(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 7-1-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch hành động (số 138-KH/TU, ngày 27-3-2019) như sau:

Tin liên quan

Đọc nhiều

Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”

Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”

(Ảnh minh họa)

Thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 7-1-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch hành động (số 138-KH/TU, ngày 27-3-2019) như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 2. Nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) để tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị về công tác dân vận; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 3. Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ với cách làm sáng tạo, hiệu quả, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

 4. Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII), Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt kết quả.

 5. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

 6. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ - Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn nữa các quan điểm chỉ đạo của Trung ương Đảng về công tác dân vận và thực hiện dân chủ ở cơ sở; đặc biệt là Kết luận số 43-KL/TW ngày 7-1-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25-2-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân...) và Kết luận số 114-KL/TW ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước các cấp.

- Tăng cường phổ biến, giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức và hành động của hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhất là già làng, trưởng bản, người có uy tín, cốt cán tôn giáo, tạo điều kiện để họ tham gia tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng khối đại đoàn kết, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

- Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Văn hóa và Đời sống xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, cổ vũ và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo trong công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, biên soạn nội dung, chương trình, tổ chức giảng dạy công tác dân vận trong các lớp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ chủ chốt ở cơ sở.

 1. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước

- Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách của tỉnh đến với mọi tầng lớp nhân dân; phát huy hiệu quả vai trò, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, giữa các đối tượng, vùng miền, nhất là đối tượng yếu thế trong xã hội.

- Tiếp tục cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” thành nội dung cụ thể, phù hợp để thực hiện. Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát, tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, tổ chức và doanh nghiệp.

- Thực hiện tốt quan điểm công tác dân vận “Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt”. Chính quyền các cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Trước mắt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn số 1158-CV/TU, ngày 6-3-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”, thực hiện phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, phấn đấu nâng cao chỉ số hài lòng của nhân dân đối với các cơ quan hành chính Nhà nuớc.

- Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; công khai, minh bạch hoạt động quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quyết định 2543-QĐ/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn tỉnh và chế độ tiếp dân định kỳ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tăng cường bám, nắm cơ sở, tình hình nhân dân, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm khiếu kiện đông người, kéo dài, các vấn đề bức xúc, phát sinh ở cơ sở, không để hình thành các “điểm nóng”, phức tạp về an ninh, trật tự xã hội.

- Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBND với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng cấp; tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm hằng năm; tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng hoạt động và trực tiếp tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 1. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hội quần chúng theo hướng trọng tâm, thực chất, hiệu quả

- Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 30-12-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa”, trọng tâm là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng theo hướng trọng tâm, thực chất, sát cơ sở, hiệu quả hơn. Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức yếu kém, phát triển tổ chức, đoàn viên, hội viên, nhất là trong các doanh nghiệp, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, biên giới.

- Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

- Tiếp tục chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức thành công đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024; triển khai nghị quyết đại hội Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; thực hiện tốt quy chế và kế hoạch của Ban Dân vận Tỉnh ủy về phối hợp nắm tình hình cơ sở và thăm, tặng quà cho đoàn viên, hội viên bị thiệt hại nặng do thiên tai, thảm họa, sự cố nghiêm trọng gây ra.

- Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của người có uy tín và lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, tham quan học tập kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền, vận động để họ thực sự là lực lượng nòng cốt trong các phong trào quần chúng ở cơ sở.

- Quán triệt và thực hiện đúng nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật; Nhà nước chỉ cấp kinh phí để thực hiện những nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao đối với tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng.

 1. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh

- Các cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cụ thể hóa các nội dung phong trào sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền cùng cấp đang lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả, tránh hình thức.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn xã hội.

 1. Xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; đổi mới nội dung, phương pháp công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 267-KL/TW, ngày 25-12-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tình hình mới. Quan tâm, chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 30-1-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện nghị quyết. Tiếp tục thực hiện chủ trương Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở những nơi có điều kiện.

- Quan tâm làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng, củng cố tổ chức, cán bộ dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể vững về chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu thực tiễn, gần dân, sâu sát cơ sở để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác vận động quần chúng trong giai đoạn hiện nay; kiên quyết không bố trí cán bộ thiếu gương mẫu, đạo đức kém, vi phạm kỷ luật làm công tác dân vận.

 1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

- Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 11-1-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về vận động nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện nghị quyết các Hội nghị lần thứ 6, lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kế hoạch số 92-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 124-QĐi/TW, ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị theo Quyết định 290-QĐ/TW, ngày 25-2-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) và Quyết định số 1890-QĐ/TU, ngày 1-9-2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII); đôn đốc, chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thế cùng cấp.

III. Tổ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng tổ chức phổ biến, quán triệt, đồng thời xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch này.

 2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng các nội dung, kết quả thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương và Kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

 3. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với các ban của Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

 4. Ban Dân vận Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương và Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]