(Baothanhhoa.vn) - Chiều 23-1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, tặng quà và chúc tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq74burZ+G7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqqIuG7scSQ4buzcOG7g+G6vXvhu6tB4buF4buc4but4buFxJDhu6vhur7hu4Ui4bur4bq+4bqk4bu34bup4buFxJBD4buC4buj4buFInfhu7fhu6vhu4XhurzDjWThu4UiQ+G6vuG6rOG7t+G7qeG7heG7oeG7uW3hu7fhu4Xhu6Dhu5x94buq4buFxJB34bu34bur4buFxJDhu6vDsuG7tWThu4XEkMO14bu34bup4buFQkVt4buFR23hu4Xhu6Phu6vDieG7o+G7hSLDusSQ4buF4buc4bqw4buFIuG6vuG7heG7s+G7peG7t+G7q+G7hX1F4buT4bu34buFw73hu6tF4buFw63hursv4burZ+G6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buqcGvhu5/hu4Phur3hu6Lhu6vhu7HDuUXhu4VoaS1nZOG7heG7oeG7uW3hu7fhu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7hcSQbOG7o+G7heG7o+G6vGvhu4XEkHfhu7fhu6vhu4Xhu5/hu7nhu4Xhu6Hhuq7hu7fhu6nhu4Xhu6Phu6vhu63hu4Xhu6DhurLhu4UiQ8OA4bu34bup4buF4buq4bq+4bu34bupZOG7hXvhu6tB4buF4buc4but4buFxJDhu6vhur7hu4Ui4bur4bq+4bqk4bu34bup4buFxJBD4buC4buj4buFInfhu7fhu6vhu4XhurzDjWThu4UiQ+G6vuG6rOG7t+G7qeG7heG7oOG7uW3hu7fhu4Xhu6Dhu5x94buq4buFxJB34bu34bur4buF4buhw7Phu4Xhu6HDuuG7t+G7hcSQ4burw7Lhu7Vk4buFxJDDteG7t+G7qeG7hUJFbeG7hUdt4buF4buj4burw4nhu6Phu4XEkMO6xJDhu4Xhu5zhurDhu4Ui4bq+4buF4buz4bul4bu34bur4buFfUXhu5Phu7fhu4XDveG7q0Xhu4XDrcSR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Xhuqrhu6Jw4bu3xJBwQ+G7g+G6veG6u+G7seG7teG7qeG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bufxJDhu6tF4bu14bud4buF4bux4buicOG7t8SQcEPhu4Phu4VExJDDjeG7s3DDouG7g0jhu7Hhu5/EkOG7q2Lhu4Xhu4tmZuG6qklj4buF4burcOG7seG7qeG7q8SQYuG7hcOtaWnhuqpJY+G7g+G7hURD4bujw6Lhu4MvL+G7o+G7n+G7t8SR4buda+G7ucSQ4bura+G7t+G7q+G7q+G7uWvEkUfhu7cv4bufcETDvcSQ4bu54bqqL+G7t3BIRC9namZpL2fDrGnhu5/DrWdnaWnDrOG7icSQ4buLZsSpxKnEqeG7s2bEkXnhuqrhu6nhuqtDw6LDrWdq4buD4buFa+G7s8SQw6Lhu4N74burQeG7heG7nOG7reG7hcSQ4bur4bq+4buFIuG7q+G6vuG6pOG7t+G7qeG7hcSQQ+G7guG7o+G7hSJ34bu34bur4buF4bq8w41k4buFIkPhur7huqzhu7fhu6nhu4Xhu6Hhu7lt4bu34buF4bug4bucfeG7quG7hcSQd+G7t+G7q+G7hcSQ4burw7Lhu7Vk4buFxJDDteG7t+G7qeG7hUJFbeG7hUdt4buF4buj4burw4nhu6Phu4Uiw7rEkOG7heG7nOG6sOG7hSLhur7hu4Xhu7Phu6Xhu7fhu6vhu4V9ReG7k+G7t+G7hcO94burReG7hcOt4buD4buFL+G6veG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7omvhuqrEkOG7seG7ueG7t+G7g+G6veG7oOG6ruG7t+G7qeG7heG7o+G7q+G7reG7hXvhu6tB4buF4buc4but4buFxJDhu6vhur7hu4Ui4bur4bq+4bqk4bu34bup4buFxJBD4buC4buj4buFInfhu7fhu6vhu4XhurzDjWThu4UiQ+G6vuG6rOG7t+G7qeG7heG7oeG7uW3hu7fhu4Xhu6Dhu5x94buq4buFxJB34bu34bur4buFxJDDteG7t+G7qeG7hUJFbWThu4Xhu6Phu6vDieG7o+G7heG7teG7huG7t+G7qeG7heG7t8Oy4bu14buF4bu1w4Lhu7Hhu4Xhu6Ns4buj4buFxJDhur7DguG7t+G7qeG7heG7s3jhu7fhu6tk4buFRErhu4VCRWvhu7dk4buF4buj4bur4buxw7rhu7fhu4VESuG7heG7nOG6sOG7hSLhur7hu4Xhu7Phu6Xhu7fhu6vhu4V9ReG7k+G7t+G7hcO94burReG7hcOtxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG7ouG6uOG7t+G7qeG7heG7oeG7seG7heG7o0Hhu4Xhu6Ns4buj4buF4buh4bqu4bu34bup4buF4buj4bur4butYuG7heG7oG7hu7Hhu4XEkGzhu4XDocOK4buF4bqhReG7k+G7t+G7heG7quG6uOG7t+G7qWThu4Uzw43hu4VH4buxdeG7t+G7heG7nGvhu7fhu4Ui4bur4bq+4bqk4bu34bup4buFR+G6uuG7hSJ34bu34bur4buF4bq8w41k4buF4bui4burd+G7heG7q0XDjeG7hSJD4bq+4bqs4bu34bup4buF4buc4bqw4buF4bui4burd+G7heG7q0XDjeG7hX1F4buT4bu34buFROG7guG7hcSQd+G7t+G7q2Phu4V74burbuG7teG7heG7nGzhu4Xhu7hr4buxZOG7hSJ34bu34bur4buF4bq8w43hu4VH4buxdeG7t2Thu4V74burQeG7heG7ouG7q+G6vOG7hcSQduG7o+G7q+G7heG7quG7oOG7tuG7nuG7hcSQd+G7t+G7q2Phu4Xhu6Fu4bux4buF4buf4bux4bul4bu34buF4buzw7Phu7fhu6vhu4Xhu6Fu4bu54buF4bu14bqwxJDhu4VExILhu4VE4bqsZOG7heG7nWvhu7dk4buF4bu34bupbeG7t+G7q2Thu4Xhu6Hhu7lt4bu34buFxJDhu6vhu6fhu4Xhu6Phu5nhuqrhu4XEkHfhu7fhu6vEkeG7hSLhu7HDuuG6quG7heG7oeG7uW3hu7fhu4Xhu6NB4buFIuG7q+G7scO6ReG7hcSQ4bq+w4Lhu7fhu6nhu4UiQ+G7leG7t+G7hcOh4bqi4buF4buew4rhu7fhu6lk4buF4buc4but4buFxJDhu6vhur7hu4Xhu6Bv4bu34bup4buF4bq8w41k4buF4bui4bur4but4bu34bur4buF4bq8w43hu4V9ReG7k+G7t+G7hcO94burReG7hUdt4buF4bujbOG7o+G7hcSQ4bq+w4Lhu7fhu6nhu4Xhu7N44bu34burZOG7hUR44buFQkVr4bu3ZOG7heG7o+G7q+G7scO64bu34buFRHjhu4Xhu5zhurDhu4Ui4bq+4buF4buz4bul4bu34bur4buFfUXhu5Phu7fhu4XDveG7q0Xhu4XDrcSR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buicOG7t8SQcEPhu4Phur3hurvhu7Hhu7Xhu6nhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G7seG7onDhu7fEkHBD4buD4buFRMSQw43hu7Nww6Lhu4NI4bux4bufxJDhu6ti4buF4buLZmbhuqpJY+G7heG7q3Dhu7Hhu6nhu6vEkGLhu4Vp4buLw63huqpJY+G7heG7n+G7sUThuqrhu7Nrw41i4buF4bud4buz4bu54bujw71j4buF4bu1a0Phu6nhu7Hhu7ct4buzcMawxJBi4buFa0XEkOG7uWPhu4Xhu7VrQ+G7qeG7seG7ty1D4bux4bup4burxJBi4buFa0XEkOG7uWPhu4Phu4VEQ+G7o8Oi4buDLy/hu6Phu5/hu7fEkeG7nWvhu7nEkOG7q2vhu7fhu6vhu6vhu7lrxJFH4bu3L+G7n3BEw73EkOG7ueG6qi/hu7dwSEQvZ2pmaS9nw6xp4bufw61nZ2nDrGfEqcSQw6xow6xnw63hu7NmxJF54bqq4bup4bqrQ8OiaWrhu4Phu4Vr4buzxJDDouG7g3vhu6tB4buF4buc4but4buFxJDhu6vhur7hu4Ui4bur4bq+4bqk4bu34bup4buFxJBD4buC4buj4buFInfhu7fhu6vhu4XhurzDjWThu4UiQ+G6vuG6rOG7t+G7qeG7heG7oeG7uW3hu7fhu4Xhu6Dhu5x94buq4buFxJB34bu34bur4buFxJDhu6vDsuG7tWThu4XEkMO14bu34bup4buFQkVt4buFR23hu4Xhu6Phu6vDieG7o+G7hSLDusSQ4buF4buc4bqw4buFIuG6vuG7heG7s+G7peG7t+G7q+G7hX1F4buT4bu34buFw73hu6tF4buFw63hu4Phu4Uv4bq94bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buia+G6qsSQ4bux4bu54bu34buD4bq94bug4bqu4bu34bup4buF4buj4bur4but4buFe+G7q0Hhu4Xhu5zhu63hu4XEkOG7q+G6vuG7hSLhu6vhur7huqThu7fhu6nhu4XEkEPhu4Lhu6Phu4Uid+G7t+G7q+G7heG6vMONZOG7hSJD4bq+4bqs4bu34bup4buF4buh4bu5beG7t+G7heG7oOG7nH3hu6rhu4XEkHfhu7fhu6vhu4VHbeG7heG7o2zhu6Phu4XEkOG7q23hu7fhu6vhu4VH4buxdeG7t+G7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7heG7oeG7uW3hu7fhu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7hcSQbOG7o+G7hcSQbuG7seG7heG7nUXhurbhu7Hhu4Xhu6nDteG6quG7heG7qeG6qOG7heG7o+G7q8OJ4buj4buF4bu14buG4bu34bup4buF4bu3w7Lhu7Xhu4Xhu7XDguG7seG7heG7o2zhu6Phu4XEkOG6vsOC4bu34bup4buF4buzeOG7t+G7q2Thu4VESuG7hUJFa+G7t2Thu4Xhu6Phu6vhu7HDuuG7t+G7hURK4buF4buc4bqw4buFIuG6vuG7heG7s+G7peG7t+G7q+G7hX1F4buT4bu34buFw73hu6tF4buFw63EkeG7heG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94bui4burw4nhu6Phu4XEkMO6xJDhu4Xhu6Ns4buj4buF4buh4bqu4bu34bup4buF4buj4bur4but4buF4buzw7Phu7fhu6vhu4Xhu6Fu4bu5ZOG7hUR44buFQkVr4bu3ZOG7heG7o+G7q+G7scO64bu34buFRHjhu4Xhu5zhurDhu4Ui4bq+4buF4buz4bul4bu34bur4buFfUXhu5Phu7fhu4XDveG7q0Xhu4XDrWThu4Xhu6Hhuq7hu7fhu6nhu4Xhu6Phu6vhu63hu4V74burQeG7heG7nOG7reG7hcSQ4bur4bq+4buFIuG7q+G6vuG6pOG7t+G7qeG7hcSQQ+G7guG7o+G7hSJ34bu34bur4buF4bq8w41k4buFIkPhur7huqzhu7fhu6nhu4Xhu6Dhu7lt4bu34buF4bug4bucfeG7quG7hcSQd+G7t+G7q+G7heG7ocOz4buFxJDhu6vDg+G7t+G7qeG7heG7nWzhu7nhu4Xhu7XhurDEkOG7hUTEguG7heG7t3HEkOG7heG7t+G6tuG7seG7heG7neG7l8SQ4buFR8O54buFw73DusSQ4buFQkVv4buFxJDhu6vhu4Lhu6Phu4Xhu6vhu7Hhu6Xhu7fhu4Xhu7fhu6vhu7Hhu6Xhu7Xhu4VH4bq64buF4bqq4burbMSQ4buFxJBD4bux4bun4bu34buFw73hu7Hhu7fhu6vhu4XEkMO64buFLeG7hUnDs+G7heG7q+G6sOG7sWThu4VCRcSC4buj4buF4bqq4burw4Hhu7fhu6nhu4XigJPhu4Vr4bu34buF4bu34bux4bu34burZOG7heG7o8OD4bu34bup4buFxJBs4buj4buFSeG7k8ON4buF4buf4buC4bu34bup4buF4bugb+G7t+G7qeG7heG7o+G6vGvhu4XEkHfhu7fhu6vhu4Xhu7fDsuG7teG7hWhmZ8SpZOG7heG7t+G7q+G7seG7peG7teG7hUfhurrhu4VoZmdqxJHhu4Xhu7TDteG7o+G7heG7n+G6uOG7hcSQ4bur4buC4buj4buF4bur4bux4bul4bu34buF4bu34bur4bux4bul4bu14buFR+G6uuG7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7heG7oeG7scO5ReG7hcO94bux4bul4bu34buF4bujQeG7heG7t+G7q+G7scO5ReG7hcO94burQeG7hcO94burw7Lhu7dk4buF4bu34bur4buZxJDhu4Xhu7Nt4buFxJDhu6/hu7fhu6vhu4Xhu6vhu6/hu7fhu6vhu4Xhu7PDiuG7heG7s+G6usSQ4buF4bqs4buF4bujbOG7o+G7heG7q0XDjeG7peG7t+G7heG7teG7scO54bu34buF4bu3w4nhu7Hhu4Xhu5/hu7HFqeG7t+G7hUNr4buFR23hu7nhu4Xhu6NFxILhu7Hhu4XEkOG7q2zhu7fhu6nhu4XEqWThu4Xhu6Hhu5VF4buFxJDhu6ts4bu34bup4buFauG7hS3hu4VoZmfEqWThu4VE4bu54bu34bup4buFR8OC4bux4buFROG7guG7heG7t+G6suG7heG7s+G7guG7o2Thu4Xhuqrhu6vhu5nhu7fhu4Xhu6Hhu5lF4buF4buj4bq8a+G7heG7o2/hu4Xhu6vhu6Xhu4XEkOG7q8SC4bu34bup4buF4buj4bur4but4bu34bur4buFxJBDdmThu4Xhu6Ns4buj4buF4buj4buZ4bqqZOG7heG7o2zhu6Phu4Xhu7fhu6lt4bu34bur4buFR23hu4Xhu7fhu6vhu5Phu7fhu4Xhu5/hu5Phu7fhu4Xhu6Ns4buj4buF4buf4buT4bu34buFxJDhurDhu6Nk4buFw73hu7Hhu7fhu6vhu4XEkMO64buFLeG7hUnDs+G7heG7q+G6sOG7seG7heG7o+G6vGvhu4XEkHfhu7fhu6vhu4Ui4bura+G7t+G7q+G7heG7qkFr4buF4buhw7Phu4Xhu6NB4buF4bud4bq+w4Lhu6Phu4Xhuqrhu6tsxJDhu4XEkEPhu7Hhu6fhu7fhu4Xhu7fhu6tr4bu34bur4buF4bu34bur4buZxJDhu4XEkEPhu7nhu7fhu6nhu4Xhu7fhu6vhu7HDuUXhu4Xhu7fDsuG7teG7heG7qeG7leG7t+G7heG7oeG7k8ONxJHhu4Xhu7bhurbhu7Hhu4Xhu53hu5fEkOG7heG7s23hu4XEkMSC4buj4buF4buh4bqw4buFxJDDsuG7t+G7qeG7hcSQQ+G6vuG6rOG7t+G7qeG7hcSQ4bq24bu34bup4buFRG/hu7fhu4Xhuqrhu6vGoeG7teG7hcSQQ3Xhu7fhu4Xhu6F2a+G7heG7nW3hu7fhu4Xhu6hb4buee+G7heG7oW7EkOG7hWfDrGRn4buL4bqnZOG7heG7oeG7gOG7t+G7qeG7hcSQ4bur4buA4buF4buJ4buFxJBD4bu54bu34bup4buF4bujb+G7heG7t+G6vsOC4buj4buFR8O54buFQkXDjeG7heG7tcOD4buFxJDDsuG7t+G7qeG7hcSQQ+G6vuG6rOG7t+G7qeG7hcO94bux4bu34bur4buFxJDDusSR4buFIuG7q0Xhu4Xhu7fhu6nhu5Phu7fhu4VEbOG7o+G7q+G7heG7tuG7q23hu4Xhu7fhur7DguG7o+G7heG7oW7EkOG7heG7qeG7leG7t+G7hWhpxJHDrGZm4buFxJDEqOG7heG7oeG6ruG7t+G7qcSR4buFIkPhu7nhu7fhu6nhu4Xhu6Hhu5VF4buFxJDhur7hu4VJ4buTw43hu4Xhu5/hu4Lhu7fhu6nhu4Xhu6PhurThu4Xhu51v4bu34buFxJBDdeG7t+G7heG7oXZr4buF4budbeG7t+G7hcSQd+G7t+G7q+G7heG7o0Hhu4Xhu7fhu6vhu7HDuUXhu4Xhu5/hu4Lhu4Vs4bu34buF4buzw4Lhu7fhu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4XEkEPhu7Hhu6fhu7fhu4XDveG7q2vhu7HEkeG7hSLhu7lt4bu34buFxJB34bu34bur4buF4bujQeG7hWjhu4Xhu6tFw43hu6Xhu7dk4buFaMSpw63hu4VJw7Phu4VHbeG7hcOs4buL4buJ4buFxJDhu6vDg+G7t2Thu4Xhu51v4bu34buF4buhbsSQ4buF4buj4burRcah4bu34buF4bu3w4Phu7fhu6nhu4XEkOG7q8OD4bu34buF4bu1w4Lhu7HEkeG7heG7oGzhu7fhu6nhu4Xhu6Phu6vDieG7hcOMZOG7heG7n0Xhu4Xhu7N24buj4bur4buFIuG7q2vhu7fhu6vhu4Xhu6pBa+G7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7heG7t8Oy4bu14buFQkVr4buF4buhw7Phu4Xhu6NB4buF4bud4bq+w4Lhu6Phu4Xhuqrhu6tsxJDhu4XEkEPhu7Hhu6fhu7fhu4Xhu7Vu4bu34bur4buF4bu1dGThu4XEkOG7q0Xhu4Xhu6vDicSQ4buF4bur4bq04bu34buFxKlkaMOs4buFxJBD4bux4bulReG7heG7s+G6vuG6psSQ4buFw73hu6ts4buj4burxJHhu4Xhu6jhu7Fs4bu54buF4buf4bq64buj4buF4bu1w4rhu7Hhu4Xhu7fhu6vDgOG7t2Thu4XEkOG7q+G7p+G7hcSQ4bura+G7ueG7hcSQ4burbeG7t+G7q+G7hcSQ4but4buj4bur4buF4buja+G7ueG7hcSQ4buxw7rhuqrhu4XEkOG6uuG7o+G7heG7t+G7j+G7teG7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7hcSQxILhuqrhu4Xhu6Hhu5VF4buF4bujb+G7heG7t+G6vsOC4bujxJHhu4UiQ3Xhu7fhu4Xhu7N44bu34bur4buFR+G7guG7o+G7hUnhu5PDjeG7heG7n+G7guG7t+G7qeG7heG7oG/hu7fhu6lk4buF4bu34bq24bux4buF4bud4buXxJDhu4Xhu7Nt4buF4bujw4Phu7fhu6nhu4XEkGzhu6Phu4VE4buN4bqq4buFScO64bqq4buF4buzbuG7seG7heG7neG6sOG7heG7tWzDjeG7hcSQ4bq24buF4buj4bur4buA4bujY+G7hURs4bqq4buF4bu34bur4buX4bqq4buFxJDhu6vDg+G7t2Thu4Xhu51v4bu3ZOG7hcO94burReG7heG6quG7q8SCxJHhu4VL4bu34buF4bu34bux4bu34bur4buF4buj4bur4but4bu34bur4buFxJBDduG7heG6tuG7t+G7heG7oXbhu7fhu6tk4buFxJBD4buXxJDhu4XEkOG7guG7hWvhu7fhu4XEkOG7uW3hu7fhu4VJw7Phu4Xhu6vhurDhu7Hhu4Xhu51v4bu54buF4buhb+G7tWThu4XEkG7hu7nhu4XEkOG7q0Xhu5fhu7fhu4Xhu7Phuqbhu7Hhu4Xhu6Phu6vhu7nhu4VE4buC4buF4bqq4burbMSQ4buFxJBD4bux4bun4bu34buF4buj4burReG7t+G7qeG7heG7o+G6vGvhu4XEkHfhu7fhu6vEkeG7heG7oOG6ruG7t+G7qeG7heG7o+G7q+G7reG7hXvhu6tB4buF4buc4but4buFxJDhu6vhur7hu4Ui4bur4bq+4bqk4bu34bup4buFxJBD4buC4buj4buFInfhu7fhu6vhu4XhurzDjWThu4UiQ+G6vuG6rOG7t+G7qeG7heG7oOG7uW3hu7fhu4Xhu6Dhu5x94buq4buFxJB34bu34bur4buF4bug4bqy4buFIkPDgOG7t+G7qeG7heG7quG6vuG7t+G7qeG7hcO94burw7Thu7fhu6nhu4Xhu6F24bu34bur4buF4bu34burRuG7t+G7qeG7hcO9w7rEkOG7hUJFb+G7hcSQQ3Xhu7fhu4Xhu6NB4buFROG7guG7hUJFa+G7t+G7hcSQ4buT4bu1ZOG7heG6vOG7t+G7qeG7heG7q+G6sOG7heG7o+G6vGvhu4Xhu5zhurDhu4Ui4bq+4buF4buz4bul4bu34bur4buFfUXhu5Phu7fhu4XDveG7q0Xhu4XDrcSR4buF4bu2w7Lhu7Xhu4VoZmdq4buF4buzbeG7heG7t8Oy4bu14buF4oCcxJDDsuG7t+G7qeG7hcSQxILhu6Phu4VHw7nhu4Xhu6Hhu63hu6Phu6vigJ3hu4VHbeG7heG7o+G7q0XGoeG7t+G7heG7nXbhu4Xhu53hur7DguG7o+G7hUdt4bu54buF4buhbuG7seG7heG7q+G6sOG7seG7heG7oW/hu7fhu6nhu4Xhu53hurDhu4Xhu6Ns4buj4buF4buj4buZ4bqq4buF4bu34bur4bux4bul4bu14buFw73hu4rhu4XEkMOC4buxZOG7hcSQd+G7t+G7q+G7hSLhu6tr4bu34bur4buF4buqQWvhu4VCRcONw7rEkOG7hcSQ4buT4bu14buFxJDhu6vhu4Lhu6Phu4Xhu6vhu7Hhu6Xhu7fhu4XEkOG7q+G7jeG7t+G7qeG7heG7s+G6puG7seG7heG7t+G7q+G7scO5ReG7heG7o+G7q3fhu4XEkOG7sXVFZOG7heG7t+G7q+G7seG7peG7teG7hUfhurrhu4VCRWvhu7fhu4XEkEPDgOG7t+G7qWThu4Xhu7fhu6vhur5i4buFIsSC4buj4buF4buh4bqw4buFxJDDsuG7t+G7qeG7hcSQQ+G6vuG6rOG7t+G7qeG7heG7qFvhu5574buFxJDhu4bhu4VoZuG6p+G7hcSQQ+G6rOG7heG7s3Xhu7dk4buFxJDhu6tF4buF4bu34bup4buT4bu34buFRGzhu6Phu6vhu4XEkEN14bu34buFaOG7icSRZmZm4buFxJDEqOG7heG7oeG6ruG7t+G7qcSRxJHEkeG7heG7oOG6ruG7t+G7qeG7hcSQ4bur4bqk4buxZOG7hcSQd+G7t+G7q+G7heG7o8OK4bu34bup4buFSWzhu6Phu4Xhu6F24bu34bur4buF4buj4buV4bu34buF4bqq4burb+G7seG7hcSQ4buxw7rhuqrhu4XEkOG6uuG7o+G7hUnhu5PDjeG7heG7n+G7guG7t+G7qeG7hcSQ4burw7rhu4XEkEPhu5fhu7fhu4Vr4bu34buF4bu34bux4bu34bur4buF4bu34bur4buT4bu34buF4buf4buT4bu3ZOG7hUJFxILhu6Phu4Xhuqrhu6vDgeG7t+G7qeG7hcSQ4bu5beG7t+G7heG7n+G7k+G7t8SR4buF4bug4bun4buF4bur4bu5beG7t+G7hcSQ4burbeG7t+G7q+G7heG7t+G7q0bhu7fhu6nhu4Xhu7Xhurrhu6Phu4XEkOG7sXVF4buFxJBDdeG7t2Thu4Xhu6Hhuq7hu7fhu6nhu4Xhu6Phu6vhu63hu4V74burQeG7heG7nOG7reG7hcSQ4bur4bq+4buFIuG7q+G6vuG6pOG7t+G7qeG7hcSQQ+G7guG7o+G7hSJ34bu34bur4buF4bq8w41k4buFIkPhur7huqzhu7fhu6nhu4Xhu6Dhu7lt4bu34buF4bug4bucfeG7quG7hcSQd+G7t+G7q+G7heG7teG7ueG7t+G7qeG7heG7tUXEguG7t+G7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7hcSQ4bur4bqk4bux4buF4bup4buxa+G7t+G7hcSQw4Lhu7Hhu4XEkHfhu7fhu6vhu4Ui4bura+G7t+G7q+G7heG7qkFr4buFxJDhu7HDuuG6quG7hcSQ4bq64buj4buF4bu34bur4buX4bu34buF4buh4bq+4bqm4buj4buFROG7guG7hUJFa+G7t+G7hcSQ4buT4bu1ZOG7heG6vOG7t+G7qeG7heG7q+G6sOG7heG7o+G6vGvhu4Xhu5zhurDhu4Ui4bq+4buF4buz4bul4bu34bur4buFfUXhu5Phu7fhu4XDveG7q0Xhu4XDrcSR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Xhuqrhu6Jw4bu3xJBwQ+G7g+G6veG6u+G7seG7teG7qeG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bux4buicOG7t8SQcEPhu4Phu4VExJDDjeG7s3DDouG7g0jhu7Hhu5/EkOG7q2Lhu4Xhu4tmZuG6qklj4buF4burcOG7seG7qeG7q8SQYuG7hWnhu4nEqeG6qklj4buD4buFREPhu6PDouG7gy8v4buj4buf4bu3xJHhu51r4bu5xJDhu6tr4bu34bur4bur4bu5a8SRR+G7ty/hu59wRMO9xJDhu7nhuqov4bu3cEhEL2dqZmkvZ8OsaeG7n8OtZ2dpw6zDrGbEkGdmaGdo4buzZsSReeG6quG7qeG6q0PDomfEqWfhu4Phu4Vr4buzxJDDouG7g3vhu6tB4buF4buc4but4buFxJDhu6vhur7hu4Ui4bur4bq+4bqk4bu34bup4buFxJBD4buC4buj4buFInfhu7fhu6vhu4XhurzDjWThu4UiQ+G6vuG6rOG7t+G7qeG7heG7oeG7uW3hu7fhu4Xhu6Dhu5x94buq4buFxJB34bu34bur4buFxJDhu6vDsuG7tWThu4XEkMO14bu34bup4buFQkVt4buFR23hu4Xhu6Phu6vDieG7o+G7hSLDusSQ4buF4buc4bqw4buFIuG6vuG7heG7s+G7peG7t+G7q+G7hX1F4buT4bu34buFw73hu6tF4buFw63hu4Phu4Uv4bq94bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buia+G6qsSQ4bux4bu54bu34buD4bq94bug4bqu4bu34bup4buF4buj4bur4but4buFe+G7q0Hhu4Xhu5zhu63hu4XEkOG7q+G6vuG7hSLhu6vhur7huqThu7fhu6nhu4XEkEPhu4Lhu6Phu4Uid+G7t+G7q+G7heG6vMONZOG7hSJD4bq+4bqs4bu34bup4buF4buh4bu5beG7t+G7heG7oOG7nH3hu6rhu4XEkHfhu7fhu6vhu4VHbeG7heG7o2zhu6Phu4XEkOG7q23hu7fhu6vhu4VH4buxdeG7t+G7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7heG7oeG7uW3hu7fhu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7hcSQbOG7o+G7hcSQbuG7seG7heG7nUXhurbhu7Hhu4Xhu6nDteG6quG7heG7qeG6qOG7heG7o+G7q8OJ4buj4buF4bu14buG4bu34bup4buF4bu3w7Lhu7Xhu4Xhu7XDguG7seG7heG7o2zhu6Phu4XEkOG6vsOC4bu34bup4buF4buzeOG7t+G7q2Thu4VESuG7hUJFa+G7t2Thu4Xhu6Phu6vhu7HDuuG7t+G7hURK4buF4buc4bqw4buFIuG6vuG7heG7s+G7peG7t+G7q+G7hX1F4buT4bu34buFw73hu6tF4buFw63EkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94bu24bur4buT4bu34buF4bufduG6quG7heG7o+G7q0XGoeG7t+G7heG7nXbhu4Xhu6FB4bu34buF4bqhReG7k+G7t+G7hcOdxKjhu4Xhu6rhuqbhu7Hhu4VoZmdqZOG7hcSQ4bura8ON4buF4bu1w7XEkOG7heG7s8Oz4bu34bur4buF4buhbuG7ueG7hcSQd+G7t+G7q+G7hSLhu6tr4bu34bur4buF4buqQWtk4buF4buh4bqu4bu34bup4buF4buj4bur4but4buFe+G7q0Hhu4Xhu5zhu63hu4XEkOG7q+G6vuG7hSLhu6vhur7huqThu7fhu6nhu4XEkEPhu4Lhu6Phu4Uid+G7t+G7q+G7heG6vMONZOG7hSJD4bq+4bqs4bu34bup4buF4bug4bu5beG7t+G7heG7oOG7nH3hu6rhu4XEkHfhu7fhu6vhu4Xhu6HDs+G7hcSQw7Xhu7fhu6nhu4VCRW1k4buF4buj4burw4nhu6Phu4Xhu7Xhu4bhu7fhu6nhu4Xhu7fDsuG7teG7heG7tcOC4bux4buF4bujbOG7o+G7hcSQ4bq+w4Lhu7fhu6nhu4Xhu7N44bu34burZOG7hUR44buFQkVr4bu3ZOG7heG7o+G7q+G7scO64bu34buFRHjhu4Xhu5zhurDhu4Ui4bq+4buF4buz4bul4bu34bur4buFfUXhu5Phu7fhu4XDveG7q0Xhu4XDrcSR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur0i4bur4buxw7pF4buFxJDhur7DguG7t+G7qeG7hSJD4buV4bu34buFw6HhuqLhu4Xhu57DiuG7t+G7qWThu4Xhu5zhu63hu4XEkOG7q+G6vuG7heG7oG/hu7fhu6nhu4XhurzDjWThu4Xhu6Lhu6vhu63hu7fhu6vhu4XhurzDjeG7hX1F4buT4bu34buFw73hu6tF4buF4bujb+G7teG7heG6tOG7t+G7hUThu4Lhu4VCRWvhu7fhu4XEkOG7k+G7teG7heG7o+G6vGvhu4Uid+G7t+G7q+G7heG6vMONZOG7heG7quG7oOG7tuG7nmThu4Ug4buc4bu24bueZOG7hTPDjeG7heG7nWvhu7fhu4Xhu7QiIn3hu4XEkHfhu7fhu6vhu4Ui4bura+G7t+G7q+G7heG7qkFr4buFR23hu4Xhu6Fs4bu34bur4buF4bup4buxbOG7heG7o2vhu7nhu4Xhu7fhu6tG4bu34bup4buFw73DusSQ4buFQkVv4buFw73hu7Hhu7fhu6vhu4XEkMO64buFLeG7hUnDs+G7heG7q+G6sOG7seG7heG7tW3hu4XEkHfhu7fhu6vhu4Xhu6HDs+G7heG7oW7EkOG7heG7oeG6vuG6puG7o+G7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7heG7t8Oy4bu14buFaGZnxKlj4buFxJBD4bu54bu34bup4buF4buhQeG7heG7o0Hhu4XDvcO6xJDhu4VCRW/hu4Xhu6Ns4buj4buF4bu34bur4bux4bul4bu14buFR+G6uuG7hUJFxILhu6Phu4Xhuqrhu6vDgeG7t+G7qeG7heKAk+G7hWvhu7fhu4Xhu7fhu7Hhu7fhu6vEkeG7heG7oOG6ruG7t+G7qeG7hcSQ4bur4bqk4buxZOG7heG7teG7ueG7t+G7qeG7heG7tUXEguG7t2Thu4Xhu6Phu5nhuqrhu4XhurzDjWThu4Xhu6Phu6vhu63hu7fhu6vhu4VCRcONw7nhu7fhu4XEkHfhu7fhu6vhu4Ui4bura+G7t+G7q+G7heG7qkFr4buFxJDhu7HDuuG6quG7hcSQ4bq64buj4buFQkVr4bu34buFxJDhu5Phu7Vk4buF4bqq4burxILhu7Hhu4Xhu6vhuqbhuqpk4buFxJDEgsSQ4buFR8OC4bux4buF4buc4bqw4buFIuG6vuG7heG7s+G7peG7t+G7q+G7hX1F4buT4bu34buFw73hu6tF4buFw63hu4Xhu6Hhu6fhu4Xhu6HhurThu7fhu4VHduG7heG7q+G7uW3hu7fhu4XEkOG7q23hu7fhu6vhu4XEkMSCxJDhu4Xhu7fhu6vhu7Hhu6Xhu7Xhu4VH4bq64buFQkXEguG7o+G7heG6quG7q8OB4bu34bup4buF4oCT4buFa+G7t+G7heG7t+G7seG7t+G7q2Phu4Xhu6lB4bqq4buF4bqq4bur4buV4bu34buFxJDhu6vhu4Lhu6Phu4Xhu6vhu7Hhu6Xhu7fhu4XEkOG7q+G7jeG7t+G7qeG7heG7s+G6puG7seG7heG7o2zhu6Phu4Xhu7Xhurrhu6Phu4XEkOG7sXVF4buF4buj4bq8a+G7hcSQd+G7t+G7q+G7hUdt4buFfUXhu5Phu7fhu4XDveG7q0Xhu4XDrcSR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqqS0XEkOG7q+G7uUPhu4Phur0iQ+G7leG7t+G7hSLhu6tr4bu34bur4bq7L+G6quG6vQ==

Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]