Số người mất tích do thảm họa cháy rừng ở bang California (Mỹ) đã lên tới gần 1.300 người. Mỹ đang tiếp tục tìm kiếm những người này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

ZsO9auG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6NuG7s+G7gOG6ouG7peG7i2cq4buM4buJ4buA4bu3w4Phu4nhuqDhu7Phu7HDg+G7iXlwxILhu4lq4buBbMSpxKnhu4nEgnlJxJDhu7Phu4nDg+G7oeG7gOG7ieG7gOG7tXXDveG7ieG7gMOK4bquxIJ54buJdcO9w7VN4buJw4rDjMSCeeG7iVXhu4/huqLhu7N44bquw4rEguG7s+G7j2Yvw71qZ2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6usOd4bul4buPw7rhu4tnNeG6puG7icSCeUnEkOG7s+G7icOD4buh4buA4buJ4buA4bu1dcO94buJw7rhuq7hu4nhu4DDveG7k8OD4buJw73hurLhu4/hu4l1w73DtU3hu4nDisOMxIJ54buJw4nhu4l04buPxIJ54buJVeG7j+G6ouG7s3jhuq7DisSC4buz4buP4buJ4buDKuG7jOG7heG7icO54buZ4buJ4bqi4burxILhu4nhu4BE4buz4buJeXDEguG7iWrhu4FsxKnEqeG7icSCeUnEkOG7s+G7geG7iSrhu4zhu4nDueG7j8SCeeG7ieG7gOG7s+G7seG6uuG7ieG7gEZ14buJ4buA4bu3w4Phu4nhuqDhu7Phu7HDg+G7icSCw73EqMSCeeG7icSCeUnEkOG7s+G7icSCw7RN4buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2dm4buzw4N54buJ4bq+w4p1ZOG7iy8vdcO6xILhu4F04buP4bqu4buAw73hu4/EgsO9w73huq7hu4/hu4FKxIIvw7rhu6Xhur7huqDhu4Dhuq7hurovxILhu6VL4bq+L2rDsm1vL23DssO6xKlqa27EqcSpxKnhu4BvbOG7jeG6omvhu4HDgOG6unnhu4vhu4kvZ+G7iTbhuqrEgnnhu4nhu4DDveG6psSCeeG7iSrhu4zhu4k2w4rhu4bDg+G6uuG7ieG7g+G7gMO9w43hu4ls4buJ4buAw4zhu4nhu4DDisO14buz4buJ4bq+4buPxIJ54buF4buJ4buAw73hu7nhu4nhur7DteG7gOG7iUrhu4TEgnnhu4l1w73DtU3hu4nDisOMxIJ54buJw4nhu4lV4buP4bqi4buzeOG6rsOKxILhu7Phu4/hu4Hhu4nhu5LEgsO94bq94buJWeG7peG7gOG7gE3hu4Hhu4lm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZ1Xhuq7EguG7ieG6vuG6puG7ieG7gOG7iOG7iUrhuq7Egnnhu4nhu4DDiuG7q8SC4buJ4buA4bquw7TEguG7iXThu4/Egnnhu4lV4buP4bqi4buzeOG6rsOKxILhu7Phu4/hu4nDueG7meG7ieG6ouG7q8SC4buJ4buAROG7s+G7icOzb+G7icSCeUnEkOG7s+G7iUrDtOG7iW9s4buJxIJ5ScSQ4buz4buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4nhur7huqbhu4nEgsO0TeG7icO54buZ4buJw7lJRXXhu4l54buzw7XDg+G7icO54bu5xILDveG7ieG7jsOaJuG7gWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tnVcO1deG7ieG6ouG7inXhu4nhuqJJRcSCeeG7iXXDvcONdeG7icSC4buVxIJ54buJw73hu7Phu6/EguG7icO54buPxIJ54buJ4buA4bu3w4Phu4nhuqDhu7Phu7HDg+G7iUrDtOG7iUzDtXXhu4nDueG7ucSCw73hu4nDuuG7j8SCw73hu4nhu4Dhu7XEgsO94buJdcO1deG7icSC4buRxILhu4nEgsO94bufxILhu4l1R+G7j+G7ieG7gMO94buTw4Phu4nDveG6suG7j+G7iXXDvcO1TeG7icOKw4zEgnnhu4nDueG6rMSCeeG7ieG7gMO9xJDhu7Phu4nhu4Dhu7Phu7Hhurrhu4nhu4BGdeG7iXXDtXXhu4nEgkLhu4nhuqLhu4p14buJdcON4buG4buJw73huqjhu4nDuuG6ruG7iXlwxILhu4lq4buBbMSpxKnhu4nEgnlJxJDhu7Phu4lKc8SC4buJdcO9SeG7j+G7icO5SUV14buJ4buA4bu3w4Phu4nhu4DDveG7oU3hu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZzbhuqrEgnnhu4nhu4DDveG6psSCeeG7icOa4bquxILhu4/huqLDuuG7iTbDiuG7hsOD4bq64buJxIJ5w7RN4buJasOzL2pq4buJw7nhu5nhu4l14bqw4buJdcO94buGTeG7scSC4buJ4buAw73hu7nhu4nhur7DteG7gOG7iXXDtXXhu4nhuqDDveG7huG7iUrhu4p14buJdOG7ueG7ieG7k8SCw73hu4nDvUnDicSCeeG7icO64bqu4buJdcO9w7VN4buJw4rDjMSCeeG7iXXhu4TEgnnhu4lKROG7s+G7ieG7gMO94bqmxIJ54buJw7nhuqZ14buJdOG7j8SCeeG7iT3hu6XDisOKTeG7iVTDiuG6rkvEguG7iUrDtOG7ieG7gMO94bqmxIJ54buJw7nhuqZ14buJw7nhu5d14buJdeG7iOG7iVnhu49K4buzxILhu4km4bulS+G6vuG6rsOD4buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2c2w73huqbEgnnhu4nDueG6pnXhu4l04buPxIJ54buJPeG7pcOKw4pN4buJVMOK4bquS8SC4buJdcO94bqu4buJdOG7s+G7seG7gOG7iXXDveG7tcSCw73hu4nhurrDvUfhu4nhuqLhu7Phu6vEguG7iXThu4/Egnnhu4nDueG7j8SCeeG7ieG6osO0w4Phu4nEgsO9xKjEgnnhu4l54bu34buJdXDEguG7ieG7gMO94buz4bux4buA4buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4l14bqkxIJ54buJ4buAw7V14buJTOG7iOG7ieG6ok7hu4nDg+G6pOG7s+G7ieG7gMOKScSQxIJ54buJSsO04buJ4buA4bu3w4Phu4nhuqDhu7Phu7HDg+G7iXXDtXXhu4nEguG7kcSC4buJxILDveG7n8SC4buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2dZcMSC4buJamzhu4Hhur/EqcSpxKnhu4nEgnnhuqThu7Phu4nEgsO9w7Thu4nDueG7meG7iXThu7nhu4nhu4DDveG7s+G7q+G7huG7ieG7gMOKRuG7s+G7iUrDtOG7icO9Q8SC4buJbW/hu4HEqcSpxKnhu4nEgnlJxJDhu7Phu4lKc8SC4buJw7nhu4/Egnnhu4nhurrDveG7k+G7s+G7ieG6vkPhu4nhu4DDtcSC4buB4buJJsO94buz4but4buG4buJ4buAw4rhu4bEgnnhu4nhu4Dhu5/Dg+G7ieG7gMOK4buC4buJcsSC4buJw7nhu5nhu4nhurzhu4bDteG7ieG7gOG7k+G7s+G7iUrDtOG7icSCw73hu7Phu63hu4bhu4nEgnlJxJDhu7Phu4nhurrDveG7k+G7s+G7icOJ4buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4nhuqLhu63hu4bhu4nDveG6ruG7m3Xhu4nhuqThu4nhu4DhuqThu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZ8Od4buz4buvxILhu4nEgnnhu4ZN4burxILhu4nEgsO94bufxILhu4l1R+G7j+G7iXXDtXXhu4lKRuG7iXXDvcO1TeG7iUpzxILhu4nDueG7j8SCeeG7icO5SUV14buJw7nhu7Phu63hu4bhu4nhu4DDiuG7j+G6v+G7ieG7gOG7hk3hu4nEgsO94buz4burxILhur/hu4l1w7V14buJdUPhu4nhurzhu4bhu4/EguG7icO54buz4buvxILhu4nhuqLhu4p14buJdcO94bqu4buJdOG7s+G7seG7gOG7icO54buZ4buJdeG6sOG7icOD4bqo4buA4buJ4bq+4bqm4buJ4buAw4pGdeG7ieG7gMOK4bubdeG7iUrhu63hu4nhu4DDveG7s+G7seG7gOG7iXThu7nhu4nDueG7s+G7r8SC4buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4nhuqDDveG6ruG7k8SCeeG7ieG7gMO9xJDhu7Phu4l54buz4buPxILhu4l1w7V14buJw7nDtcOD4buJdcO9w7VN4buJdOG7hMSCeeG7ieG6usO9w7Xhu4Dhu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZ8OZ4bufTeG7icO5SUV14buJdeG6ruG7s+G7ieG6osO04buJw4Phuqjhu4Dhu4nhu4DDiuG6rsSCeeG7icSCw73EqMSCeeG7ieG7gMO94buTw4Phu4nDveG6suG7j+G7iXXDvcO1TeG7icOKw4zEgnnhu4nhuqJExILhu4nEgsO94buh4buA4buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4nhuqLhu7l1w73hu4nhur7hu4jhu4nEgklEdeG7iSrhu4zhu4FmL+G6umc=

LP (Theo AP)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]