(Baothanhhoa.vn) - Vừa qua, Báo Thanh Hóa nhận được phản ánh của bà con nhân dân phố Bắc Đội Cung, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa về việc: Khoảng hơn hai năm nay, nhiều hộ dân sinh sống trên đường Nguyễn Quyền - nơi có hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt chảy qua khu dân cư đổ ra sông Cầu Hạc (hệ thống sông tiêu úng Đông Sơn) bức xúc trước tình trạng hàng ngày nước thải sinh hoạt chảy qua đây bốc mùi hôi, thối, gây ô nhiễm môi trường sống.
4buIPcOST+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG6oCThuqEu4busTsSow7oj4bqzNSRP4buqVShPxq/hurXhu6hPYsOj4buoT+G6qSpPIeG6szMoI0/huqE9Kcag4bqhTyjhurM04buoT8avJk9dTyg9JOG7uCFPKCM9JFkhT+G6ocOheygj4buILz3DksSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjnhu5vhu6zhu5bhu6pOxKhP4bqow6Lhu5ZPYeG6o+G7lkhPa8agKU/huqA94buWKD1P4bubPOG7lk8oPeG7pChP4buw4bqzNuG7qE85PeG7oihPxqAoPU/hu6jhurHhu5ZPxq/hu5pP4buoKShPKD1VKE/hu6pVKE85PSJPa1Dhu6hPbjAkT2zhuqMoI0hPOT3hurM1KCNP4bqgw6HhurM1KCNP4bqgPSRIT+G6oOG7uU/huqA94buWKD1P4bubPOG7lk/huqnhu7JP4bqpJOG7tOG7qEZPcz0p4buiKCNPPTMoTz3hu5YkTyjhu6AhTyjhu5ZjSE8oPSThu7LhuqNPPTBP4buqVShPw6AkKD1Pw6AiKCNP4bqhw6FZKE/hu7DhurM1KCNPw7oj4bqjY+G7uChPQeG6o2Phu7IoTy1PKDMkT+G7qDxPPeG7tE/huqE9IigjT+G7qCIoI0/huqE9Kcag4bqhTyjhurM04buoT+G6oT3hu6IkT8OgJCg9Tz0p4buc4bqhT+G7qD3hu6JjT2HhuqPhu5ZPLD3huqNP4buqVShP4buo4bqzT+G7sDFPw6Hhu5ZPw6BdKCNPbMOZ4bqjT+G7m+G7nOG7qE/DjD3hu7RP4bqhPSIoI0/DoF0oI0/huqEkWeG6o0/DoygjT25dKCNPw4AzKOG7ik/Gr+G6teG7qE9iw6Phu6hP4bqhw6HhurM04buoT+G6oSooPU/huqHDoeG7nCgjTz3hu5ooI08oI+G7mmNPKOG6szThu6hP4bqhPeG7oiRPw6AkKD1PPSnhu5zhuqFP4buoPeG7omNPYeG6o+G7lk/hu7BVY0/GryLhu6hPIcSDJE89XSRIT+G6oT0iJEhPI1VjT11PKD0k4bu4IU8hXSRP4bqhw6HhurM1KCNPw6AiKCNJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSo4buIJCEjT8Ogw6Hhu6jDik4vL+G7qOG7qihJxq/hu5Yp4bqhPeG7lig9PSnhu5ZJ4bqpKC/hu6rhu6zDoCzhuqEpOS8o4bus4bqrw6Avw5Lhu5jDleG7lC/DleG7mOG7qsOV4buMw5LDk+G7mMOS4buS4bqh4buO4buQ4buU4buULuG7kkk7OSNOTy/EqG0+KCNPKOG6szThu6hP4bqhPeG7oiRPw6AkKD1PPSnhu5zhuqFP4buoPeG7omNP4bqhw6JP4buww5nhuqNP4buoIigjTzdP4buw4bqzNSgjT8O6I+G6o2Phu7goT0HhuqNj4buyKE/DoeG7lk/DoF0oI0/hu5vhu5zhu6hIT+G6qcSDKCNPXU8oPSThu7ghTy4p4buWKCNPw6EwKCNJT8OM4buBKD1P4buoPeG6rzlPLsOj4buoT+G7mE8jJDVPKCPhu5pjT+G7jsOTLcOSw5Lhu4pJT+G7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqG7hu7ZP4bqhKiFPPSThu7bhuqNPw6DhuqVP4bqpJOG7tOG7qE/huqHDoVkoSE/hu6g9w6MoI0/huqFdJE/hu7Dhu55P4buwJE/hu6p74buoT8avNU/DoF0oI0/huqHDok/hu7DDmeG6o09sw5nhuqNPw4BVKCNP4buww50oT+G7sMOZ4bqjT2zDmeG6o0/hu5vhu5zhu6hIT+G7qOG7ok894buWJE/Gr1koT8avNU/DoF0oI0/hu6g8T8Ohw5rhuqFPKD0k4buy4bqjT+G7qCIoI0/huqE9Kcag4bqhTyjhurM04buoT+G6oT3hu6IkT8OgJCg9Tz0p4buc4bqhT+G6ocOhKSgjTyw94bqjT+G7qlUoT+G7qOG6s0/hu7AxT8Oh4buWT8OgXSgjT+G7m+G7nOG7qElPw7rhurM04buoT+G6oT3hu6IkT+G6ocOiT+G7qMag4buoT+G7qCIoI0/hu7AxT8Oh4buWTyw9XSgjT+G7qDxPIeG7muG6o0/hu7Dhu6woSE/hu6g9P0/hu6rhuqNjTyg9w5rhuqFP4buww5nhuqNP4buoIigjT+G6oeG7nCRPOT0iT8O6I+G6o2Phu7goT0HhuqNj4buyKE8oPSooT+G6oT3DmmNP4buqPigjTyjhurM04buoT+G7sOG7rChPKCM+IU/hu6g94buiY0/DoeG7lklPw7oj4buWY0/huqHhu5wkT+G7sMOZ4bqjT+G7qCIoI0hPKD0k4buy4bqjT+G6qcagKCNP4buw4busKE8oMSRPLlkoT+G6qeG7mk/GryLhu6hPIcSDJE89XSRPLD08T+G7qD0m4bqjw43hu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKhr4buaT8O6I+G6o2Phu7goT+G6oD0mT24k4bu2IUhPN0/DoCJPKD3hu5pPw5Phu4xP4buo4bqjIiRP4buw4bqzNSgjT8O6I+G6o2Phu7goT0HhuqNj4buyKEhPKDMkT+G6oSTDnTlPIyTGoDlP4bqpNCRP4buww5nhuqNP4buoIigjT+G6oT0pxqDhuqFPKOG6szThu6hP4bqhPeG7oiRIT+G7qD0pT8avJMOd4bqhRk/GoSThu5ZP4buwKig9T8av4buaT+G7qOG6tygjTyg94bqzT+G7qMag4buoTz0wTyMk4buWT+G7sCooPU9i4bqjKCNPYeG6o+G7lig9T+G7sOG7nk/hu6g9JuG6o0/hu7DhuqUoI08hxIMkTz1dJE/huqE9IiRPKOG7mmNPLD0p4buiKCNPPTMoT+G7jE8o4bugIU8o4buWY0hPKD3DmuG6oU8u4buaT+G6qeG7milPKD3huq0oI08oI+G7mmNP4bqhw6E1JE8oICFITyhQKCNP4bqhKUhPPeG7lmNPw6Dhu5bhuqNPITDhuqFP4bqhw6Hhu6QoTyHhurPhu5ZIT+G6ocOa4bqhT+G7qOG7ok/hu6jGoOG7qE/huqE94bq1T8OhxqDhu6hIT+G7qD3DmuG6oU/Gr+G7pihP4bqhw6FdJE/huqE94busKU/hu6jEgygjT+G7qj4oI08o4bqzNOG7qE/hu7AxT+G6oT1TKCNPw6Hhu5ZP4buqPigjT8OgXSgjSE/GryLhu6hPIcSDJE8oICgjTyhS4buoSE/DocOa4bqhTyw9PE/hu6g9JuG6o08oPeG6sygjT+G7sMOdKE8o4buWY0/huqnFqChP4buoPeG6s+G7lk/huqE9w5pjT+G7qMag4buoT+G7qDNPYeG6o+G7lihP4buoPeG6teG7qE8o4bugKCNP4bqp4buaT+G7qD0lKD1PYeG6o2Phu7IoT+G7sCbhu5ZPOT3hurMzKCNPLCThu7YhT+G6ocOh4buWSE9i4bqnTy5kSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqOG6oMOh4bqzNOG7qE/huqE94bql4buoT+G6ocOh4bucKCNP4bqhw6FZKEhP4buw4buyTygjPSZP4buoxqDhu6hP4buoM09h4bqj4buWKE/hu6g94bq14buoTyjhu6AoI0/huqEqIU/DoeG7lk8oI+G6o2NZKE8oPVUoSE8sPVDhu6hPOT3huq/hu6hP4bqhw6Ek4bu04bqhT+G7sOG7tk/huqEqKD1P4bqhw6Hhu5woI09dTyg9JOG7uCFPIV0kT+G6ocOh4bqzNSgjTygj4bqjIChPKOG6szThu6hITyw9XSgjTyw9JUhP4bqhw6Hhu6JPLuG7nCRPIV0kT+G6ocOh4bqzNSgjT8OgIigjT+G6ocOhKSgjTy7hu5ooPU/hu6g9KU8oI+G6szUkT+G7qlUoTzk9Ik9rUOG7qE9uMCRPbOG6oygjSeG7iC85xKg=

Tin và ảnh: Tiến Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]