4buuxahAR+G7k+G7pEfhu6wjw5Phu6Dhu6xH4bugNU1HbuG7rk7hu7hHUTrhu6BH4buDP0Dhu7BHTUBHMFlA4busR+G7r+G7rE1A4busR289TUfhuqHhu6ZHW+G7rDrhu65H4busPltHMDHGoEBHMCJNR+G6oTZHMCJNQOG7sEdb4busJEDhu7BFR+G7oOG7rDpA4buwRzAs4buuR1vhu6zDk+G7uEfhuqFPR8Ojw6FH4bu24bqvR+G7oE7hu6BHMCI3PEDhu7BH4busPltHMOG7rE1A4busRUcw4bus4buu4bukMUdA4buuw5lAR+G6oeG7rkdb4busw5Phu7hH4buZMeG7mjBHbuG7rk0jRzDhu6w/QOG7sEdRNzxA4buwR+G7nixFRzDhu6w84buuR+G7sOG7rk1AR10xTUVH4bup4busJEDhu7BH4buDw5JA4busRyBOMEfhu6AoR1EsQOG7sEfhu4M/QOG7sEdNQEcwWUDhu6xHUeG7jEfhu6Dhu6w1RzAiV0VHW+G7rDrhu65H4busPltH4bqhKeG7rkfhu4M/QOG7sEdNQEfhu6BO4bugR+G7rDHEg8WoQEVHMOG7rFhHw6Phu4xFRzDhu6xPQOG7rEdb4busOkdRO0Dhu7BH4bu2I8OTMEciTUddMeG7lEBHMDHGoEBHMCJNR+G6oTZHMCJNQOG7sEfhu57DkiNHUcOS4bu4R8Oi4buX4buv4buvw4lH4burMU1H4bugP0Dhu7BHME7hu6BHMDHGoEBHMCJNR1Hhu4xH4bu0WFtHMOG7rDzhu65HW+G7rE4wR+G7rOG7rsWoQEVH4buew5UwR+G7sOG7rsOgR0Dhu6zhu67hu6YxR1E64buuRzA3PkDhu7BHW+G7rMOT4bu4R1vhu6xOW0fhu6xXQOG7rEcgYcSQR8Ojw6FH4bu24bqvRUci4buOQEdRUkdA4bus4buu4bumMUdA4busPeG7uEcw4busTUDhu6xFRzDhu6zhu67hu6QxR0Dhu67DmUBH4bqh4buuR1vhu6zDk+G7uEfhu5kx4buaMEdu4buuTSNHMOG7rD9A4buwR1E3PEDhu7BH4bueLMOJw4ovUuG7uOG6vsOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vsOKUuG7uOG6vsOK4buu4bu44buwR+G7oOG7tk0gIOG6pkbhu67hu4NSQDBSIkZHIDDEg+G7tlLhuqZG4bqj4buuUDDhu6xER0tISFvDo8SQR+G7rFLhu67hu7Dhu6wwREfhu4rhu4hIW8OjxJBGRyAi4bug4bqmRi8v4bugUEDDieG7nk0jMOG7rE1A4bus4busI03DieG6oUAvUFIg4bu0MCNbL0BS4bqjIC/DjcOMScOML8ONSOG7iFDhu4pIS+G7isSow4zhu4gww41JSUzhu4jhu7ZIw4nhu7Jb4buwQyLhuqbhu4jEqOG7iEZHTeG7tjDhuqZG4bup4busOuG7rkfhu6w+W0cwMcagQEcwIk1H4bu04buuxq/hu7hHICNOMEVH4buew5UwR+G7sOG7rsOgR0Dhu6zhu67hu6YxR1E64buuRzA3PkDhu7BHW+G7rMOT4bu4R1vhu6xOW0fhu6xXQOG7rEcgYUZH4bqj4buuUDDhu6zhuqZGS0hIRkfhu6xS4buu4buw4busMOG6pkbhu4rhu4hIRkcv4bq+w4ovUuG7uOG6vsOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4NNWzDhu64jQEbhur7hu5lh4bugR+G7tjc+QOG7sEfhu4M/QOG7sEdNQEcwMcagQEcwIk1H4buew5IjR1HDkuG7uEfDouG7l+G7r+G7r0cwIsOZQEdRWE1H4bueT0BHMOG7rE9A4busR1vhu6w6R+G7r+G7rE1A4busR289TcOJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+4bqgKeG7rkfhu7g04bugRzDhu67DmTFH4bu04buu4bum4bu4R+G7oOG7rOG7pEVHIuG7jkBHUVJH4bqhT0db4busJEDhu7BHQOG7sDlNRzAs4buuR1vhu6zDk+G7uEVH4bqh4buuR1vhu6zDk+G7uEdb4busTltH4bu2MeG7mjBFRzA5R0Dhu7BPxINHw43hu4gtSUgtw41Iw43DjUdR4bukQEdATcSDRUfhu6nhu6wkQOG7sEfhu4PDkkDhu6xHIE4wR+G7oChHUSxA4buwR1Hhu4xH4bug4busNUcwIldFR1vhu6w64buuR+G7rD5bR+G6oSnhu65H4buDP0Dhu7BHTUBH4bugTuG7oEfhu6wxxIPFqEBFRzDhu6xYR8Oj4buMRUcw4busT0Dhu6xHW+G7rDpHMCLhu67Gr0BH4bu04busTeG7rkdRO0Dhu7BH4bueLEfhu6BO4bugR+G7nuG7rsWoQEdb4busTltHMDHGoEBHMCJNR+G7tOG7rsav4bu4RyAjTjBFRyJPRyAjTjBFR0DDleG7uEfhu57DlTBHMFdA4busR+G7rFdA4busR8Oi4buX4buv4buvRUfhu7bhu5pbR1BNQOG7rEcgTuG7oOG7rEfhuqFPRzDhu6wxRzDhu6zhu5pbR+G7oE7hu6BHME/hu65H4bu24buuxagxRUfhu6xXQOG7rEfDkkDhu6xH4bqh4bumR+G7rCPDkzBHUSxA4buwR+G7oDVNR+G7oE7hu6BH4bu2I8OT4buuRzAs4buuR1vhu6zDk+G7uMSQR+G7rCPDkzBHUSxA4buwR+G7oDVNR+G7oE7hu6BHQOG7rD3hu7hHMOG7rE1A4busRUcw4bus4buu4bukMUdA4buuw5lAR+G7rDdHMOG7rDc8QOG7sEfDozHEg8OZQEcwNEcw4buaW0fhu7bDk0Dhu7BH4bu2TuG7oOG7rEVHUU5A4busR+G6oSZA4buwRUfhu6Dhu6w6QOG7sEdROuG7rkVH4bugw5JARzAie0fhu7Zh4bugR+G7tjc+QOG7sEfhu6Dhu6w44bugR0Dhu45A4buwRzDhu6xh4bugRzDhu6zhu65HQOG7rOG7rsWo4bu4R+G6oTTDiUfhu68iw5lAR+G7oChHIHtHUT1Hw6Phu5TEg0dQYUDhu7BH4bugTuG7oEdb4busNyhA4buwR05AR1HGr0dR4buWMUcwIk1A4busRUfDo8OhR+G7tuG6r8OJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+4butTTFH4busKEBH4buIRzDhu6xOQOG7sEcwIuG7rsavQEfhu7Thu6xN4buuRzDhu6xh4bugR+G7rOG7rsWoQEVH4bup4busJEDhu7BH4buDw5JA4busRyBOMEfhu6AoR1EsQOG7sEdR4buMR+G7rDHEg0dRLEDhu7BH4busKEBHw4zDiUhISEfhu7Y3PjBH4buD4buH4buD4butRzAuR+G7oOG7rDjhu6BHMCLDmUBHTEhH4bugTUcwMcagQEcwIk1H4bqhNkcwIk1A4buwRUcwMcagQEcwIk1HQOG7sOG7rOG7rsWoW0fhuqE0R+G6oU8jR+G7njEu4buuRzA64buuR+G6oU9H4bugTuG7oEfhu7Thu6wxQOG7sEfhu7Dhu648R+G7oE0jR1Hhu67Gr+G7uEVHMCLDmUBH4bugTuG7oEcwMcSD4bukQEVHUVhNR+G7nk9AR1vhu6w44bugRzDDk1tH4bqh4bumR8Oi4buX4buv4buvR+G6oU9HMCLhu5owRzBhR8Oi4buvbuG7r8OJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+w4rhu67hu7jhu7BH4bug4bu2TSAg4bqmRuG7ruG7g1JAMFIiRkcgMMSD4bu2UuG6pkbhuqPhu65QMOG7rERHS0hIW8OjxJBH4busUuG7ruG7sOG7rDBER+G7iMSoSlvDo8SQRkcgIuG7oOG6pkYvL+G7oFBAw4nhu55NIzDhu6xNQOG7rOG7rCNNw4nhuqFAL1BSIOG7tDAjWy9AUuG6oyAvw43DjEnDjC/DjUjhu4hQ4buKSEvhu4rEqOG7ikowSuG7iErhu4rEqOG7tkjDieG7slvhu7BDIuG6pkrDjeG7iEZHTeG7tjDhuqZG4bup4busOuG7rkfhu6w+W0cwMcagQEcwIk1H4bu04buuxq/hu7hHICNOMEVH4buew5UwR+G7sOG7rsOgR0Dhu6zhu67hu6YxR1E64buuRzA3PkDhu7BHW+G7rMOT4bu4R1vhu6xOW0fhu6xXQOG7rEcgYUZH4bqj4buuUDDhu6zhuqZGS0hIRkfhu6xS4buu4buw4busMOG6pkbhu4jEqEpGRy/hur7Dii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buDTVsw4buuI0BG4bq+4burMU1H4bugP0Dhu7BHME7hu6BHMDHGoEBHMCJNR+G7tOG7rsav4bu4RyAjTjBFR+G7qeG7rCRA4buwR+G7g8OSQOG7rEcgTjBH4bugKEdRLEDhu7BHUeG7jEdb4busOuG7rkfhu6w+W0fhuqEp4buuR+G7gz9A4buwR01ARzDhu6xPQOG7rEdb4busOkfhu6/hu6xNQOG7rEdvPU1H4buew5UwR+G7sOG7rsOgR0Dhu6zhu67hu6YxR1E64buuRzA3PkDhu7BH4bu4MU1H4bueTkBFRzBPQOG7sEcwIsOgR+G7uE1HMDLEg8OJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+4burMU1H4bugP0Dhu7BHME7hu6BHMDHGoEBHMCJNR1Hhu4xHW+G7rE4wR+G7rOG7rsWoQEVH4buew5UwR+G7sOG7rsOgR0tH4bqhNEVHSeG7ikdROuG7rkcwNz5A4buwR+G6oeG7rkdb4busw5Phu7hHW+G7rE5bR+G7tjHhu5owRUcwIiNA4buwR1E9R+G7oD1Hw41H4bqhNEVH4buKR1E64buuRzA3PkDhu7BHMCIs4bu4R+G7oMOVW0cwT+G7rkcgw5JAxJBHw41H4bqhNEVH4buKR1E64buuRzA3PkDhu7BH4bu4MU1H4bueTkBFRzBPQOG7sEcwIsOgRzAiTuG7rkdb4busU1tH4bug4bus4buWMEfhu7hNRzAyxIPEkEfDjUfhuqE0RUfDjUdROuG7rkcwNz5A4buwR+G7oD1H4busT0Dhu6xH4bqh4buuR+G7oOG7rCNH4bqhTcSDR+G7tuG7jOG7rkdA4buQQOG7sMSQR0lH4bqhNEVHw4xHUTrhu65HMDc+QOG7sEcwT0Dhu7BHMCLDoEfhuqE2R+G7tOG7rFZFR+G7g+G7g2/hu69HMCJO4buuR1vhu6xTW8OJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+ZuG7rsavQEfhu6xXQOG7rEVHMDrhu65HSeG7ii3DjS3DjUjDjcOMRUcwIiNA4buwR10xTkcwIldA4busRzAxxqBARzAiTUfhu7Thu67Gr+G7uEcgI04wR+G7nsOSI0dRw5Lhu7hHw6Lhu5fhu6/hu69HMCLDmUBHUVhNR+G7nk9AR1vhu6w3PEDhu7BHZj9A4buwR+G7r+G7rCVFR+G7r+G7qUfhu6/hu6xNQOG7rEdvPU1FRzAuRzAxxqBARzAiTUfhu7Thu67Gr+G7uEcgI04wR+G7oDVNR+G7qeG7rCRA4buwR+G7g8OSQOG7rEcgTjBH4bugKEdRLEDhu7BHUeG7jEdb4busTjBH4bus4buuxahARUfhu57DlTBH4buw4buuw6BH4bu4LDBHUTrhu65HMDc+QOG7sEcwIizhu7hH4bugw5VbR8OjUkfhu7hOxIPDiUfhu5Phu6zhu65HW+G7rE4wR+G7rOG7rsWoQEcwLkcwMcagQEcwIk1FR1E64buuRzA3PkDhu7BHUeG7jEfhu7bhu67hu6YxR+G7tsOdQOG7rEfhu54qR+G7oOG7rMOTxINHQOG7rDdA4buwR1Hhu4xH4bueWEfhu7Thu6w6QOG7sEfhu6Dhu6zhu6RH4buew5UwR+G7sOG7rsOgw4lH4buvw5Phu65H4bugKEddMU1AR+G7gz9A4buwR01ARUdROuG7rkcwNz5A4buwR+G7tOG7rE3hu65HQOG7rOG7mkBHMCI3KeG7oEdRPUdR4buMR+G7oDNA4buwR1E7QOG7sEfhu54lQEcwIizhu7hH4bugw5VbR8OMR+G7oOG7rOG7ruG7pOG7oEfDo1JH4bu4TsSDR+G7tOG7rE7hu6BHMCLDmUBHUVhNR+G7nk9AR+G7r+G7qUfhu6/hu6xNQOG7rEdvPU3DicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vuG7r+G7ruG7pFtHUT1FR0Dhu7BPxINHScONLcOMRUcwLkcwMcagQEcwIk1H4bqhNkcwIk1A4buwR+G7oDVNR+G7qeG7rCRA4buwR+G7g8OSQOG7rEcgTjBH4bugKEdRLEDhu7BHMCIjQOG7sEfhu7Thu6zhu65HUU1A4buwR+G7tk/hu7hHQOG7rOG7rsWo4bu4R+G6oTRHMCLDmUBHMDHEg+G7pEBHUcOT4buuR+G7tixH4buXTeG7uEcgP0Dhu7BH4buV4buMRUcw4busMSzhu6BHW+G7rDc8QOG7sEdmP0Dhu7BHb8OS4buuR1Hhu4xHW+G7rE4wR+G7rOG7rsWoQEfhu57DlTBH4buw4buuw6BHw41HUTrhu65HMDc+QOG7sEcwIjJHMMOT4buuRzDhu6xPQOG7rEdb4busOkdvT0fhu5cs4buuR+G6oU9HMFlA4busR28jT0fhu4dXQOG7rEfhuqE5TUcwIizhu7hH4bugw5VbR+G7uCwwR+G7oOG7rOG7ruG7pOG7oEfDo1JH4bu4TsSDR3tH4busMcSDxahAR+G7h01H4bqgV0VH4buv4bupR29PR+G7lyzhu67DicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vuG7lSnhu65HUeG7lMSDR0Dhu6zhu5YwRUfhu7Thu6wjw5JA4buwR8ONSEfhu7Dhu648R0Dhu7BPxINHScOMLcOMRUcwLkcwMcagQEcwIk1H4bqhNkcwIk1A4buwR+G7oDVNR+G7qeG7rCRA4buwR+G7g8OSQOG7rEcgTjBH4bugKEdRLEDhu7BHUU1A4buwR+G7tk/hu7hHQOG7rOG7rsWo4bu4R+G6oTRHMMOT4buuR1E3PEDhu7BH4bup4busw5Phu7hH4bqg4buOQEdmO0Dhu7BFR1Ejw5NAR10xTUdRWE1H4bueT0BHW+G7rDc8QOG7sEfhu6sxw5JA4buwR+G7r+G7lOG7uEdR4buMR1vhu6xOMEfhu6zhu67FqEBH4buew5UwR+G7sOG7rsOgR1E64buuRzA3PkDhu7BH4buX4buwMcSD4buoQEfhu4dOR+G7rShARUcg4buuQOG7rEdA4buO4bu4R0lMTOG7iEcwIjJHe0fhu7Thu6wxR1vhu6w6R8ONRUdb4busNzxA4buwR+G7qzHDkkDhu7BH4bup4busMkVH4buv4bupR+G7r+G7rE1A4busR289TUdRTUDhu7BHME9A4buwRzAiw6BHMCJO4buuR1vhu6xTW0dMR+G7sD3hu65H4busUiIj4buuQMOJR2bhu5TEg0fhu7ZPR1E64buuRzA3PkDhu7BH4bugxqDhu7hHUcagMUcwIiNA4buwR1E3PEDhu7BHUOG7lMSDR+G7uDFNR+G7nk5AR+G7uE1HMDLEg0db4busOOG7oEcww5NbRzDDk+G7rkfhu6/hu6lH4buv4busTUDhu6xHbyNOw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7hu6/hu67hu6RbRzA04bugR1vhu6w64buuR+G7rD5bR+G6oSnhu65H4buDP0Dhu7BHTUBH4buv4bupR+G7r+G7rE1A4busR28jTkdR4buWMUcwIk1A4busRUfhu7h7RyIsQOG7sEfhuqE0R05ARUfhu7Zh4bugR+G7tjc+QOG7sEfhu4M/QOG7sEdNQEdR4buMR+G7nsOVMEfhu7Dhu67DoEcw4busw5nhu7hH4buKR1E64buuRzA3PkDhu7BH4bu04busTuG7oEfhu7bhu67DmUBHXTFNQEdR4bukQEdRNzxA4buwR1Dhu5TEg0fhu7gxTUfhu55OQEcwIk7hu65HW+G7rFNbR+G7oOG7rOG7ljBH4bu4TUcwMeG6r0dAT8SDw4lH4buT4busTuG7uEfDo1MwR0Ao4buuR3tH4bugNU1H4bugTuG7oEdROuG7rkcwNz5A4buwRUfhu7Zh4bugR+G7tjc+QOG7sEfhu4M/QOG7sEdNQEdR4buMRzDhu6wxR+G7sOG7rsOgR+G7iExH4buwPeG7rkfhu7hNRzAx4bqvw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7hu4MzQOG7sEfhuqEp4buuR+G6oeG7rsWo4bugR1Hhu5YxRzAiTUDhu6xHMCLhu5ZAR05bR+G7oD1H4bus4buuxagxR10xw5JH4bugTuG7oEfhu7Yjw5Phu65HMCzhu65HW+G7rMOT4bu4RUcw4busP0Dhu7BHXTFNR+G7oD9A4buwRzBO4bugRzAxxqBARzAiTUfhu7Thu67Gr+G7uEcgI04wRUfhu7Zh4bugR+G7tjc+QOG7sEfhu4PDkkDhu6xHIE4wR+G7oChHUSxA4buwR+G6oU9H4buDP0Dhu7BHTUBH4bugTuG7oEdRKEBH4bqhWEdRWE1HW+G7rDcoQOG7sEdR4buMR1vhu6xOMEfhu6zhu67FqEBFR+G7tuG7mltH4bue4buuw5lAR+G7nsOSQEfDo8OhR+G7tuG6r0fhu6woQEdJw4lISEhHMCI3PEDhu7BH4busPltH4bqh4buuR1vhu6zDk+G7uEcwIuG7mjBHMGFHw6Lhu69u4buvRUcww5Phu7hH4buw4buuw6BH4busKEBHS0hIR1vhu6w3KEDhu7BHMOG7rsWoQEVHW+G7rMOTMEcw4buu4bumQEdALFtHQOG7sOG7lEBHIE7hu6Dhu6xH4buX4busT0dANynhu6BH4buwxqBAR8ONRzDhurNHUTtA4buww4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7DiuG7ruG7uOG7sEfhu6Dhu7ZNICDhuqZG4buu4buDUkAwUiJGRyAwxIPhu7ZS4bqmRuG6o+G7rlAw4busREdLSEhbw6PEkEfhu6xS4buu4buw4busMERH4buK4buISFvDo8SQRkcgIuG7oOG6pkYvL+G7oFBAw4nhu55NIzDhu6xNQOG7rOG7rCNNw4nhuqFAL1BSIOG7tDAjWy9AUuG6oyAvw43DjEnDjC/DjUjhu4hQ4buKSEvhu4pKw43DjDDhu4jDjMONS+G7iOG7tkjDieG7slvhu7BDIuG6puG7iMONS0ZHTeG7tjDhuqZG4bup4busOuG7rkfhu6w+W0cwMcagQEcwIk1H4bu04buuxq/hu7hHICNOMEVH4buew5UwR+G7sOG7rsOgR0Dhu6zhu67hu6YxR1E64buuRzA3PkDhu7BHW+G7rMOT4bu4R1vhu6xOW0fhu6xXQOG7rEcgYUZH4bqj4buuUDDhu6zhuqZGS0hIRkfhu6xS4buu4buw4busMOG6pkbhu4rhu4hIRkcv4bq+w4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7g01bMOG7riNARuG6vuG7l+G7rOG7ruG7pjFHMOG7rE1A4busRUcw4bus4buu4bukMUdA4buuw5lAR+G7rDdH4bqh4buuR1vhu6zDk+G7uEfhu5kx4buaMEdu4buuTSNHMOG7rD9A4buwR1E3PEDhu7BH4bueLEfhu55YR+G7tmHhu6BH4bu2Nz5A4buwR+G7gz9A4buwR01AR8Ojw6FH4bu24bqvw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7hu68iI0Dhu7BHUT1FR+G7oE7hu6BHMC5HMDHGoEBHMCJNR+G6oTZHMCJNQOG7sEdR4buMR+G7tFhbRzDhu6w84buuR1vhu6xOMEfhu6zhu67FqEBH4bqhT0dA4buw4buOQEfhu6Dhu6zhu5BAR0Dhu6zhu67hu6YxR0Dhu6w94bu4RzDhu6xNQOG7rEVHMOG7rOG7ruG7pDFHQOG7rsOZQEcgw6FHUDRA4buwR+G7uD9HMD9FR8OjUkfhu7hOxINH4bqh4buuR1vhu6zDk+G7uEfhu5kx4buaMEdu4buuTSNHMOG7rD9A4buwR1E3PEDhu7BH4bueLEVH4bu2w5NA4buwR+G7tk7hu6Dhu6xFR1FOQOG7rEfhuqEmQOG7sEVH4bqhNz4wR1HDqEBHUSpFR+G7tOG7rD9A4buwR1Es4buuR+G7uDZH4buew5IjR+G7rOG7rsav4bu4RUfhu7Dhu5TEg0ciOuG7rkcwIuG7mjBHMGFH4bugP0Dhu7BH4bugLEDhu7DDiUfhu68iYeG7oEcw4buu4bukW0fhu7Al4buuR+G7rCrhu65FRyLhu45AR1FSR1E64buuR+G6oSnhu65HSeG7iEdA4busPeG7uEfhurrhu7DGoEBHScSoSEcw4busTUDhu6xFRzDhu6zhu67hu6QxR0Dhu67DmUBH4busN+G6vEcw4busNzxA4buwR8OjMcSDw5lAR+G6oeG7rkdb4busw5Phu7hH4buZMeG7mjBHbuG7rk0jRzDhu6w/QOG7sEdRNzxA4buwR+G7nixHQOG7rDdER0Dhu6w94bu4R2ZN4buuR8OjTUDhu6xH4bq64bu04busI8OSQOG7sEdJw41HUTrhu65HMDc+QOG7sOG6vEVHQOG7rD3hu7hHZk3hu65HUSpH4bq64bu04busI8OSQOG7sEdLR1E64buuRzA3PkDhu7DhurxFR0Dhu6w94bu4R+G7h8OV4bugR+G7oCVbR+G6uuG7tOG7rCPDkkDhu7BHxKhHUTrhu65HMDc+QOG7sOG6vEVHQOG7rD3hu7hH4buZw5lHb8OgMUfhu6/hu6xPQOG7rEfhurrhu7Thu6wjw5JA4buwR0pHUTrhu65HMDc+QOG7sOG6vEVHQOG7rD3hu7hH4buv4bus4buuxagxR+G7hTcoQOG7sEfhurrhu7Thu6wjw5JA4buwR0pHUTrhu65HMDc+QOG7sOG6vEVHQOG7rD3hu7hHZj9A4buwR+G7rShAR+G6uuG7tOG7rCPDkkDhu7BHSkdROuG7rkcwNz5A4buw4bq84oCmR2bhu5TEg0fhu7ZPR+G7oE7hu6BHQOG7rD3hu7hHMOG7rE1A4busRUcw4bus4buu4bukMUdA4buuw5lAR+G7rDdHMOG7rDc8QOG7sEfDozHEg8OZQEcwNEcw4buaW0dR4buu4bumMUfhu7Thu6zhu67Gr0BH4bu4P0cwP0VHw6NSR+G7uE7Eg0fhu7bDk0Dhu7BH4bu2TuG7oOG7rEVHUU5A4busR+G6oSZA4buwR+G7sOG7lMSDR+G7uOG7ljBHw6Lhu5fhu6/hu69FRzDhu6zhu5rhu7hH4bug4busVkfhu7hNQOG7sEcw4busUiNHUE0jRUfhu7Thu67hu6Thu7hFR+G6oTZH4bu04busVkcw4busP0cgKMSQRzBPQOG7sEcwIsOgRzDhu67hu6ZAR+G7oOG7rOG7ljBH4bu4TUcwMsSDxJBH4bu4MU1H4bueTkBH4bu04busVkfhu5fDjcahR+G6uuG7nj1A4buwR+G7oDc84buu4bq84oCmw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+4bqg4buuxajhu6BH4bu2YeG7oEfhu7Y3PkDhu7BH4buDw5JA4busRyBOMEfhu6AoR1EsQOG7sEfhuqFPR+G7gz9A4buwR01AR+G7oE7hu6BH4busMcSDxahARUcw4busWEfDo+G7jEVHMOG7rE9A4busR1vhu6w6R1vhu6w64buuR+G7rD5bRzAxxqBARzAiTUfhuqE2RzAiTUDhu7BH4buew5IjR1HDkuG7uEfDouG7l+G7r+G7r0fhu7Thu6w/QOG7sEfhu6Dhu6xZR+G7sD1bR1vhu6zGoEBHW+G7rCRA4buwR0Dhu7A5TUVHW+G7rE4wR+G7rOG7rsWoQEfhuqFPR1Hhu5YxRzAiTUDhu6xHQOG7sOG7jkBH4bug4bus4buQQEVHw6PDoUfhu7bhuq9H4bu0WFtHMOG7rDzhu65HUTrhu65H4bqhKeG7rkcwLOG7rkdb4busw5Phu7hH4bqhT0fhu6BO4bugR+G7rE9A4busR+G6oeG7rkfhuqHhu65HW+G7rMOT4bu4R1vhu6xOW0fhu7Yx4buaMEfhu7hPR+G7oCRAR+G7sD1bR1vhu6zGoEBH4bu24buaW0fhu7bDk+G7rkcwIuG7mjBHMGFFR+G7tOG6s0fhu6A3KEDhu7BFR1E7QOG7sEcw4busPOG7rkfhu7Dhu65OI0dQNOG7oEVHQOG7lEDhu7BH4bugTSNH4bqvRzDhu6w44bugR+G7oOG7rOG7lltH4busT0Dhu6xHW+G7rE5bR+G7tjHhu5owR+G7oDVNR0Dhu7A3POG7rkdQ4buUQEVHQOG7rOG7ljBH4bu2T0dROuG7rkfhuqEp4buuR0Dhu6zDoEDhu7BHMOG7rE1A4busRUcw4bus4buu4bukMUdA4buuw5lARUcwOUDhu7BH4bueNynhu6BH4buew5IjR1HDkuG7uEcwOjBHw6Lhu5fhu6/hu69HMCLDmUBHUVhNR+G7nk9Aw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZbw6IxMOG7rCMiRuG6vsOKIDAiI0Dhu7Dhur7huqDhu45AR+G7r+G7rOG7rsWoQMOKLyAwIiNA4buw4bq+w4ovW+G6vg==

Văn Thiện

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]