(Baothanhhoa.vn) - Ngày 19-4, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) và Chỉ thị số 21-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) và của Tỉnh ủy

Ngày 19-4, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) và Chỉ thị số 21-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) và của Tỉnh ủy

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy. Tham dự hội nghị trực tuyến, tại trụ sở Tỉnh ủy có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tập thể lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh. Tại 31 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và Các Khu công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh có các đồng chí bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể; cán bộ chủ chốt Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và Các Khu công nghiệp, Công an tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) và của Tỉnh ủy

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và trên cơ sở đánh giá sâu sắc tình hình thực tiễn, phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn mới, vào thời điểm cuối năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, đề cập đến nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước, có tác động rộng rãi trên nhiều lĩnh vực. Trong đó có các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... Các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng… BTV Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ban hành Chỉ thị số 21 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Để hội nghị đạt kết quả tốt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương và từng đồng chí tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm; gương mẫu tiếp thu các nội dung báo cáo viên trình bày; dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu kỹ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định và kế hoạch thực hiện, đặc biệt là những luận điểm, quan điểm mới, tạo sự thống nhất cao về nhận thức để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện một cách có hiệu quả ở cơ quan, địa phương, đơn vị mình, góp phần đưa nhanh các chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) và của Tỉnh ủy

Các đại biểu tham gia quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15-1-2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế và triển khai Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy; quán triệt, triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22-1-2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và triển khai Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy. Đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-1-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và triển khai Kế hoạch của BTV Tỉnh; Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 8-4-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Kết luận số 38-KL/TW ngày 13-11-2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; triển khai Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng và triển khai Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18-3-2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân và triển khai Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy.

Học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) và của Tỉnh ủy

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Kết luận số 43-KL/TW ngày 7-1-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt, triển khai Kết luận số 44-KL/TW ngày 22-1-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy; Kết luận số 45-KL/TW ngày 1-2-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; triển khai Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy.

Học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) và của Tỉnh ủy

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, khẳng định: Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) có ý nghĩa hết sức quan trọng, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh. Đồng chí đề nghị tất cả các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Tỉnh ủy phải xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản này. Phải gắn việc học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết với xây dựng chương trình hành động một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng địa phương, đơn vị; đổi mới việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả với nhiều hình thức phù hợp, tránh tình trạng học tập, quán triệt qua loa, đối phó. Trong quá trình triển khai chỉ thị, nghị quyết, cần tăng cường kiểm tra từ tổ chức học tập, quán triệt đến xây dựng kế hoạch thực hiện ở mỗi địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phù hợp đến từng đối tượng, trong đó lấy sự gương mẫu của cấp trên để tuyên truyền. Việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) cần phải thực hiện đồng bộ với các chỉ thị, nghị quyết khác…

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]