Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley ngày 27/5 cho biết Chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch sơ tán những người làm phiên dịch và các công việc khác hỗ trợ các lực lượng liên quân ở Afghanistan trong 2 thập kỷ qua. Số người nằm trong diện này lên tới hàng nghìn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Uzfhu6jFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rhu4I44buDxIN74bumVOG6rsO1xajEgyDhurHFqMOjMMWoN+G6t+G7tik3xajhu4fEkcWo4buD4buy4bqxxajhurE2w6zDqTjFqMO0NTY3w53hurE44buH4buDw53hurHFqMSD4bu04bqvxahsODIpxagpN+G6t8WoxIM4IOG6scWo4bq/4buFP+G6sVMvN+G7qFRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rhu7V7w5084bumVMO5N2nFqOG7g8OhKTfFqOG7tWI4xag+4bqr4bqxNsWo4buCN8Od4bqvxajhuq/DrOG7hcWo4buD4buBw6zhurvhurE2xajEgzgg4bqxxajhur/hu4U/4bqxxajhuq7DteG7nsWo4buCw6xl4bqxNsWo4bquw53hu4HDo8Wo4bquOMSDxIN7b8Wo4bqxNuG7tG/FqOG7qlcv4buuxagpN+G6t8WoKDgw4buDxajDuTc54bqxN8Wow6o3acWo4bquw7XFqD7DneG6sTbFqMSDIOG6scWow6Mwxag34bq34bu2KTfFqOG7h8SRxajhu4Phu7LhurHFqOG6sTdr4bqxNsWo4bqxNsOsw6k4xajEg+G7tOG6r8Wow6o3OCDhurHFqDzDoSk3xahs4bu0xagp4buyKcWoKeG6reG6sTbFqGw4MinFqMOjN+G7sinFqDdkxajhu4Phu4HhurnFqCnhu7IpxajEg8SpKcWoxIPDrOG6ueG6sTbFqMSDOCDhurHFqOG6v+G7hT/hurHFqOG6u8Wow7Q1NjfDneG6sTjhu4fhu4PDneG6scWo4buD4buB4bq34bqxNsWo4buqxajhu4M3LMOqxajDo+G7j8Wo4bq/4buFw53hu6DFqOG7huG6qcWo4bqxNsOsw6k4xajhurEk4bqvxajhu4Phu4HhurfhurE2xag8ODLhurHFqOG6seG7tG/FqMSDIOG6scWo4buDZTjFqDfhu7ThurE2xajhurE2N2HhurHhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO5w53DquG7gzjhurfhurHhu6ZUUzjhuq82xagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7pinhuq/hu4ctw6o34bq34buD4bq34bumxajhu4fhu4NvxIN74buS4bumPDjhu4fDqsSDw51v4bucxagoxIPhurcpw6Phu6LFqOG6r8Od4buBNjjhurEtxIN7NeG7g+G7nMWow53hu4Xhu4Phurfhu6LFqOG6r8Od4buBNjjhurEt4buBODY34buD4bucxajDneG7heG7g+G6t+G7ouG7psWo4buDOOG7g8SDe+G7kuG7puG6rsO1xajEgyDhurHFqMOjMMWoN+G6t+G7tik3xajhu4fEkcWo4buD4buy4bqxxajhurE2w6zDqTjFqMO0NTY3w53hurE44buH4buDw53hurHFqMSD4bu04bqvxahsODIpxagpN+G6t8WoxIM4IOG6scWo4bq/4buFP+G6scWoN2HhurE3xajhu7jhurE3xajhu6jhu6bFqOG7h+G7gSnhu5Lhu6YvLyk84bqx4bugKMOd4bq34buDN8Od4bqxNzfhurfDneG7oGzhurEvPHvhu4fDo+G7g+G6t8OqL+G6sXtt4buHL+G7quG7qOG7quG7qC/hu6hXWDzhu67hu6jhu67hu6zhu67hu6rhu67hu4NZV1ZWxIPhu6jhu6DhuqPDqjbhu6bFqMOdxIPhu4Phu5Lhu6bhuq7DtcWoxIMg4bqxxajDozDFqDfhurfhu7YpN8Wo4buHxJHFqOG7g+G7suG6scWo4bqxNsOsw6k4xajDtDU2N8Od4bqxOOG7h+G7g8Od4bqxxajEg+G7tOG6r8WobDgyKcWoKTfhurfFqMSDOCDhurHFqOG6v+G7hT/hurHhu6bFqDzDneG7g8OdLcOqN+G6t+G7g+G6ty3hurfhu4E4NjjhurHDncSDLeG7h+G7gSnhu5Lhu6Y34buD4buDw6rhu4fhu5wvLyk84bqxOOG6rzbhu6BsOHvhu4PhurHDneG6r8OqxIPhu4Xhu4fhu6Bs4bqxL+G7g1bhu6rGry/hu4XDqsSD4bq3w508ezwvOGzDqm8pOGzhurcv4buqxq/hu6rhu6hfxq/hu65f4buqWC/DnTU2N8Od4bqxOOG7h+G7g8Od4bqx4buqVsav4buu4buq4buo4bug4bqjw6o24bumxagvVMO6OOG6sTfFqOG7h+G6ocWo4bquw7XFqOG7g+G7tjjFqMODw50o4buFxIPhu57FqMO0NTY3w53hurE44buH4buDw53hurHhu6DFqFHhu5XhurE34bucxajDtMO9w4ov4buC4buCTkzhurBSUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVOG7gjd74bq3xajhu4LDrGXhurE2xajhuq7DneG7gcOjxajhuq44xIPEg3tv4buexagp4bqzxajhuq9i4buDxajhu4fhuqnFqMSDw6zhurnhurE2xag+4buy4bqxNsWow6MzxajhurE2w6zDqTjFqMO0NTY3w53hurE44buH4buDw53hurHFqD5Axag3ZMWo4buD4buB4bq5xajEg8SpKcWoxIPDrOG6ueG6sTbFqOG6rsO1xagpw63hurE2xajhurE3w6zFqMSDOCDhurHFqOG6v+G7hT/hurHFqGzhu7TFqOG6sTdr4bqxNsWo4bqxNsOsw6k4xajhurHhu7Rvxagp4bqzxajhu4M3M8WoNiXDqsWo4bqxNuG7hW/FqDc4M+G6r8Wo4buHw53hu4XFqMOjNzjFqOG6rsO1xajhu4Fm4buDxajDozfhuqU4xajhurHDrGUpxajhurHhu7Rv4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVOG7peG6t8WoPuG6s+G7nsWo4bquw7XFqCk34bq3xajhu4Ek4bqxNsWo4bqvYuG7g8Wo4bqxNzgy4bqvxahsaMWo4buBOuG7g8Wo4bq/4buFw53hurHFqOG7g+G7gcOi4bqxNsWoxIPhu7TFqD7hu7jhuq/FqCjhu7jhurfFqMOd4bqxxajhu4Phurfhu7ThurHFqCk34bq3xajhu4fhuqnFqOG6sTc/4bqxxajhu4fEqcWo4bqx4bu0b+G7nsWo4bqxMOG7hcWoKTvhurHFqOG7gzc4MOG7g8WoKeG6s8Wo4buDNzPFqD7DrMOdxag3w6LFqOG7gcOpOMWow6M34bqlOMWow7Q1NjfDneG6sTjhu4fhu4PDneG6scWo4bqxMOG7hcWoN8Oixajhuq/hu4XhuqnhurHhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZU4buCw6xl4bqxNsWo4bquOMSDxIN7b8WoKTfhurfFqCg4MOG7g8Wow7pixajhurA24bq34bu2OMWoNjjDneG6t8Wo4bquw7XFqD7DneG6sTbFqCk3w6DFqD7hu7bhurfFqGw4MinFqOG7gzfhu4XFqG4ww6rFqD7DrMOdxagp4buyKcWow6o3OCDhurHFqDzDoSk3xahsOCDhurHFqGzhu7TFqOG6sTdr4bqxNsWo4bqxNsOsw6k4xajDozfhu7Ipxajhu4Phu4nhurE2xajEg+G7tOG6r8WobDgyKcWoKTfhurfFqMSDxKkpxajEg8Os4bq54bqxNsWo4bquw7XFqOG7gcOdxajDozfhuqU4xajDtDU2N8Od4bqxOOG7h+G7g8Od4bqxxag+MOG6scWo4bquw7XFqGxhxajEg+G6t8Wo4bqxNuG7tjjFqDfDosWoKeG6s8Wo4buDNzPFqOG7g+G7geG6u8Wo4buDN+G7tOG6sTfFqOG6r2gpxajhu4M4IOG7hcWo4buD4buB4bu4xajhu4M3Z8WoKWnDncWow6o3ODDhurHFqOG6v+G7hT/hurHFqOG7gsOdxIM4KMOd4bqx4bugxajhuqzhurE2xajhuq44xIPEg3tvxajhurE3OuG6scWo4bqv4bu24bqxN+G7nMWo4bum4bu1ODLhurHFqCnhurPFqCnhu7IpxajDozDFqDfhurfhu7YpN8WoPsOd4bqxNsWoPsOs4bq5KcWo4buD4buBODPhurHFqMOjN8OdOMWo4buBOuG7g+G7nsWo4buBOuG7g8Wo4bqxN8Od4bqxN+G7oOKAnVMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThu4I3e+G6t8Wo4buH4bqpxajEgzgy4buFxajhu4M34bqp4bqxNsWow6Mg4buexag3ODLhurHFqCnhurPFqMOjN+G6t+G7uOG6sTbFqOG7qFjhu6DGr8avxq/FqOG6sTbDrMOpOMWo4buD4buJ4bqxNsWoxIPhu7Thuq/FqCnhu7Ipxagp4bqt4bqxNsWobDgyKcWoN2TFqOG7g+G7geG6ucWoxIM4IOG6scWo4bq/4buFP+G6scWo4bq7xajDtDU2N8Od4bqxOOG7h+G7g8Od4bqxxag+w53hurE2xagpN8Opxajhur/hu4VvMOG7g8WoPsOh4bqxN8WoKTrDqsWo4buDN8Ohxajhu4M3xKkpxag+M8Wo4bqxNyzDqsWoKcOsxahs4bu04bq3xajhuq7DteG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThu4Jj4bqxNsWo4buDN+G6qeG6sTbFqOG6rsO1xajhuqLhurd7xajDujg8e+G6scWoPkDFqDrhurHFqD7DoeG6sTfFqOG7gzfDqTjFqDfhu7bhurHFqD4w4bqxxajhu4M34buy4bqxNsWoWcWo4buDZTjFqOG7gWbhu4PFqOG7g+G6t+G7tOG6scWoKGLFqOG6v+G7hT/hurHFqOG6rsO1xajhu4HDncWow6M34bqlOMWow7Q1NjfDneG6sTjhu4fhu4PDneG6scWo4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDtOG7heG7gzfhurfhu4Hhu6ZU4buCN3vhurfFqMO0w73DilMvw6pU

Theo AFP

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]