(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, cùng với việc hướng nghiệp, dạy nghề cho lao động thì vấn đề mở rộng các ngành nghề sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các huyện miền núi đã được các cấp, các ngành quan tâm, thực hiện. Nhiều địa phương đã có những cơ chế, chính sách hỗ trợ riêng nhằm khuyến khích việc nhân cấy, phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mới góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, “lộ trình” nhân cấy, phát triển nghề mới ở các huyện ...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tjrhu5LDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PhurY74bq3e8Odw5VP4bupOjs94bqzw5Q+OiLDlD46VVvDlOG6t+G6r11bP8OUw6M6UOG6t8OU4bq34bqvOyVbw5RbPzo9w5R9YTvDlOG6ocOUPjrhurPDlGVjV8OUfTs9W8OUW+G6tTtOLzrhu5JPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjccOd4bugWMOVT8OU4bupOsSRWz/DlFtVfcOUxIPhurPhu6DEqMOUV8OiWz/DlGVhO8OUZTskV8OUOuG6qWFbP8OUWz86OyTDo8Sow5RYUuG6u8OUWz86PcOUVzpdw5R74bugXcOUWTZbP8OU4bq3Oi7DlGXhu6hbw5RZPcOUfeG6ocOU4bqvNls/w5RXUFfDlFs/UVs6w5RbPzo9w5ThurFTW8OU4bq54bqz4buo4bq3xKjDlFc64bqz4bq7JVvDlFghVzrDlFc5w5RX4buo4bqzw5Q+O1s6w5Thurcjw5ThuqHDlFdQV8OUOuG6s+G6uyRbw5R9Oz1bw5Rb4bq1O8OUWVTDlFnhuqnDoFfDlFdQV8OUV+G7qMOjxKjDlFdQV8OUWz9RWzrDlMSD4bqz4bugW8OU4bq3xq99xKjDlOG6tzpjV8OUOjskW0rDlOG7qTo7PeG6s8OUWSHhu6DDlMOjOuG6qTlbP8OUWVTDlFciw5RbOsSRWz/DlFc5w5RXOiPEqMOUVzosWzrDlOG6sVBXOsOUOjjDlOG6t+G6r8Ogw5Thuq87QFs/w5RbOsOZfcOUPjrhurPhursjW8OUPjosVzrDlGU7JFfDlFs6xq9bw5RX4buo4bq7xKjDlMOjOlDhurfDlOG6t+G6rzslW8OUV1BXw5RbP1FbOsOUWz86PcOUVzNbP8OUWz86OyTDo8Sow5Thurc7JeG6s8OU4bq3OuG6p8OUVzNbP8OUWz86OyTDo8OUfWE7w5Q/IsOjw5TDozrhu6pbw5Thurki4bugw5RZIjvEqMOUPztTfcOUWz86w6hdxKjDlFvGr1s/w5RX4bugXcOU4bq3OuG6s8OUWzrhu7DDo8OUVzpdw5RbP+G6qcOhO8OUWMavW0rDlOG6tuG6s+G6u8OUWzo7QFvEqMOU4oCcezbDlOG6t+G6ry5bOuKAncOUWzrGr1vDlFfhu6jhurvEqMOUw6M6UOG6t8OU4bq34bqvOyVbw5RbPzo9w5R9YTvDlOG6ocOUV1BXw5Q64bqz4bq7JFvDlH07PVvDlFvhurU7w5RXIFvDlD/hu6TDo8OUWzo7PeG6s8OUPjoiw5Q+OlVbw5RX4buqW8OU4bq3OlBdw5Q/4bqjSk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT047fT/DlOG6seG6r1dGw5UvL1dYW0pW4bugXeG6tzrhu6BbOjpd4bugSmVbL1jDneG6sT7hurddw6MvW8Odw6nhurEv4buS4bui4buU4buWL+G7luG7oljhu5jhu5jhu5Dhu5Dhu5Dhu5Lhu5Dhurfhu6Lhu6Lhu5DGoHvhu5BKPMOjP8OVw5QvT8OU4bupPzo9w5RZ4bugW8OUe1DhurfDlOG6t+G6r+G6s+G6uz1bw5Thurc6NFs/w5ThurdSO8OU4bq5VMOU4bq44bqzxq9bw5Thu4/huqk5Wz/DlEzhurY64bqpw6FbP8OU4bq44bqzxq9bTUrDlE7Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/hu4064bq1Wz/DlOG6tzM7w5Thurfhuq/huqHDlHtSO8OU4bq5VMOU4bq2OuG7oFs6w5Thu6fDqsOUTOG7qTrhuqnDlOG6tjrhu6BbOk3DlFklw5ThurcufcOUOjsl4bqzw5ThurFjw5Thurc6VVs/w5Thurfhuq/hu6p9w5RX4bqn4bugw5RbPzo9w5Thurc6QOG6s8OU4bqvw51bw5RZLFs6w5RX4bqpw6F9w5RZ4bqpw6BXw5Q6NjvDlMWpccOD4bupw5ThurlUw5RY4bqzw5RbOuG7sMOjxKjDlMOjOlDhurfDlOG6t+G6rzslW8OU4bq3YsOUW1V9w5Thu5jhu5Dhu5Lhu5hKw5Thu6c6UFfDlGVhO8OU4bqxY8OU4bq34bqp4bqhWz/DlOG6t+G6qcOgWz/EqMOUWz86PcOU4bq3Yls/w5RZw519w5R7UjvDlGU7JFfDlHtRfcSow5Thurc64bqzw5RbOuG7sMOjw5Q3W8OUWSFbOsOUVzpdw5Q6OVvDlMag4buQw5R74bugXcOUWTZbP8OUW8SRw5RZIeG7oMOUw6M64bqpOVs/w5RbP1HhurvDlFtRXcOUPzvDocOUVzoow5RXIFvDlOG6t+G6r11bP8OU4bq34bqvLMOUWzphw5RX4bqn4bugw5R9NuG6t8OU4bqxNMOUWz/huqnDoTtKw5Thu6k6xJFbP8OUVzNbP8OUV+G6pcOUWeG6qcOgV8OUWeG7quG6s8OU4bq34bqpw5RbOuG6qcOUPjrhurNbP8OU4bq3OkDhurPEqMOUPjt9w5RXOihKSkrDlD87w6HDlFlUw5Rlw5pbP8OUViJbP8OU4bqhw5Q64buq4bqzw5Q6I+G6t8OUV1BXw5Q6NsOUWMavW0rDlOG6tjsjV8OUW+G6szQ7w5RbPzo9w5RX4bqtxKjDlFc6IcOUxanhuqk5Wz/DlOG6tjohw5ThurY64buw4bq3xKjDlOG6tzozW8OU4bunO33DlMO1NVs/xKjDlFc6XcOUVjsj4bq34buKw5Thu6lVfcOU4buY4buQ4buS4buYxKjDlFs6Oz3hurPDlDo2O8OUZTtAW8OUOjY7w5TDozrhuqXDlFvEkcOU4bq5VMOUWVTDlOG6tzrDnV3DlDowV8OUWz86PcOU4bq3OkDhurPDlOG6r8OdW8OUWSxbOsOUV+G6qcOhfcOUZVHDlFs6Oz3hurPDlFc6IcOUw519w5TDozrhuqXDlFvEkcOUWSHhu6DDlMOjOuG6qTlbP8OUWVTDlFciw5Thurc6QH3DlOG6tzrhurPDlFs64buww6PDlOG6t2LDlFs/Oj3DlH1hO0rDlOG6tuG6s+G6u8OU4bq3OuG6s8OUWzrhu7DDo8OUPjozWz/DlFfhu6Bdw5ThurFdWz/DlFs/Oj3DlFlUw5ThurdSXcOUWeG6qcOgV8OUZTskV8OUe1F9w5TDozrDosOUOsOgw6PDlGVRw5Q/O+G6tcOjw5RXOiHDlMOdfcOUVyLDlOG6tzpAfcOU4bq3OuG6s8OUWzrhu7DDo8OU4bq34bqvXVs/w5R74bq1V8OUWzNbP8OUWzpRW0rDlOG7j13DlGU7JFfDlOG6tztA4bqzw5Thurc64bqlw5ThurFTW8OUw6M64busfcOUP+G7pMOjw5Q+OiLDlD46VVvEqMOUOlFbP8OUe1F9w5Thuq/hu6DDlD46M1s/w5RWUFvDlFnhuqnDoFfDlFtAW8OUVznDlOG6seG6ocOUeztAW8OUPiPhurfDlGVRw5RbP+G6qcOhO8OUWMavW8OUWVFbOsOUVjHDlFs/Oj3DlOG6seG7oOG6s8OUP+G7qlvDlOG7ksOUW1V9w5RY4bqz4bq7w5Thurfhuq8uSk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT8O14bqpw6BXw5RWOyPhurfEqMOU4bq34bqvXVs/w5Thu5jDlFtVfcOUTOG7mOG7kOG7kuG7mi3hu5jhu5Dhu5Lhu5xNxKjDlOG6ssOy4bup4buPw5Q64bqz4bq7JFvDlOG7qTrhuqnDlOG6tjrhu6BbOsOUVzoow5RZUl3DlOG6tuG6r+G6s1s/w5ThurfGr33DlHA7UF3DlFjhuqVXw5Thurc64bqpw6FbP8OU4bq54bqz4bq7QFvDlGVRw5Thu49S4bq7w5RbPzo9w5Q64bqz4bq7JFvDlOG6tzfDlFc64bqrV8OU4bucw5R7YcOjw5RYUuG6u8OUWz86PcOUVzpdw5Thu5Thu5jhu5jDlDowV8OUZTtAW8Sow5Thurfhuq9dWz/DlFkiw5RXIsOU4buWw5R7YcOjw5RbM1s/w5RbPzo7JMOjw5RlUcOU4buUw5R7YcOjw5TDozo7w5RbM1s/w5RbPzo7JMOjSsOU4buNUFfDlDowV8OUZTtAW8OU4bqx4bug4bqzw5RZUV3DlOG6t1Jdw5RZPeG6s8OUWeG6qcOgV8OUV+G7qMOjw5RXOuG6q1s/w5RXOijDlDowV8OUWz86PcOUZVHDlFciw5RlOyRXw5R7UX3DlDdbw5RZIVs6SsOU4bq24bqvXVs/w5RZIsSow5Thurfhuq9AW8OUWSHhu6DDlFZRW8OUOuG6s+G6uyRbw5RZVMOUWzrGr1vDlFfhu6jhurvDlGVRw5TDozpQ4bq3w5Thurfhuq87JVvDlFnhuqnDoFfDlFs/Oj3DlFnhu6Bbw5R7xahbP8OUOl3hu6DDlFbDmVs/w5Thurfhuq/DncSow5R74bqzNVs/xKjDlGXhu6rhurPEqMOUW+G6q+G7oMSow5RW4bu0w5RbPzNKSkrDlOG6t1Jdw5RlOyRXw5R7UX3DlDdbw5RZIVs6w5RXOl3DlDo5W8OU4buc4buQw5R74bugXcOUWTZbP8OUWSHhu6DDlMOjOuG6qTlbP0pOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/hurZSO8OUOuG6s+G6uyRbw5ThurY64bqpw6FbP8OU4bq44bqzxq9bxKjDlFs6xJFbP8OUW1V9w5TEg+G6s+G7oMSow5RXM1s/w5ThurdQV8OUw6M6UOG6t8OU4bq34bqvOyVbw5RbPzo9w5R9YTvDlFlUw5RZ4bqpw6BXw5RXOixbOsOUxIPhurPhurs9W8OUWSHhu6DDlMOjOuG6qTlbP8Sow5RXUFfDlMOjOiBbP8Sow5RW4bugW8OUZVHDlFY2w5TDozrhu7Bbw5RXOuG6s+G6u0Bbw5R9M1vDlMSD4bqz4bugW8OU4bq3xq99w5Thurc6Y1fDlDo7JFtKw5Thu6k6Oz3hurPDlFs/Oj3DlH1hO8OUWeG6qcOgV8OUWzrGr1vDlFfhu6jhurvEqMOUw6M6UOG6t8OU4bq34bqvOyVbxKjDlFs64bqp4buKw5Thu6k/Oj3DlFc6IlfDlMSD4bqzUjvEqMOU4bq34bqvNVs/w5RXxq/hurvDlFdTWzrEqMOUfcav4bq7w5Q/O+G7oFs/w5Thurk7QFtKSkrDlOG6tzrhurPDlDrhurXhurfDlOG6sWPDlOG6tzrhu6B9w5Q/O+G7oMOUV+G6p+G7oMOUOlFbP8OU4bq34bqvVX3DlHvhu6Bdw5RZNls/w5RbxJHDlOG6t1I7w5RZIeG7oMOUw6M64bqpOVs/SsOU4bqwXVs/xKjDlOG6tzVbw5ThurdSO8OUWeG6qcOgV8OUfTbhurfDlOG6tzrDoTvDlD874bugW8OUWz/DmlvEqMOUWzrEkVs/w5RbPzo9w5R9YTvDlOG7qOG6u8OUWVTDlFjhu6pbw5Rlw5pbP8OUViJbP8Sow5RZJcOUe1I7w5ThurFjw5Thurc7I1fDlFvhurM0O8OUVzpdw5RbOjs94bqzw5R74bugXcOUWTZbP0rDlMOyUcOUxalAw5ThurY6IcOUw7UhWzrEqMOUcDtQfcOUWTRXw5Thurbhuq/hurNbP8OU4bq3xq99w5RwO1Bdw5RY4bqlV8OU4bq3OuG6qcOhWz/DlOG6ueG6s+G6u0Bbw5RlUcOU4buPUuG6u8OUWz86PcOUOuG6s+G6uyRbw5ThurY64bqpw6FbP8OU4bq44bqzxq9bxKjDlFc6XcOUVjsj4bq34buKw5RFOyRXw5RbOsavW8OUV+G7qOG6u8Sow5TDozpQ4bq3w5Thurfhuq87JVvDlFs/Oj3DlH1hO8OU4bq34bqvQFvDlFkh4bugw5RWUVvDlDrhurPhurskW8OU4bq2OuG6qcOhWz/DlOG6uOG6s8avW8OUWMOiw5RZVMOUWeG6qcOgV8OUV1BXw5RX4buow6PEqMOUV1BXw5RbP1FbOsOUxIPhurPhu6Bbw5ThurfGr33DlOG6sV1bP8OUZeG7rlvDlD/hu6TDo8OUWzo7PeG6s8OUPjoiw5Q+OlVbxKjDlFs64buo4bq3w5R7UcOUZTskV8OUPy5bw5Q/O8SRw5RlUcOUw6M6UOG6t8OU4bq34bqvOyVbw5RbPzo9SsOU4bupOjs94bqzw5RbPzo9w5RZVMOUWeG6qcOgV8OUWOG6s8OUWzrhu7DDo8OUZVFdw5RZIeG7oMOUw6M64bqpOVs/w5RbOuG6qVs/w5RXOijDlOG6tzVbw5ThurdSO8OUWeG6qcOgV8OU4bq3OsOhO8OUPzvhu6Bbw5RbP8OaW0rDlOG7qT/hurPhurtAW8OUWzrGr1vDlFc64bqnw5Thursj4bqzw5R7UcOUWF3DlOG6tzohw5Thurfhuq/huqnDoVs/w5Thurc7QOG6s8OU4bq3OuG6pcOU4bqxU1vDlMOjOuG7rH3DlD46M1s/w5Q3W8OUWSFbOsOUW0Bbw5TEg+G6s+G6u8OUfTPDlOG6sVNbw5ThurnhurPhu6jhurfDlFs/UeG6u8OUV1FbP8OU4bq3OuG6s8OUOuG7tMOjxKjDlOG6tzrhurPDlFs64buww6PDlFfhuqfhu6DDlFs/4bqpw6E7w5R74bugXcOUWTZbP8OUPztTfUpKSk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT+G7pzpTXcOU4bqxUOG6t8OU4bq3UjvDlH024bq3w5ThurE0w5Q64bqz4bq7JFvDlH07PVvDlFvhurU7xKjDlFs64bqp4buKw5TFqeG7oFs/w5Thu406UFs6xKjDlMSC4bqz4bugW8OUcSLhu6DEqMOU4buN4busfcOU4bq2OuG6p+G6u0pKSsOUWzrhu7Bbw5Thurc64buo4bq7xKjDlGU7JFfDlFs6xq9bw5RX4buo4bq7w5RbPzo9w5R9YTvDlFs6w5l9w5Q/O1M7w5TEg+G6s+G6uyPhurfDlGU7JFfDlHtRfcSow5Thurc64bqzw5RbOuG7sMOjw5RXOl3DlFs/4bqpw6E7w5R74bugXcOUWTZbP8OUWeG7oFs/w5Q/4bukw6PDlFs6Oz3hurPDlD46IsOUPjpVW0rDlOG6tuG6r11bP8OUWSLEqMOU4bq34bqv4bqhw5RbP1I7w5R7YVvDlFs64buo4bq3w5R7UcOU4bq3OiHDlOG6t+G6r+G6qcOhWz/DlOG6tztA4bqzw5Thurc64bqlw5ThurFTW8OUw6M64busfcOUPjozWz/DlDdbw5RZIVs6w5RlUcOUOuG7quG6s8OUOiPhurfDlFdQV8OUWz9RWzrEqMOUWz86PcOUWeG6qcOgV8OUWOG6s8OUWzrhu7DDo8OUZVFdw5RZIeG7oMOUw6M64bqpOVs/w5R7UcOUWzrEkVs/w5RbPzo9w5RXIsOU4bq3OuG6s8OUWzrhu7DDo8OU4bq3OuG7qMOjw5Thurfhuq9dWz/DlD46O8OUWz86PcOU4bq7QOG6s8OUV+G7quG6s8OUPuG7h8OU4bq3OuG6s+G7sOG6t8OUV+G7oF3EqMOU4bq3O1s6w5ThurlTXcSow5RX4buq4bqzw5Q+w6rEqMOU4bq3OsOhO8OUPzvhu6Bbw5Q6MFfDlFs/Oj3DlHvGr+G6s8OUW0Bbw5Q6XeG7pFfDlFs/4bqpw6E7w5R74bugXcOUWTZbP8OUPjozWz/DlH3hu6Rbw5R9UcOU4bq3OuG7oH3DlD874bugw5Q6XeG7pFfDlFc6KMOU4bq3OuG7oH3DlD874bugw5RY4bqpYTvDlDouWzrDlOG6tzrhuqtXw5Thurfhuq/hu6BbOsOU4bq3OuG6p8OU4bq3OsOhO8OUPzvhu6Bbw5RbM1s/w5RbOlFbw5RbQFvDlOG6sVNbw5TDozrhu6x9w5R7UX3DlOG6r+G7oMOUPjozWz/DlFZTXcOUWVN9w5RXOuG7qOG6t8OUe+G6qcOgWz/EqMOU4bq3OuG6s8OUWzrhu7DDo8OU4bq3OuG7qMOjSsOUxrDhu6ThurfDlD46UFfEqMOUWzrEkVs/w5RbVX3DlD/hu6pbw5RZxq/hurvDlOG6t1I7w5RbOjs94bqzw5RZIeG7oMOUw6M64bqpOVs/w5R9Oz1bw5Rb4bq1O8Sow5RZVMOUVyLDlFs6Oz3hurPDlFs/UVs6w5RbPzo9w5R9YTvDlFnhuqnDoFfDlFjhurPDlFs64buww6PEqMOUWzrGr1vDlFfhu6jhurvEqMOU4bqxXVs/w5RXOijDlMOjOlDhurfDlOG6t+G6rzslW8OUWeG6qcOgV8OUfTbhurfDlOG6tzrDoTvDlD874bugW8OUWz/DmlvDlFtAW8OUU1s6w5Q64bqp4bqhWz/DlOG6t2E7w5RbOz19w5Thurc7W8OUV+G6p+G7oMOUWz/huqnDoTvDlFjGr1tKw5Thu40gW8OUWTQ7w5RlYTvDlGU7JFfDlMOjOlDhurfDlOG6t+G6rzslW8OUWz86PcSow5RbP11RO8OU4bq7I+G6s8OU4bq3NMOUZT3DlOG6tzohw5Thurfhuq/huqnDoVs/w5Thurc7QOG6s8OU4bq3OuG6pcOU4bqxU1vDlMOjOuG7rH3DlOG6tzouw5RlOyRXw5Thurc6OyPhurPDlFs/4bqzNVvDlGU0W8OUV+G6rVs/w5R7UcOUe+G6vcOUWF3DlFklw5RXUFfDlFc5w5ThurHhuqHDlDpSW8OUVzojw5R94bqhw5Thuq82Wz/DlMSD4bqz4bq7w5R9M0rDlOG7qT9dUTvDlOG6r+G7oMSow5RbOjs94bqzw5RZIeG7oMOUw6M64bqpOVs/w5Q+OjvDlHtj4bugw5RXOjBbw5RbPzo9w5R9YTvDlFklw5RbOsavW8OUV+G7qOG6u8OUVzrhuqnhu6DDlMOjOsOiw5Q6w6DDo8OUZWE7w5Thurfhuq8uWzrDlFk2w5RlVVvDlDoi4bugxKjDlOG6t+G7sMOjw5TEg+G6s1Bbw5ThurFTW8OU4bq54bqz4buo4bq3w5RX4bqn4bugw5RbP+G6qcOhO8OUWMavW8OUZVHDlOG6tzs9fcOUW1VbP8OUe8OgO8OU4bq3OiPDlFfhuq1bP8OUWzrhuqnDlD46U8OUW1VbP8OUWzrGr1vDlOG6rzZbP8OUV+G6p+G7oMOUWz86PcOU4bq34bqvQFvDlFkh4bugw5RWUVtKTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VPw7JRw5Thu6k/4bqz4bq7KlvDlOG6tjohw5Rx4bqpOVs/xKjDlMODOiLDlMODOiBbP8OUw7VRXcOU4bq3Ul3DlFs/Oj3EqMOU4bqw4bqhw5TFqeG7oF3DlFk2Wz/DlC3DlOG6tjrhuqk5Wz/DlFY7WzrDlGVRw5ThurhUw5Q6NjvEqMOUVzpdw5Thuq/DmVs/4buKw5Thu41QV8OU4bqx4bqhxKjDlFs/UVs6w5RXIsOUeztAW8OUxIPhurPhu6Bbw5RX4bqn4bugw5ThurcoWzrDlFs64buo4bq3w5R7UcOUV1BXw5RZIeG7oMOUw6M64bqpOVs/w5ThuqHDlD464bqzw5RlY1fDlH07PVvDlFvhurU7w5RX4buqW8OU4bq3LFc6w5RXY1fDlGVRXcOUV+G6szZXw5RZJcOU4bq3OmNXw5Q6OyRbw5RXUFfDlD87UzvDlMOjOlDDo8OUWzrDmX3DlD874bq1w6PDlFnhuqPDlFdQV8OUVznDlOG6seG6ocOUPjtbOsOUWF3hu6BbOsOU4bq34bqvXVs/w5RlOyRXw5ThurcufcOUPjsjfcOU4bq3OiHDlOG6t+G6r+G6qcOhWz/DlOG6tztA4bqzw5Thurc64bqlw5ThurFTW8OUw6M64busfcSow5ThurdSXcOUWz/hurM1W8OUZTRbw5RX4bqtWz/DlFs64bqpw5RX4bqnWz/DlFc0w5RbOz19w5Thurc7W8OUV+G6p+G7oMOUWF3hu6BbOsOUWz86OyTDo8Sow5RXOcOU4bqx4bqhw5ThurFTW8OU4bq54bqz4buo4bq3w5RlUcOUWz/huqnDoTvDlFjGr1vDlGVRXcOUWz86PcOUfWE7w5Thurc6LsOUfWE7w5R9XVs/w5R7NsOU4bq34bqvLls6w5RbOsavW8OUV+G7qOG6u8Sow5TDozpQ4bq3w5Thurfhuq87JVvDlFs/Oj3DlH1hO8OUZVFdw5RZIeG7oMOUw6M64bqpOVs/w5RWYeG6t8OUPjoiw5Q+OlVbxKjDlOG6t+G6r+G6ocOUWz9SO8OUZVHDlFjhu6pbw5RZUuG6t8OUOjsk4bqzw5TEg+G6s1PDlD47WzrDlOG6tyPEqMOU4bq3Ul3DlGU7JFfDlHtRfcOUZVHDlOG6tzrhurPDlFs64buww6PDlFc6XcOUWz/huqnDoTvDlHvhu6Bdw5RZNls/Sk4vw6NP

Bài và ảnh: Lê Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]