Ngày 17/11, Ủy ban Bầu cử độc lập quốc gia (INEC) Madagascar thông báo, hai cựu Tổng thống nước này là ông Andry Rajoelina và ông Marc Ravalomanana đã không giành được tỷ lệ ủng hộ đa số quá bán trong cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra hôm 7/11 vừa qua và phải tiếp tục tranh cử ở vòng 2.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6nGsOG7heG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsW+G7qUN54buf4buB4bq5w53EqeG7ncSpxanEqULhu5vEqeG6quG7h+G6rMawbeG7qeG7h0Phu6l04buz4buHxrBr4buzxrDhu4dD4bqu4buH4bubxrDDiuG7m+G7h+G7m0TEguG7m+G7h8ah4buTROG7h+G7m+G7huG7h1vhuq7hu7PFqeG7h0PGsOG6ouG7s8Wp4buH4buE4bu54buzxanhu4dmw6kvxrDhu4XhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxq/hu5/EqeG7neG7geG6ueG7ssWpa0jhu4fhu4XDrC/hu4Xhu4Vi4buHMUjhu4fGocSp4buz4buHxqDhu5NE4buH4bub4buG4buH4bujxILhu5vhu4d54buZ4bqs4buH4bqoROG6ouG7m+G7h8Wp4bupxKnhu4fEkeG7qOG7suG7nuG7mmXhu4fDncSp4budxKnFqcSpQuG7m8Sp4bqq4buHQ8aw4bqg4buzxanhu4fGoWrhu7Vi4buHxrDEqeG7qeG7h+G7m+G7gEThu4db4bqu4buzxanhu4dDxrDhuqLhu7PFqeG7h+G7s+G6vOG6suG7m+G7h+G7s2tI4buHeWvhu4fhuqDhu7PFqeG7h8So4buz4bud4bqqSOG7h3vEqXfhu7Xhu5954bup4buzxKnhu4fhu4Rr4buH4bqg4buzxanhu4fDncSp4bqq4bub4buHe8Sp4buExKl54bu1w73EqeG7s8Sp4buzxKnhu4fhu6Nu4buHeMaw4bqg4buzxanhu4fFqeG7qWvhu7PGsOG7h+G7o+G6vMOC4bub4buHQ+G7iuG7h3nDuuG7h+G6uOG7s8Wp4buHxrDEguG7h+G7o8Sp4buHQuG6ouG7h+G6qERq4buHxqFq4buz4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buH4bubRMSC4bub4buHxqHhu5NE4buH4bub4buG4buHW+G6ruG7s8Wp4buHQ8aw4bqi4buzxanhu4fhu53hu6nhu6Xhu7Phu4fhuqrEqeG7h8aw4bqgw73hu4fDrC/hu4Xhu4Xhu4fhu4Thur7EqeG7h+G6qETEqeG7h+G7hGvhu4fhuqzGsG3hu6nhu4dD4bupdOG6rOG7h0PDieG7m+G7h0PhuqrEqeG7s8aw4buH4bub4buG4buH4bqk4buH4buE4bu54buzxanhu4dmY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurnDqeG7qcO9xanhu4dC4bqq4bub4bqz4buBLy/hu6ljxqHEqeG7tUPGsMSp4buzxrDGsOG7tcSpY+G7hOG7sy/hu7Phu59GQi/hu4Xhu4tow60vaOG7i+G7neG7g+G7g+G7i2jDreG7g+G7g0Phu4to4buFaXloY3fhuqzFqeG7geG7hy/hurnhu4c04buzxanhu4fhu4Thu6lz4buz4buHW+G6ruG7s8Wp4buHQ8aw4bqi4buzxanhu4fDncSp4budxKnFqcSpQuG7m8Sp4bqq4buHxq/hu5/huqpI4buHe8Spd8Sp4bu14buzxKnhuqrhu6nDvcSpw73huqzhu6nEqeG7s+G7qeG7s8Sp4buHxqHDgeG7h+G6rMaw4bupdEThu4dDbOG7qeG7h+G7o+G7qcO5w73hu4fGoeG7k0Thu4fhu5vhu4bhu4fhuqThu4fEqOG7s0PEqeG7s8Sp4buzxKnhuqrhu6nhu4Thu7Vi4buH4buzxalrSOG7h8OsL+G7heG7hS9m4buD4buF4buLY+G7h8SRTeG7s8aw4bqp4buHW8avw6EvW1vDoTnhu7Jl4buHw6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6uVvGsOG7n+G7teG7h3h0Q+G7h+G6qERt4buHeOG7qcO5w73hu4fhuqzGsOG7qXRE4buH4bubRMSC4bub4buHxqHhu5NE4buH4bub4buG4buHQ+G6ruG7s8Wp4buHQ8aw4bqi4buzxanhu4fhu4Thu7nhu7PFqeG7h+G7hWLhu4fDiuG7s8Wp4buH4bub4buG4buH4buE4bupc+G7s+G7h3vEqXfhu7Xhu5954bup4buzxKnhu4fhu53hu5fhu7Phu4fhu6Phu5NE4buH4buE4bqy4bup4buHZ+G7iWLhu4Xhu4nDouG7h0LhuqLhu4fhuqzGsOG7qXRE4buH4bq44buzxanhu4fGsMSCYuG7h+G7o8OK4buzxanhu4dDxrDDiuG7h2bhu4d5a+G7h8OK4buzxanhu4fhu5vhu4bhu4fhu4Thu6lz4buz4buHe8Sp4buExKl54bu1w73EqeG7s8Sp4buzxKnhu4fhu4ThurLhu6nhu4dnaWJm4buJw6Lhu4dC4bqi4buH4bqsxrDhu6l0RGPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq54buyxrDhurzhu4fhu4Thu5lIYuG7h8awxKnhu6nhu4fDiuG7s8Wp4buH4bub4buG4buH4buE4bupc+G7s+G7h+G7s2tI4buHQnLhu4fhuqzGsG3hu6nhu4dD4bqqbeG7qeG7h+G6qETEqeG7h+G7hOG7ueG7s8Wp4buHxqHDgeG7h+G6rMaw4bupdEThu4dDxrDDiuG7h2bhu4fhu53hu4Dhu4d44bupdOG7s+G7h+G7hGvhu7Xhu4fhu7PFqWtI4buH4buF4buJL+G7hWbhu4dD4bqy4bupY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurnhu5rhu7fhu4fGsOG6tuG7s+G7h+G7iWLhu4nhu4dD4bqq4bupw7pE4buH4bub4buG4buHQ+G6quG7qeG7h+G7o2/hu7PFqeG7h3hJ4buHQ8awxKnDveG7h8Wp4bupxKnhu4fGocOB4buH4bqsxrDhu6l0ROG7h0Ns4bup4buHZmhjaeG7i2bhu4fhu6Phu6nDucO94buHxqHDgeG7h+G6rMaw4bupdEThu4dD4bqqc+G7s+G7h0Phu7Vr4buz4buHw53EqeG7ncSpxanEqULhu5vEqeG6quG7h+G7o8O54buH4bubxrBB4buz4buH4bqqxKnhu4fDvcSCQ+G7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h0LhuqLhu4dnw63hu4fDiuG7s8Wp4buH4bub4buG4buH4buE4bupc+G7s+G7h0Phuq7hu7PFqeG7h0PGsOG6ouG7s8WpY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurnhu5pq4bub4buH4bqsxrBq4bup4buHxqHEguG7h+G7s8Wp4bu1bOG7qeG7h8Wp4bupxKnhu7Xhu4fhu4Rr4buH4bubauG7m+G7h0Phuq7hu4fhu5vGsMOK4bub4buH4bqoROG6ouG7m+G7h0N04buH4buzxrDhurzhu4dZ4bupc+G7s+G7h8O94bup4buzxrDhu4fhu5vGsMO0ROG7h8OUROG7h8SR4bueXWXhu4fhu6Nu4buHQ8awxKnDveG7h8Wp4bupxKnhu4fFqeG7qWrDveG7h0JqQ+G7h+G7m0TEguG7m+G7h8ah4buTROG7h+G7m+G7huG7h+G7s2tIY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurlb4bqq4bq84bqy4bub4buHeMaw4bup4buH4bubRMSC4bub4buHxqHhu5NE4buH4bub4buG4buH4bud4bup4bul4buz4buH4bqqxKli4buH4bqg4buzxanhu4d7xKl34bu14bufeeG7qeG7s8Sp4buH4buEa+G7h+G6oOG7s8Wp4buHe8Sp4buExKl54bu1w73EqeG7s8Sp4buzxKnhu4d5a+G7h2bhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4dC4bqi4buHZ+G7h8OK4buzxanhu4fhu5vhu4bhu4fhu4Thu6lz4buz4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fFqeG7qeG6suG7qeG7h+G6qETEqeG7s+G7h0JqQ+G7h+G7o2rhu7PGsOG7h8Wp4bupauG7h+G7m+G7t+G7h0Phuqrhu6nDueG7s+G7h+G7hEHhu7PFqeG7h+G7s8aw4buRQ2PDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5fcSpROG7h+G7m0TEguG7m+G7h8ah4buTROG7h+G7m+G7huG7h+G7s2/DveG7h2bhu4Phu4VnYuG7h8OdxKnhu53EqcWpxKlC4bubxKnhuqrhu4fhu4ThurLhu6nhu4fhu53DtOG7s+G7h0LhuqLhu4dmaeG7h0Phuqrhu6nDukThu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qeG7h+G7s2tI4buH4bujbuG7h+G7nURI4buHQ+G6quG7seG7h+G7o+G6vMOC4bub4buHQuG7gOG7h+G6ruG7s+G7h+G7o+G7reG7s8aw4buH4bubxrDhu6vhu7PGsOG7h0Phuqrhu63hu4dD4bq84bq24buzxanhu4fhu6PhuqLhu6li4buH4buzdeG7s+G7h3jhu6nhu7PGsOG7h0N04buHxqHDs0Phu4fhu6Phu5NE4buH4bqsxrDDieG7m+G7h8aww4Phu6ljw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6uVtESOG7h+G7s8aw4bupc+G7s2Lhu4fDncSp4budxKnFqcSpQuG7m8Sp4bqq4buH4buE4buX4buz4buHeWvhu4fDvcSCQ+G7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4fhu7PhurzhurLhu5vhu4fhu7PFqcaww6jhu7Xhu4fhu7PGsOG7kUPhu4fhu5vGsMO0ROG7hzzGsOG7qeG7h3jGsOG7qeG7h+G7m+G7t+G7h0PhurLhu6nhu4fhu4vhu4PDouG7h+G7ncO04buz4buHQuG6ouG7h0LhuqLhu7PFqeG7h+G7neG6vOG6suG7qeG7h2bhu4ddfeG7nC/hu7PFqWtIY8OpL+G6rOG6uQ==

LP (Theo THX)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]