(Baothanhhoa.vn) - Hòa chung không khí tưng bừng, náo nức của cả nước trong ngày hội tòng quân, sáng 27-2, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân dân tộc trong tỉnh đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021 để tiễn đưa 3.873 người con ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm nay, đợt giao nhận quân diễn ra đúng thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, do vậy việc tổ chức lễ giao nhận quân ở các địa phương diễn ra nhanh gọn, chặt chẽ, đúng quy định, an toàn tuyệt đối.

Tin liên quan

Đọc nhiều

QsOaw4rhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDucOZKeG7rOG7luG6uEPDslXDjDfhurrDmiPDmeG6ulXDmUlX4bq6LjzDk1bhurpWw5pJVsOa4bq6VcOdVuG6ulbDmiJWVeG6ujTDlFbhuropIUlWVeG6uikhw51WVUIvw5rDikNCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMOs4buWSeG7mOG6uEPDrFlJ4bq64buSw5o8VlXhurrhu7DDmuG7tlZV4bq64buww5rhu6ThuropIlZV4bq64buQMFZV4bqk4bq6VsONV+G6ulYg4buS4bq64buSW0nhurrhu5Lhu4jhurpWIirhu5LhuropIVdWVeG6ulZVw4w34bq6w5ojw5nhuropWVZV4bq6LjzDk1bhuqThuroow41WVeG6uuG6vkYt4bq+4bqk4bq64bq54buIVlXhurrhu5Aj4bqk4bq64buSw5rhu6RWw5rhurouPDdQVuG6pOG6uuG7rDHhu5Lhurrhu6wiP1ZV4bq6NF3huropIUlWVeG6ujTDjOG6usOyw5rDk1bhurrhu5jDk1bhurrhu5LDjeG7kuG6uuG7mMOTVuG6uuG7mMOTVuG6uikj4buS4bq6KSFXVlXhuropxq9Ww5rhurrhu5TEqOG6uuG7rFdWVeG6uikhw51WVeG6uik94bq64buSw5og4buS4bq64busU+G6ulXDmUlX4bq6VsOa4buOVuG6ui48w5NW4bq6Vkrhu67hurrhur7hurzhur7DiuG6uuG7lFLhuropw5lTVuG6uuG7lCJJ4bq64buA4bqmR0bhu4DhurpWVSImw5nhurrhu5JXVuG6uiI84bq6KT7hurrhu5JbSeG6ui484bue4bq6w5oiJVZV4bq64bus4bueVuG6uuG7lCImVlXhurpWw5rhu44s4bq6VlVd4bq64busw4zhu67hurpWw5rDmVHhu67huro0feG6ujbDkzfhurrhu5gxVlXhuro0w4zhurrhu5Dhu4hX4bq6NFHhurrDuT3hurouPOG7uOG7kuG6puG6usOySuG7ruG6ulZJN+G6pOG6uuG7lD8p4bq6VcOZSVfhurpWw5rhu45W4bq6LjzDk1bhurrhu5jDmVNW4bq6IUnhurrhu5Q+VlXhuropw5omw5nhurrhu5TDmVLhu67hurrhu5jFqOG7ksOa4bq6ZeG7jXnhu4vDqS3Dikjhurrhu5RJVlXhurrhu5jDmVNW4bq64buQw5nhu6BW4bq6w5rhu6Ap4bq6KCDhu5Lhurosw5og4buS4bq6KeG7iizhuqThurrhu5hX4bq6NOG7jjfhuro0w5lR4buS4bq6KT3hurrhu5LDmiDhu5Lhurrhu6xT4bq6VcOZSVfhurpWw5rhu45W4bq6LjzDk1bhuro64bq64buSw43hu5Lhurrhu5TFqEnhurosw5oiJVZV4bq64buYw5lTVuG6uiFJ4bq6VsOaSVbDmuG6ulXDnVbhuqThurrhu5LDmk0p4bq64buSw5rhu6LhuqThurrhu5Q+VlXhurouPDfhurrhu5TFqFbDmuG6pOG6uklW4bq6KVfDjFbhuropPDdRKeG6uuG7lOG7uMOZ4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uOG6uigpN+G7rOG7lsOD4bq4KeG7ljYpLUnhu6zDmVVW4bq04bq64buS4buWVinhu5Yhw4LhurhDQsOZ4buuVeG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4w5ll4buWVinhu5Yh4bq44bq6KCk34bus4buWw4Phurg1w5nhu5gpw5rhurThurrhu4Thu4LhurwsNsOC4bq6w5rhu5bDmVXDminhurThurrhu4bhur7hu4AsNsOC4bq44bq6KCHhu5LDg+G6uC8vw5nhuqbhu5BJVynDmklWw5rDmldJ4bqmNFYvVuG7ljUoL+G6vsOK4bq8Ry/DikZH4buY4buEw4pI4bq+4buE4buA4buCKeG7hEdG4bq+4buA4bus4bq84bqm4buqLFXhurIhw4NG4bq+4bq44bq6SeG7rCnDg+G6uMOyVcOMN+G6usOaI8OZ4bq6VcOZSVfhurouPMOTVuG6ulbDmklWw5rhurpVw51W4bq6VsOaIlZV4bq6NMOUVuG6uikhSVZV4bq6KSHDnVZV4bq44bq6NcOZ4buYKcOaw4Phurjhu4Thu4LhurzhurjhurrDmuG7lsOZVcOaKcOD4bq44buG4bq+4buA4bq44bq6L0NCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCxlSSwpw5lXVuG6uENlw5rDmeG7oFbhuroo4buo4bq64buuKsOZ4bq64buSw5rDmUnhuropSTfhurpVw5lJ4bq64buU4bumVsOa4bq6NMOM4bq6VlUiJsOZ4bq6KcOaw5NW4bq64bus4bueVuG6ujbhu5bhuropITrhuro0UOG6uuG7lCVW4bq6NMWo4bq6KcOaMeG7kuG6usOaw5lRVuG6ulZVw5rhu6hJ4bq6NH3hurouPMOTVuG6uigx4bqk4bq64buQ4buIV+G6ujRR4bq6w7k94bq6Ljzhu7jhu5Lhuqbhurrhuq9Ww5rhurThurrDslU8N1NW4bq6w7PDmVbDmkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDw7JVSTfhuropMOG6uijDjVZV4bq6KCrhu67huqThurop4buKw5nhuropITxWVeG6uinDk+G7ruG6usOaI8OZ4bq6VlXDmsWo4bq6w5o8N1FW4bq64bq54bu2VlXhurrDuiVW4bqk4bq64buSw43hu5Lhuropw5NW4bq64buQw5lWw5rhurrhu5JbSeG6usOaPDdRVuG6uikhV1ZV4bq6LjzDk1bhurosw5p94buS4bq64buuKsOZ4bq64buUxKjhurrhu5JY4bq64buuTSnhurrhu5Thu4w34bq64buUW+G6uinhu4rDmeG6uuG7lMWoSeG6uuG7lMOZUuG7ruG6ulXDmUlX4bq6VsOa4buOVuG6ui48w5NW4bqm4bq6w7nhu4rDmeG6uuG7rFPhurpVw5lJV+G6ulbDmuG7jlbhurouPMOTVuG6pOG6uuG7ksON4buS4bq64buUQFZV4bq64buSw5rhu6Thurrhu6zEqFbDmuG6uuG7lOG7ilfhurrDmjw3UVbhurrhu5TEqOG6uilNVlXhurrDmldJ4bqk4bq6LjzDjOG6ujTDjOG6usOTVuG6uuG7kuG7jFbhuropw5pK4buu4bq6w5rhu7LDmeG6pOG6uuG7lCNWVeG6ujTDmeG7nlbhurrhu5LDjeG7kuG6uinDk1bhurrhu5DDmVbDmuG6uikhIirhu5LhurpVw5km4bq64bus4bueVuG6uuG7lCImVlXhurpWw5rhu44s4bq6VlVd4bqm4bq64bq54buKw5nhurrhu5jDmVFW4bq64busxKhWw5rhurrhu5Thu4pX4bq6w5o8N1FW4bq64buUxKjhurpVMsOZ4bq64busJsOZ4bq64buSw5o+4buS4bq6KeG7uCnhurrhu5Thu5os4bq6KSrDmeG6uuG7ksON4buS4bq6KcOTVuG6uuG7kMOZVsOa4bq6KSFXVlXhurpWVcOMN+G6uuG7lOG7jDzhurpWw5rhu44s4bq6VlVd4bqk4bq64buUQFZV4bq6KcOaJsOZ4bq64buuV1ZV4bq64buuPOG7uFbhurrhu5LDjeG7kuG6uinDk1bhurrhu5DDmVbDmuG6uizDmsONKeG6usOaPDfhuropITw3UFbhuropw5rhu7hWVeG6uuG7ksON4buSw5rhurrhu67hu4pWVeG6uuG7kltJ4bq6Ljzhu57hurrDmiIlVlXhuqThurpVw5lJ4bq64buU4bumVsOa4bqk4bq6IUnhurooIOG7kuG6usOaw53hu5Lhurop4buOLOG6pOG6uiHDqFbhurrhu6w8N1FW4bqk4bq64buSw5rDkizhurrDmsOMVsOa4bq6VlXDmsOZ4bue4buu4bq64buSw5rGr1bDmuG6uuG7sMOh4bq64busPOG7jinhurouPMOTVuG6uuG7lCPDmeG6pOG6uinDmjHhu5LhurrDmsOZUVbhurop4bu4KeG6uuG7rsOdw5nhurpWw5rDmVHhu67huro0feG6uuG7lCI/4buS4bq6VcOZSVfhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8O5w5NW4bq64buQw5lWw5rhurrDslU8N1NW4bq6ZcOa4bukVsOa4bq6w7nDmktWVeG6pOG6ujbEqOG6uuG6ueG7tlZV4bq6w7JJ4buu4bq64buUxKjhurrhu5Thu4rDmeG6uuG7mMOZUVbhurrhu5LDmlfhurrhu5LDjeG7kuG6uinDk1bhurrhu5DDmVbDmuG6uuG7kltJ4bq6w5o8N1FW4bq6LMOaw40p4bq64buQw5lSPOG6ujjhurrhu7DDmeG7oFbhurrhu5DDjDfhurop4buy4bq6KDHhurrhu5DDmeG7oCnhurolVuG6uijDkzzhurooS+G7kuG6pOG6uigx4bq6LjxJVuG6uinDk+G7ruG6pOG6ulXDmT4s4bq64buUO+G6uuG7kltJ4bq64buSw43hu5Lhurrhu5RAVlXhurrhu5LDmuG7pOG6uuG7rMSoVsOa4bq64buU4buKV+G6usOaPDdRVuG6pOG6uuG7lEBWVeG6uinDmibDmeG6uinDmlLhurrDmsOZUVbhurpWw5lQ4buu4bq6NMOZVsOa4bq64buYMeG6pOG6uikx4bq6w5rDjFfhurrhu7DDmsOZ4bq64buUIj/hu5Lhurrhu5QgVlXhuropIVdWVeG6usOaw4xWVeG6ulZVXeG6ui48w5NW4bq64buUI8OZ4bq6NMOM4bq6NsOZVuG6usOaIEnhuroo4bui4bq6w5pXw4xW4bq6KcOaw4xWw5rhurop4bu4KeG6uuG7rsOdw5nhurpWw5rDmVHhu67huro0feG6uuG7lCI/4buS4bq6VcOZSVfhuqThuro2IFZV4bq64buUw41WVeG6ujQqw5nhurooMeG6uinDmVbhuro34buePOG6uuG7kltJ4bq6VcOZSeG6uuG7lOG7plbDmuG6ujTDjOG6ui484bue4bq6w5oiJVZV4bqm4bq64bq54bu4w5nhuro0KsOZ4bq64buuJMOZ4bq6KcOTVuG6uuG7kMOZVsOa4bq6w5rhu7bhu67hurpWSTfhuqThurrhu5QiP+G7kuG6uuG7kuG7uFZV4bq6w5rDmeG7oFbhurooIOG7kuG6uikh4buc4bq64buSw5pX4bq6KDHhurpWVcOaw5lRLOG6uuG7kOG7iFfhuro0UeG6usO5PeG6ui484bu44buS4bq64busw4zhurpWw5lQ4buu4bq6NMOZVsOa4bq64buYMeG6pOG6uikx4bq6w5rDjFfhurrhu6wqVuG6uuG7rElX4bq6NMOM4bq6KcOaw5nhu55WVeG6uuG7rMOZ4bueVlXhuqbhurrDujHhurrDmsONV+G6usOaIOG7kuG6pOG6usOaQMOZ4bq6w5ojLOG6uikhV1ZV4bq6VlXDjDfhurrhu5Thu4w84bq6VsOa4buOLOG6ulZVXeG6usOaw5lRVuG6uiHhu7ThuropIeG7nlbhuropMFZV4bq64buww5o84bu2VuG6uuG7rk0p4bq64buSW0nhurrhu64kw5nhuropw5NW4bq64buQw5lWw5rhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8O54buKw5nhurrDmjw3UVbhurp0POG7iFZV4bq64buzIiVWVeG6pOG6usOKR0bhuropw5pJVsOa4bq6VsOZ4bueVuG6uuG7lMSo4bq64buSWOG6uuG7rk0p4bq64buU4buMN+G6uuG7lFvhuropIVdWVeG6ulbDmVDhu67huro0PMOZ4bq64buY4bu0w5nhuropw5rhu5ZX4bq64buSW0nhurpWVSImw5nhuropw5rDk1bhuqThurrhu5Dhu4pW4bq64buQw6jhuro0w4zhurrhu5Thu7ZWVeG6uuG7lOG7iFfhurrDssOaw5NW4bq64buYw5NW4bqm4bq64bq5UuG6usOaV8OMVuG6uinDmsOMVsOa4bq64buSw5rGr+G6uinDmeG7njzhurrhu5QiP+G7kuG6ulXDmUlX4bqk4bq64buSw5Is4bq6WzfhuqThurrhu5LDmuG7pFbDmuG6ui48N1BW4bq6NMOM4bq6w5ojw5nhurrhu5RAVlXhurpWVcOa4buoSeG6ujR94bq6LjzDk1bhurooMeG6uuG7ksON4buS4bq64buSw5Is4bq6KSFXVlXhurrDmjw3UVbhurrhu5TEqOG6uuG7ksOaxq/hurrhu5Thu4pX4bqk4bq6KT3hurrhu5LDmiDhu5LhuropIcOZUlbhurrhu7DDmknDmeG6uinDmjHhu5LhurrDmsOZUVbhurop4bu4KeG6uuG7ksON4buS4bq64buQIirhu5LhuropIVdWVeG6ui48N+G6uikh4bumVsOa4bq6KTw3UlbhurouPMOTVuG6puG6usO5w5rhu5ZX4bq64buUw41Ww5rhurpVw5nDjeG6pOG6uuG7ksOaw5Ip4bq64busIj9WVeG6ulXDmUlX4bq6LjzDk1bhurpWSuG7ruG6ulZJN+G6uinhu4rDmeG6unQ84buIVlXhurrhu7MiJVZV4bq64buUIj/hu5LhurpWw5NWVeG6uuG7rOG7nlbhuqThuro0KsOZ4bq6w4rhurzhurzhuq7hurrhu5Lhu7ZWVeG6uuG7mMOTVuG6ulbDmuG7jizhurpWVV3hurrhu5JY4bq6LMOaw5Xhu67hurrhu5LDmsOSKeG6uuG7ksOa4bukVsOa4bq6KSHFqOG6uinhu7gpw4LhuropPD3DmeG6uuG7lCbDmeG6uikw4bq6w4pH4bq64buU4bugVuG6uuG6vsOK4bq6KSHhu55W4bq6SOG6vOG6rsOC4bq6KCDhu5Lhurrhu7DDmuG7suG7luG6uuG7rFfhu4rDmeG6usOK4bq6NMOM4bq64bq+4bq6KSHhu55W4bq6R+G6vOG6rsOC4bq6KSHhu6ZWw5rhurrhu5Qj4bq6w7nDrGXDuuG6uuG7rMOM4bq64bq+R+G6pOG7hkfhuq7huro0w4zhurrDucOsc8O54bq6RsOK4bqk4buCw4rhuq7DguG6uuG7kklX4bq64buUTlZV4bqk4bq6KSE8VlXhurrhu5LDkizhurrhu6zDjOG6uuG7guG6pOG7huG7guG6ruG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDw7khIirhu5LhurpWVcOMN+G6ulXDmUlX4bq6LjzDk1bhuqThurop4buKw5nhurrhu5LDjeG7kuG6ujbEqOG6pOG6uinDmsWo4bq6KSHDklbhurrhu5JbSeG6usOaPDdRVuG6unQ84buIVlXhurrhu7MiJVZV4bqk4bq64buSw5Is4bq6WzfhuqThurrhu5LDmuG7pFbDmuG6ui48N1BW4bq64buUxahJ4bq6LMOaIiVWVeG6pOG6uuG7ksON4buS4bq6KT3hurrhu5LDmiDhu5Lhurrhu5RXw4xW4bq6KcOaUuG6ulbDmiLhuropw5pJVsOa4bq6VsOZ4bueVuG6pOG6uizDmn3hurpWM+G6pOG6uuG7kjE84bq64buSw5rDmeG7oFbhurrhu5DDmVbDmuG6uuG7lMSo4bq6KT3hurrhu5LDmiDhu5Lhuropw5pK4buu4bq6w5rhu7LDmeG6pOG6uuG7lCNWVeG6ujTDmeG7nlbhurrhu5LDjeG7kuG6uinDmklWw5rhurpWw5nhu55W4bq6NMOM4bq6VcOZSeG6uuG7lOG7plbDmuG6uuG7kljhurrhu5JXVuG6uuG7luG7ruG6uinDmknhu67hurpVw5lJ4bq6VlXDmuG7qEnhuro0feG6ui48w5NW4bq6KDHhuqbhurp5KsOZ4bq6KSE8N1BW4bq6KcOa4bu4VlXhuro0w4zhurrhu7DDmVbDmuG6ulZVw5rDmVHhu67huropIVdWVeG6uuG7kuG7tlZV4bq6KcON4buS4bq6KTw3UlbhurouPMOTVuG6pOG6ui48w43huropIeG7plbDmuG6uuG7ksOaPMOVVuG6uuG7kMWo4bq64buSw5pX4bq6NMOZUeG7kuG6ulXDmUlX4bq6VsOa4buOVuG6ui48w5NW4bq64buUxKjhurrhu5QiP+G7kuG6usOaPDdRVuG6unQ84buIVlXhurrhu7MiJVZV4bq6KcOaMeG7kuG6usOaw5lRVuG6uinhu7gp4bq6VlVJN+G6uikw4bq64buSJeG6uig64bqm4bq6w7LDmsOSKeG6uuG7rMOM4bq64buS4bu2VlXhuropw43hu5LhuropPDfhu55W4bq6KSE8N1BW4bqk4bq6VcOZw41X4bq64buYfeG7kuG6pOG6uuG7ksOa4bukVsOa4bq6KMON4buSw5rhurrDmuG7jjzhurosw5oiJVZV4bq6LjzDk1bhurrhu5Qjw5nhurrhu5QiP+G7kuG6uuG7ksOaPuG6uikhw51WVeG6pOG6uinDmjHhu5LhurrDmsOZUVbhurrhu5LDmjzhurrhu5TDjVfhurpW4bueVuG6usOK4bq84bq84bqu4bq6KcOaSVbDmuG6ulbDmeG7nlbhurrhu5QiP+G7kuG6ulXDncOZ4bq6KTw3UlbhurouPMOTVuG6uuG7lD8p4bq6VsOMN+G6uuG7lFA84bq6IcOSKeG6ui48N+G7oCnhuropw5Phu67huqThurrDmkpWVeG6usOaw43DmeG6uuG7rOG7nlbhurrhu5QiJlZV4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEPDrFlJ4bq64buSw5o8VlXhurrhu7DDmuG7tlZV4bq64buww5rhu6ThurpW4bu24bq6ViDhu5Lhurrhu5JbSeG6ulZVw4w34bq6w5ojw5nhuropWVZV4bq6LjzDk1bhuqThurop4buKw5nhurrDuXPhurrDucOaSVbDmuG6usOsWEnhuqThurrDikbhu4Lhuropw5pJVsOa4bq6VsOZ4bueVuG6usOaSlZV4bq6w5rDjcOZ4bq64bus4bueVuG6uuG7lCImVlXhurpWw5rhu44s4bq6VlVd4bqk4bq6KSFXVlXhurrhu5RY4bq64buSWOG6uuG6vuG6uinDk1bhurrhu5DDmVbDmuG6ulYz4bq64busw4zhurrDslU8N1NW4bq6w7nDmns34bq6b8OZVsOa4bq6NMOM4bq6w7JVPDdTVuG6unPDmiIlVlXhurrhuqFWw5rhuqbhurrDucOaezfhurpvw5lWw5rhurop4bu4KeG6ulZVw5rDmVEs4bq64buww5pXSeG6uuG7sOG7oOG6uilXw41W4bq64buYV0lWw5rhurpWVcOaw5lRLOG6pOG6usO5ISImVlXhurplSVfhurrhu5ROVlXhurpuw5lWw5rhurop4bug4bq64buS4bu2VlXhurpWVcOaw5lRLOG6usOsw4zhurrDsiPDmeG6pOG6uuG7kllW4bq6c8OaIiVWVeG6uuG6oVbDmuG6uinhu7gp4bq6VlXDmsOZUSzhurrhu7DDmldJ4bq64busPOG7jinhurrhuqjDmlHhurrhu5jDk1bhurooMeG6quG6usOsw53hu5Lhuro0w5lRVuG6uuG6oVbhurpWw5lWw5rhurrDssOaw5NW4bq64buYw5NW4bqm4bq6w6xJw5nhurrhu5Dhu4pW4bq64busPOG7tlbhurrhu7DDmsONKeG6uuG7sMOaSVfhurrhu5QiP+G7kuG6uuG7sMOaV8ON4buS4bq6KSHhu55W4bq64buu4bumVsOa4bq64buQI+G6ui48w5NW4bq6LMOafeG7kuG6uuG7rsOMPOG6ujZJVsOa4bq64buSW0nhurrhu6zhu6RWw5rhuqThurpW4bueVuG6uuG7lMSo4bq6KeG7plbDmuG6ulZVPDdRVuG6ulYjLOG6uuG7lCVW4bq64bus4bueVuG6uuG7lCImVlXhurpWw5rhu44s4bq6VlVd4bqm4bq6b8OZVsOa4bq64buSw5rDmUnhuroo4buc4bq04bq64oCc4buxKuG7kuG6uuG7riXhuropITrhuropw5rDjFbDmuG6uuG7ksOaw5nhu6BW4bq6KOG7qOG6uuG7kltJ4bq64buW4buu4bq64buUxKjhurrhu5JY4bq6KTDhurohw5Ip4bq64busw5M84bq6IUDDmeG6pOG6uuG7luG7ruG6uinDmuG7pOG7ksOa4bq64buuw4w84bq6NklWw5rhurrDjVfhurrhu6zhu6RWw5rhuqThuropw5rhu6Thu5LDmuG6uuG7ruG7tsOZ4bq6KSEiJlZV4bq6LjzDk1bhurrhu5Qjw5nhuqThuro0w4xX4bq64buUw5I34bq64buW4buu4bq64buUIj/hu5Lhurohw6hW4bq64busPDdRVuG6uuG7lFLhurrhu67hu6ZWw5rhurrhu5IgVlXhurohS1bhuro0w4zhuropISI6VlXhuropw5rDjFbDmuG6usOaJVbhuqbhurrhurlN4buS4bq64buQw5lRKeG6pOG6uikw4bq6VsOa4buy4bq6VsOa4bumVuG6uinDmsOSN+G6uuG7kOG7uOG6ujTDjOG6uuG7ruG7muG6uuG7kuG7tlZV4bq6KcON4buS4bq6KSFXVlXhurpWVcOMVsOa4bq6LjzDk1bhurrhu5Qjw5nhuro0KsOZ4bq6VsOaw5lQPOG6ujTDkinhuro04buI4bqk4bq64buS4bu4VlXhurrDmsOZ4bugVuG6pOG6uuG7luG7ruG6uuG7ksOMVlXhurpWPFZV4bq6VsOSPOG6uuG7kljhurpWVcOMN+G6uuG7lCI/4buS4bq64buUIFZV4bq6KSFXVlXhurrDmsOMVlXhurpWVV3hurouPMOTVuG6uuG7lCPDmeG6pOG6uuG7lFLhuropIeG7iMOZ4bq6VlXDmsOZUeG7ruG6ulbDmjNWVeG6uuG7sMOaWOG6uuG7sMOaSlbhurrhu67DjOG6uuG7kOG7uOG6uikh4buIw5nhurouPEnhuqThuro0w4zhurrDmuG7tuG7ruG6ulZJN+G6uuG7lMOZUDzhurrhu5RY4bq64buUxKjhuropw5rDjFbDmuG6usOaw5lRVuG6uinDmjHhu5LhuqThurrhu5bhu67huropw5rhu44p4bq6KDHhurohw5Ip4bq6KTHhurrDmsOMV+G6ujTDjOG6ujY+4buS4bq64buUI1ZV4oCd4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uENvw4zhurrhu64jKeG6uikhV1ZV4bq6VsOaM1ZV4bq64buUJVbhuro0xajhurrhu5JY4bq6KOG7uOG6uuG7rCI/VlXhuropw5pJVsOa4bq6VsOZ4bueVuG6uuG7lCI/4buS4bq6KTw3Ulbhuro0w4xX4bq6LjzDk1bhurpWVV3hurpWw5rDmVA84bq6VsOaw5Ip4bq64buUPynhurpWw4w34bqk4bq6Vkrhu67hurpWSTfhurrDmjw3UVbhurrDrFdMVlXhurrDrFhJ4bq64buSWOG6uuG6vuG6vOG7guG6uinDmklWw5rhurpWw5nhu55W4bq64bus4bueVuG6uuG7lCImVlXhurpWw5rhu44s4bq6VlVd4bqm4bq6w6lX4bq6KeG7plbDmuG6usOa4bumVsOa4bq64buYxajhu5LDmuG6umXhu4154buLw6ktw4pI4bq6VuG7nlbhurpWSuG7ruG6ulZJN+G6uuG7riTDmeG6uinDmklWw5rhurpWw5nhu55W4bq64buSw5rGr+G6uuG7lCI/4buS4bq6w4rhurpWVSImw5nhuropw5rDk1bhurrhu5TDmeG6uuG7kntWVeG6uuG7lOG7oFbhurrhu5TDmVLhu67hurpVw5lJV+G6ulbDmuG7jlbhurouPMOTVuG6uuG7lFLhurrhu5LDmiBWVeG6uuG7sMOZ4bugVuG6uuG7rFPhuropw5lTVuG6uuG7lCJJ4bq64buSV1bhurrhu5bhu67hurrhu67hu6ZWw5rhuro0w4xX4bq6LjzDk1bhurpWVV3huqbhurrDuSHhu55W4bq64buww5o84bu2VuG6uuG7rk0p4bq64buuJMOZ4bq6KcOaSVbDmuG6ulbDmeG7nlbhurrDmsOZUVbhurrhu6zhu55W4bq6NOG7nOG6ujQ8w5nhuropIiXDmeG6uizDmsOSVuG6uuG7sMOaOsOZ4bqk4bq6NuG7llbhurrhu6zDlFbhurooMeG6uuG7kMWoVuG6uiHFqFbhuqThurrhu6wiPOG6uuG7rDw34bugVuG6uuG7sMOaw5nhurrhu5LDmsOZSeG6uilJN+G6ulZVIibDmeG6uinDmsOTVuG6uuG7lFLhuropw5ox4buS4bq6w5rDmVFW4bq6VlXDmuG7qEnhuro0feG6ui48w5NW4bq6KDHhuqThuropw5pJVsOa4bq6VsOZ4bueVuG6unPDmntWVeG6unlKVuG6umXDmjxWVeG6pOG6uinDmuG7tlbhurrhurnhu6ZWw5rhurrEkeG7iFZV4bqk4bq6NsSo4bq6w6xXTFZV4bq6byPhu5LhuqThurrhu5LDmsOZSeG6uijhu5zhurThurrigJzhurkiP+G7kuG6uuG7rklWVeG6uikh4bueVuG6uuG7ruG7plbDmuG6uuG7rsOMPOG6usONV+G6uuG7rOG7pFbDmuG6pOG6uinhu7bDmeG6uuG7kuG7iOG7ruG6uinDmsOSN+G6uuG7ruG7plbDmuG6uikhIjpWVeG6uinDmsOMVsOa4bq6w5olVuG6pOG6uuG7kljhuropIcON4buSw5rhurpWw5rDmVHhu67hurrDmiVW4bqm4bq6w7nhu7bDmeG6ulZVPDdRVuG6uijhu6LhurouPDfhu6Ap4bq6KcOT4buu4bq6IcOoVuG6uuG7rDw3UVbhuqThurosw5rDklbhurrhu5TDkjzhuqThuro0Ij8p4bq6LjxJ4bq64buuw53DmeG6uuG7sMOaWOG6uuG7sMOaSlbhurrhu5RS4bq6w5pXw4xW4bq6KcOaw4xWw5rhurop4bu4KeG6ulbDmsOZUeG7ruG6ujR94bq64buUIj/hu5LhurpVw5lJV+G6pOG6uuG7sMOa4bu2VlXhurosw5p94bq64busWVZV4bq64buuV1ZV4bq64buUP8OZ4bq64buSW0nhurpVw5lJ4bq64buU4bumVsOa4bq6NMOM4bq6Ljzhu57hurrDmiIlVlXigJ3huqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8OsPDdRVuG6uuG7kMOZ4bueVuG6ulXDmSrDmeG6usOzIiZWVeG6um/DjSnhurpWSuG7ruG6ulZJN+G6uuG7kljhurrhu4Lhu4Lhuropw5NW4bq64buQw5lWw5rhuqThurpWw5rhu44s4bq6VlVd4bq6NMOMV+G6usO6IuG6uuG7lFfDjFbhurrhu4Dhur7hu4bhurp0PMOTVuG6uuG7sMOaPOG6uuG7huG6uuG6qOG7gOG6vOG6ulZVIibDmeG6quG6pOG6usSRI+G6umXDmsav4bq6w5o8N+G6usSRI+G6uuG7lCPDmeG6usSRw5nhu55W4bq6LMOaWVZV4bq64bqow4rhu4LhurpWVSImw5nhuqrhuro0w4zhurrDuSE8VlXhurrhu5RXw4xW4bq6RuG7hOG6vuG6usSRI+G6umXDrHTDuuG6uinGr1bDmuG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6uuG6qMOK4bq84bq6VlUiJsOZ4bqq4bqm4bq6w7khV1ZV4bq6KT1WVeG6uijhu7jhurrhu4Lhu4Lhuropw5NW4bq64buQw5lWw5rhurrhu5JY4bq64buAw4rhurpWVSImw5nhurrhu5jDk1bhuropI+G7kuG6usO5w5rDjcOZ4bqk4bq6w4rhu4LhurpWVSImw5nhurrhu5jDk1bhuropI+G7kuG6usOz4bu2VlXhuqThurrhur7hurpWVSImw5nhurrhu5jDk1bhuropI+G7kuG6usOpSVfhuro0w4zhurrhur7hurpWVSImw5nhurrhu6zDjOG6uuG7mMOTVuG6uikj4buS4bq6bsOaJeG6usOzPuG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhD4bq5IFZV4bq6LMOa4bukSeG6ulZVV8OMw5nhurrhu7DDmjzhuro0MeG7kuG6uik94bq64buSw5og4buS4bq64busU+G6ulXDmUlX4bq6VsOa4buOVuG6ui48w5NW4bqk4bq64buQw4zhurpzw5p7VlXhurrDucOaxajhurrDusONVlXhuqThurrhu5Dhu4hW4bq64buPVuG6pOG6ujbEqOG6usO5SeG7ruG6umXDmjxWVeG6uuG7kuG7uOG6ulVLVlXhurrDmiIqVlXhurrDjVbDmuG6uuG7rksp4bq6NFDhurrhu7DDmjzhuro0MeG7kuG6uinhu44s4bq6KSE8VlXhurop4bum4buu4bq64buww5nhu6Dhu67hurrhu5JXVuG6uikhScOZ4bq64buu4bumVsOa4bq64busw4zhuropw5pJVsOa4bq6VsOZ4bueVuG6usOtw5nDjFZV4bq64bqh4bq6w7nDjTzhuqThurrhu5DDjOG6uuG7ksOaw5lJ4bq6KOG7nOG6tOG6uuKAnG7DmsOZ4bq64buQw5nhu6Ap4bq6KcOZVuG6usO5w4084bq6KSE+VlXhuropPDdSVuG6ulZVw5rhu6hJ4bq6NH3hurouPMOTVuG6uigx4bq64buUPynhurpWw4w34bqk4bq6VcOZSeG6uuG7lOG7plbDmuG6uinhu7bDmeG6ujQ8w5nhurrhu6xL4buu4bq6NOG7puG6uuG7ksOaw4084bq64buUIj/hu5LhuropITrhuropw5rDjFbDmuG6uuKAnMSRI+G6uuG7lCPDmeG6uuG7kltJ4bq6ZX3hurrDrEDigJ3huqbhurrDssOaKuG6ulZY4bq64busS+G7ruG6ujTDjOG6uuG7sMOaPDfhu55W4bq64buQ4buIV+G6uuG7ksOaw4084bq64buS4bu44bq6VUtWVeG6uizDmsOSVuG6uuG7lMOSPOG6usOaV8OMVuG6uinDmsOMVsOa4bq6KeG7uCnhurpWw5rDmVHhu67huro0feG6uuG7lCVW4bq6NMWo4bq6VcOZSVfhurosw5pY4oCd4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEPhurlS4bq6w5pXw4xW4bq6KcOaw4xWw5rhurrhu5LDmsav4bq6KcOZ4buePOG6ulXDmUlX4bq6LjzDk1bhurrhu5Thu4jhu67hurrhu5Dhu4hX4bq64buSw5rDkinhurrhu6wiP1ZV4bqk4bq6NCrDmeG6uizDmiIlVlXhurrhu5LDmsOT4buu4bq64oCcw7k8N1JW4bq6LjzDk1bhurpWw4xX4bq64buSw5pL4buS4bq6LjzDk1bhurrhu5RY4oCd4bqk4bq6w6wjw5nhurrhu5RAVlXhurrDslXDmuG7qEnhuro0feG6ui48w5NW4bq6KDHhuropxq9Ww5rhurrhu5BJVuG6usOaw4xWw5rhurrhu5LDjeG7kuG6ujRKVuG6uuG7kOG7iFbhurrhu5LDmsav4bq64buU4buKV+G6pOG6uuG7rMSoVsOa4bq64buU4buKV+G6uuG7riMp4bq64buSw43hu5LDmuG6uuG7lEBWVeG6uuG7kCPhuro0UOG6ulbDmsOZUeG7ruG6ujR94bq6KTw3UlbhurouPMOTVuG6pOG6uuG7lEBWVeG6uinDmibDmeG6uuG7sMOZUVbhuropV8OMVuG6usOaI8OZ4bq64buUQFZV4bq6VlXDmuG7qEnhuro0feG6ui48w5NW4bq6KDHhurrhu5LDjeG7kuG6uuG7ksOSLOG6pOG6uuG7rDFJ4bq64buSw5rDnVbhurpWw5ozVlXhurrhu5RAVlXhurrhu5LDmuG7pOG6uuG7kljhurpWSlZV4bq64busMeG7kuG6ujThu45W4bq64buUI1ZV4bq6Ljzhu4xW4bq64buSw5o+VlXhuropw5pJ4buu4bq6VcOZSeG6ujTDjFfhurrDmiPDmeG6uuG7lEBWVeG6pOG6uuG7ksOaxq/hurrhu5Thu4pX4bq64buSw43hu5Lhurrhu5TFqEnhurosw5oiJVZV4bq6KT3hurrhu5LDmiDhu5Lhurrhu5LDmk0p4bq64buSw5rhu6Lhurrhu5LDjeG7kuG6uuG7kCIq4buS4bq6KTDhurrhu5RKVlXhurrhu7A44bq6KcOaMeG7kuG6uuG7rDHhu5Lhuropw5pJVsOa4bq6VsOZ4bueVuG6uikhV1ZV4bq64buUI+G6uik8PcOZ4bq6VlXDmuG7qEnhuro0feG6ui48w5NW4bq6KDHhuqThuro2xqAp4bq64buYPDdRKeG6uuG7ksOaw5Ip4bq64busIj9WVeG6uuG7ksOa4bukVsOa4bq6KSHFqOG6pOG6uinDmjHhu5LhurrDmsOZUVbhurrhu5LDmuG7pFbDmuG6uijDjeG7ksOa4bqk4bq6VcOZSVfhuropIcON4buSw5rhurpWw5rDmVHhu67huro0UOG6uuG7ksOaxq/huropw5nhu5484bq6VcOZSVfhurouPMOTVsOC4bq6KcOa4buWV+G6uuG7mOG7tMOZ4bq64buSw5pNKeG6uuG7ksOa4bui4bq64buSw43hu5Lhurrhu7DDmsOTPOG6pOG6uuG7ksON4buS4bq64buQIirhu5Lhurrhu7DDmsON4buu4bq6KCDhu5Lhurrhu7DDmuG7suG7luG6uuG7kOG7iFfhurrhu5Thu4jhu67hurrhu5Lhu7ZWVeG6uuG7sMOaScOZ4bqk4bq64buS4bu2VlXhurrhu5BMVlXhuqThurrhu5jDk1bhurrhu5LDmlvhuqThurrhu5Q+VlXhurrhu6w84buOKeG6pOG6uinhu4pX4bq6KDHhurpWw5rDkinhuropIeG7pOG6uuG7kklX4bq6KSFXVlXhurrDssOaw5NW4bq64buYw5NW4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEPDqVfhurrhu6zDjOG7ruG6uinhu7gp4bq64buS4bu2VlXhuropw43hu5LhuropPDfhu55W4bq6KSE8N1BW4bqk4bq64buUI1ZV4bq6NMOZ4bueVuG6uinDmklWw5rhurpWw5nhu55W4bq64bus4bueVuG6uuG7lCImVlXhurpWw5rhu44s4bq6VlVd4bqk4bq64buU4buKw5nhurrhu5RJ4bq6KOG7uOG6uinDmklWw5rhurpWw5nhu55W4bq6KSFXVlXhurrhu5Qj4bq6KTw9w5nhurpWw5rhu44s4bq6VlVd4bq6KSHhu55W4bq64buUxahJ4bq64buQw4xW4bq6KcavVsOa4bq64buUxKjhurpWw5rhu45W4bq6KcOaIOG7kuG6uuG7lD5WVeG6ujRJw5nhuropIVnhuropIcON4buSw5rhurpWw5rDmVHhu67huro0w4zhurpWVcOa4buoSeG6ujR94bq64buS4bu2VlXhurrhu5jDk1bhuqbhurrDslXDjDfhurpVw5lJV+G6ulbDmuG7jlbhurouPMOTVuG6uuG7lMSo4bq6KSE64bq6KcOaw4xWw5rhurpWVcOMN+G6usOaI8OZ4bq6KVlWVeG6ui48w5NW4bq64buSW0nhurrhurnhu4hWVeG6uuG7kCPhuqThurrhu5LDmuG7pFbDmuG6ui48N1BW4bq6NMOM4bq6w7LDmsOTVuG6uuG7mMOTVuG6uikhV1ZV4bq6KcavVsOa4bqm4bq6w7JVSTfhurooSTzhurrhu5A8PcOZ4bq64busU+G6pOG6uuG7ksON4buS4bq6KcOaSVbDmuG6ulbDmeG7nlbhurrhu5TEqOG6uuG7rOG7nlbhurrhu5QiJlZV4bq64busw4zhu67hurpWw5rDmVHhu67huro0feG6uinhu4rDmeG6usOKRuG6uuG7lCVW4bq6NMWo4bq6LjzDk1bhurrhu5Qjw5nhuro0w4zhurrhu4Lhurrhu5QlVuG6ujTFqOG6uinDmjwj4buS4bq6xJEj4bq6ZeG7tlZV4bq6SVbhuqbhurrhurnhu4rDmeG6uinDjeG6um/hu57hurp5SlbhurrDqcOZUVbhuqThurrhu6k34bq6NMOZ4bueVuG6usSRSVbhurrDucOaIiZWVeG6ujR94bq6w7nGr1bDmuG6uls34bqk4bq6c8OaWOG6umXDmlvhuropxajhu5LDmuG6usO5w5oiJlZV4bq6KSEx4buS4bq6w6wjw5nhurrhu5RAVlXhurrDslXDmuG7qEnhuro0feG6ui48w5NW4bq6KDHhuropxq9Ww5rhuqThurplw5rGr+G6usOaPDfhuropISI6VlXhurrEkSPhurplw5rGr+G6usOaPDfhurp0PMOTVuG6uigx4bq6KcavVsOa4bq6VsOaw5JW4bq64buu4buKVsOa4bq04bq64oCcw7khIirhu5Lhurop4bumVsOa4bq6w5rhu6ZWw5rhurrhu5jFqOG7ksOa4bq6ZeG7jXnhu4vDqS3Dikjhurrhu5RJVlXhurrhu5jDmVNW4bq6IUnhurosw5og4buS4bq6KeG7iizhuqThurop4buKw5nhurrhu5LDjeG7kuG6uuG7lMOZUuG7ruG6uuG7mMOZU1bhurohSeG6uuG7rFPhurpVw5lJV+G6ulbDmuG7jlbhurouPMOTVuG6pOG6uuG7kuG7tlZV4bq6KcON4buS4bq6LMOaWVZV4bq64buYxajhu5LDmuG6uuG7lMSo4bq64buUIj/hu5LhuropIcOZUlbhurrhu7DDmknDmeG6uuG7ksOaTSnhurrhu5LDmuG7ouG6puG6umXDjeG7kuG6uuG7lCVW4bq6NMWo4bq64buUxKjhuropw5nhu6BW4bq6w5rDjFbDmuG6uizDmjxW4bq6KcOaPOG7uOG7kuG6uizDmllWVeG6uuG7mMWo4buSw5rhurop4buKw5nhurrhu5LDjeG7kuG6uuG7sMOaPOG6ujQx4buS4bq6KMOTVuG6uuG7kMSow5nhuqThurrhu5LDjeG7kuG6uizDmiIlVlXhuropw5lRVuG6uuG7lCJJ4bq64buUWFbhuropw5NW4bq64buQw5lWw5rhuqThuropPeG6uuG7ksOaIOG7kuG6uuG7ksON4buSw5rhurrhu6w34bq6VlUiJsOZ4bq6KcOaw5NW4bq6IUnhurrhu7DDmuG7ssOZ4bq64buww5o84bq6NDHhu5LhurpVw5lJV+G6ulbDmuG7jlbhurouPMOTVuG6pOG6uinDkinhurrhu5Lhu4jhuropw5pJVsOa4bq6VsOZ4bueVuG6ujTDjOG6ulZVIibDmeG6uuG7lOG7oFbhurrhu5gx4bq64busU+G6uinDmjHhu5LhurrDmsOZUVbhurrigJzhu4Ju4oCd4bq6KcOa4buWV+G6uuG7lD5WVeG6uinDmVbDmuG6uinDmuG7jFbhurrhu5JbSeG6usSRI+G6uuG7teG6uinhu6DDguG6usOK4bq84bq84bqu4bq6KcOaSVbDmuG6ulbDmeG7nlbhuropISIq4buS4bq64buww5rDmeG6uuG7rOG7nlbhurrhu5QiJlZV4bq6VsOa4buOLOG6ulZVXeG6uuG7lFA84bq64buUIj/hu5Lhurrhu5RX4bq6KcOaw5NW4bq6VsOaw5lRKeG6puG6puG6puG6umXhu7ZWVeG6uinDjeG7kuG6ulXDmUlX4bq6VsOa4buOVuG6ui48w5NW4bq6Vkrhu67hurpWSTfhurrhu5QiP+G7kuG6uinDmeG7oFbhurrDmsOMVsOa4bq6VsOaSVbDmuG6ulXDnVbhuqThurrhu5LDmk0p4bq64buSw5rhu6Lhuro0w4zhurpJVuG6uilXw4xW4bqm4bq64bq5TeG7kuG6uuG7kMOZUSnhuqThuropw5omw5nhurpVw5lJVuG6uuG7rFPhurpVw5lJV+G6ui48w5NW4bq64buYw5lTVuG6uiFJ4bq6VlVLVuG6ulXDnVbhuqThurrhu7DDmuG7tlZV4bq6LjzDjeG6uuG6vuG6vOG6uizDmj4p4bq6KFdWVeG6ujTDlFbhurrhu5Thu4jhu67hurrhu5Dhu4hX4bq6KeG7pFbDmuG6uikhSVZV4bq6VlXDmsOZ4bue4buu4bqm4bq6w7khIirhu5Lhurrhu5RY4bqk4bq6xJEj4bq6ZcOaxq/hurrDmjw34bq6dDzDk1bhurooMeG6uinGr1bDmuG6uuG7kl1WVeG6uuG7lMSo4bq6KcOaSeG7ruG6uuG7riI84bq64buSw5pX4bq6w7nGr1bDmuG6uls34bqk4bq64bulxJHDssOp4bq6KcavVsOa4bq6NMOM4bq6w6wjw5nhurrhu5RAVlXhurrDslXDmuG7qEnhuro0feG6ui48w5NW4bq6KDHhuropxq9Ww5rhurrhu5LDmsav4bq64buU4buKV+G6uuG7ksON4buS4bq64buSJeG6ui48SVbhuqThurrhu5QlVuG6ujTFqOG6uinDmjHhu5LhurrDmsOZUVbhurop4bu4KeG6ujTDmVHhu5Lhurohw4zhurooV8ONKeG6pOG6ulZL4buu4bq64buSw5pL4buS4bq6KeG7plbDmuG6usOa4bumVsOa4bqk4bq6KOG7uOG6uuG7rCI/VlXhuqThurrhu5LDmsOSKeG6uuG7rCI/VlXhuropw5pJVsOa4bq6VsOZ4bueVuG6ulbDmuG7jizhurpWVV3huqThurrhu5Thu4jhu67hurrhu5Dhu4hX4bq64buSw5rGr+G6uinDmeG7njzhurpVw5lJV+G6ui48w5NW4bq64buUPlZV4bqk4bq64buUW+G6uijhu7jhurrhu6wiP1ZV4bq6NMOM4bq64buSw5rDkinhurrhu6wiP1ZV4oCd4bqm4bq6ZcOaw5Ip4bq64busIj9WVeG6uuG7kuG7tlZV4bq64buYw5NW4bq6VsOa4buOLOG6ulZVXeG6ulZK4buu4bq64bq+4bq84bq+w4rhurrhu7DDmsON4bq64buSSVfhurThurooIOG7kuG6uuG7sMOa4buy4buW4bq64busV+G7isOZ4bq6w4rhurrhu5Thu4op4bq64bq+4bq84bqkR8OK4bqu4bqk4bq64busV+G7isOZ4bq64bq+4bq64buU4buKKeG6uuG7gkjhuqRH4bqu4bqk4bq64busV+G7isOZ4bq64buA4bq64buU4buKKeG6usOKSOG6pOG7gEfhuq7huqThuropIeG7plbDmuG6uuG7lCPhuro0SlbhurrDmlhJ4bq6w7nDrHPDueG6uuG7lOG7iinhurpG4bq+4bqk4buE4buC4bqu4bq6NMOM4bq6KeG7uCnhurpWVcOaw5lRLOG6uuG7lOG7isOZ4bq6w5rDneG7kuG6pOG6uuG7kklX4bq64buUTlZV4bq64busw4zhurrhu4ThuqTDikjhuq7huqThurrhu5jDk1bhuropI+G7kuG6uuG7pCnhurpWVSImw5nhurrhu5Thu4op4bq64bq+4buA4bqk4buA4bq+4bqu4bqk4bq64buUTeG7kuG6uuG7kMOZUSnhurrhu5JY4bq64buE4bq64buU4buIVlXhuro0w5nhu55W4bq6VsOa4buOLOG6ulZVXeG6uuG7lOG7iinhurrhurzhuqTDisOK4bqu4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uENH4bq6VcOZJuG6uuG6vuG6vOG6uizDmj4p4bqk4bq64busU+G6ulXDmUlX4bq6VsOa4buOVuG6ui48w5NW4bq6Vkrhu67hurrhur7hurzhur7DiuG6uuG7kltJ4bq6KcavVsOa4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bq64buUxKjhuropw5rDjFbDmuG6uuG7kuG7tlZV4bq6KeG7uCnhurrhu5Thu5os4bqm4bq6b1PhurpVw5lJV+G6ulbDmuG7jlbhurouPMOTVuG6uinhu4rDmeG6uuG7ksON4buS4bq64buUxahJ4bq6LMOaIiVWVeG6uuG7lFA84bq64buYw5lTVuG6uiFJ4bq6VsOaSVbDmuG6uuG7ksOaWFZV4bqk4bq64buSw5pNKeG6uuG7ksOa4bui4bqk4bq6VsOaIlZV4bq64buww5rhu7ZWVeG6uuG7sMag4buu4bq6LMOa4buMVuG6uikhSVZV4bq6KSHDnVZV4bqk4bq64buU4buI4buu4bq64buQ4buIV+G6uikw4bq6NMOZUeG7kuG6ulXDmUlX4bq6VsOa4buOVuG6usOaQOG6uigl4bq64buU4bugVuG6uuG7kMOMVuG6ulXDmUlX4bq6KTBWVeG6uuG7kuG7tlZV4bq64buYw5NW4bq6NFDhurrhu5LDjeG7kuG6uuG7lCVW4bq6NMWo4bq6VsOaSVbDmuG6pOG6ulXDnVbhuqThurpJVuG6uilXw4xW4bq6NMOM4bq64buUPlZV4bq6Ljw34bq64buUxahWw5rhuqbhurplw43hu5Lhuropw5NW4bq64buQw5lWw5rhurrhu6zhu55W4bq6NuG7luG6ujRQ4bq64buUJVbhuro0xajhuqThurosw5rDklbhurrhu7DDmjrDmeG6uikx4bq6w5rDjFfhuropw5nhu6As4bq64buQIirhu5LhuropITw3UFbhuropw5rhu7hWVeG6uuG7ksON4buSw5rhurrhu67hu4pWVeG6pOG6uiFJ4bq6KCDhu5Lhurosw5rDklbhurrhu5TDkjzhuqThurrDmsOd4buS4bq6KeG7jizhuro0w4zhurohw6hW4bq64busPDdRVuG6uuG7lFLhuropITrhuropw5rDjFbDmuG6ulbDmjNWVeG6ui48w5NW4bq6VsOaw5NW4bq6VSIlVlXhurrhu67DlDzhuropIVdWVeG6uuG7rDHhu5Lhurrhu6wiP1ZV4bq6NF3huropIUlWVeG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LOG6oTwpw5pXIeG6uEPDslXDneG7kuG6um/hu55CLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzhuqE8KcOaVyHhurhD4bqoxJEj4bq6ZcOaxq/hurrDmjw34bq6dDzDk1bhurooMeG6uinGr1bDmuG6qkIvLEM=

Ngọc Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]