(Baothanhhoa.vn) - Chiều 30-3, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động vận tải; đăng kiểm phương tiện đường bộ, đường thủy; đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; kiểm soát tải trọng xe; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh.
O+G7gX0+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4bue4buH4bufw6zhuqk8LDvhu6Phu5/hu53EqeG7ieG6vyzGoOG7gWo+4bqk4buBcz7hu59m4bql4buBPuG7oMOC4buI4bqmPuG7n2fhu4nhu4E+4buKNOG7hz7hu6rhu6HEg+G7iT7DjOG7h8SR4buLPsOt4buH4bq74buLPuG7n+G7nTQlPuG7n+G7gTXEqT7hur/hu5c+w63hu4FqPsOt4buBYeG7iSU+xrB14buR4buJ4bq/PuG7i8Oh4bqlPuG7n+G7ncSp4buJ4bq/PsOsaOG7ieG7gT7GsOG7peG6pT7hur/hu4c0xKk+4buf4buBb+G7ieG6vzsv4buj4buf4budxKnhu4nhur8sOy/hu4F9LDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHhu4Dhuqk04bqnPCzhuqThu4Hhu4fDqeG7oT5dey1dJT7huq3DsuG7ieG6vz7huqXhu4Hhu4M+4buKNOG7hz7hu6rhu6HEg+G7iT7DjOG7h8SR4buLJT5T4buxPsaw4buHxJHhu4k+w4I04buJPuG7nuG7gXXhu5Phu4nhur8+xrByPuG7nmfhu4nhu4E+c+G7sSU+xqDhu4FqPuG6pOG7gXM+4bufZuG6peG7gT7hu6DDguG7iOG6pj7hu59n4buJ4buBPuG6rTk+4bqt4buHPsOt4buH4bq74buLPuG7n+G7nTQlPuG7n+G7gTXEqT7hur/hu5c+w63hu4FqPsOt4buBYeG7iT7GsHXhu5Hhu4nhur8+4buLw6HhuqU+4buf4budxKnhu4nhur8+4buBxKk34bufPuG6reG7jeG7ieG6vz7GsOG6t+G7iT7hu5844buHJD7huq1h4buJ4bq/PsOt4buH4bq74buLPsah4buBdcO04buJ4bq/PuG7n+G7h+G6ueG7iT7huq114buT4buJ4bq/PsOi4buNJT7huq114buT4buJ4bq/PuG7n+G7gXPhu7EkPuG6rTbEqT7hu583xKklPuG7ozXhu58+4buBN+G6peG7gT7huqXhuq/GoT7hur7hu4fhuq/hu7E+xqHhu4HhuqvGoT7DrDXhu4c+4bur4bqpPuG6pcO0PuG6v+G7h+G7keG7hz7huq114buT4buJ4bq/PsOi4buNJD7DreG7h+G6u+G7iz7hu6PEqTXhu58+4bufOOG7hz7hu5/hu51s4buJ4bq/PuG7q+G6qSQ+4bqtOOG7iz7DojjEqT7hu5/hu53hurfhu58+4buf4bulJT404buJPuG7n8SpNuG7iT7hur/hu4c0xKk+4buf4buBb+G7ieG6vyo+4bue4buBNOG7iz7hur/hu4c0PuG6rcSpNuG7iT7huqVv4buJ4bq/PuG7nzXhuqU+4bqlaj7huq034buHPuG6p+G7h+G6ueG7iT7DrDnhu4nhu4E+4bqtN8SpPuG6pTXhuqU+4buJ4bq/NuG7ieG7gT7huqVqPsOs4buHxJHhu4k+4bub4buhNOG7iT7huqVzND7hu59n4buJ4buBKjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LDvhu4fhu4vhur8+4bqlw6w04buj4buj4buyPOG6p+G7n+G7geG7oeG7i8OiPuG7h+G6pOG6qeG7ieG7n+G6qeG7nTw+4buj4buf4buxw6zhuqnhu7I84bup4buH4bqn4buf4buBPT4ye3vGoeG7qyQ+4buB4bqp4buH4bq/4buB4bufPT4gXTHGoeG7qyQ8PuG7o+G7neG6peG7sjwvL+G6peG6p+G7iSrDojTEqeG7n+G7gTThu4nhu4Hhu4HEqTQqxrDhu4kv4bqn4bqp4bujw63hu5/EqcahL+G7ieG6qeG7qeG7oy9bXX1dL30gMeG6pyJ9MV0xIDPhu58zMyIyIsOseyppxqHhur8j4bud4buyfTEwPD40w6zhu5/hu7I8xqDhu4FqPuG6pOG7gXM+4bufZuG6peG7gT7hu6DDguG7iOG6pj7hu59n4buJ4buBPuG7ijThu4c+4buq4buhxIPhu4k+w4zhu4fEkeG7iz7DreG7h+G6u+G7iz7hu5/hu500JT7hu5/hu4E1xKk+4bq/4buXPsOt4buBaj7DreG7gWHhu4klPsawdeG7keG7ieG6vz7hu4vDoeG6pT7hu5/hu53EqeG7ieG6vz7DrGjhu4nhu4E+xrDhu6XhuqU+4bq/4buHNMSpPuG7n+G7gW/hu4nhur88PuG7qeG7h+G6p+G7n+G7geG7sjwye3s8PuG7geG6qeG7h+G6v+G7geG7n+G7sjwgXTE8Pi8sOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4bqkNMah4buf4buHxKnhu4k8LMag4buBaj7huqThu4FzPuG7n2bhuqXhu4E+4bugw4Lhu4jhuqY+4bufZ+G7ieG7gT7hu4o04buHPuG7quG7ocSD4buJPsOM4buHxJHhu4s+w63hu4fhurvhu4s+4buf4budND7huqVv4buJ4bq/PuG7nzXhuqU+4bqtNsSpPuG7nzfEqSU+4bujNeG7nz7hu4E34bql4buBPuG6peG6r8ahPuG6vuG7h+G6r+G7sT7GoeG7geG6q8ahPsOsNeG7hz7hu6vhuqk+4bqlw7Q+4bq/4buH4buR4buHPuG6rXXhu5Phu4nhur8+w6Lhu40+4bufN+G7hz7hu57hu5114buT4buJ4bq/PuG7nuG7neG7oeG7ieG6vz7huqXhuq/GoT7hu4nhur/hu4HDqT7hur7hu4c0xKk+4buf4buBb+G7ieG6vz7GsOG6t+G7iT7hu5844buHKjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LOG7nuG7nXXhu5HhuqU+w63hu4Hhu4c+w6w24buLPsaw4buH4bq54bqlPsaw4buR4buHPuG7ouG7lT7hur7hu4c0xKk+4buf4buBb+G7ieG6vz4tPsav4bq34buJPuG7nzjhu4clPsag4buBaj7huqThu4FzPuG7n2bhuqXhu4E+4bugw4Lhu4jhuqY+4bufZ+G7ieG7gT7hu4o04buHPuG7quG7ocSD4buJPsOM4buHxJHhu4s+4bqtOT7huq3hu4c+w63hu4fhurvhu4s+4buf4budND7huqVv4buJ4bq/PuG7nzXhuqU+4bqtNsSpPuG7nzfEqSU+4bujNeG7nz7hu4E34bql4buBPuG6peG6r8ahPuG6vuG7h+G6r+G7sT7GoeG7geG6q8ahPsOsNeG7hz7hu6vhuqk+4bqlw7Q+4bq/4buH4buR4buHPuG6rXXhu5Phu4nhur8+w6Lhu40+4bufN+G7hz7huqU14bqlPuG7nuG7nXXhu5Phu4nhur8+4bue4bud4buh4buJ4bq/PuG6peG6r8ahPuG7ieG6v+G7gcOpPuG6vuG7hzTEqT7hu5/hu4Fv4buJ4bq/Psav4bq34buJPuG7nzjhu4clPuG6pDTEqT7huq3huqPhu4nhur8+w43hu4fhu4nhu4E+4bufZSU+4bqkb+G7ieG6vz7hu4nhur/hu4Hhurk+xq/hu4bhuqThuqjhu54+xrA2PsOCZeG7iT7hu6vhuqk+w63hu4E14bql4buBPsah4buB4buDND7hu57Eg+G7sSo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCw74buH4buL4bq/PuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzhu4fhuqThuqnhu4nhu5/huqnhu508PuG7o+G7n+G7scOs4bqp4buyPOG7qeG7h+G6p+G7n+G7gT0+Mnt7xqHhu6skPuG7geG6qeG7h+G6v+G7geG7nz0+IF1dxqHhu6skPD7hu6Phu53huqXhu7I8Ly/huqXhuqfhu4kqw6I0xKnhu5/hu4E04buJ4buB4buBxKk0Ksaw4buJL+G6p+G6qeG7o8Ot4bufxKnGoS/hu4nhuqnhu6nhu6MvW119XS99IDHhuqcifTFdMn0z4bufIjF9IjPDrHsqacah4bq/I+G7neG7sjExXTw+NMOs4buf4buyPMag4buBaj7huqThu4FzPuG7n2bhuqXhu4E+4bugw4Lhu4jhuqY+4bufZ+G7ieG7gT7hu4o04buHPuG7quG7ocSD4buJPsOM4buHxJHhu4s+w63hu4fhurvhu4s+4buf4budNCU+4buf4buBNcSpPuG6v+G7lz7DreG7gWo+w63hu4Fh4buJJT7GsHXhu5Hhu4nhur8+4buLw6HhuqU+4buf4budxKnhu4nhur8+w6xo4buJ4buBPsaw4bul4bqlPuG6v+G7hzTEqT7hu5/hu4Fv4buJ4bq/PD7hu6nhu4fhuqfhu5/hu4Hhu7I8Mnt7PD7hu4Hhuqnhu4fhur/hu4Hhu5/hu7I8IF1dPD4vLDsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGoeG6pDTGoeG7n+G7h8Sp4buJPCzGoOG7gWo+4bqk4buBcz7hu59m4bql4buBPuG7oMOC4buI4bqmPuG7n2fhu4nhu4E+4buKNOG7hz7hu6rhu6HEg+G7iT7DjOG7h8SR4buLPsOt4buH4bq74buLPuG7n+G7nTQ+4bqlb+G7ieG6vz7hu5814bqlPuG6rTbEqT7hu583xKklPuG7ozXhu58+4buBN+G6peG7gT7huqXhuq/GoT7hur7hu4fhuq/hu7E+xqHhu4HhuqvGoT7DrDXhu4c+4bur4bqpPuG6pcO0PuG6v+G7h+G7keG7hz7huq114buT4buJ4bq/PsOi4buNPuG7nzfhu4c+4bue4buddeG7k+G7ieG6vz7huqQ0xKk+4bqt4bqj4buJ4bq/PsON4buH4buJ4buBPuG7n2UlPuG6pG/hu4nhur8+4buJ4bq/4buB4bq5Psav4buG4bqk4bqo4bueKjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LOG7nuG7ncSp4buJ4bq/PuG7n+G7geG7k+G7hz7hur/hu4c04buJPuG7m+G7oTQlPuG7ouG7lT7hur7hu4c0xKk+4buf4buBb+G7ieG6vz4tPsav4bq34buJPuG7nzjhu4c+4buf4buBdeG7k+G7ieG6vz7hu6vhu6Hhu7HEkeG7iT7hu4F14buR4buJ4bq/PuG6p+G6teG7iSU+4bql4buBZz7huq03xKk+4bqlNeG6pT7huq3DtOG7iT7GsGY+w6zhu4fEkeG7iT7hu5vhu6E04buJPuG7n+G7geG7peG6pT7hu4Hhu4fhurnhu4k+4bufw7Phu58+4bqlb+G7ieG6vz7hu5814bqlPuG7gcSpN+G7nz7huq3hu43hu4nhur8+xrDhurfhu4k+4bufOOG7hyQ+4bqtYeG7ieG6vz7DreG7h+G6u+G7iz7GoeG7gXXDtOG7ieG6vz7hu5/hu4fhurnhu4k+4bqtdeG7k+G7ieG6vz7DouG7jSU+4bqtdeG7k+G7ieG6vz7hu5/hu4Fz4buxJD7huq02xKk+4bufN8SpJT7hu6M14bufPuG7gTfhuqXhu4E+4bql4bqvxqE+4bq+4buH4bqv4buxPsah4buB4bqrxqE+w6w14buHPuG7q+G6qT7huqXDtD7hur/hu4fhu5Hhu4c+4bqtdeG7k+G7ieG6vz7DouG7jSQ+w63hu4fhurvhu4s+4bujxKk14bufPuG7nzjhu4c+4buf4budbOG7ieG6vz7hu6vhuqkkPuG6rTjhu4s+w6I4xKk+4buf4bud4bq34bufPuG7n+G7pSU+NOG7iT7hu5/EqTbhu4k+4bq/4buHNMSpPuG7n+G7gW/hu4nhur8lPuG6v2rGoT7GoeG7geG6seG7iT7GoeG7gXLhuqU+xrByPuG7n8Oz4bufPuG7ieG7geG7oT7huqXhurHhu6E+4bqlczQ+4buJ4bq/deG7k+G7hz7huqfEg+G7iSU+4bqnxKk04buJ4buBPuG7ieG6v+G7geG7h+G6ucahPsawNj7hu5/hu53hurfhu58+4buf4bulPjThu4k+4bufxKk24buJPuG6v+G7hzTEqT7hu5/hu4Fv4buJ4bq/PuG7n+G7ncSR4buJPuG6rWY0PsOiNuG7iT7hu59n4buJ4buBKjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LDvhu4fhu4vhur8+4bqlw6w04buj4buj4buyPOG7h+G6pOG6qeG7ieG7n+G6qeG7nTw+4buj4buf4buxw6zhuqnhu7I84bup4buH4bqn4buf4buBPT4ye3vGoeG7qyQ+4buB4bqp4buH4bq/4buB4bufPT4gXV3GoeG7qyQ8PuG7o+G7neG6peG7sjwvL+G6peG6p+G7iSrDojTEqeG7n+G7gTThu4nhu4Hhu4HEqTQqxrDhu4kv4bqn4bqp4bujw63hu5/EqcahL+G7ieG6qeG7qeG7oy9bXX1dL30gMeG6pyJ9MV0yIjDhu58zIDN7M8OseyppxqHhur8j4bud4buyIDMyPD40w6zhu5/hu7I8xqDhu4FqPuG6pOG7gXM+4bufZuG6peG7gT7hu6DDguG7iOG6pj7hu59n4buJ4buBPuG7ijThu4c+4buq4buhxIPhu4k+w4zhu4fEkeG7iz7DreG7h+G6u+G7iz7hu5/hu500JT7hu5/hu4E1xKk+4bq/4buXPsOt4buBaj7DreG7gWHhu4klPsawdeG7keG7ieG6vz7hu4vDoeG6pT7hu5/hu53EqeG7ieG6vz7DrGjhu4nhu4E+xrDhu6XhuqU+4bq/4buHNMSpPuG7n+G7gW/hu4nhur88PuG7qeG7h+G6p+G7n+G7geG7sjwye3s8PuG7geG6qeG7h+G6v+G7geG7n+G7sjwgXV08Pi8sOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4bqkNMah4buf4buHxKnhu4k8LOG7nsSpNuG7iT7huqU44buJ4buBPsOi4buh4buP4buHPsOsNuG7iz7GsOG7h+G6ueG6pT7GsOG7keG7hz7hu6Lhu5U+4bq+4buHNMSpPuG7n+G7gW/hu4nhur8+LT7Gr+G6t+G7iT7hu5844buHKjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LOG7nuG7oeG7sT7hu4nhu4Hhu4fEkeG7iSU+4buf4budxKnhu4nhur8+4bub4buhNT7hu5/hu53hu4Xhu4nhu4E+4buf4bud4buH4bq74buJPsOt4buBNOG7hz7hu5/hu4Hhu6XhuqU+4buB4buH4bq54buJPsaw4bq14buJPuG6pWvhu4k+4buL4buN4bufPuG7o8OzPsOt4buBaj7DreG7gWHhu4klPsawdeG7keG7ieG6vz7hu4vDoeG6pT7huqXhurHhu4k+4buf4buBNcSpPuG6v+G7lyU+4buJ4buB4bqv4bufPsOsNj7huqXDtD7hu6Phu5U+4buBNz7hu5/hurHhu4nhur8+4bqlczQ+4bqlNeG6pT7huq3DtOG7iT7GsGY+4buf4bud4bul4bqlPuG7n+G7geG7oeG7jeG6pT7hu6Lhu5U+4bq+4buHNMSpPuG7n+G7gW/hu4nhur8+LT7hur7hu4c0xKk+4buf4buBb+G7ieG6vz7huqVr4buJPuG7gTfhu4k+4bql4buBZSU+4buBNz7hu5/hurHhu4nhur8+w6Jl4buJPuG7q+G6qT7hu6vhu6HDs+G7ieG6vz7huqXhuq/GoT7DrDbhu4s+OOG7ieG7gT7hu4F14buV4buJ4bq/PuG6rWXhu4k+4bql4buB4bqv4bufPsOsdeG7meG7ieG6vz7huqdm4bql4buBPsawcio+4buAxKk34bufPuG6reG7jeG7ieG6vz7igJzhu6vhuqk+4bqncSU+w6Jl4buJPuG6pWrhuqXigJ0lPuKAnOG7q+G6qT7hu5/hu501PuG7geG7heG7ieG7gT7hu5/hu6Hhu7Fl4buJPuG6pcOzPuG6rWbhu4nhu4HigJ0lPuKAnOG7q+G6qT7hur/hu4HhuqvGoSU+4bur4bqpPuG7n+G7h+G6ueG7iT7huqXhu4Hhu6Hhu7Fl4buJ4oCdPsaw4bq34buJPuG6peG7geG7oeG7seG6u+G7iT7DreG7gTXhuqXhu4E+4buf4budNeG7hz7hu5vhu6Hhu7E+4bqtZuG7ieG7gT7huqVqPuG6peG7geG7h8Op4buhPuG7gXXhu5Hhu4nhur8+4bq/4buHND7hu59h4buJ4bq/PsawNj7huqfhu4fhur3hu4k+w6Lhu4dl4buJPsah4buBw7rhuqU+4bufN8ahKjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LDvhu4fhu4vhur8+4bqlw6w04buj4buj4buyPOG7h+G6pOG6qeG7ieG7n+G6qeG7nTw+4buj4buf4buxw6zhuqnhu7I84bup4buH4bqn4buf4buBPT4ye3vGoeG7qyQ+4buB4bqp4buH4bq/4buB4bufPT4gXV3GoeG7qyQ8PuG7o+G7neG6peG7sjwvL+G6peG6p+G7iSrDojTEqeG7n+G7gTThu4nhu4Hhu4HEqTQqxrDhu4kv4bqn4bqp4bujw63hu5/EqcahL+G7ieG6qeG7qeG7oy9bXX1dL30gMeG6pyJ9MV0zWzLhu599M319IsOseyppxqHhur8j4bud4buyIjEgPD40w6zhu5/hu7I8xqDhu4FqPuG6pOG7gXM+4bufZuG6peG7gT7hu6DDguG7iOG6pj7hu59n4buJ4buBPuG7ijThu4c+4buq4buhxIPhu4k+w4zhu4fEkeG7iz7DreG7h+G6u+G7iz7hu5/hu500JT7hu5/hu4E1xKk+4bq/4buXPsOt4buBaj7DreG7gWHhu4klPsawdeG7keG7ieG6vz7hu4vDoeG6pT7hu5/hu53EqeG7ieG6vz7DrGjhu4nhu4E+xrDhu6XhuqU+4bq/4buHNMSpPuG7n+G7gW/hu4nhur88PuG7qeG7h+G6p+G7n+G7geG7sjwye3s8PuG7geG6qeG7h+G6v+G7geG7n+G7sjwgXV08Pi8sOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4bqkNMah4buf4buHxKnhu4k8LOG6vuG7hzXhu4s+4bqtw7PhuqU+4bui4buVPuG6vuG7hzTEqT7hu5/hu4Fv4buJ4bq/Pi0+xq/hurfhu4k+4bufOOG7hz7GoeG7gTXhu58+w6Lhu4fhurvhu6E+4bufN+G7hz7DouG7oeG7j+G7hz7DrDbhu4s+xrDhu4fhurnhuqUqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTws4bqsw7Phu4c+xrDhu5Hhu4c+4bqlb+G7ieG6vz7hu5814bqlPuG6rWHhu4nhur8+w63hu4fhurvhu4s+xqHhu4F1w7Thu4nhur8+4buf4buH4bq54buJPuG6rXXhu5Phu4nhur8+w6Lhu40lPuG6rXXhu5Phu4nhur8+4buf4buBc+G7sT7hu4nhu43hu4c+4bqtZjQ+4buB4buH4bq54buJPuG7iTThu7E+w63hu4Fv4buJ4bq/PuG7qzjhu7E+4budND7hu5/hu4Xhu4nhu4E+4buf4budN+G7ieG6vz5x4buJPuG7n8Oh4bqlPuG7nzfhu4c+4bqlNeG6pT7hu5/hu53hu6Hhu4nhur8+4bufxIPhu4s+4bqtYeG7ieG6vz7DreG7h+G6u+G7iz7hu5/hu53EkeG7iT7huq1mND7Dojbhu4k+4bufZ+G7ieG7gSo+4bue4buh4buxPuG7ieG7geG7h8SR4buJJT7huqVr4buJPlsgMT7GoeG7gXXDtOG7ieG6vz7hu5/hu4fhurnhu4k+4buf4buBc+G7sT7hu4nhu43hu4c+4bqtZjQ+4bq/4buHND7huqdy4buJ4bq/PuG6peG7lz7hu4nhu4FtPuG6rTThu4nhur8+4buBxKk34bufPuG6reG7jeG7ieG6vz7hu5834buHPuG6pTXhuqU+4bujb+G7ieG6vyU+4buj4buhw7Phu4clPsOsa+G7ieG6vz7hu4HDsj7hu5/hu4Fz4buxPuG6reG7h+G6ueG7iT7huqXhu4F1ND7huq114buZ4bqlPuG6rWHhu4nhur8+w63hu60lPuG6rWHhu4nhur8+w63hu4fhurvhu4slPuG7n+G7h8Op4buLPuG6s+G7iT7hu4nhur/hu6Hhu7E+4bqlw7Q+4buL4bqv4bufPjThu4k+4bufxKk24buJPuG6v+G7hzTEqT7hu5/hu4Fv4buJ4bq/PuG6rXXhu5Phu4nhur8+4buf4buBc+G7sSo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCzhu57hu53EqeG7ieG6vz7huqVv4buJ4bq/PuG7nzXhuqU+4bqtNsSpPuG7nzfEqSU+4bujNeG7nz7hu4E34bql4buBPuG6peG6r8ahPuG6vuG7h+G6r+G7sT7GoeG7geG6q8ahPsOsNeG7hz7hu6vhuqk+4bqlw7Q+4bq/4buH4buR4buHPuG6rXXhu5Phu4nhur8+w6Lhu40+xrDhurXhu4k+4bqla+G7iT7hu4vhuq/hu58+4bqlxIPhu4k+w6LDoOG7ieG6vz7hur/hu4fFqTQ+4buJYeG7ieG6vz7DrOG7peG6pT7huqVzND7huq3DtOG7iT7GsGY+4bql4buh4buJ4bq/PuG6peG6r8ahPuG6p2bhuqXhu4E+xrByPuG6rTbEqT7hu583xKklPuG7ozXhu58+4buBN+G6peG7gT7DrDXhu4c+4bur4bqpPsawNj7hu4nhu4Hhu6E+4bql4bqx4buhPuG7n+G7geG7peG6pT7hu59lPuG7gWzhuqUlPuG6peG6r8ahPuG6vuG7h+G6r+G7sT7GoeG7geG6q8ahPsOsNeG7hz7hu6vhuqk+4bqlczQ+4buJ4bq/deG7k+G7hz7huqfEg+G7iSo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCw74buH4buL4bq/PuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzhu4fhuqThuqnhu4nhu5/huqnhu508PuG7o+G7n+G7scOs4bqp4buyPOG7qeG7h+G6p+G7n+G7gT0+Mnt7xqHhu6skPuG7geG6qeG7h+G6v+G7geG7nz0+IF1dxqHhu6skPD7hu6Phu53huqXhu7I8Ly/huqXhuqfhu4kqw6I0xKnhu5/hu4E04buJ4buB4buBxKk0Ksaw4buJL+G6p+G6qeG7o8Ot4bufxKnGoS/hu4nhuqnhu6nhu6MvW119XS99IDHhuqcifTFdM3tb4bufMjFbMnvDrHsqacah4bq/I+G7neG7sn19Ijw+NMOs4buf4buyPMag4buBaj7huqThu4FzPuG7n2bhuqXhu4E+4bugw4Lhu4jhuqY+4bufZ+G7ieG7gT7hu4o04buHPuG7quG7ocSD4buJPsOM4buHxJHhu4s+w63hu4fhurvhu4s+4buf4budNCU+4buf4buBNcSpPuG6v+G7lz7DreG7gWo+w63hu4Fh4buJJT7GsHXhu5Hhu4nhur8+4buLw6HhuqU+4buf4budxKnhu4nhur8+w6xo4buJ4buBPsaw4bul4bqlPuG6v+G7hzTEqT7hu5/hu4Fv4buJ4bq/PD7hu6nhu4fhuqfhu5/hu4Hhu7I8Mnt7PD7hu4Hhuqnhu4fhur/hu4Hhu5/hu7I8IF1dPD4vLDsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGoeG6pDTGoeG7n+G7h8Sp4buJPCzhuqzDsuG7ieG6vz7huqXhu4Hhu4M+xqDhu4FqPuG6vuG7hzXhu4s+4bqtw7PhuqU+4bui4buVPuG6vuG7hzTEqT7hu5/hu4Fv4buJ4bq/Pi0+xq/hurfhu4k+4bufOOG7hz7DojXEqT7huqU1xKk+4bufN+G7hz7DouG7oeG7j+G7hz7DrDbhu4s+xrDhu4fhurnhuqUqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTws4bue4budxKnhu4nhur8+4bqlb+G7ieG6vz7hu5814bqlPsOt4buH4bq74buLPuG7o8SpNeG7nz7hu5844buHPuG7n+G7nWzhu4nhur8+4bur4bqpPsaw4bq14buJPuG6pWvhu4k+4buB4buH4bq54buJPuG7n3Xhu5nhu4nhur8+4buL4buN4bufPuG7o8OzPsOsNeG7hz7hu6vhuqklPuG6peG7gXM+4bur4bqpPsaw4buFPsOs4buZ4buHPuG7ieG7geG7oeG6t+G7iSU+w63hu4Fv4buJ4bq/PuG6peG7geG6r8ahPuG7gTbhu4nhu4E+4bqlNeG6pT7hu5vhu6Hhu7E+4bqtZuG7ieG7gT7huqVzND7GoeG7gTXGoT7DrOG7oeG6t+G7nz7GsMOpPuG7nzjhu4c+4buf4budbOG7ieG6vz7GoeG7gXXDtOG7ieG6vz7hu5/hu4fhurnhu4klPuG7n+G6t8ahPuG7n+G7neG7oeG7ieG6vz7GsDbEqT7huqU14bqlPsah4buBdcO04buJ4bq/PuG7n+G7h+G6ueG7iT7hu6vhuqk+4bufOOG7hz7DouG6qeG7iT7huqVqPuG7n+G7nWzhu4nhur8+4bufOOG7hz7DrOG7keG7iT7hu4HEqTfhu58+4bqt4buN4buJ4bq/PuG7n+G7ncSR4buJPuG6pTXhuqU+4bql4buh4buJ4bq/PuG6rXXhu5Phu4nhur8lPuG7m+G7oTnhu4nhur8+4bqtdeG7k+G7ieG6vz7hu4nhur/DoeG7iSo+4buK4buN4bufPuG7o8OzPsOsNeG7hz7hu6vhuqklPuG6peG7gXM+4bur4bqpPsOiw7M+4buf4bud4buDPuG7ieG6v3Xhu5Phu4c+4buf4buB4bqpxKk+4bqnbuG7hz7huqfhu4fhur3hu4k+w6Lhu4dl4buJPuG6pXM0PsOs4bul4bqlPsOsdeG7meG7ieG6vz7huqXhu4HDuuG6pT7hu4lh4buJ4bq/JT7hu5/hu4Fv4buJ4bq/PuG7n+G7h+G7iT7huqXhu4HEqT7hu4nhu4E04buhPuG7n+G7heG7iz7huqU14bql4buBPuG7n+G7ncOz4buJPuG7n+G7nTXhu4nhu4E+4buj4bulPsOt4buH4bq74buLPuG7o8SpNeG7nz7huqVzND7DrOG7peG6pT7DrHXhu5nhu4nhur8+4bql4buBw7rhuqU+4buJYeG7ieG6vyU+4bq/xIPhu7E+w63hu4FqPsOt4buBYeG7iT7huqXhu4HEqT7huqVv4buJ4bq/PuG7nzXhuqU+w63hu4fhurvhu4s+4buf4budNCU+w63hu4fhurvhu4s+4bujxKk14bufPuG7nzjhu4c+4buf4budbOG7ieG6vyo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCw74buH4buL4bq/PuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzhu4fhuqThuqnhu4nhu5/huqnhu508PuG7o+G7n+G7scOs4bqp4buyPOG7qeG7h+G6p+G7n+G7gT0+Mnt7xqHhu6skPuG7geG6qeG7h+G6v+G7geG7nz0+IF1dxqHhu6skPD7hu6Phu53huqXhu7I8Ly/huqXhuqfhu4kqw6I0xKnhu5/hu4E04buJ4buB4buBxKk0Ksaw4buJL+G6p+G6qeG7o8Ot4bufxKnGoS/hu4nhuqnhu6nhu6MvW119XS99IDHhuqcifTFdMyBd4buffXt9IjDDrHsqacah4bq/I+G7neG7sjEgMjw+NMOs4buf4buyPMag4buBaj7huqThu4FzPuG7n2bhuqXhu4E+4bugw4Lhu4jhuqY+4bufZ+G7ieG7gT7hu4o04buHPuG7quG7ocSD4buJPsOM4buHxJHhu4s+w63hu4fhurvhu4s+4buf4budNCU+4buf4buBNcSpPuG6v+G7lz7DreG7gWo+w63hu4Fh4buJJT7GsHXhu5Hhu4nhur8+4buLw6HhuqU+4buf4budxKnhu4nhur8+w6xo4buJ4buBPsaw4bul4bqlPuG6v+G7hzTEqT7hu5/hu4Fv4buJ4bq/PD7hu6nhu4fhuqfhu5/hu4Hhu7I8Mnt7PD7hu4Hhuqnhu4fhur/hu4Hhu5/hu7I8IF1dPD4vLDsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGoeG6pDTGoeG7n+G7h8Sp4buJPCzhuqw34buHPuG6p+G7h+G6ueG7iT7hu6Lhu5U+w41lPuG7gcSpN+G6peG7gT7GsDY+4bqs4bqx4buhPuG7n3U+xqHhu4E14bufPsOi4buH4bq74buhPuG7nzfhu4c+w6Lhu6Hhu4/hu4c+w6w24buLPsaw4buH4bq54bqlKjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LOG6pG/hu4nhur8+4bufNeG6pT7hu5/hu53hurfhu58+4buf4bulJT404buJPuG7n8SpNuG7iT7hur/hu4c0xKk+4buf4buBb+G7ieG6vyU+w63hu4fhu4nhu4E+xqHhu4Hhu4M+w6LDsz7hu5/hu53hu4M+4bqt4bq7PsOt4buBw6HhuqU+xqHhu4Fy4bqlPuG7q+G7pz7DrOG7rT7huq3hu4fhurvhu4s+4bqt4bqp4buJJT7huq3hu4fhurvhu4s+4buf4buHw6nhu4s+4bqz4buJPuG7ieG6v+G7oeG7sT7huqXDtD7hu6s44buxPuG7nTQ+4bufNOG7hz7hu4k34buJPuG6v+G7hzTEqT7hu5/hu4Fv4buJ4bq/PuG7nzfhu4c+4bqlNeG6pT7hu5/hu6Hhu7Fl4buJPuG6rXXhu5Phu4nhur8+4buf4budxJHhu4k+4bqtZjQ+w6I24buJPuG7n2fhu4nhu4E+4bqtNOG7ieG6vz7huqVr4buJPuG7gTfhu4k+4bql4buBZSU+4bql4buBdTQ+4bqtNcahPsO64buJ4bq/PuG6rXXhu5nhuqU+4buxxJHhu6E+4bql4bqx4buhKj7hu57hu4Xhu4nhu4E+4buf4budN+G7ieG6vz7DrOG6r+G7iT7huqXhu4Hhu4dl4buLPsOsa+G7ieG6vz7DrMOpPuG6rXXhu5Phu4nhur8lPsawZzQ+4buBw6glPuG7gTbhu4nhu4E+w6w04buJ4bq/PjThu4k+4bufxKk24buJPuG6v+G7hzTEqT7hu5/hu4Fv4buJ4bq/Psaw4bq14buJPuG6p+G7h+G6veG7iT7hu500PuG7lT7huqU14bqlPuG6rWY0Psah4buBdcO04buJ4bq/PuG7n+G7ncSp4buJ4bq/PuG7n2fhu4nhu4EqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTwsO+G7h+G7i+G6vz7huqXDrDThu6Phu6Phu7I84buH4bqk4bqp4buJ4buf4bqp4budPD7hu6Phu5/hu7HDrOG6qeG7sjzhu6nhu4fhuqfhu5/hu4E9PjJ7e8ah4burJD7hu4Hhuqnhu4fhur/hu4Hhu589PiAgIMah4burJDw+4buj4bud4bql4buyPC8v4bql4bqn4buJKsOiNMSp4buf4buBNOG7ieG7geG7gcSpNCrGsOG7iS/huqfhuqnhu6PDreG7n8SpxqEv4buJ4bqp4bup4bujL1tdfV0vfSAx4bqnIn0xInt9feG7nyIgMjB9w6x7KmnGoeG6vyPhu53hu7JbMTM8PjTDrOG7n+G7sjzGoOG7gWo+4bqk4buBcz7hu59m4bql4buBPuG7oMOC4buI4bqmPuG7n2fhu4nhu4E+4buKNOG7hz7hu6rhu6HEg+G7iT7DjOG7h8SR4buLPsOt4buH4bq74buLPuG7n+G7nTQlPuG7n+G7gTXEqT7hur/hu5c+w63hu4FqPsOt4buBYeG7iSU+xrB14buR4buJ4bq/PuG7i8Oh4bqlPuG7n+G7ncSp4buJ4bq/PsOsaOG7ieG7gT7GsOG7peG6pT7hur/hu4c0xKk+4buf4buBb+G7ieG6vzw+4bup4buH4bqn4buf4buB4buyPDJ7ezw+4buB4bqp4buH4bq/4buB4buf4buyPCAgIDw+Lyw7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHhuqQ0xqHhu5/hu4fEqeG7iTwsxqDhu4FqPuG6pOG7gXM+4bufZuG6peG7gT7hu6DDguG7iOG6pj7hu59n4buJ4buBPuG7ijThu4c+4buq4buhxIPhu4k+w4zhu4fEkeG7iz7GoeG7gTXhu58+w6Lhu4fhurvhu6E+w61l4bufPsOs4buh4bq34buJPsOi4buh4buP4buHPsOsNuG7iz7GsOG7h+G6ueG6pSo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCzGoOG7gTXhu58+w6Lhu4fhurvhu6E+w61l4bufPsOs4buh4bq34buJPsOi4buh4buP4buHPsOsNuG7iz7GsOG7h+G6ueG6pSU+xqDhu4FqPuG6pOG7gXM+4bufZuG6peG7gT7hu6DDguG7iOG6pj7hu59n4buJ4buBPuG7ijThu4c+4buq4buhxIPhu4k+w4zhu4fEkeG7iz7huq014buJ4buBPuG6v+G7hzU+4bqlNMSpPuG7ouG7lT7hur7hu4c0xKk+4buf4buBb+G7ieG6vz4tPsav4bq34buJPuG7nzjhu4c+4bqtOT7hu5/hu4PhuqXhu4E+4bql4bul4bqlPuG7n+G7neG7h+G6u+G7iT7DreG7gTThu4c+4buf4buB4bul4bqlPuG7geG7h+G6ueG7iT7hu5/EqTbhu4k+4bqn4buH4bq54buJPuG6pTXhuqU+4buL4bqh4bufPuG6pW/hu4nhur8+4bufNeG6pT7hu5vhu6E44buJPsOs4butPuG7iOG7gTY+4buJdeG7keG6pT7GsMOpPsOsaOG7ieG7gT7GsOG7peG6pT7hur/hu4c0xKk+4buf4buBb+G7ieG6vz7GsOG6t+G7iT7hu5844buHKj7huqzDs+G7hz7GsOG7keG7hz7huqU14bqlPsOt4buHZeG7iT7hu4nhur/hu4FmPuG6pXM0PuG7ouG7lT7hur7hu4c0xKk+4buf4buBb+G7ieG6vz4tPsav4bq34buJPuG7nzjhu4clPsag4buBaj7huqThu4FzPuG7n2bhuqXhu4E+4bugw4Lhu4jhuqY+4bufZ+G7ieG7gT7hu4nhu4Hhuq/hu4k+4buLN+G7ieG7gT0+xq/DqT7hu5vhu6Hhu7E+4buBxKk34bql4buBPuG6reG6seG7oT7hu591PuG7gTc+4buf4bqx4buJ4bq/PuG6pTXhuqU+w6Jl4buJPuG7q+G6qSU+4bqtw7Lhu4nhur8+4bql4buB4buDPuG6v+G7hzTEqT7hu6Lhu5U+4bq+4buHNMSpPuG7n+G7gW/hu4nhur8+LT7Gr+G6t+G7iT7hu5844buHPuG6peG7gXM+4buf4bud4buFPsah4buBw7Phu4c+4buB4buZxqE+xrDhu5Hhu4c+4bqlNeG6pT7hu6Phu5U9PsONZT7hu4HEqTfhuqXhu4E+xrA2PuG6rOG6seG7oT7hu591JT7hu6rEg+G7sT7huqfhu6Xhu4nhur8lPuG7njbhu4c+4buJ4bq/4buh4buxxJHhu4k+xrA2PuG7im/hu4c+4buf4buddeG7k+G7ieG6vz7huqVx4buJ4bq/PuG6pTXhuqU+4bqtZjQ+xqHhu4F1w7Thu4nhur8+4budNj7hu6PEqTXhu58+w6w34buHPuG7geG7h+G6ueG7iT7hu5/hu5034buJ4bq/PuG7m+G7oeG7sT7hu4HEqTfhuqXhu4E+4bqlNeG6pT7DomXhu4k+4bur4bqpPsah4buBcT7hu4Hhu5nGoT7GsOG7keG7hz7hu5vhu6Hhu7E+4buLbz7huq1vPuG7n+G7gWY+4bqlczQ+4bufw7nhu4nhur8+4bqtZjQ+xqHhu4F1w7Thu4nhur8lPsOiOMSpPuG6rTjhu4s+xrDhu5Hhu4c+4bqlNeG6pT7DrMSpN+G7hz7hu4Hhu4Xhu4nhu4E+xrDhurfhu4k+4bufOOG7hyo+4bqsw7Lhu4nhur8+4buf4buB4buT4buHJT7hu502PuG7o8SpNeG7nz7DrDfhu4c+4buB4bq5PuG7n+G7gcOz4buJ4bq/PuG7ieG7gTY+4bql4buB4buTPuG7q+G6qT7DouG7oeG7reG7nz7huqV0PuG7n+G7ncSR4buJPuG6rWY0PsOiNuG7iT7hu59n4buJ4buBPuG6reG6uz7huqVqPsOi4buH4bq54buJPsah4buBNcahPuG6pTjhu4c+4bufN8SpJT7huqXhu4Fn4buJ4buBPuG7n+G7nTThu4nhur8qOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTwsO+G7h+G7i+G6vz7huqXDrDThu6Phu6Phu7I84buH4bqk4bqp4buJ4buf4bqp4budPD7hu6Phu5/hu7HDrOG6qeG7sjzhu6nhu4fhuqfhu5/hu4E9PjJ7e8ah4burJD7hu4Hhuqnhu4fhur/hu4Hhu589PiBdXcah4burJDw+4buj4bud4bql4buyPC8v4bql4bqn4buJKsOiNMSp4buf4buBNOG7ieG7geG7gcSpNCrGsOG7iS/huqfhuqnhu6PDreG7n8SpxqEv4buJ4bqp4bup4bujL1tdfV0vfSAx4bqnIn0xIntdMeG7n1syMDIiw6x7KmnGoeG6vyPhu53hu7IwXX08PjTDrOG7n+G7sjzGoOG7gWo+4bqk4buBcz7hu59m4bql4buBPuG7oMOC4buI4bqmPuG7n2fhu4nhu4E+4buKNOG7hz7hu6rhu6HEg+G7iT7DjOG7h8SR4buLPsOt4buH4bq74buLPuG7n+G7nTQlPuG7n+G7gTXEqT7hur/hu5c+w63hu4FqPsOt4buBYeG7iSU+xrB14buR4buJ4bq/PuG7i8Oh4bqlPuG7n+G7ncSp4buJ4bq/PsOsaOG7ieG7gT7GsOG7peG6pT7hur/hu4c0xKk+4buf4buBb+G7ieG6vzw+4bup4buH4bqn4buf4buB4buyPDJ7ezw+4buB4bqp4buH4bq/4buB4buf4buyPCBdXTw+Lyw7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHhuqQ0xqHhu5/hu4fEqeG7iTwsxqDhu4FqPuG6pOG7gXM+4bufZuG6peG7gT7hu6DDguG7iOG6pj7hu59n4buJ4buBPuG7ijThu4c+4buq4buhxIPhu4k+w4zhu4fEkeG7iz7DreG7h+G6u+G7iz7hu5/hu500PuG6pW/hu4nhur8+4bufNeG6pT7huq02xKk+4bufN8SpJT7hu6M14bufPuG7gTfhuqXhu4E+4bql4bqvxqE+4bq+4buH4bqv4buxPsah4buB4bqrxqE+w6w14buHPuG7q+G6qT7huqXDtD7hur/hu4fhu5Hhu4c+4bqtdeG7k+G7ieG6vz7DouG7jT7hu5834buHPuG7nuG7nXXhu5Phu4nhur8+4bue4bud4buh4buJ4bq/PuG6peG6r8ahPuG7ieG6v+G7gcOpPuG6vuG7hzTEqT7hu5/hu4Fv4buJ4bq/Psaw4bq34buJPuG7nzjhu4cqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTws4bqsw7Phu4c+xrDhu5Hhu4c+4bqt4bqx4buhPuG7n3U+4burxIPhu7E+4bqn4bul4buJ4bq/PsOiZeG7iT7hu6vhuqk+w63hu4E14bql4buBPuG7inXhu5Phu4nhur8+w4w14bufPuG7ieG7gcOg4buLPsah4buBcuG6pT7GsHI+4buJ4buB4buhPuG6peG6seG7oT7huq3hu4c+w6w34buHJT7GoeG7gTXhu58+4buf4bud4buH4bq74buJPsOt4buH4buJ4buBPuG7n2U+LT7hu6s5PuG7geG7jeG7hz7hu4Hhu6Hhu7Hhurnhu4k+4buKdeG7k+G7ieG6vz7DjDXhu58lPuG6pTXhuqU+4buJ4bq/NuG7ieG7gT7huqVqPsOs4buHxJHhu4k+4bub4buhNOG7iT7huqVzND7hu59n4buJ4buBPuG7ieG6v+G7geG7h8SR4buJPuG6pcO64buhPuG6pTXhuqU+4buB4buF4buJ4buBPuG7n+G7gcO64bqlPsOtxJHhu6E+4bq/bOG7hz7huq3hurHhu6E+4bufdT7GoeG7gXE+4buB4buZxqEqPuG6rMOz4buHPsaw4buR4buHPsaw4buH4bq54bqlPuG6reG6seG7oT7hu591PuG7q8SD4buxPuG6p+G7peG7ieG6vz7Dojnhu4c+4buBNz7hu5844buHJT7hu5834buLPuG6v+G7h8WpPsah4buBdcO04buJ4bq/PuG7n+G7h+G6ueG7iT7huqXDtD7hur/hu4fhu5Hhu4c+4bqtdeG7k+G7ieG6vz7DouG7jT7hu5834buHPuG7geG7oeG7seG6ueG7iT7DgjU+4bue4buBdeG7keG6pT7huqVr4buJPsawdeG7keG7ieG6vz7hu4vDoeG6pT7GsOG7keG7hz7hu5vhu6Hhu7E+4buBxKk34bql4buBPuG7q8SD4buxPuG6p+G7peG7ieG6vz7huq1vPuG7n+G7gWY+4bqsw7Lhu4nhur8+4buexIPhu4slPuG7ouG7lT7hur7hu4c0xKk+4buf4buBb+G7ieG6vz4tPsav4bq34buJPuG7nzjhu4c+xqHhu4HDs+G7hz7hu4Hhu5nGoT7GsOG7keG7hz7hu4Hhu6Hhu7Hhurnhu4k+w4I1PuG7nuG7gXXhu5HhuqUlPuG7ouG7lT7hu5424buHPuG7ieG6v+G7oeG7scSR4buJPsawNj7hu4pv4buHPuG7n+G7nXXhu5Phu4nhur8+4bql4bq3xqE+4buJ4buB4bq34bufPuG6p+G7pT414buJPuG6reG6seG7oT7hu591PuG7q8SD4buxPuG6p+G7peG7ieG6vz7Dojnhu4c+4buBNz7hu5844buHJT7hu5834buLPuG6v+G7h8WpPsah4buBdcO04buJ4bq/PuG7n+G7h+G6ueG7iT7hu5/hu53EqeG7ieG6vz7hu5vhu6E1PuG7n+G7neG7heG7ieG7gT7DrOG6t8ahJT7hu5/hu4HhurPhu4s+4bqtZuG7ieG7gT7huq3hu4fDqeG7oT7huqXhu4Fn4buJ4buBPuG7m+G7oeG7sT7hu4HEqTfhuqXhu4E+4buj4bunPuG6p3Lhu4nhur8+4bqt4bqv4bufPuG7geG7oeG7seG6ueG7iT7DgjU+4bue4buBdeG7keG6pT7hu5/hu4Hhu5Phu4c+w63hu68+W3tbfS1be117PuG7n+G7geG6qcSpPuG7m+G7oeG7sT7huq1m4buJ4buBKjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LOG7nuG7ncSp4buJ4bq/PuG6pW/hu4nhur8+4bufNeG6pT7huq02xKk+4bufN8SpPuG7n+G7geG7oeG7scOp4buJPsaw4buHxJHhu4klPuG7ieG6v3Xhu5Phu4c+w6w14buHPsah4buBdcO04buJ4bq/PuG7n+G7h+G6ueG7iT7hu5/hu4Fz4buxPuG7ieG7jeG7hz7huq1mNCU+4bui4buVPuG6vuG7hzTEqT7hu5/hu4Fv4buJ4bq/Pi0+xq/hurfhu4k+4bufOOG7hz7hu4nhur/hu4Hhu4fEkeG7iT7huqXDuuG7oT7huq3DqT7hu6vhu6Hhuq/hu58+4buBw7U+4buf4bud4buZPsOt4buH4buJ4buBPsah4buB4buDPuG6peG7gcSpPuG7ieG6v3Xhu5Phu4c+4bqnxIPhu4k+4buf4buB4buh4buN4bqlPuG6rcOz4buHPuG7n3Xhu5nhu4nhur8+4buJ4bq/4buBw6jEqSU+xrBx4buJ4bq/PuG7o8SD4buhJT7GsHHhu4nhur8+4burND7huqVqPuG7ieG7geG7oT7huqXhurHhu6E+4buBbOG6pSU+4buf4buB4buHJT7huqXhuq/GoT7huqXhu4HDuuG7ieG6vz7huqXhu4FnPuG6peG7geG7oeG7scSR4buJPuG7i2/hu4klPuG7ieG6v3Xhu5Phu4c+w6w14buHPsah4buBdcO04buJ4bq/PuG7n+G7h+G6ueG7iT7hu5/hu4Fz4buxPuG7ieG7jeG7hz7huq1mND7hu5/hu53EkeG7iT7huq1mND7Dojbhu4k+4bufZ+G7ieG7gSo+4bqsw7Lhu4nhur8+4bql4buB4buDPuG6rcOpPuG7ieG6v+G7gWY+4bui4buVPuG6vuG7hzTEqT7hu5/hu4Fv4buJ4bq/Pi0+xq/hurfhu4k+4bufOOG7hz7huqVqPsawYeG7iT7Dojjhu4k+4bqtw6k+4bur4buh4bqv4bufPsOC4buNPuG6vuG7hzTEqT7hu5/hu4Fv4buJ4bq/Pi0+xq/hurfhu4k+4bufOOG7hz7DouG7jz7hu6Phu6Hhu4nhur8+4bub4buh4buxPuG6rWbhu4nhu4E+xrDDqT7huqXhu4FnPuG7n+G7h8SR4buhPuG7n+G7gTbhu4nhu4E+w6zhurfGoT7hu6PDsz7DrHXhu5nhu4nhur8+4bqlw7Q+4buj4buVPuG6rTbEqT7hu583xKk+w6w14buHPuG7q+G6qSU+4buf4bud4buh4buJ4bq/PuG7n8SD4buLPuG7ozXhu58+4buBN+G6peG7gT7DrDXhu4c+4bur4bqpPsah4buBcT7hu4Hhu5nGoT7GsOG7keG7hz7huq1mND7hur/hu4fhu5Hhu4c+4buBNuG7ieG7gT7huqXhu4Hhu4Phu4nhu4ElPuG7m+G7oeG7sT7hu4tvPuG6p8SD4buJPuG7o8OzJT7GoeG7gXXDtOG7ieG6vz7hu5/hu4fhurnhu4k+xrA2Psah4buBNeG7nz7hu5/hu53hu4fhurvhu4k+w63hu4fhu4nhu4E+4bufZT4tPuG7qzk+4buB4buN4buHPuG6pXM0PuG7n2fhu4nhu4EqPuG7ouG7lT7hur7hu4c0xKk+4buf4buBb+G7ieG6vz4tPsav4bq34buJPuG7nzjhu4c+w6zhurfGoT7hu4HDsj7hu6PDtD7DojXEqT7huqU1xKk+4bqlNeG6pT7huqXhuq/GoSU+4buJ4bq/NuG7ieG7gT7DrOG7h8SR4buJPuG7m+G7oTThu4k+4bqt4bq7PuG6pWo+w6Lhu4fhurnhu4k+xqHhu4E1xqE+w63hu4HDoeG6pT7GoeG7gXLhuqU+4bur4bunPsOs4butPuG6reG7h+G6u+G7iz7huq3huqnhu4klPuG6reG7h+G6u+G7iz7hu5/hu4fDqeG7iz7hurPhu4k+4buJ4bq/4buh4buxPuG6pcO0PuG7qzjhu7E+4budND7hu5804buHPuG7iTfhu4k+4bq/4buHNMSpPuG7n+G7gW/hu4nhur8+4bqlNMSpPuG7nzfhu4c+4bqlNeG6pT7hu5/hu6Hhu7Fl4buJPuG6rXXhu5Phu4nhur8+4buf4budxJHhu4k+4bqtZjQ+w6I24buJPuG7n2fhu4nhu4EqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMaheeG7oeG7n+G7gcSp4budPCzDjMSRPuG7gOG7meG7hzsvxqEs

Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]