(Baothanhhoa.vn) - Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị hiện đại, văn minh, một trong những nhiệm vụ quan trọng là tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nhằm tạo được sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Muốn vậy, trước hết cần phát huy vai trò của MTTQ trong công tác vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, lao động, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
XeG7iTY04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7psSp4bunw7LDqjMiVeG7icSD4bunNOG7icWp4bu5NOG7s8OjxKk04bunw7nhu5E04bq54buxw6M04buM4bum4bumw5o04bunw7nDteG7j+G7izThu6fDucSpaeG7jzTDs+G7icOjxKk04bq5xIPhurk0deG7icO14buP4buLNOG7p8O54bqvw7U04bun4buJxKk04bq9xanDozThu7nhu4XFqTThu4/hu69w4bq5XS/hu4k2Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3Xhu4jDqsOj4bq7MyLhurxpNOG7icSpaOG7jzThu6fhu4l44bq5NOG7icO0w6M04buN4bur4bq5NOG7p8Sp4buFxak04bu34bqr4bu5NOG6u3jhu4/hu4s04bukY+G7jTThu6Thu6Hhu4804bunw7lzNOG7p+G7ieG6r+G7j+G7iTThur3hu5c04bun4buJbDThu4nEqWjhu4804bq94bqxxKk8NOG7s+G6teG7jzThu43EqeG7j+G7iTw04buN4bud4bunNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04buP4buJw73hu4/hu4s04buP4buJxKlo4buNNOG7s+G7qzTDusWpw6Phu4804bunw7nhu5Phu4/hu4s0w7Lhuq804bun4bq14buP4buLNOG6ueG7r3Hhu4/hu4s04buz4bqvNHXhu4nEg+G7pzThu4nFqeG7uTThu6V24bq5NOG7jeG6seG7j+G7iTThur3hurHEqTThur3DteG6r+G7jzTDs2bhu6c04bunw7Xhuq/hu4804bq74bqr4buPPDThu4/hu4nhuqXhu4004bun4bqxw7U04bq94buvcuG6uTThu6V4NOG6veG7m+G7j+G7izThu6fhu4nFqWThu4804bq5w6PDtTThu6fDucO14buP4buLNOG7p8O14bqv4buPNOG7t+G6szThu4nhu53EqT404buMxanGoeG7jzThu7Nk4bu5PDThu6fDueG7r3Dhurk04buJZuG7pzThurlj4buPNHXhu4nEg+G7pzThu4nFqeG7uTThu7PDo8SpNOG7p8O54buRNOG6ueG7scOjNOG7jOG7puG7psOaNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04bq54buX4buP4buLNOG7p8SD4bq5NOG7s2Thu4804bq94bud4buP4buLNOG7juG7ieG6q+G7jzThurvhuqvhu4804bun4buJeOG6uTThu4nEqWjhu4804bq5xIPhurk0deG7icO14buP4buLNOG7p8O54bqvw7U04bun4buJxKk04bq9xanDozThu7nhu4XFqTThu4/hu69w4bq5PDTDssOjw7U04bq94bud4buP4buLPDThu6XEg+G7j+G7izThu6fhurHDtTw04buLw7R1NHXhu4lj4buPNOG7p+G7iXjhurk04buJxKlo4buPNOG7p+G7icOi4buP4buLNMOycsSpNOG6ucSD4bq5NOG7jeG7q+G6uTThu6fEqeG7hcWpNHXhu4nEg+G7pzThu6fDucSpaeG7jzTDs8Sp4buP4buJNOG7p2Y0LTThu7fhurM04buJ4budxKk04bq9bMOjNHXhu4nhu6/hu6Hhu4/hu4s+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XhurjDo3Xhu6fEqcO14buPMyJdxKnhu43hu4s04bq5w7LDo+G7peG7pT8z4bq74bun4buJxanhu43DqTTEqeG6uMOq4buP4bunw6rDuTM04bul4bun4bu5w7LDqj8z4bu1xKnhurvhu6fhu4koNMOgNTV14bu3KTThu4nDqsSp4buL4buJ4bunKDQ5OTV14bu3KTM04bulw7nhurk/My8v4bq54bq74buPPsOpw6PDteG7p+G7icOj4buP4buJ4buJw7XDoz7hu7Phu48v4bq7w6rhu6XDs+G7p8O1dS/hu4/DquG7teG7pS83ODU5LzbDoMOg4bq7NTY5ODk5w6Hhu6c2N8OgN+G6ocOyNT5vdeG7iyHDuT/huqPhuqE5MzTDo8Oy4bunPzNV4buJxIPhu6c04buJxanhu7k04buzw6PEqTThu6fDueG7kTThurnhu7HDozThu4zhu6bhu6bDmjThu6fDucO14buP4buLNOG7p8O5xKlp4buPNMOz4buJw6PEqTThurnEg+G6uTR14buJw7Xhu4/hu4s04bunw7nhuq/DtTThu6fhu4nEqTThur3FqcOjNOG7ueG7hcWpNOG7j+G7r3DhurkzNOG7tcSp4bq74bun4buJPzPDoDU1MzThu4nDqsSp4buL4buJ4bunPzM5OTUzNC8i4bq84bqxxKk04bq7xKlo4buPNMOy4bqz4buP4buJNOG6veG6scO1NOG7sOG7uTTDqcOj4buPNOG7jOG7puG7psOaNOG7ssSpaOG7pzThu47Do+G7jTThu6ZVNOG7pGPhu4004buk4buh4buPNOG7p8O5w6PDtTTDusWp4bqvNOG6ueG7icO1NOG7ieG7nTThu4/hu4vhu4nDqMO1NOG7p8O54buF4buPNOG6vWzDozTDqeG6r+G7jzR14buJ4buvceG7j+G7izTDmsWp4bq34buP4buLNOG7ssSp4buP4buJPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4buOw6Lhu4004buzw73hu4/hu4s04buzw6PEqTThu6fDueG7kTThu6fEqeG7heG7jzR14buJw7Xhu4/hu4s04bunw7nDteG7j+G7izThurnhu5fhu4/hu4s04bunxIPhurk04bunZHU04buJcnU0w7rFqWPhu4804bq54buJxrDhu4/hu4s8NOG7j+G7iXE04bq9w7Q04bunw7nDteG7j+G7izThu4/hu4nDveG7j+G7izThu4/hurXhu400w7rFqcOjPDThu7Dhu7k0w6nDo+G7jzThu4zhu6bhu6bDmjThu6ZVNOG7pGPhu4004buk4buh4buPNOG6veG6szThu6fDucSpaeG7jzTDs+G7icOjxKk04buJxKloxak0w7rFqeG6tzThu4/hu4nEqWfFqTThurnFqeG7neG6uTThu7Nk4buPNOG6veG7neG7j+G7izw0deG7icO14buP4buLNOG7p8O54bqvw7U04bun4buJxKk04bq9xanDozThu7nhu4XFqTThu4/hu69w4bq5NOG7p+G7icOqw7U04buJ4buvcOG7j+G7izR14buJxIPhu6c04buJxanhu7k04buzw6PEqTThu6fDueG7kTThu6d4NMO6xanhurfhu4804bq54buxw6M04buO4buJ4bqr4buPNOG6u+G6q+G7jzw04buzw6PEqTThu6fDueG7kTThurnhu4nhu7E04bunw7lrNOG6ueG7scOjNOG7jOG7puG7psOaPjThurzEqWnhu4804buJa+G7j+G7iTThu6fDucO14buP4buLNOG6vcO0NHXhu4nhurfEqTTDs2k04bq9ZuG7jzThurnFqeG7neG6uTThu7Nk4buPNOG6veG7neG7j+G7izTigJzhu6bDteG6r+G7jzThurvhuqvhu4804bq9w7Xhuq/hu480w7Nm4bunNOG7t+G6q+G7uTThurt44buP4buLNOG7j+G7l+G7j+G7izThu6fhu4nhu5fhu4804buNcMSpPDThur3hu5c04bun4buJbDThu7PhurXhu4804buNxKnhu4/hu4nigJ0+NOG6vGk04bq5xanhu53hurk04buzZOG7jzThur3hu53hu4/hu4s04bq94buvcuG6uTThu6fDucSpaeG7jzTDs+G7icOjxKk04bul4bqrxak0w7nhu53hu4/hu4s8NOG7p+G6scO1NOG7pXbhurk0w7LDo+G7jzThu6fhu5nDozThu6XhuqvFqTTDueG7neG7j+G7izw0w4nDo+G7jzThu6bhu4nhu69x4buP4buLNOG7p8O5eOG6uTThu7Dhu7k0w6nDo+G7jzThu4zhu6bhu6bDmjThu6fhu4nhuq/hu4/hu4k0deG7icahNOG6veG6szThu6fhu4nDo+G7jTThu43hu6/FqTThurnhu4nDtTTDicOj4buPNOG7puG7ieG7r3Hhu4/hu4s04buz4burNOG7puG7ieG6r+G7j+G7iTThu7Hhu7k0w6nDo+G7jzThu4nhuq/hu4/hu4k04bq54buX4buP4buLNOG7s+G6teG7jzThurnhu4ltNOG6veG6scO1NOG7p+G7iXjhurk04buJxKlo4buPNOG6uOG7iW004bun4buJbDThu6XGoTQ14bqjLeG6uOG7pi/hu6bFqDw04buP4buL4bqv4bu5NDfhuqMt4bqjLTc1Nzc04bq54buxw6M0w4nDo+G7jzThu6bhu4nhu69x4buP4buLNOG7s+G7qzThu6Zt4buP4buJNOG7seG7uTThu7NnNOG7p+G6teG7j+G7izThurnhu69x4buP4buLNOG7pXg0w7LhurPhu4/hu4k04bq94bqxw7U04bq54buxw6M04bq5YnU04bux4bu5NOG6veG6t+G7j+G7izThu7NwxKk04bq5xanhu53hurk04buzZOG7jzThur3hu53hu4/hu4s04oCc4bumw7Xhuq/hu4804bq74bqr4buPNOG6vcO14bqv4buPNMOzZuG7pzThu7fhuqvhu7k04bq7eOG7j+G7izThu4/hu5fhu4/hu4s04bun4buJ4buX4buPNOG7jXDEqTw04bq94buXNOG7p+G7iWw04buz4bq14buPNOG7jcSp4buP4buJ4oCdNOG7i8Spw6PEqTThur3DteG6seG7jzQ3NTc2LTc1N2E+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyLhurjhu6nhu4/hu4s04buzcMSpNOG6vcO0PDThu7Dhu7k0w6nDo+G7jzThu4zhu6bhu6bDmjThurnEg+G6uTThurlidTThu6fEqWZ1NOG7p+G7q+G6uTR14buJxIPhu6c04buJxanhu7k04buzw6PEqTThu6fDueG7kTThu6d4NMO6xanhurfhu4804bq54buxw6M04buO4buJ4bqr4buPNOG6u+G6q+G7jzThu6fDucO14buP4buLNOG7s8SpaOG6uTThu7fhuqvhu7k04bq7eOG7j+G7izThu7Phuq804buP4buJ4bqr4buPNMO54bud4buP4buLNOG6ucSD4bq5NOG7jeG7lzThu4lr4buP4buJNOKAnMOT4buJxak04bq74bqr4buPNOG6ueG7rzThu6d4NMO6xanhurfhu4804buzZzTDo+G7jzThu6fDteG6r+G7jzThu6fhu4l44bq5NHXhu4nEkeG7jeKAnSk04oCcw5Phu4nFqTThurvhuqvhu4804bq54buvNHbhu4/hu4s04bu3eTThu7PhurXhu4804buNxKnhu4/hu4k04bq7xak0w7Js4bq54buJ4oCdPDTigJzDk+G7icWpNOG6u+G6q+G7jzThurnhu6804bulxIPhu4/hu4s8NOG7t8Oj4buP4buJPDThu6XhurHhurnhu4k8NOG6veG7gXXigJ08NOG7jeG7lzThu4lr4buP4buJNOKAnMOyw6J1NOG6ucOj4buNw6rDucOjNMOj4buPNOG7j8Sp4buP4buJ4oCdPj4+NOG6vOG7m+G7j+G7izThu6fhu4lxxKk8NOG7p2rhurnhu4k04bq5eOG6uTThu7Nk4buPNOG6veG7neG7j+G7izRhOTThu4nhu5004bq74bqr4buPNOG7p+G7ozThurvhuqvhu480deG7icahNMOT4buJw6Phu4/hu4s04bum4buJxIPEqTR9deG7ieG7r3Hhu4/hu4s0w5rFqeG6t+G7j+G7izThu6bhu4nhu5NbNOG6veG7m+G7j+G7izRBNMOzxKlp4buNNMOz4buFPDThu4nEqWbhu4804bq9YuG7pzThu4vEqeG6t8SpNHXhu4nDtOG7j+G7izThu43huqfhu6c0w6nhuqXhu4/hu4s0w7Lhuq/hu4004bq94buvceG7j+G7izThu4vEqcOjw7U04bun4buJ4buX4buP4buLKTThu7Nk4buPNOG6veG7neG7j+G7izThu4/hu4vhu69xxKk04bq74bqr4buPNOG7p+G7ozThurvhuqvhu480deG7icahNOG7suG6teG7jzRV4buJxrA0fXXhu4nhu69x4buP4buLNMOaxanhurfhu4/hu4s04bum4buJ4buTWzThur3DtOG7j+G7izThu4vDtHU0NjU1NOG7p8O5xKloxak04bq94bub4buP4buLNOG7jXM0w7nhu53hu4/hu4s04bq94buvceG7j+G7izThu4vEqcOjw7U04bun4buJ4buX4buP4buLNMOyxKnhu4Xhu4804bun4buJ4buX4buPKTThu6fFqeG7ueG7heG7jzThu6fDucWp4bu5Z+G7jzw04buzZOG7jzThur3hu53hu4/hu4s04bq9aTQ4w6A04buP4buL4buvNOG6u+G6q+G7jzTDs+G7icWpNOG7s3jhurk0w6lm4buPNOG7p+G7icWp4bu5Z+G7jzThu7LEqeG7j+G7iTThu6Thu6Hhu480fXXhu4nhu69x4buP4buLNOG7psO54buvceG7j+G7izThu6Thu6Hhu49bNOG7o+G7jzThur1s4buP4buJNOG6vXHEqTThu6XGoeG7j+G7iz4+Pl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4buO4buJ4bql4buNNHXhu4nEg+G7pzThu4nFqeG7uTThu6V24bq5NOG7pcSD4buP4buLNOG7p+G6scO1NOG6ueG7scOjNOG7jeG7n8SpNOG7j+G7i+G7r3HEqTThurvhuqvhu4804bunw7nhu4Xhu4804bq5xIPhurk0w7Ju4buP4buJNOG7s3jhurk04bq54buxw6M04bq9ccSpNOG7pcah4buP4buLNOG7t+G6szThu4nhu53EqTw04bun4buJccSpNOG7i8Spw6Phu480w7rFqcOjNOG7jOG7puG7psOaNOG6ucSD4bq5NOG6uWJ1NOG7p8O54buF4buPNOG6vWzDozTDqeG6r+G7jzThu6fhu4nhuq/hu4/hu4k0deG7icahNOG6veG6szTDsuG6r+G7jTThu6fGoeG7pzThurnhu5fhu4/hu4s04bunxIPhurk04bunxanhu7nhu4Xhu4804bunw7nFqeG7uWfhu488NOG7s2Thu4804bq94bud4buP4buLNOG7juG7ieG6q+G7jzThurvhuqvhu4804bun4buJw6Phu4004buLxKnDozThurnEg+G6uTR14buJw7Xhu4/hu4s04bunw7nhuq/DtTThu6fhu4nEqTThur3FqcOjNOKAnOG6vMO14bqv4buPNMOzZuG7pzw04bulxIPhu4/hu4s04bun4bqxw7XigJ08NOG7i8O0dTR14buJY+G7jzThu4/huqvhu4/hu4s04bq5w6PDtTThu4/hurXhu4/hu4s04bulxali4bunNMOyw6PDtTThur3hu53hu4/hu4s8NOG6ueG7iWLhu6c0w7Lhu69y4buP4buLNOG7peG6t+G7jzR14buJxJHhu408NOG7ieG6r+G7j+G7izThu4nDtMOjPDThurts4bq54buJNOG7s+G7qzThu4nEqWjFqTTDusWp4bq3PjThurzhu5vhu4/hu4s04bun4buJccSpPDThu7Nk4buPNOG6veG7neG7j+G7izThu47hu4nhuqvhu4804bq74bqr4buPNHXhu4nEg+G7pzThu4nFqeG7uTThu6fEqWfhu4004buP4bq14buP4buLNOG7peG6qeG7jzThurnDtDw04bu34bqr4bu5NOG6u3jhu4/hu4s04bun4buJ4buv4buh4buP4buLNOG7icSpaMWpNOG7s+G6rzThu4/huqvhu4/hu4s04bq5w6PDtTThu4vEqcSDNOG7p8O5bDThu4nhuq/hu4/hu4s04buJw7TDozThur1sw6M0deG7ieG7r+G7oeG7j+G7iyk0deG7icahxKk04buJcnU04buzcMSpNOG6ucSD4bq5NMOpw6Phu488NOG7j+G7i+G6r+G7j+G7iTThu6dq4bq54buJNOG6uXjhurk04buLxKlwxKk04bun4buJxKloxak8NMO6xanhurfhu4/hu4s0w6nEgzThurnEg+G6uTThu6Xhurfhu480deG7icSR4buNNMOV4bq4w5VVNOG6ueG7scOjNOG7p+G7ieG6r+G7j+G7iTR14buJxqE0w6nhuqXhu4/hu4s04buP4buJxKlnxak04buJa+G7j+G7iTThu6fhu4l24bq5NHXhu4nDteG7j+G7izR14buJxrA8NOG7icSpaMWpNMO6xanhurc+NOG7juG7i8O14bqvxKk0w7nDozw04buM4bum4bumw5o04bun4buJ4bqv4buP4buJNHXhu4nGoTThur3hurM04buz4bqvNOG6vcOj4buP4buLNOG7p2rhurnhu4k04bq5eOG6uTThu6fDucSpaeG7jzTDs+G7icOjxKk04bq5xIPhurk04bq54buJ4buv4buh4buP4buLNOG7p8O5a+G7j+G7iTw0w7NmNOG7icO14bqx4bq54buJNHXhu4nGocSpNOG7iXJ1NOG7s3DEqTThurnEg+G6uTTDqcOj4buPPDThu4/hu4vhuq/hu4/hu4k04buP4buJ4bql4buNNOG7p8Wp4bu54buF4buPNOG7p8O5xanhu7ln4buPNOG7peG6q8WpNMO54bud4buP4buLNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04bq5xIPhurk04bunY+G7j+G7izTDsnB1NOG7juG7ieG6q+G7jzThurvhuqvhu4804buzZzR14buJ4buR4buP4buLNOG6ueG7icah4buP4buLNOG7p+G7ncSpNHXhu4nhurHhu408NOG7jeG6scSpNOG6u+G6q+G7jTw0deG7ieG7keG7j+G7izThurnhu4nGoeG7j+G7izThu4jEqOG7si/Dg8So4bq64bukPDR14buJ4buR4buP4buLNOG6ueG7icah4buP4buLNOG6u2zhurnhu4k04bq4w5Xhu7LEqOG6ui024bqjKTThurnEg+G6uTThurnhu4nhu6/hu6Hhu4/hu4s04bunw7lr4buP4buJNHXhu4nhu5Hhu4/hu4s04bq54buJxqHhu4/hu4s04buNxanDozTDqcSD4buPNOG7p8O54buHNMOq4buNPDR14buJw7Xhu4/hu4s04bunw7nhuq/DtTThu6fDteG6r+G7jzThurvhuqvhu480w6nhurfDtTThu7NoNMOj4buPNOG7j8Sp4buP4buJNOG7puG7ozTDusWpxqHhurk8NOG6vcSDdTR24buP4buLNOG7ueG7hcWpNOG6uWPFqTw04buP4buJxKlo4buNNOG7s+G7qzTDqeG6t8O1NOG6veG6t+G7jTTDo+G7jzThu4/EqeG7j+G7iTw04bunw7lk4bunNOG7p3g0w6Phu4804bunw7Xhuq/hu4804bu34bqzNOG7ieG7ncSpNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04buna+G7j+G7iTThu4lr4buP4buJNOG7jXDEqT404bq84bub4buP4buLNOG7p+G7iXHEqTw04bunauG6ueG7iTThurl44bq5NOG7p8Wp4bu54buF4buPNOG7p8O5xanhu7ln4buPNMOp4bq3w7U04buzaDThu43hu5fEqTThu6fDueG7r3Hhu4/hu4s8NOG7t+G6q+G7uTThurt44buP4buLNOG6veG7lzThu6fhu4lsNOG7s+G6teG7jzThu43EqeG7j+G7iTw04bu3w6Phu4/hu4k8NOG7peG6seG6ueG7iTw04bq94buBdTThu6fhu4nhu5fhu4/hu4s0w7rFqcOjNOKAnOG7puG7icSD4buP4buLNOG7ieG6r+G7j+G7iTThur3hu53hu4/hu4s04buzazThu43hu5fEqTThu6fDueG7r3Hhu4/hu4vigJ08NOG7juG7i+G6r+G7uTTigJzhu4zhu5fEqTThu6fDueG7r3Hhu4/hu4s04bun4buJZjThu4vEqXDEqeKAnTR9YS3DoVs8NOG6ueG7ieG7r+G7oeG7j+G7izThu6fDuWvhu4/hu4k0w6nEqWbhu4804bq94bujxKk0w7Phu4lqNOG7iWTFqT4+PjThurzhuqfhurk0w6nEqWjhu6c8NOG6veG6szR14buJxqHEqTThu4lydTThu7NwxKk0w6nhu5004bq94budxKk0w6nEqeG7heG7jzR14buJ4buR4buP4buLPDThurnEg+G6uTThu6fhu6M04bq94budxKk0w7Phu4nDo8SpNOG7p+G7icSD4bq5NOG6vcSD4buP4buJNMOpw6Lhu6c04buJ4bq3xKk04bul4bq34buPNOG7t8OjNMOpcTThu6fDueG7heG7jzThur1sw6M0w6nhuq/hu4804bunauG6ueG7iTThurl44bq5NOG7p8Wp4bu54buF4buPNOG7p8O5xanhu7ln4buPNOG6ueG7ieG7sTThu6fDueG7r+G7oeG7j+G7izw04bq54buJauG7j+G7iTThu6XEg+G6ueG7iTw0deG7icSDdTTDssWpZOG7pzThurnhu7HDozThurzhurfhu4/hu4s04buz4bqvNOG7juG7ieG6rzThu4/hu69w4bq5NOG7s2c04bq54buJ4buxNMO6xanhu7ln4buPNMOpxKlp4buPNOG6veG6t8O1PDR14buJ4bqr4buPNOG6vWzhu4/hu4k04buz4bup4buP4buLNOG6vcSD4buP4buJNMOpw6Lhu6c04bq5xIM04bq54buJxanhu4/hu4s04buybOG7j+G7iTTDicOi4bq5NMOp4budPj4+NMOaxanDozThur3DtDw04buLxKnGsHU04buP4buL4buvNOG6u+G6q+G7jzThu4/huqvhu4/hu4s04bq5w6PDtTThu4/hu4lk4buPNOG7p+G7iXbhurk8NOG7p8O5xIPhurnhu4k04buP4buJxKlo4buNNOG7s+G6rzThu4nhurHhu4804bq54buJZjThu7PEqTR14buJ4bqx4buNNOG6ueG7ieG7sTTDusWp4bu5Z+G7jzTDs+G7icSpNMOz4buJw6PEqTThu6fhu4nEg+G6uTThu4nhurfEqTThu6Xhurfhu48+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyLhurxpNOG7i8O0dTR14buJY+G7jzThu6Phu4804bq9bOG7j+G7iTThur1xxKk04bulxqHhu4/hu4s04buO4buJ4bqr4buPNOG6u+G6q+G7jzw04buP4buJYuG7pzTDsuG6rzThurnEg+G6uTThur3GocSpNOG7p+G7r3Lhu4/hu4s04bu5ZsWpNOG7p+G7iWY8NOG7j+G7i+G7r3HEqTThurnDtDThu4nDteG6r+G7jzThurnhurfhu4/hu4k0w7Phu4nDtDTDs+G7ieG6teG7jzw04bunw7nDteG7j+G7izThu4/hurXhu400NzU3NzThu7Dhu7k0w6nDo+G7jzThu4zhu6bhu6bDmjThu6fhu4nhuq/hu4/hu4k0deG7icahNOG6veG6szThu7Nk4buPNOG6veG7neG7j+G7izThu4nhu5804bunw7lyNMOy4bqv4buNNOG7jXDEqTThur3hu69y4bq5NDc4NOG7j+G7ieG6rzThurzhurHEqTThur3DteG6r+G7jzTDs2bhu6c04buz4bqvNOG7pXnDozThurnhu4nDvcOjNDk04buP4buJ4bqvPDThu7NwxKk04bun4buj4buP4buLNMOzxKnhu4/hu4k0deG7iWo0NjzDoTThu6fhuqA04bq94bub4buP4buLPjThu6bDucO14buP4buLNOG6vcO0PDThu7Nk4buPNOG6veG7neG7j+G7izThurnEg+G6uTThur3hu6Hhu4804buzbDw04bq7w7XDo+G7j+G7iTThu4/hu4vhu4nEqWh1PDThurnEg+G6uTThu6fhu6M04bq54buJduG6uTw04buP4buJ4bqvNOG7ieG6t8O1NOG7p+G6q+G7jTThu6fDueG7heG7jzThur1sw6M0w6nhuq/hu4804bun4buJ4bqv4buP4buJNHXhu4nGoTThu4nhu5804bunw7lyNMOy4bqv4buNNOG7jXDEqTQ2w6E04buP4buJ4bqvNOG6ueG7icO1NOG7ieG7nTThur3huqfhurk0w6nEqWjhu6c0w7Phu4nDtDTDs+G7ieG6teG7jyk04buO4buL4bqr4buPNOG7ieG6r+G7j+G7izTDicSo4bq64buyNOG7s+G6rzThu4zhu6bhu6bDmjThu6dt4buP4buJNOG7ieG7nzThu6fDuXI0NjY04buP4buJ4bqvPjThurjhu6nhu4/hu4s04buzcMSpNOG6vcO0PDTDicOj4buPNOG7puG7ieG7r3Hhu4/hu4s04bunw7l44bq5NOG7sOG7uTTDqcOj4buPNOG7jOG7puG7psOaNOG6ueG7keG7jzR14buJxqHEqTThu4lydTThu7NwxKk0xajDieG7juG6ujThu6fhu4nhuq/hu4/hu4k0deG7icahPDThurnEg+G6uTThur3hu6Hhu4804buzbDw04bq7w7XDo+G7j+G7iTThu4/hu4vhu4nEqWh1NOG7p8O54buF4buPNOG6vWzDozTDqeG6r+G7jzThu6fDucOjw7U0Nj7DoMOgOTThu6XFqWLhu6c0w7rFqeG6rzThu6dm4bunPDThu6fhu6Phu4/hu4s04bunw7lsNOG7i8SpxIM0YcOgw6E+4bqhNTU+NTU1NOG6veG7m+G7j+G7izThurnhu4nDtTTDoDY1NOG7ieG7nTThu4/hu4vhu4nDqMO1PDQ2PjU4OTThu4nhu5004bq5ZOG7jzThu4/hu4vhu4nDqMO1PDThu4nhu5Phurk04bulxKnhu4/hu4k04buP4buL4buJw6jDtTThu7Phuq804bq5xIPhurk04buJ4budNOG6ucO0NOG7icO14bqv4buPNOG6ueG6t+G7j+G7iTThur3huqfhurk0w6nEqWjhu6c0w7Phu4nDtDTDs+G7ieG6teG7jz404buO4buLw7Xhuq/EqTTDucOjPDThu4zhu6bhu6bDmjThurnEg+G6uTThu7fhurM8NHXhu4nhu69x4buP4buLNOG6ueG7reG7j+G7izThu6fDuWrhurnhu4k04bundzTDusWp4bqiNOKAnOG7sms04buP4buL4buvccSpNOG7j+G7i+G7icOow7XigJ004buz4bqvNHXhu4nGocSpNOG7iXJ1NOG7s3DEqTTFqMOJ4buO4bq6NOG7t+G6szw0deG7ieG7r3Hhu4/hu4s8NOG6ucSD4bq5NOG6u8O1w6Phu4/hu4k04buP4buL4buJxKlodTw04bq5xIPhurk04buP4buJ4bqvNOG7ieG6t8O1NOG7p+G6q+G7jTThu6fhuqfhu4/hu4s0Nz45w6E5NOG7pcWpYuG7pzTDusWp4bqvPDThu6fhu6Phu4/hu4s04bunw7lsNOG7i8SpxIM04bqj4bqj4bqhPsOgYTU+NTU1NOG6veG7m+G7j+G7izThurnhu4nDtTThurnEg+G6uTThu4nhu5004buP4buL4buJw6jDtTw04bq5ZOG7jzThu4/hu4vhu4nDqMO1PDThu4nhu5004bq94bqn4bq5NMOpxKlo4bunNMOz4buJw7Q0w7Phu4nhurXhu4804bunw7nhu4Xhu4804bq9bMOjNMOp4bqv4buPNOG7j+G7ieG6q+G7jzThurtsdTThu6dm4bunNOG6vWbhu488NOG7t8Wp4bqr4buPNOG7s2c+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MzThu6Xhu6fhu7nDssOqPzPhu6fDquG7t+G7py3Do8OyxKnhu4vhu48oNMO5xKnhu4vhu4nhu6cpMyJd4bul4bunw7nDteG7j+G7iyLDieG6r8SpNOG7s+G6rzThurfhu4/hu4koNOG7psO54buvceG7j+G7izThu4rEqcOj4buP4buLXS/hu6Xhu6fDucO14buP4buLIl0vdSI=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]