Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 21/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga ghi nhận thiện chí hòa giải của các quốc gia trong các cuộc đàm phán với Ukraine, song nhấn mạnh điều quan trọng không chỉ là chọn địa điểm tổ chức cuộc đàm phán mà còn cần thuyết phục để Ukraine có tinh thần hợp tác hơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqqVeG6vOG6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8O6w5oo4buw4buUw4lCw7NUSOG6suG6uMO54buqLkjDmuG7ruG7lOG6uOG7kMOS4buu4bq44buYw43hu6zhurg7VUnhu67hurgzJcOa4bq4KMOa4buuVeG6uChVw5Lhu67hurjigJw1Tzbhurjhu5Iw4buuVOG6uFUk4buu4oCd4bqqL1XhurxC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8Ot4buUSOG7ksOJQsO6VeG7lFbhurhV4buI4buuVOG6uCjDmuG7ruG6uMO6w6B1deG6uOG7kH1I4bq4w7NUSMOC4bq44buuVMONNuG6uMOK4bq8L+G6vsOC4bq44buuVF0qw5rhurg7VUko4bq44buuVOG7tOG7ruG6uMOpw5pQ4buu4bq4bS7hu5Thu6zhu7DDmuG7ruG6uGXhu6zDmiguNuG6uHLhu5Qh4buqVjPhurjhu5BVVuG6uMOUw5rhu54o4bq4w7NUSOG6uFRVw5rhurjhu65V4buM4buu4bq4KFXDmlDhu67hurjhu5BVw5nhurhVWEjhurhUw5rhu4rDmuG6uOG7kH1I4bq44buQSeG7kOG6uCwp4bu24buQ4bq4VMOaSOG6uCguVuG7rlThurjhu5BJ4buQ4bq44buQKUDhu5Dhurjhu5jDjeG7rOG6uDtVSeG7ruG6uDMlw5rhurjDueG7qi5Iw5rhu67hu5TDguG6uCFW4buuVOG6uOG7rlXDk+G7ruG6uOG7rMOM4buuVeG6uOG7mMOa4bugKeG6uCwpSOG7ruG6uCguWeG7rlThurjhu6pV4bu04buuVOG6uOG7kFXFqOG6uOG7sMON4bq44buQVVnhu67hurjhu5jhu6ZI4bq44buYw5pR4bus4bq4KCPhurjhu5BVIuG7kOG6uOG7kClA4buQ4bq44buYw43hu6zhurg7VUnhu67hurjhu6zDjeG6uOG7kFjhu67hurjhu5DDkuG7ruG6uChVKTbhu54o4bq4O1V74buQ4bq44buYUeG6uMO54buqLkjDmuG7ruG7lOG6uOG7kFfhurgow5rhu65V4bq4KFXDkuG7ruG6uFUmO+G6uChJ4buQ4bq4VSThu67huqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7xJFIOyjDmlbhu67DiULhuqrDmuG7rFThurjhu5Dhu7BIISHhuqLDieG7kOG7rCEtO1VWKFbDieG6uCEoNuG7sOG7lOG6osOJ4buSw5ohO+G7sEg24bqy4bq4w5Thu7BW4buQ4buq4bq04bq44busSC5Uw5rhu64t4buw4buUUyjhurLhurhIKShW4bq04bq44busSC5Uw5rhu64tLsOaVFUo4bqy4bq4SCkoVuG6tMOJ4bq4KMOaKOG7sOG7lOG6osOJw7NUSOG6suG6uMO54buqLkjDmuG7ruG7lOG6uOG7kMOS4buu4bq44buYw43hu6zhurg7VUnhu67hurgzJcOa4bq4KMOa4buuVeG6uChVw5Lhu67hurjDiTVPNuG6uOG7kjDhu65U4bq4VSThu67DieG6uFXhu6Thu65V4bq44buK4buuVeG6uOG6vMOJ4bq4IS7hu5DhuqLDiS8v4buQ4buS4buu4bqkw5RIVihVSOG7rlVVVkjhuqQz4buuL+G7kuG7lCHhu6ooVjsv4buu4buUNCEvw4rDiuG6vMOKL8OK4buA4buG4buS4bq8w4rhurrhurrhu4bhu4ZHKOG7gOG7huG7gsOK4buw4bq84bqk4buoO1TDieG6uEjhu7Ao4bqiw4nDs1RI4bqy4bq4w7nhu6ouSMOa4buu4buU4bq44buQw5Lhu67hurjhu5jDjeG7rOG6uDtVSeG7ruG6uDMlw5rhurgow5rhu65V4bq4KFXDkuG7ruG6uOKAnDVPNuG6uOG7kjDhu65U4bq4VSThu67igJ3DieG6uOG7kkgoSC07VVYoVi1WLsOaVMOa4buuSOG7sC0hLuG7kOG6osOJVSgoOyHhurIvL+G7kOG7kuG7rsOa4busVOG6pDPDmuG7lCjhu65I4busO+G7sCkh4bqkM+G7ri8o4buCw4rhurovKTvhu7BWSOG7kuG7lOG7ki/DmjM7NuG7kMOaM1Yvw4rhurrDisOKX+G6uuG6vl/DiuG6vC8oKDUz4buuX+G7kuG7rMOaKC42Xzvhu5Qh4buqVjPhuqThu6g7VMOJ4bq4L0LDs1RdKsOa4bq4O1VJKOG6uOG7rlThu7Thu67hurjDqcOaUOG7ruG6uG0u4buU4bus4buww5rhu67DguG6uOG7tOG7rlThurhl4busw5ooLjbhurhy4buUIeG7qlYz4bq4O1VJKOG6uMOUw5pRKeG6uCjDjMOa4bq4KFV94bq44buY4bu04bq4b1Yh4buqM0jhuqThurjhuqzEg+G7rlXhurLhurjDoGhyL8O6w7rDvXjDs+G6qOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiUJyVUko4bq4w5TDmlEp4bq4KC5dJeG7kOG6uMOUSVbhurhUw5olw5rDguG6uOG7tOG7rlThurhy4buUIeG7qlYz4bq44buY4buI4bq4w5TDjTbhurgow53hurhVNuG6uDNZ4buuVOG6uOG7kEnhu5Dhurjhu65dJeG7kOG6uOG7kFfhurgoVVHhurhUTzbhurjhu4rhu65V4bq4VV0/4buuVOG6uOG7mFHhurjDueG7qi5Iw5rhu67hu5ThurjDlF0l4buQ4bq4M8ONVuG6uOG7kEnhu5Dhurjhu5ApQOG7kOG6uOG7mMON4bus4bq4O1VJ4buu4bq4MyXDmuG6uCjDmuG7rlXhurgoVcOS4buu4bq44oCcVSY74bq4KEnhu5Dhurgzw43hurjhu6xI4buuVOG6uCjDmeG7rlXhurg1Tzbhurjhu5Iw4buuVOG6uFUk4buu4bqk4oCd4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQuG7k+G7rlThurjhu5BVVuG6uC5L4buuVOG6uDPDmlDhu5Dhurjhu7AwSOG6uOG7kFVZ4buu4bq44buY4bumSOG6uOG7mMOaUeG7rOG6uOG7kFVW4bq44buQKUDhu5Dhurjhu5jDjeG7rOG6uDtVSeG7ruG6uOG7sMON4bq4M8OT4buu4bq44buY4bug4bq4KFUi4bq4NuG7ninDguG6uCFW4buuVOG6uMOzVEjhurgzw5Xhu67hurjhu5Dhu4rhu6zhurgk4buu4bq4KMOTKOG6uOG7kOG7iuG6uOG7kEnhu5DhurgsKeG7tuG7kOG6uFTDmkjhurjDlMONNuG6uCjDneG6uChVw5pQ4buu4bq44buQVcOZ4bq4IU7hu67hurghw43hu65U4bq4VT3hurgoLibhurgsKUnhurgoLuG7pOG7rlXhurjhu5jDjeG7rOG6uDtVSeG7ruG6uOG7rsONNuG6pOG6uMSRW+G7rlThurgoVeG7lFbhurgsKUjhu67hurjhu5BVIuG7kOG6uOG7rsONNsOC4bq44buQSeG7kOG6uOG7kClA4buQ4bq4VVhI4bq44buYw43hu6zhurhUw5oySOG6uG9WIeG7qjNI4bq4M8ON4bq4bcOa4buUM+G6uDPDleG7ruG6uOG7kFVdSOG6uOG7mMOMKOG6uOG7mF0m4buQ4bq44buYQCjhurg7VUnhurjhu67DjVbhuqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lC4buT4buuVOG6uOG7rlXDk+G7ruG6uOG7rMOM4buuVeG6uOG7kEnhu5Dhurjhu5ApQOG7kOG6uOG7mMON4bus4bq4O1VJ4buu4bq4M8OV4buu4bq44buQw5Lhu67hurjhu5hdJuG7kOG6uCjDmuG7nuG7ruG6uFXDjeG7rlXhurjhu5hR4bq4KMOMVuG6uOG7kCThurghP+G6uOG7kFVW4bq4M8OaUOG7kOG6uCgj4bq44buQVSLhu5Dhurjhu6xAKOG6uOG7kClA4buQ4bq4VEw74bq4VMOaMkjhurjDuiPhu65U4bq4KFXhu7bhu65U4bq4w7NUSOG6uHjhu7BI4buSw5rhu6zDmi7hurhyKSjDmuG7ruG6uDPDjeG6uOG7rlRdKsOa4bq44buY4bu44buuVOG6uOG7kMOTO+G6uMO54buqLkjDmuG7ruG7lOG6uHhW4buwVuG7kjbhu6w2LuG6uFrhu5Thu7Dhu5Thu64h4buqNuG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiUJk4bui4buu4bq44buQw4zhu65V4bq44buYV8OC4bq44bu04buuVOG6uOG7kFvhu65U4bq44buY4bug4bq44buQ4buMO+G6uOG7mOG7nuG7ruG6uDPDmlDhu5Dhurhuw5rhu6Lhu67hurjhu6zDmuG7rlXhurjhu5BVTynhurjhuqcp4bq44bqs4bq5w7nhuqjhurjhu5hI4buuVOG6uOG7kE/hu67hurjhu65VSuG7kOG6uEk74bq44buYTCjhurjhu7BQ4buuVeG6uOG7kMOT4bus4bq4M+G7jOG7ruG6uOG7ksOSKeG6uChV4bu04bq4KCDhurjDs1RIw4Lhurjhu5Dhu4rhu65V4bq4w5RJVuG6uOG7kFVPKeG6uOG6pynhurgh4buc4bq4w5Thu6bhurgoI+G7ruG6uFXDjMOa4bq44buuVFXDmuG7ouG7rOG6uCguWeG7rlThurjhu67hu54p4bq4KFUw4buQ4bq4VcOaUOG7ruG6uOG7mMOa4bugKeG6uOG7rsONNuG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULDui5dJeG7kOG6uOG7mFfDguG6uMO6I+G7rlThurgoVeG7tuG7rlThurjDulV7NuG6uHXGr+G6uMOsVOG7rkh6w5pW4bq4xJFIISHDmiHhurjhu5BVVuG6uMOUw5rhu54o4bq44buuXSXhu5Dhurjhu67DjTbhurghTuG7ruG6uCHDjeG7rlThurjhu7DDjeG7rOG6uCguKeG7rlThurhUw5pI4buu4bq4VVhI4bq4VMOa4buKw5rhurgoLlbhu65U4bq44buQSeG7kOG6uOG7kClA4buQ4bq44buYw43hu6zhurg7VUnhu67hurhUw5oySOG6uMOzVEjhurgzw43hurjDueG7qi5Iw5rhu67hu5ThurhVVkzhu5Dhurjhu5gi4buuVOG6uC5I4bq4KCPhurjhu5BVIuG7kOG6uOG7kEnhu5Dhurjhu5ApQOG7kOG6uOG7mMON4bus4bq4O1VJ4buu4bqk4bq4w7pVI+G6uMOzVcav4bq4bTjhurgzw43hurjDrCEuSOG7lOG7sOG6uOG7kFvhu65U4bq44buYXUjhurguSOG6uOG7mOG7oOG6uDUpw5Mo4bq4KF0k4buuVOG6uCgw4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQsOt4bu04bus4bq4w4rhurov4bq+w4Lhurg7VUko4bq4w5TDmlEp4bq4KC7hu6Lhu67hurgoLik24bug4buu4bq4VeG7pOG7rlXhurjEkcOzw7PDguG6uMO6I+G7rlThurgoVeG7tuG7rlThurha4buU4buw4buU4buuIeG7qjbhurjhu6pVTeG7rlThurjhu5jhu6bhu65V4bq4IU7hu67hurghw43hu65U4bq44buYw43hu6zhurg7VUnhu67hurgzJcOa4bq44buuVcON4bq44buw4buI4buuVeG6uOG7mMOMVuG6uMOzVEjDguG6uOG7rlXDk+G7ruG6uOG7rMOM4buuVeG6uOG7mOG7tsOa4bq4KFVWw4zDmuG6uOG7sMON4bq44buQSeG7kFXhurjhu5IpNuG6uOG7rlXDkyjhurjhu5hR4bq44buQVcOT4bus4bq44buSIijhurjhu5BVw5rhu57hu67hurgoLkjhu65V4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQsO6VeG7lFbhurjhu7Thu65Uw4LhurhVSMOa4bq44buuVcON4bq44buw4buI4buuVeG6uOG7mMOMVuG6uMO54buqLkjDmuG7ruG7lOG6uDPDjeG6uMOzVEjhurjhu7DDjeG6uOG7rlUy4buuVOG6uOG7rlRdKsOa4bq44buYV+G7rlThurgzSMOa4bq4KC5Y4bq4LClI4buu4bq4KC5Z4buuVOG6uOG7mFHhurjhu5jDjCjhurjhu5hdJuG7kOG6uChVw51I4bq4KFUp4buM4buu4bq44buQVcOT4bus4bq44buSIijhurjhu5ApQOG7kOG6uOG7kFXDmuG7nuG7ruG6uCguSOG7rlXhurjhu5jhu4jhurjDlF0l4buQ4bq4IUjhu65U4bq4KCnDkuG7ruG6uChVIuG6uOG7gOG6pOG6uMO6I+G7rlThurgoVeG7tuG7rlThurha4buU4buw4buU4buuIeG7qjbhurjhu5Bb4buuVOG6uOG7mFHhurjhu65Uw53hurgh4buc4bq44buYXUjhurguSOG6uOG7rlUy4buuVOG6uOKAnOG7sEvhu67hurguSOG7rlXhurjhu5jDneKAneG6uDPhu6Dhurgzw5Phu67hurjhu5jhu6DhurgoVsON4buu4bq4M8ag4buu4bq44buw4buI4buuVeG6uChVI8OC4bq4KC5W4buuVOG6uOG7mFfhurjhu5BX4bq4VUjDmuG6uDM+4buuVOG6uOG7mFjDmuG6uOG7mEDhu5Dhurjhu7Dhu4w74bq4P+G6uOG7rMOa4bug4buu4bq4w6nhu7Thu65U4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQsO6I+G7rlThurgoVeG7tuG7rlThurha4buU4buw4buU4buuIeG7qjbhurjhu5Bb4buuVOG6uOG7mEnhu65V4bq4VMOaSeG6uOG7kEhW4bq44buuVTLhu65U4bq44buuPeG6uOG7sDDhu5Dhurjhu5B9SOG6uMOsIS5I4buU4buw4bq44buww43hu6zhurgoLinhu65U4bq4VMOaSOG7ruG6uFVYSOG6uFTDmuG7isOa4bq4VMOaMkjhurhtw5rhu5Qz4bq4M8ON4bq4b1Yh4buqM0jDguG6uOG7mOG7uOG7rlThurgoVSrDmuG6uOG7mOG7oOG6uDUpw5Mo4bq44buY4bug4bq4NSnDkyjhurgoVcON4buuVeG6uDtV4bu24bq4bOG7lC4pIUjhu7Dhu5Thu6zhurjhu5BX4bq4KFVR4bq44buww43hurjhu5jhu6ZI4bq44buYw5pR4bus4bq4KFXDmeG7kFXhurhVJjvhurjhu5hR4bq4KCPhurjhu5BVIuG7kOG6uOG7kEnhu5Dhurjhu5ApQOG7kOG6uFVYSOG6uOG7mMON4bus4bq4VMOaMkjhurjhu7Thu65U4bq4M8ON4bq4w7oj4buuVOG6uChV4bu24buuVOG6uHIpKMOa4buu4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8OgKShVVi7DiULDulXhu5RW4bq4w7rDoHV14bqqLztC

Theo TASS

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]