(Baothanhhoa.vn) - Vượt lên những khó khăn, thách thức, các vận động viên (VĐV) Thanh Hóa đã có sự chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 32 tại Campuchia với niềm tin và sự quyết tâm cao nhất. Họ cũng là những “niềm hy vọng vàng” của thể thao nước nhà.
w6nGsOG7heG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsW+G7qUN54buf4buB4bq54buy4bupdcO94buHxrBI4buH4buEQeG7s8Wp4buH4bub4bq4xKnhu4dDxrDDueG7h0PGsMSp4bu14buHW8awxKnhu7PGsOG7h8av4bu3xKnhu4dDbOG7qeG7h33hu57EqOG7h8WoxKnDveG7n0Lhu4dnZsOpL8aw4buF4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMav4bufxKnhu53hu4Hhurk54bq8w4JD4buHeXPhu7Phu4fhu7PGsOG7guG7s8Wp4buHeMaw4bu34buHeMawb+G7s2Lhu4dDxrBq4bubxrDhu4dDxrDDiuG7m2Lhu4fhu5tq4bub4buH4buE4buZ4buz4buH4bujxILhu7PFqeG7h+G7hOG7qXPhu7Phu4fEkTnhu6I5ZeG7h1vGsMSp4buzxrDhu4fGr+G7t8Sp4buH4bujbuG7h+G7m+G7t+G7h0Lhu4Dhu4fhu5vGsEThu5Xhu7Phu4fGoeG7reG7h+G7m8awROG7h+G7o2rhu7Xhu4fhu5vGsOG7teG7h+G7omzhu6nhu4fGsMSC4bup4buHW8aww7nhu4dDxrDEqeG7teG7h+G7ouG6oOG7s8Wp4buH4buyxKnDveG7h0rhu4ct4buHfeG7nsSo4buHxajEqcO94bufQuG7h2dm4buHQ2zhu6nhu4fhu5rEqcO94bqsROG7m8aw4bupxKnhu4fhu4ThurLhu6nhu4fhu7Phu6l1w73hu4dD4bup4buz4buH4buEa+G7h0Lhu4Dhu4fhuqhESHRD4buHQ8O0w73hu4fhu5vEqeG7teG7h+G7s8aw4buRQ2Phu4fGr0Hhu4fhu5vhurrhu7PFqeG7h3lr4buH4buzxrDhu4Lhu7PFqeG7h+KAnOG7s+G7qXXDveG7h8awSOG7h+G7hEHhu7PFqeG7h+G7hGvhu7PFqeKAneG7h+G7m+G6uMSp4buHQ8aww7nhu4dDxrDEqeG7teG7h+G7s+G6vOG6suG7m+G7h+G7s8awa2PDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqs4buaxKnhuqxD4bup4bu14buz4buB4bq5w6nhu6nDvcWp4buH4bubecSpQkLhurPhu4Hhu51DxrBEw73GoeG7h+G7qeG7muG7n+G7s0Phu5/huqrhu4Hhu4dCQ0h54buf4bqz4buBRuG7qeG7nUPGsOG6qeG7h8Os4buD4buD4bqsR+G6q+G7h8aw4buf4bupxanGsEPhuqnhu4dow63DrOG6rEfhuqvhu4Hhu4dC4bqq4bub4bqz4buBLy/hu5vhu53hu7NjxqHEqeG7tUPGsMSp4buzxrDGsOG7tcSpY+G7hOG7sy/hu53hu59CeEPhu7Xhuqwv4buz4bufRkIvZmfhu4XDrC/hu4XDrMOs4bud4buD4buFZ2nhu4ln4buLQ2hpZmfhu4t54buDY3fhuqzFqeG6reG6quG6s+G7heG7ieG7heG7geG7h8SpeUPhurPhu4Hhu7Lhu6l1w73hu4fGsEjhu4fhu4RB4buzxanhu4fhu5vhurjEqeG7h0PGsMO54buHQ8awxKnhu7Xhu4dbxrDEqeG7s8aw4buHxq/hu7fEqeG7h0Ns4bup4buHfeG7nsSo4buHxajEqcO94bufQuG7h2dm4buB4buHRuG7qeG7nUPGsOG6s+G7gcOs4buD4buD4buB4buHxrDhu5/hu6nFqcawQ+G6s+G7gWjDrcOs4buB4buHL+G6uVlu4buzxrDhu4fhu6Ns4bu14buHW+G6qkThu7PFqeG7h0PDtMO94buHxq9E4buR4buz4buHeURIw7rhu7Phu4fhu4Rr4buHW8aw4bup4buH4buj4buRROG7h1vhu5xbW+G7h0Phu6/hu7PGsOG7h0PGsG/DvWLhu4fhu6PEguG7s8Wp4buH4buE4bupc+G7s+G7h+G7hGvhu4dD4buN4buzxanhu4fhuqhEa+G7h+G7m2rhu5vhu4c54buiOWLhu4fGr1k54buHW8awxKnhu7PGsOG7h8av4bu3xKnhu4dDxrDEqcO94buHxanhu6nEqeG7h33hu57EqOG7h8WoxKnDveG7n0Lhu4dnZmPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5W+G6qnPhu7Phu4fhu6Phu5FD4buH4buaxKnDveG6rEThu5vGsOG7qcSp4buH4buzb8O94buH4buzxKlIYuG7h8ahxILhu4fDveG6oOG7s+G7h3nhu43hu7Phu4dD4bupdOG6rOG7h0PDieG7m+G7h+G7o+G6vMOC4bub4buHxanhu7fhuqzhu4fDveG7jUPhu4fhu4Rr4buH4buj4bu34buHeWvhu4fhu5vhurbhu4fGsMSC4bup4buH4bujw7nhu4d44bux4buzxrDhu4fhu7PFqeG6vOG7h0Nr4bup4buH4buzb+G7s8Wp4buH4buaxKnhu7Xhu4dbxrDhu63hu4fhu5xESHPhu7Phu4d4xrDhuqDhu7PFqeG7h+G7m8aw4buv4buHxqFt4bu14buH4buEw7rhu4dDxrBr4buzxrDhu4fhu5vhuqDhu7PFqeG7h2bhu4dD4buRw73hu4fGr+G7mjnhu4fhu6Nu4buHxanhu6lr4buzxrDhu4fhu6PhurzDguG7m+G7h+G6pOG7h3jDjeG7h33hu57EqOG7h8WoxKnDveG7n0Lhu4dD4bqq4bq84bqy4bubYuG7h8O9a+G7h+G7m+G7ueG7s+G7h+G7m+G7t+G7h+G7m+G6tuG7h8awxILhu6nhu4fhu7PDtOG7s8Wp4buH4bubxKnhu7Xhu4dDxrBr4buzxrDhu4dD4bur4bubxrDhu4fhu5vhurjEqeG7h8O94bux4buzxrBj4buHxajhu5Phu7Phu4fhu7PGsOG6vOG7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buH4bub4bu34buH4buzxrDhu6l1ROG7h0PGsOG6tOG7qeG7h8Wp4bupxKnhu7Phu4fhu6PDueG7h+G7s8WpxrDhu6/hu4fhu7PFqeG6tuG7qWLhu4fhu5vhuqDhu4fFqWrhu6nhu4fhuqhEc+G7h+G7muG7lcO94buHW8aw4bq4SOG7h+G7o27hu4dC4bqyw73hu4fhuqzGsG3hu6nhu4fGocOzQ+G7h0PEqUjhu4fhu4Rr4bu14buH4buE4bupw7rhu5vhu4fhu5vGsEThu5Xhu7Phu4fGoeG7reG7h+G7m8aw4bu14buHfeG7nsSo4buHxajEqcO94bufQuG7h2dm4buH4buzxanEqUjhu4dCxKlE4buH4buibOG7qeG7h8awxILhu6nhu4dbxrDDueG7h0PGsMSp4bu14buHQ+G7tWvhu7Phu4fhuqhE4bqi4bub4buHeeG7k+G7s+G7h0PGsMOK4buH4buow6Fj4buH4buaReG7s8Wp4buH4buE4bqy4bup4buH4buzxanhurzhurThu6nhu4dDxrDhu5NI4buHPMawbMO94buHW0Thu5Hhu7Phu4fEqOG7s8aw4buHLeG7h8awROG7keG7s+G7h3lESMO64buz4buH4buE4bupc+G7s+G7h8SRxq9ZOWXhu4dD4bqq4bq84bqk4buzxanhu4fhu6PEguG7qeG7h0NESMO54buz4buHeeG7jeG7s+G7h1vGsMSp4buzxrDhu4fGr+G7t8Sp4buH4buEa+G7h+G7m+G6uuG7s8Wp4buHeWvhu4dDxrBr4buzxrDhu4fhu4Thu6lz4buz4buHxqHEqeG7s+G7h8awROG7keG7s+G7h3lESMO64buz4buH4bujxILhu6nhu4dDREjDueG7s+G7h+G6qEThuqLhu5vhu4fFqeG7qcSpYuG7h+G7msSp4bu14buHW8aw4but4buH4bucREhz4buz4buH4bujbuG7h+G7hGvhu7Xhu4dD4buZ4bqs4buHeURIw7rhu7Phu4dDbOG7qeG7h1s84buHxq/Dg+G7h+G7msaw4bur4buHw53hu6nhu7PGsGLhu4fhu7Phurbhu6nhu4fhu5vhu7fhu4fhu6Phu6l1ROG7h3jhu6nDuuG7s+G7h3jGsOG7q+G7h8aw4buZROG7h+G7hGvhu4fhu5vhurbhu4dC4bqk4buH4buE4buZQ+G7h+G7m8aw4buRQ+G7h0PhuqJD4buH4buzxrDhu5FD4buH4bubxrDhu7Xhu4fDveG6oOG7s+G7h3nhu43hu7Phu4fGsOG7qcO64buz4buH4buzxKlIY+G7h+G7suG7guG7h3jhu7Hhu7PGsOG7h+G7s8Wp4bq84buH4bub4bq64buzxanhu4fhu4Thur7EqeG7h8aw4bu1a+G7s+G7h0PGsGvhu7PGsOG7h0dE4buRQ+G7h0LDs+G7m+G7h8O9w4nhu5vhu4dD4bupc0Thu4dDbOG7qeG7h8Wo4bupbeG7qeG7h3nhu43hu7Phu4fhu4ThuqDhu4fhu6Phu63hu5vGsOG7h+G6qEThuqLhu5vhu4fFqeG7qcSp4buHxqHDueG7h2Zpw73hu4ct4buH4buzb8O94buHZuG7g2Zn4buHxrDDg+G7qeG7h+G7m0ThuqLhu6nhu4dDxrBq4buzxanhu4dn4buH4buE4bq+xKnhu4fhuqhExKnhu4d4xrDhu6nhu4fFqeG7qWvhu7PGsOG7h+G7o+G6vMOC4bub4buHZuG7h8av4buaOWLhu4dn4buHxq/hu5rGoGLhu4fhu4Xhu4fGr+G7muG7omLhu4fhuqzGsGrhu4dm4buHeOG7iuG7h3nDieG7m+G7h+G6qEThuqLhu5vhu4fFqeG7qcSpY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurnhu6LDtEjhu4fhu6PhurzDguG7m+G7h0fhu5/DveG7h3lr4buH4bujw4JD4buHQmpD4buHxrBs4bubxrDhu4fhu4Rr4buH4bub4bq64buzxanhu4d5a+G7h8ah4bq84bqy4bub4buH4bubxrBsSOG7h+G7o2vhu4fhuqhExKnhu7Phu4dD4bqqQeG7s8Wp4buH4bujw7nhu4fhu5rEqeG7teG7h1vGsOG7reG7h+G7nERIc+G7s+G7h0LDteG7s+G7h0Jr4buzxanhu4fhu5vGsOG7teG7h33hu57EqOG7h8WoxKnDveG7n0Lhu4dnZmPhu4fhu7Lhu4Lhu4c54buiOeG7h+G7s2tI4buH4bubxrDhu6nEqeG7h0Jx4bqp4buH4oCc4bui4buRROG7h0PhuqrhurzhurThu7PFqeG7h33hu57EqOG7h8WoxKnDveG7n0Lhu4d5ROG6oOG7s+G7h3lr4buHQ8aw4buG4buHQ8awauG7m8aw4buHeeG6suG7s+G7h+G7hOG6suG7qeG7h8ah4buRQ+G7h+G7m8OK4buHOeG7ojnhu4fhu7Nr4bu1Y+G7h8ag4bqk4bup4buH4buE4buZSGLhu4dD4bqg4bup4buH4bujbuG7h+G7nWvhu7PGsOG7h0Lhu4Dhu4dD4buZ4bqs4buHQ+G6qkThu7PFqeG7h+G7m8Sp4bu14buH4buzxrDhu5FDYuG7h3lE4bqg4buz4buH4buz4bqw4buHeeG7gOG7m+G7h+G7hOG6vMOCQ+G7h3lz4buz4buH4bubxrDhu6vhu7PGsOG7h8O94bux4buzxrDhu4fhu6PDueG7h+G7m23hu6nhu4dDxrDhu6nDuuG7s+G7h+G7m2rhu5vhu4dDxrDhuqDhu7PFqeG7h0LhuqLhu4fhu4Rr4buH4buzw7Thu7PFqeG7h+G7m8Sp4bu14buHQ8awa+G7s8aw4buHQ+G7q+G7m8aw4buH4bqk4buH4buzxrDhu4Lhu7PFqeG7h+G7s8SC4bup4buH4budROG7s8Wp4buHQuG6pOG7h0PhuqrhurzhurThu7PFqeG7h+G7m+G6uMSp4buHw73hu7Hhu7PGsGLhu4fhuqzGsOG7keG7s+G7h+G7o+G7kUThu4fFqeG7qWvhu7PGsOG7h0PGsGvhu7PGsOG7h0Phu6vhu5vGsOG7h+G7m8Sp4bu14buH4buzxrDhu5FD4oCdY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurlb4bq+4buzxanhu4figJxD4bqqw7Phu7PFqeG7h0PEqUjigJ3hu4dDbOG7qeG7h33hu57EqOG7h8WoxKnDveG7n0Lhu4dn4buF4buH4buzxanEqUjhu4dD4bqqc+G7s+G7h0LDtOG7s+G7h+G7s8awa2Lhu4fhu6PEguG7qeG7h0NESMO54buz4buHPOG7n+G7s+G7m8SpeOG7h33hu6l5xKlD4buHW8awxKnhu7PGsOG7h8av4bu3xKnhu4fhuqhESHRD4buHQ8O0w73hu4d54buRSOG7h3ls4bup4buHxrDhu7Hhu7PGsOG7h23hu7PGsOG7h+G7hGvhu4fhu5vhu7fhu4fGr+G7mjnhu4dDbOG7qeG7h3jDjeG7h+G7omzhu6nhu4fGsMSC4bup4buHW8aww7nhu4dDxrDEqeG7teG7h+G7ouG6oOG7s8Wp4buH4buyxKnDveG7h0rhu4dD4bqqc+G7s+G7h+G7o+G7kUPhu4fhu5rEqcO94bqsROG7m8aw4bupxKnhu4fhu7Nvw73hu4fhu7PEqUjhu4fhu4ThurLhu6nhu4dC4buA4buHxanhu7fhuqzhu4fDveG7jUPhu4fhu5vhurjEqeG7h2fhu4c54buiOeG7h+G7ssWpREjhu6Xhu7Phu4dbxrB04buHOeG6umLhu4c54bq64buHOW/hu7Phu4dY4bupc+G7s+G7h+G7hGvhu4c8xrBsw73hu4dbROG7keG7s+G7h8So4buzxrBj4buHW+G6quG7teG7s8Wp4buH4buj4bu3YuG7hznhurrhu4c5b+G7s+G7h1jhu6lz4buz4buHeWvhu4fhu4TDgOG7h0J24buH4bub4bu34buH4buzxrDhu6l1ROG7h3jhu6nhu7PGsOG7h+G7s8WpxrDhu6nDusO94buH4buEa+G7h+G7m+G6uuG7s8Wp4buH4bujbuG7h0Phur7hu7PFqeG7h8Wp4bupa+G7s8aw4buH4buzxrDhu6l1ROG7h0PGsGvhu7PGsOG7h0Phu6vhu5vGsOG7h+G7m8Sp4bu14buH4bqk4buH4bubauG7m+G7h8Wp4bupbeG7qeG7h+G6qEThuqLhu5vhu4fFqeG7qcSpYuG7h+G6qEThuqLhu5vhu4dDdOG7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4fhu7Nvw73hu4fFqeG7k+G7s+G7h+G7o8O0SGPhu4dbxrDhu5FD4buHxqFs4bup4buH4bqk4buH4buE4bu54buzxanhu4dDw4rhu4d4dEPhu4dDbOG7qeG7h33hu57EqOG7h8WoxKnDveG7n0Lhu4dn4buF4buH4bujbuG7h8Wp4bupxJDhuqzhu4c54bq64buHOW/hu7Phu4dY4bupc+G7s+G7h+G6qsSQQ+G7h+G6qsSp4buH4buzxrDhu4Lhu7PFqeG7h8aha+G7qeG7h8awQeG7m+G7h8ah4bqu4buH4bur4bubxrBj4buH4buaReG7s8Wp4buH4buE4bqy4bup4buH4buj4bu3YuG7h0PGsGvhu7PGsOG7h0Phu6vhu5vGsOG7h8Wp4bupa+G7s8aw4buHxq/hu5o54buHQ2zhu6nhu4fFqeG7qW3hu6nhu4fhu4ThuqDhu4fhu6Phu63hu5vGsOG7h+G7m8aww7RE4buHSuG7h+G7hGvhu4fhu6Js4bup4buHxrDEguG7qeG7h1vGsMO54buHQ8awxKnhu7Xhu4dD4bu1a+G7s+G7h+G6qEThuqLhu5vhu4d54buT4buz4buHQ8aww4rhu4fhu6jDoeG7hy3hu4fhu7Nvw73hu4dm4buDZmbhu4fhu5vGsOG7q+G7s8aw4buHeWvhu4d54bq04bup4buHeMaw4buP4buzxanhu4fhu6Phu63hu7PGsOG7h+G7m8aw4bu14buH4bqoREh0Q+G7h0PDtMO94buH4oCcxanhu41D4buH4buEa+G7s8Wp4oCd4buH4bub4bq4xKnhu4fhu5tq4buH4buzxrDDtOG7s+G7hznhurrhu4c5b+G7s+G7h1jhu6lz4buz4buH4buEa+G7h+G7o8SC4bup4buHQ0RIw7nhu7Phu4c84buf4buz4bubxKl44buHfeG7qXnEqUPhu4dbxrDEqeG7s8aw4buHxq/hu7fEqWPhu4ck4buzxanhu4fhu7LFqURI4bul4buz4buHOW/hu7Phu4fGr0Xhu7PFqWLhu4fGr1k54buHQ+G6quG6vOG6pOG7s8Wp4buH4bujxILhu6nhu4dDREjDueG7s+G7hzzhu5/hu7Phu5vEqXjhu4d94bupecSpQ+G7h1vGsMSp4buzxrDhu4fGr+G7t8Sp4buH4buEa+G7h+G7o8SC4bup4buHQ0RIw7nhu7Phu4fhuqhE4bqi4bub4buHxanhu6nEqeG7h+G7m8aw4bu14buHxqHhu6l0Q+G6qeG7h+G7sm/DveG7h+G7s8SpSOG7h1vGsMSp4buzxrDhu4fGr+G7t8Sp4buH4bub4bu34buHZ+G7hznhu6I54buHQ8awxKnDveG7h8Wp4bupxKnhu4d94buexKjhu4fFqMSpw73hu59C4buHZ2bhu4fhu4Rr4buH4bujw7RI4buHeWvhu4fhu5vhurbhu4fGsMSC4bup4buH4bujw7nhu4fGocSC4buHw73huqDhu7Phu4fFqeG7qWvhu7PGsOG7h+G7o+G6vMOC4bub4buH4buzxrDhu4Lhu7PFqeG7h0PGsGvhu7PGsOG7h0Phu6vhu5vGsOG7h3jGsG3hu4fhuqhExKnhu7Phu4fhu7PGsOG7kUNj4buH4buaauG7m+G7h8awbOG7s8Wp4buH4bubw7Thu7Phu4fhu5vhurjEqeG7h2fhu4c54buiOeG7h+G7o3VE4buHQnLhu4fFqeG7jeG6rOG7h0Lhu4Dhu4fhu5ts4buzxrDhu4dD4bqqxKnhu7PGsOG7h+G7m+G6uMSp4buH4bubauG7m+G7h+G7o+G6ouG7qeG7h0PGsOG6uOG7h8O9bOG7s8aw4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buHeMawROG7h+G7hOG7gOG7m+G7h+G7s8aw4bq84buzxanhu4fhu7N0ROG7h+G7o2xD4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fhu6Phu6nDucO94buH4bqq4bq24bup4buH4bqsxrDhu7Xhu7PFqeG7h+G7o8SC4buH4bubReG7s8Wp4buHQ8O0w73hu4d5SeG7h0PGsOG7qeG7h+G7o+G7kUThu4dD4bqiQ2Lhu4fGsEHhu4dCcuG7h+G7hOG7l+G7s+G7h3lr4buH4buzxrDhu4Lhu7PFqeG7h+G7geG7s+G7qXXDveG7h8awSOG7h+G7hEHhu7PFqeG7h+G7hGvhu7PFqeKAnWPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5W+G6quG7teG7s8Wp4buHeMaw4bup4buH4buj4bu3YuG7h8av4bu1a+G7s8Wp4buHW8aw4but4buHW+G7seG7s8aw4buHeWvhu4c54buiOeG7h3jGsGrhu4fhu6Phu43hu5vhu4fGoeG7qcO6Q+G7h+G7m+G6uMSp4buHQ8aww7nhu4dDxrDEqeG7teG7h1vGsMSp4buzxrDhu4fGr+G7t8Sp4buHeMaw4bup4buH4bujbuG7h+G7m+G7t+G7h2bhu4d4w43hu4d94buexKjhu4fFqMSpw73hu59C4buHeeG7qXPhu7Phu4dD4bupdOG6rOG7h8Wp4bupa+G7s8aw4buHxq/hu5o54buH4buzxrDhurzhu7PFqeG7h+G6pOG7h2bhu4fDveG6oOG7s+G7h3jGsGrhu5vhu4fhu7PGsMSpRGPhu4c54buiOeG7h+G6qERz4buHQ8aw4but4buHR27hu4fhu7LFqcaw4bup4buHfeG6tuG7s+G7h3lr4buHQ8awa+G7s8aw4buH4buE4bupc+G7s+G7h+G7m+G6uMSp4buH4bujxILhu6nhu4dDREjDueG7s+G7h1dE4bud4bu14buHW8awxKnhu7PGsOG7h8av4bu3xKnhu4fhu4Rr4buH4bujxILhu6nhu4dDREjDueG7s+G7h1dE4bud4bu14buH4bqoROG6ouG7m+G7h8Wp4bupxKnhu4fhu7PGsOG7qXVE4buH4buzb8O94buH4buzxKlIY+G7h1ts4bup4buHfeG7nsSo4buHxajEqcO94bufQuG7h2fhu4Phu4figJPhu4c8xrDhu6l54bup4bqs4bqs4bup4buz4bufQuG7h+G7s2/DveG7h2bhu4Phu4Xhu4li4buHxrBs4buzxanhu4fhu5vDtOG7s+G7h+G6pOG7h8O94bqg4buz4buHd0Thu53hu7Xhu4fhu5vhurjEqeG7h8av4bu1a+G7s8Wp4buHW8aw4but4buHW+G7seG7s8aw4buH4bujbuG7h8ah4but4buH4buz4bq84bqy4bub4buH4bubxrDhurjhu4fhu7PGsGvhu4fhu5vDs0Phu4fGocOBYuG7h8ahRMSC4bub4buH4buz4buC4buHOeG7ojnhu4fhu7NrSOG7h+G6rMawbeG7qeG7h+G7m8awREjDueG7s+G7h0LEqeG7s8Wp4buHw73huqDhu7Phu4d4ROG6qsSpQsawY+G7h+G7nEXhu4fhu4Thu5lI4buH4buz4buC4buH4buEw4Dhu4dCduG7h+G7o27hu4dHROG7kUPhu4dCw7Phu5vhu4fFqeG7qWvhu7PGsOG7h8av4buaOeG7h+G6pOG7h8awbOG7s8Wp4buH4bubw7Thu7Phu4dpZuG7h3jFqWPhu4fhu6J04buz4buHfeG7nsSo4buHxajEqcO94bufQuG7h2dmYuG7h8av4bu1a+G7s8Wp4buHW8aw4but4buHW+G7seG7s8aw4buH4bujbuG7h0PhuqrhuqThu4d5bOG7qeG7h8awbOG7s8Wp4buHaOG7i+G7h3jFqeG7h0LhuqThu4dD4bqq4bq84bq04buzxanhu4fhuqThu4fDveG6oOG7s+G7h1dE4bud4bu14buH4buEa+G7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buH4bqoRGrhu4d4xrDhu7fhu4d4xrBv4buz4buH4bujw7nhu4fFqeG7qWvhu7PGsOG7h0Phu5HDveG7h8av4buaOWPhu4c54bqy4bup4buH4buj4buP4buzxanhu4fhu5vhu5Hhuqxi4buHeOG7qeG7s8aw4buH4buzxanGsOG7qcO6w73hu4fhu5vhurjEqeG7h8O94bux4buzxrBi4buH4buz4buC4buH4buEw4Dhu4dCduG7h1vGsMSp4buzxrDhu4fGr+G7t8Sp4buHQ+G7qXThuqzhu4dDw4nhu5vhu4fhu7PGsOG7meG7s+G7h+G7o+G6vMOC4bub4buHQuG7gOG7h0Phu6nhu7Phu4dD4bq84bqk4buzxanhu4fhu5vhurjEqeG7h8ahxKnhu7Phu4fGsEThu5Hhu7Phu4d5REjDuuG7s+G7h+G7o8SC4bup4buHQ0RIw7nhu7Phu4fhuqhE4bqi4bub4buHxanhu6nEqeG7h+G7hGvhu4d5a+G7h+G7s8aww7Thu7Phu4dD4bqi4buH4bqoRMSp4buz4buHQ+G6qkHhu7PFqeG7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h+G7m0TEguG7m+G7h+G7o0TEqeG7h8Wp4bupa+G7s8aw4buHxq/hu5o54buH4bqk4buHxrBs4buzxanhu4fhu5vDtOG7s+G7h+G7s2tIY+G7hyjhu4fhu5tq4bub4buHxanhu6lt4bup4buH4buj4buRROG7h+G6qEThuqLhu5vhu4fFqeG7qcSpYuG7h+G6qEThuqLhu5vhu4dDdOG7h8Wp4buT4buz4buH4bujw7RIYuG7h8av4bu1a+G7s8Wp4buHW8aw4but4buHW+G7seG7s8aw4buH4bujbuG7h3jGsOG7j+G7s8Wp4buH4buj4but4buzxrDhu4fhu6PhurzDguG7m+G7h+G7hOG7reG7h0PGsHThu4fhu5vhurjEqeG7h8O94bux4buzxrBjw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6uVvGsMO54buHQ8awxKnhu7Xhu4dbxrDEqeG7s8aw4buHxq/hu7fEqeG7h+G7m+G7ueG7s+G7h+G7m+G7t+G7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4fFqeG6vOG6tuG7s8Wp4buHw73hu41D4buH4oCc4buEa+G7s8Wp4oCd4buHeMawauG7m+G7h0Ns4bup4buHfeG7nsSo4buHxajEqcO94bufQuG7h2dmYuG7h+G7o+G7qcO54buz4buHxrDhu7Hhu7PGsOG7h3lr4buH4buyxalESOG7peG7s+G7h1vGsOG7reG7h8av4bq84bq24buzxanhu4fEkUPEqeG7n3hG4bu14buz4bud4bu1ZWLhu4fhu6Lhu43hu7PFqeG7h1vGsOG7reG7h1nhu6nhu7PGsOG7h8SR4buE4buZQ2Vi4buHWXPhu4dbxrDhu63hu4fGr+G7qXXhu7Phu4fEkeG7hOG7teG7hOG7qeG7s8Spw71lY+G7h+G7mm3hu4dm4buHOeG7ojnhu4dD4bqqc+G7s+G7h+G7o3VE4buH4bujxKnhu7PFqeG7h3lr4buH4buj4bq84bq24buzxanhu4d44bupw73hu4fhu4ThuqDhu4fhu6Phu63hu5vGsOG7h33hu57EqOG7h8WoxKnDveG7n0Lhu4fhuqThu4fhu7PEguG7qeG7h+G7nUThu7PFqeG7h0PGsOG7qeG7h+G7o+G7kUThu4fhu5vhurjEqeG7h8O94bux4buzxrBj4buH4buyxanhu7Vr4bup4buH4bqqxKli4buH4bub4bu54buz4buH4bub4bu34buHPMawbMO94buHW8aw4but4buHOcO04buz4buHw73huqDhu7Phu4fGoeG6tuG7qWPhu4fhu7Lhu4Lhu4d44bux4buzxrDhu4fhu7PFqeG6vOG7h0Lhu6nhu7PGsOG7h+G7s2/DveG7h2bhu4Phu4Np4buH4bqoRHPhu4fhu7LFqUHhu5vhu4dZ4buN4bub4buH4bujxKnhu7PFqeG7h+G6quG7kUPhu4fhuqhESHRD4buHQ8O0w73hu4fhu4ThurzDgkPhu4d5c+G7s+G7h+G7m8aw4bur4buzxrDhu4fDveG7seG7s8aw4buH4bujw7nhu4fhu7PhurDhu4d54buA4bub4buHxanhu6lr4buzxrDhu4dD4buRw73hu4fGsERI4buH4bubxrDhurzhurbhu7PFqeG7h+G7o+G7k0Thu4dD4bupc+G7s+G7h+G6pOG7h+G7o+G7kUThu4dD4bqq4bq84bq04buzxanhu4d94buexKjhu4fFqMSpw73hu59CY+G7h+G7osSC4bup4buHQ0RIw7nhu7Phu4d4xKnhuqrEqUPhu5/hu4dbxrDEqeG7s8aw4buHxq/hu7fEqeG7h+G7m+G7t+G7h0Lhu4Dhu4fFqeG7t+G6rOG7h8O94buNQ+G7h+G7m+G6uMSp4buHOeG7ojnhu4db4bqq4bq84bq24buzxanhu4dbxrDhu63hu4dbxrDhurzhurbhu7PFqWPhu4dbbOG7qeG7h8Wp4bupbeG7qeG7h+G7hOG6oOG7h+G7o+G7reG7m8aw4buHeMSp4bqqxKlD4buf4buH4bui4bqg4buzxanhu4fhu7LEqcO94buHSuG7h+G7s2/DveG7h2bhu4NmZ+G7h+G7hGvhu7Xhu4dDxrBq4buzxanhu4dn4buH4buE4bq+xKnhu4fhuqhExKli4buHW+G6quG6vOG6tuG7s8Wp4buHW8aw4but4buHW8aw4bq84bq24buzxanhu4fhu6Nu4buHxanhu6lr4buzxrDhu4fGr+G7mjnhu4fhuqThu4fhu7PEguG7qeG7h+G7nUThu7PFqeG7h+G7o8OD4buzxanhu4fhu6PEguG7qeG7h+G7s+G7guG7h+G7hGvhu4fGr+G7muG7ouG7h+G6pOG7h8awbOG7s8Wp4buH4bubw7Thu7Phu4dD4bqqc+G7s+G7h8Ot4buL4buHeMWpY+G7h8agc+G7s+G7h+G7m2zhu7PGsOG7h+G7o+G7t+G7h+G7m+G7ueG7s+G7h+G7m+G7t+G7h8Wp4bq84bq24buzxanhu4fDveG7jUPhu4d4w43hu4fhu5vhu4BE4buHPkRq4bubxrDhu4fhu5rhuqDhu7PFqeG7h1nhu63hu5vGsOG7h+G6pOG7h8O94bqg4buz4buH4buj4bupdeG7s+G7h3jhu6nhu7PGsOG7h+G7hOG6suG7qeG7h+G7m+G7gOG7h3lI4buH4bubxrBsSOG7h2jhu4Phu4PDveG7h+G6qmvhu7Xhu4fhu4Rr4buH4bubauG7m+G7h+G7s8SC4bup4buH4budROG7s8Wp4buHQ+G7qXThuqzhu4dCw4rhu5tjY2PDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5W8aww7nhu4dDxrDEqeG7teG7h1vGsMSp4buzxrDhu4fGr+G7t8Sp4buHQ2zhu6nhu4d94buexKjhu4fFqMSpw73hu59C4buHZ2bhu4fhu5vhu7nhu7Phu4fhu5vhu7fhu4fhu7PGsOG7qXVE4buHxanhurzhurbhu7PFqeG7h8O94buNQ+G7h8O94bqy4bup4buH4buzxrDhurzhu4db4bqq4bq84bq24buzxanhu4c5b+G7s+G7h1tE4buR4buz4buHxJHhu4Thu7Xhu4Thu6nhu7PEqcO9ZWLhu4fGr2vhu4c5b+G7s+G7h+G7ssaw4buZQ+G7h8SRQ+G6quG7qcSpQ8aweeG7teG7sy3hu4fGocSp4buHw73huqDhu7Phu4fhuqzGsOG6ouG7qeG7h8aww4LhuqxlYuG7h+G7ssWpREjhu6Xhu7Phu4c5b+G7s+G7h1luw73hu4fhu4Rr4buHPMawbMO94buHw53hu6nhu7PGsOG7h+G7omxD4buHxJFH4buf4buH4bujbOG6rOG7h+G7o+G7rcSp4buHxrDhu7Hhu7PGsGVi4buHWeG6vOG6tOG7s8Wp4buHW8aw4but4buH4bucROG7s8Wp4buHxJHhu4TDgOG7h8Wp4buZSOG7h8So4bqq4buz4bupQmVi4buH4buyxalESOG7peG7s+G7h8avw4Phu7PFqeG7hz5Ew7Thu7Ni4buHxq9r4buHW8aw4but4buHxq/hu7Vr4bup4buHxJHhu4TDgOG7h1hE4buz4buHWMaww73hu5/huqplY+G7h33DiuG7m+G7h0Phuqpx4buH4bubReG7s8Wp4buH4bqoREh0Q+G7h0PDtMO9YuG7h0Lhu4Dhu4fhu7PhurDhu4d54buA4bub4buH4bubxKnhu7Xhu4fhu7PGsOG7kUPhu4dCcuG7h3lr4buH4bub4bq24buHQuG6pOG7h+G7o8O54buH4bubauG7m+G7hznhu6I54buHQ2zhu7Xhu4fhuqrEqeG7h8ah4buRQ+G7h+G7s8Wp4bq04buH4buEa+G7h+G7o+G7n8O94buH4buEdeG7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4dD4buRw73hu4fGsERI4buH4bubxrDhurzhurbhu7PFqeG7h+G6qERJ4buHxanhu6lq4buH4bubxrDhu7Xhu4dDxrDDueG7h0PGsMSp4bu14buHW8awxKnhu7PGsOG7h8av4bu3xKnhu4fhu7Phu7fhu6nhu4fhuqrhu6lz4buzxali4buHQ8aww7nhu4dDxrDEqeG7teG7hznhu6nDukPhu4fhu7LEqcO94buH4buz4bu34bup4buH4bubxrBE4buzxaljw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG7h0JDSHnhu5/hurPhu4FD4bufR0MtxKl54bupxanhu7Phuqnhu4fhuqrhu6nFqcawQ+G6q+G7geG6ucOpQkPhuqrhu7Xhu7PFqeG6ucaga+G7qeG7h+G7hGvhu4dt4buzxrDhuqnhu4fDnWzhu7PGsOG7h+G7muG6vOG6tOG7s8Wpw6kvQkPhuqrhu7Xhu7PFqeG6ucOpL+G6rOG6uQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]