Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 20/3 cho biết Nga và Ukraine đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận về các vấn đề quan trọng và gần như đã nhất trí về một số vấn đề.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w63hu7lubOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4BhQUbhurDhu6lrw6xh4bu5xJBsLOG7ucODbD/hu45sRkHhurJsRuG7iMOK4bqy4bu3bCzhu7fhu5NsTuG7lWzDoeG6ruG7guG7k0HhurLhu6ls4bunw4JsRuG7ucO9bMaw4buXRmxG4bu54bqs4buTbEbhu7lHdeG6smzhu7nhuqThu5Ns4bulw4DhurLhu7nDrS/hu7luw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrMOtQeG6tuG7t2zhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4bun4bq24buELeG7gOG7ueG6tEbhurRrbEZBRuG6sOG7qeG6uWth4bu5xJBsLOG7ucODbD/hu45sRkHhurJsRuG7iMOK4bqy4bu3bCzhu7fhu5NsTuG7lWzDoeG6ruG7guG7k0HhurLhu6ls4bunw4JsRuG7ucO9bMaw4buXRmxG4bu54bqs4buTbEbhu7lHdeG6smzhu7nhuqThu5Ns4bulw4DhurLhu7ls4bu5w4DhurLhu7lsxqHhurLhu7lsbmts4buE4buC4bun4bq5ay8vQWbhu6Xhu5PhurRG4bu54buT4bqy4bu54bu54bq04buTZk7hurIv4bqy4bupT+G7hC9vb25vL27DtcO1xalubcO0w7LDtcOzw7VG4buPb+G7jW/hurBuZsSC4buA4bu3a2zhu5PhurBG4bq5a2Hhu7nEkGws4bu5w4NsP+G7jmxGQeG6smxG4buIw4rhurLhu7dsLOG7t+G7k2xO4buVbMOh4bqu4buC4buTQeG6suG7qWzhu6fDgmxG4bu5w71sxrDhu5dGbEbhu7nhuqzhu5NsRuG7uUd14bqybOG7ueG6pOG7k2zhu6XDgOG6suG7uWtsxanhu5NG4buTLeG7gOG7ueG6tEbhurQt4bq04buCQeG7t0HhurLhu5PhurAt4buE4buC4bun4bq5a+G7uUZG4buA4buE4buHLy/hu6fFqeG6skHhurbhu7dmTkHhu6lG4bqy4buT4bq24buA4bqwR+G7hGZO4bqyL0bhu49vbS9H4buA4bqw4bq04buTxanhu6nFqS/hu6XhurThuq5GRsSCL29tb29fbcOzX29tL0ZGw5NO4bqyX8Wp4buT4bq2X+G7gOG7ueG7k+G6sl/hurLhu7fhu5NfR+G6ruG7guG7k0HhurLhu6lmxILhu4Dhu7drbC/DrCzhu7fhurThu5dBbEbhu4Lhu4jDiuG6suG7t2ws4bu34buTbDnhu6nhu4Lhu7fhu6lBbDrhu5NO4buC4bq0TmxoRuG7guG7mUFp4buFbCzhu7fhurThu5dBbEbhu4Lhu4jDiuG6suG7t2zDoeG6ruG7guG7k0HhurLhu6lsxajhurbDkkbhu4LhurRsP0fhurDhu6nhu6Xhu5NsaOG7gOG7ucahQWlsTuG7lWws4bu34bq04buXQWxG4buC4buIw4rhurLhu7dsYeG7ucSQbCzhu7nDg2w/4buObDvhu6lO4bqwR0Zs4bum4buTTkfhu4ThurThu7fhurBHbEbhu5dBbOG7p0dE4bunbMaw4buV4bq2bOG7gOG7ueG7meG6smzDimzhu5LhurJG4buT4bqww5Lhu5Phu4VsYeG7ucSQbCzhu7nDg2w/4buO4buFbOG6suG7t+G7lcOSbG5tL8OzL29tb29mbGjGoOG6suG7ueG7h2zhu5Lhu7Q2L2Fh4bqt4bqlLGnDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu7jhu6nhu5PFqWvDrCzhu7fhurThu5dBbEbhu4Lhu4jDiuG6suG7t2xh4bu5xJBsLOG7ucODbD/hu45sO+G7qU7hurBHRmzhu6bhu5NOR+G7hOG6tOG7t+G6sEds4bqy4bu34buVw5Jsb20vw7Ns4bun4bu54bq0bOG7pUF3Rmws4bu34buTbE7hu5Vsw6Hhuq7hu4Lhu5NB4bqy4bupbMaw4buT4bqy4bu3bEZBd+G6smzhu7d04bqybOG7ucOJ4bqybMawd+G6smzhurZERmxG4bu54bqs4buTbEbhu7lHdeG6smxOeGzhu6fhu5nhu6dsTnPhurJsxrB4bOG7hkfhu5PhurJsRuG7guG6puG6suG7t2xO4buVbOG7t3ThurJs4bqy4bu54buIbMaw4bubbOG6suG7uXNGbEbhu4LDgWxOeGzhurZERmzhu4RCbE5z4bqybMaweGbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8OsYeG7gsahbOG6sOG6ukFs4buA4bu54bqs4bqy4bu3bE5z4bqybOG6suG7uXVGbOG7peG7meG6tGzhu7hH4buC4buCQcOS4bupRuG7hWws4bu34bq04buXQWxG4buC4buIw4rhurLhu7ds4bum4buTTkfhu4ThurThu7fhurBHbOG7p+G7iuG6suG7t2zhu6Xhu5XDkmxG4bqsbOG7ucOSbE7huqbhurLhu7dsO+G6tOG7hOG6rk7hu5NsTuG7lWw/QeG7qU5s4buE4buvbMaw4buXRmzGsOG7iOG6vOG7p2zhurZERmzhurB54bqy4bu5bOG6suG7t0rhurLhu7ds4bul4buj4bqybOG6sndHbOG7ueG7k0Fs4bulduG6smzhuq7hu7nhuqrhurLhu7dsxrBBbEbhu7nDjUZs4bqwSUFs4buE4bq0bE7hurhBbEZBd+G6smzGsERsxrDhu5tsxrDhu5dGbMaw4buI4bq84bunZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6xh4buC4bq04bqy4bu3bOG6tkRGbMWpQeG7s+G6smzhu6VBd+G6smzhurBBduG6smzhu4ZH4buT4bqy4buFbOG6quG6suG7t2xA4bul4buC4buT4bu5QeG6tmw/4buT4bqwQeG6smwtbOG6suG7t+G7iOG6ukFs4buA4bu54buZRmzhurLhu7fhuqrhurJs4bunw4zhu5NsYcSQ4bqy4bu3bEbhu7lC4bqy4bu3bGHhu7nEkGws4bu5w4NsP+G7jmzhurLhu7fhu5XDkmxu4buRL8OzbOG6suG7uXPhurJs4bq24buX4bqy4bu5bOG7kuG6suG6ruG7k+G7guG7k2xGQeG6smzhu6fhu7nhu6Phu6ds4buC4buf4bqy4bu3bCzhu7fhu5NsTuG7lWzDoeG6ruG7guG7k0HhurLhu6ls4bunw4JsRuG7ucO9bMaw4buXRmzGsOG7iOG6vOG7p2zhurZERmxG4bu54bqs4buTbEbhu7lHdeG6smzhu7nhuqThu5Ns4bulw4DhurLhu7lmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrDbhu7nhu5lGbOG7pUHDvUdsTuG6uEFs4bquduG6suG7uWxG4buCR8OSeOG6smzhu7nDgOG6suG7uWzhu5LhurBsJuG7k3rhu6nhu6nhu4Lhu5Phu4Vs4bqq4bqy4bu3bD/hu5PhurBB4bqybOG6ssOCQeG7h2zigJw7REZsRuG7ueG6rOG7k2xG4bu5R3XhurJs4bu54bqk4buTbOG7pcOA4bqy4bu5bOG6sOG7lWzhu6fDgmxG4bu5w71mbOG7pnJHbOG7ueG6rEFs4bu5QXnhurJs4bqy4buTw5Js4bqw4buVbOG6ruG7uUFs4bqy4buV4bq0bE7hu5Vs4bqw4buV4bq2bOG7p+G7meG7p+G7uWzhurLhu5XhurRsxrDDvWzGsOG7l0ZsxrDhu4jhurzhu6dsRuG7ueG6rOG7k2xG4bu5R3XhurJs4bqy4buVw5Jm4oCdw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrOG7pknhurLhu7ds4bqy4bu34buVw5Lhu4Vs4bqy4bu5dUZs4bul4buZ4bq0bGHhu7nhu6lsLOG7qU9s4bqp4bq04buC4bqubGFB4bq24bup4buEbMaw4bud4bqy4bu3bOG7peG7lUFsRuG7gsahbOG6sOG6ukFs4buA4bu54bqs4bqy4bu3bE5z4bqybOG7p8OM4buTbOG6quG6suG7t2w/4buT4bqwQeG6suG7hWzhu6fhu7nhurRs4buC4buf4bqy4bu3bEbhu4Lhu4jhurrhurLhu7ds4bu54bq84buAbOG7p8OM4buTbDvhurThu4Thuq5O4buTbOG7gOG7ucahQWzGsOG7iOG6vOG7p2zhu6fhurRBbOG6sOG7lWzhurZERmzhu4Dhu7l04bqybEbhu4LhurThurLhu7ds4bunc0dsRuG7gkjhu6ds4buT4bqybOG6skHhurLhu7ls4bq24bq4QWzhu7dBTeG7k2ws4bu34buTbE7hu5Vs4bun4buZ4bunbOG6suG7iOG6uOG7p2zhu4Dhu7nhu4jDieG6suG7t2xhcsOSZmx74bqy4bu3bD/hu5PhurBB4bqybOG6ssOCQeG7h2zigJxh4buC4buI4bq64bqy4bu3bOG7ueG6vOG7gGzhu6fDjOG7k2ws4bu34buTbOG7gOG7ucahQWzGsOG7iOG6vOG7p2zhurDhu6PhurLhu7ds4bqy4bu34bu54bupbE7hu5VsRsOB4bqy4bu5bEbhurhB4buFbOG7pcOKQWxOw4Bs4buE4buTR2zhu6dHROG7p2zDk0fhurLhu7dsxrBERmzhurLhu5XDkmxow4psw6Hhuq7hu4Lhu5NB4bqy4bupaeG7hWzhu4Thu69s4buA4bu5xqFBbOG7p8OCbOG6tkRGbOG7p3NHbEbhu4JI4bunbOG7k+G6smzhurJB4bqy4bu5bOG6tuG6uEFsxrDhu4jhurzhu6dsRuG7uUF3RmzhurB14buAbOG7t0FN4buTbCzhu7fhu5NsTuG7lWzhu6fhu5nhu6ds4bqy4buI4bq44bunbOG7gOG7ueG7iMOJ4bqy4bu3bGFyw5Jm4oCdw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrGHhu4LhurThurLhu7ds4bq2REZsxalB4buz4bqybOG7pUF34bqybOG6sEF24bqybOG7hkfhu5PhurLhu4Vs4bqy4bu5dUZs4bul4buZ4bq0bDrhu6lsO+G6tOG6ssWp4bupbOG7p8OM4buTbDbhu7nhu5nhu4Bs4buEQmzhu4Lhu5Ns4bu3dOG6smzGsHLDkmzGsOG7m2zhu6fGoeG6suG7uWzhu6Xhu5nhurRs4buC4buf4bqy4bu3bEbDgOG6suG7uWzhu7nDgOG6suG7uWzDimzDoeG6ruG7guG7k0HhurLhu6ls4buE4buvbOG6sOG7leG6tmzhu6fhu7l14bq2bMaw4buVbOG7gOG7ucON4bunbOG7uUNBbOG7p8OM4buTbOG6snjhurJs4bquQeG6suG7uWxGd2xG4bq04buV4bqybOG7p3RH4buFbE5C4bqybMaw4bubbOG7hEfDkmzDkndHbOG7hOG7k0dsxrDhu5dBbMWp4bqg4bun4bu5bOG7pi7huqVAxagtbuG7keG7hWxO4buVbOG7p8OCbEbhu7nDvWzhuq7hu7lBd+G6smzhurJ44bqybOG6rkHhurLhu7lsRndsRuG6tOG7leG6smzhu6d0R2xG4bu54buTw5JsxrDEkEFsTnhs4bqwckdsxanhu5VBZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6xh4bq6bOG7peG7meG6tGzhurDhu4hHbOG7jGxhxJBs4bun4bu5xKjhu6ds4bu44bq84buAbEbhu5nhu6dsTuG7lWw24bu54buZRmxG4buCQcO94bqybD9B4bqy4bu5bEZ3bGgu4buo4bumxahpbMaw4bubbMWpS2zhu6Xhu5nhurRs4buC4buf4bqy4bu3bEbhu53hurLhu7dsRuG7guG7iMOK4bqy4bu3bGHEkOG6suG7t2zhu4TGoeG6smzhu4Dhu7nDuuG6tmzhu4ZHQuG7p2zhurJEQWxo4bu2xag2aWxG4buCduG6smxG4bq04buV4bqybOG7p3RHbOG7hOG7r2zhu7dBxqHhurZsbmzGsEHDveG6tmzhu4Dhu7l04bqybEbhu4Lhu53hurbhu4VsRuG7guG6tOG6suG7t2zhuq7hu7lBbOG6sOG7l+G6tmzhu4Dhu7nhu5lGbOG7hOG7r2xG4bud4bqy4bu3bG/hu4Xhu41sxrBBw73hurZs4buA4bu5dOG6smxG4buC4bud4bq2ZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6w64bupbDvhurThurLFqeG7qWzFqcO54bqybOG6sOG6ukFs4bqy4bu54buVbOG6rkHhurLhu7lsRnds4bunc+G7gGzhu6fhu5PhurRsOuG7k0/hu4Lhu6nhurLhu6fhu6ls4buk4bq04bq04bqy4bupbOG7p8OM4buTbC7hu6jhu6bFqGzhurLhu7l14bqybMaw4bqg4bqy4bu54buHbOKAnOG7pkdE4bunbOG6ruG7ucOM4bqy4bu3bOG7ueG6tMah4bqy4bu3bOG6suG7lcOSbMaw4bubbOG7pUHDvUds4bu5QXnhurJsxanhu4jhurhBbOG7ucOA4bqy4bu5bEbhu7nEqOG7p2zhu7dB4buZbOG6suG7neG6suG7t2zhurDhu4jhurzhurLhu7fhu4VsRuG7uUvhu6ds4buA4bu5w7rhurZsTuG7lWzhurZERmzhu4RCbOG6rkHhurZs4bqw4bq04buXQWxG4bud4bqy4bu3bE7huqZGZuKAncOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6zhu7hDQWxG4bu54buZ4bqy4bu3bG5vL29tb27hu4VsLuG7qOG7psWobMWpS2zhu6Xhu5nhurRsRkLhu6dsxrBEbEbhu53hurLhu7dsRuG7guG7iMOK4bqy4bu3bOG7p8OM4buTbOG6snjhurJs4bquQeG6suG7uWxGd2xG4bq04buV4bqybOG7p3RHbE7hu5XhurRs4bunR0JBbOG6suG7neG6tmxvbW9vbOG7hOG7r2zhurDhu5Vsw7Lhu4Xhu43hur3hu4Vs4buE4bq04bqy4bu3bOG7t3ThurJsxrByw5JsxrDhu5ts4bu5w4zDkmzhuq53bOG7ueG6tOG7l+G7p+G7uWzhu6fhuqrhurLhu7ds4bulQmzFqUts4bul4buZ4bq0bEbhu7nhu4jhurrhurLhu7dsw5NHw5J24bqybE7hu5XhurRsxrB0R2xG4bu54buZ4bqy4bu3bMOzbMWp4bq0bOKAnOG6suG7uU3hurLhu7ds4bulc0ZsxJDhurJs4bqy4bu34buVw5Js4bun4buV4bqy4bu3bEbhu53hurLhu7dm4oCdw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrDrhu6lsO+G6tOG6ssWp4bupbOG7p+G7iuG6suG7t2xG4buCw4Hhu6fhu7lsxanDueG6smzhu4xs4bquQXfhurJs4bunw4zhu5NsN0fhu5BsYUF44bqybEZ5bDdHQuG7p2xGd2xoQDvhu7RpbOG7p+G7ueG6tGzhu4Lhu5/hurLhu7ds4bun4bu5QXfhurJsxanhuqDhu6fhu7ls4buGR3LhurJs4buES2zhu6fDjOG7k2ws4bu34buTbMOKbMOh4bqu4buC4buTQeG6suG7qWzhu6fDgmxG4bu5w71s4bu3csOSbOG7guG7k2zhurLhu7lN4bqy4bu3bOG7uXVHbOG7hkfGoWzhurByR2zFqeG7lUFs4bun4bu54bq0bOG6snjhurJs4bquQeG6suG7uWxGd2xG4bq04buV4bqybOG7p3RHZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6xh4bq6bOG7peG7meG6tGzFqcO54bqybOG6suG7t0dD4bqybEA74bu0bOG7p+G7ueG6tGzhu7nhu5PDkuG7h2zigJzhuqV4bOG6sHJHbMWp4buVQeG7hWzhu6dHROG7p2zDk0fhurLhu7dsxrBERmxow4psw6Hhuq7hu4Lhu5NB4bqy4bupaWxOeGzhu6fDiWzhu6XGoeG6smzhu6fDgmxG4bu5w71sRuG7ueG7k8OSbMawxJBBbEbhu4J1RmxGS2zhuq5B4bqy4bu5bEZ3bE7hu5VsxrDhuqDhu5Ns4bun4bu5w4HhurLhu7lsRuG7guG6oGxG4bq04buV4bqybOG7p3RHbC1s4bqyd0ds4bun4buZ4bunbMawQXhHbOG6ruG7ueG6tMah4bqybEbhu7nhu4jDieG6suG7t2zhurbhu5dBbEbhu5VBbOG6suG7t0fDknbhurJs4bqy4bud4bqy4bu3bOG6sOG7iOG6vOG6suG7t2xG4bu54buTw5JsxrDEkEHhu4Vs4bun4bu5R0VBbOG7p0fhurLhu7dsxKjhurLhu7dsxrDhu4jhurzhu6dsw5Nyw5JsxalL4bqy4bu3bOG6sOG7l0Hhu4Vs4bq24buX4bqy4bu3bOG6sOG7iOG6uEFsRuG7ueG7k+G6suG7uWxG4bq04buZ4bqybOG7peG6oGzhu6fhu7lB4buTbOG7p+G7o0ZsTuG7lWzhu6fhu5nhu6ds4buGR0Lhu6ds4bu3QeG7k2zDk+G7qeG6tmzDk+G7q0Zs4bqw4buXQWxG4bu54buV4bqy4bu5bOG7gOG7uXThurJsxalLbEbhu4JNbE7hu5XhurLhu7dsTuG7lWzhurLhu7fhurThu5dBbOG7uUJBbOG7p8OM4buTbOG7ueG6puKAnWYvZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7kkdG4bu54bq04buCa8OsaGFh4bqt4bqlLC/huqVB4bupRuG6suG7k+G6titpw60v4buAw6w=

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]