Ngày 10/6, các bãi biển ở thành phố Miami ở bang Florida, miền Nam nước Mỹ, đã lần đầu tiên mở cửa trở lại sau ba tháng đóng cửa do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tin liên quan

Đọc nhiều

RcWo4buC4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pxrDGr31Y4bui4bq+w4nDtSp94buAeyThu4Dhu5bhu4jDneG7puG7gMagMOG7iOG7gMO1xIPhu4DDnSTGr+G7gFhLxq/hu4DFqOG7skt94buA4bucKsOd4bum4buAOFvGr+G7gMagxag6xq/hu4A4SuG7gOG7psavTMav4buAfT7hu6hFL8Wo4buCw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KWrhu6Lhu4jhu5rhur7DicO04bumSsOh4buA4buC4buGL0nhuqrhu4DGoMSoxqDhu4Dhu5ZNxq/hu4Dhu5bGr8Oaw53hu4Ah4buAfcWoSsOdxajhu4Apxagk4buAw7XGr+G7iFnGr+G7gCHhu4Dhu5bhu4jDneG7puG7gOG7iVjhu7I+xq/hu5rhu4jhuqrhu4BZxq9Uw53hu4DDtOG7iFnhu4DDnTI7xqDhu4DDtcSD4bqq4buA4bucTeG7gFjhu5DDneG7gOG7nOG7kFvhu4B9xq9Sw53hu4BZIeG7gMagNuG7iOG7gH0+IeG7gFhLxq/hu4B74buIW+G7gOG7luG7iOG7gH3FqMSow53hu6bhu4Dhu5zhu7TDneG7puG7gMagNuG7iOG7gOG7muG7suG7gOG7muG7sMagxajhu4A4xq9SWeG7gOG7nDIsw53hu6bhu4DFqD3hu4DFqMOUKeG7gMagw5Qp4buA4bq94buR4bu3a8OqLeG7guG7ikJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DiUXGr1nhu6bhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vsagWXstKcWo4buyfeG7suG6vuG7gH3Gr31Y4bui4bq24bq+w7UqfeG7gHsk4buA4buW4buIw53hu6bhu4DGoDDhu4jhu4DDtcSD4buAw50kxq/hu4BYS8av4buAxajhu7JLfeG7gOG7nCrDneG7puG7gDhbxq/hu4DGoMWoOsav4buAOErhu4Dhu6bGr0zGr+G7gH0+4buo4buAxajhu6rDncWo4buATMOdxajhu4Dhu4Lhur7hu4B7Psag4bq24bq+Ly/Gr0Lhu5bhu4jhu7J9xajhu4jDncWoxajhu7Lhu4hCOMOdL8Od4buiOXsv4buE4buG4buERi/hu4LDjcON4buaR+G7gkfhu4Thu4bhu4TDjX3DjOG7hkbhu4pY4buCQlYp4bum4bq+4buA4buIWH3hurbhur7DtSp94buAeyThu4Dhu5bhu4jDneG7puG7gMagMOG7iOG7gMO1xIPhu4DDnSTGr+G7gFhLxq/hu4DFqOG7skt94buA4bucKsOd4bum4buAOFvGr+G7gMagxag6xq/hu4A4SuG7gOG7psavTMav4buAfT7hu6jhur7hu4Dhu5rhu4h94buILSnFqOG7sn3hu7It4buyPsav4bumxq/DneG7iFgtez7GoOG6tuG6vsWofX0pe+G6rC8vxqDhu5rDncavWeG7pkI4xq/hu6J9w53hu4hZKVhbe0I4w50vfUnhu4Thu4YvWylY4buy4buI4bua4bui4buaL8Wo4buyfcOdw516L+G7hOG7huG7hOG7hl/hu4ZJX+G7guG7gi/hu5bhu4jGr1/hu5bGr+G7osOdQlYp4bum4bq+4buAL8OJ4bq7Tcav4buA4buWxq/DmsOd4buAIeG7gH3FqErDncWo4buAKcWoJOG7gMO1xq/hu4hZxq9C4buARMO04bumWyXDneG6rOG7gOG6r+G7icO5xJBFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DieG6v8Oa4buAKcWo4bu2w53hu6bhu4DDneG7pjThu4jhu4Dhu5rhu7DGoMWo4buA4buWVcOdxajhu4Dhur3hu5Hhu7drw6ot4buC4buK4buAWMOVw6Hhu4BY4buIw53huqrhu4Dhu5bhu4jDneG7gDxbTMOd4buAWMOg4buAxqDEqMag4buA4buWTcav4buA4buWxq/DmsOd4buA4bucTeG7gOG7liThu4B9PuG7qOG7gMOdxajDlcOd4buAOMavUsOd4buAw53hu6bhu4jDoeG7gH1Lxq/hu4BYJMav4buAOErhu7Lhu4Dhu5ZNxq/hu4Dhu5bGr8Oaw53hu4BYSlnhu4DDncWoxq9VWeG7gDgg4buAw53FqE/GoOG7gMOdxagh4buAw53hu6YyLMav4buA4buaw5XDneG7gOG7nOG7ouG7suG7gFfFqOG7mFvhu4B9PuG7iMOd4bum4buAOErhu4Dhu6bGrzfhu4BXxajhu7JMw53hu6bhu4DGoMSoxqDFqOG7gOG7iMOd4buAfeG7skrDnULhu4DGsD4yO8ag4buA4buc4bu04buAxajhu4jGr+G7gH1b4buQw53huqrhu4DGoMSoxqDhu4DDncWoSuG7gMWoSsOd4bum4buAIeG7gMO1xq/hu4hZxq/hu4DGoDHDneG7puG7gOG7nE3hu4BZIeG7gMagNuG7iOG7gCnFqCDGoOG7gDgg4buAV8WoxKjGoMWo4buATsOd4buAfUvGr+G7gMagxag/QkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJ4bq9xKjGoOG7gH3FqErDncWo4buAKcWoJOG7gFfFqMSoxqDhu4DGoDDhu4jhu4Dhu5bhu4jDneG7puG7gOG7iVjhu7I+xq/hu5rhu4jhu4Dhu5ZPfeG7gOG7nOG7kFvhu4Dhu5oo4buA4buWQOG7gCnFqOG7ssOd4bum4buAfUDhu4jhu4A4SuG7suG7gOG7nOG7kFvhu4B9xajEqMOd4bum4buAw7ROWeG7gDg04buI4buAPFvhu4hC4buAxrBbw6Hhu4DDncWoxq9Sw53huqrhu4DGoMSoxqDhu4BXxahb4buAODXGoOG7gOG7nD3DneG7puG7gOG7msOVw53hu4DGoDLhu4DDncWow5R94buAIeG7gCnFqOG7qOG7iOG7gMO04buIWeG6quG7gH0+4buyw53hu6bhu4Dhu5zhu7Thu4DGoOG7tOG7gH3FqErDncWo4buAKcWoJOG7gMO1xq/hu4hZxq/hu4A4SuG7gOG7ieG7sj594buA4buP4buIW+G7muG7oj7hu5rhu4hY4bui4bqq4buAfcWoNcag4buAxajGr1XDneG7gFkh4buAxqA24buI4buAfTTDneG7puG7gOG7ljI7xqDhu4A4SuG7gH3FqOG7ouG7suG7gOG7psav4buIxq/hu4Dhu5zhu7JLw53huqrhu4Dhu5rhu7Lhu4Dhu5zDlcOh4buAWErhu4DDncWoN8Od4bum4buAw506xq/hu4DGoOG7tOG7gHsk4buAxqDhu4jhu4BZT8ag4buA4bq94buR4bu3a8OqLeG7guG7iuG7gMag4buI4buy4buAw53FqMOUfeG7gH0+4buyw53hu6bhu4BXxahb4buAODXGoEJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7Dicaw4buow53FqOG7gOG7nFPDneG7gMOd4bumSsOh4buA4buC4buGL0nhuqrhu4Dhu5bhu4jDneG7puG7gOG7iVjhu7I+xq/hu5rhu4jhu4Dhu6bFqMav4buAw53FqOG7ksOd4buAxag6w53hu4BJw41C4buG4buG4buG4buAxqDhu4jhu4BZT8ag4buA4bq94buR4bu3a8OqLeG7guG7iuG7gDhK4buA4buEQsOM4buG4buC4buAxqDhu4jhu4B9NuG7gDjhu7LDneG7pkJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DicawS8av4buA4buW4buIw53hu6bhu4Dhur3hu4hYxq/hu6Thu7I+w53Gr+G7iOG6quG7gOG7psavO8av4buAxqDFqDPGoOG7gMWoS33hu4Dhu4/hu7J74buA4bqvw53hu6bhu6JY4buie+G7gOG7nE3hu4DigJzhu5bhu5J94buA4bucw6jDneG7gGHhu4jDncWo4oCd4buAxqDFqOG7suG7gDjGr1XGoOG7gMOdJMav4buAWEvGr+G7gMWo4buyS33hu4Dhu5wqw53hu6bhu4B7TMOd4buAYVvDlH3hu4ApxajGr1nhu4A4SuG7gMagxagyOsOd4bum4buAfT7hu6rDncWo4buAfT5bw6FUw53hu4DFqOG7qsOdxajhu4B9NOG7gMOd4bumSsOh4buA4buC4buEL0lCRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nGsMWo4bui4buy4buAfcWoPcOd4bum4buA4buWxKjhu7Lhuqrhu4DFqOG7skt94buA4bucKsOd4bum4buAe0zDneG7gGFbw5R94buAKcWoxq9Z4buAOErhu4DGoMWoMjrDneG7puG7gH0+4buqw53FqOG7gH0+W8OhVMOd4buAxajhu6rDncWo4buALeG7gDgkw53hu4B94buSKeG7gH0+W8Od4bum4buAxqDFqDDhu4DDoVNb4buAIeG7gOG7j+G7snvhu4Dhuq/DneG7puG7oljhu6J74bqq4buAxqDhu7Thu4B9xajDmuG7gFfFqD3Gr+G7gCnFqCDGoOG7gH0+IeG7gFhLxq/huqrhu4BZxq/DmcOd4buAWErhu4B9W8OVw53hu4B9xagw4buAxqDEqMag4buAxagyO8Od4bum4buA4bua4buUw53hu4Apxajhu7bDneG7puG7gOG7muG7sMagxajhu4DDncWoMuG7gH3Gr1PDneG7gMWoSsOdxajhu4Bh4buefeG7gMOd4bumxajGr1VZ4buAOMavPlt74buAxanhuq/hu6fFqS3hur3hu7Lhu7ct4buE4bqq4buAV8avw5pZ4buAfT7hu4jhu4DGoMSoxqDhu4B9PsavVVvhu4DGoMWoM8Od4bum4buARMOdU1vhu4DGoOG7tMSQ4buAxajDk8Od4bum4buAw53hu6ZKw6Hhu4DGoDDhu4jhu4Dhu5rGr8OZw53hu4A4xq9Sw53hu4A4SuG7gOG7nOG7skrDneG7gFhKWeG7gCnFqMavWUJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DicO04bum4buySsav4buAPuG7iOG6quG7gMagxKjGoOG7gOG7lkzhu7Lhu4B9SsOd4bum4bqq4buAV8WoxKjGoMWo4buAe0vDneG6quG7gCnFqOG7tsOd4bum4buAfeG7kinhu4Dhu6bDoVnhu4A4SuG7gMagxKjGoOG7gH0+S8av4buAasOo4buAfT7hu7LDneG7puG7gMOd4bumSsOh4buA4buaSsOdxajhu4DGoMWo4buy4buAfT5Q4buA4buiWeG7gMagMcOd4bum4buA4bucMi7GoOG7gCnFqOG7ninhu4BZIeG7gMagNuG7iOG7gH0+IeG7gFhLxq9CRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nGsFvDoeG7gMOdxajGr1LDneG6quG7gMagxKjGoOG7gD5LKeG7gMagxajGr1Nb4buAKcWoxq9Z4buAOOG7lMOd4buAKcWoTMav4buAfcavUynhu4B9IMag4buA4buc4bu0w53hu6bhu4DGoDbhu4jhu4Dhu5zDmuG7gMOd4bumTsOd4buAxqDFqMOSw53hu4B7NeG7gFjDlcOh4buAWOG7iMOd4buAxqAw4buI4buA4bua4buwxqDFqOG7gOG6veG7keG7t2vDqi3hu4Lhu4rhuqrhu4DGoMWo4buy4buA4buaIuG7gH0+MjvGoOG7gOG7nOG7tOG7gOG7psavO8av4buAxqDFqDPGoOG7gOG7luG7iMOd4bum4buA4bq94buIWMav4buk4buyPsOdxq/hu4jhu4DGoMWo4buy4buA4buWxq9TfeG7gMagxKjGoOG7gD5LKeG7gMagxajGr1Nb4buAKcWoxq9Z4buAxqDhu7Thu4B9xajDmuG7gFkh4buAWEvGr+G7gH004buAw53hu6ZKw6Hhu4Dhu4Lhu4QvSUJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DieG6vSLDneG7puG7gMOd4bumSsOh4bqq4buAxrDhu5Ip4buA4buc4buySsOd4buA4bu54buIWH3hu4DDqsave8Od4buiw6Hhu4DGoD3DneG7puG7gOG7liThu4BXU+G7gMWo4buyS8agxajhu4BZIeG7gMagNuG7iOG7gH0+IeG7gFhLxq/hu4DGoD3DneG7puG7gDjGr1LDneG7gOG7psavTMav4buAfT7hu6jhu4DDqsave8Od4buiw6FY4buIw53hu5rhu4A4SuG7gMagPcOd4bum4buAOMavUsOd4buAw6rGr3vDneG7osOh4buA4bq94buIWMav4buk4buyPsOdxq/hu4jhu4Dhuq/hu5o44buiw519Wz7hu6Lhu4B9NOG7gMOd4bumSsOh4buA4buCw40vw41CRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nGsD7hu7LDneG7puG7gH3FqD3DneG7puG7gOG7lsSo4buy4bqq4buA4bu54buIWH3hu4DDqsave8Od4buiw6Hhu4DGoMWo4buy4buA4buWxq9TfeG7gFfFqMSoxqDFqOG7gH3FqOG7iFnhu4A8W+G7iMOd4buAe1Hhu4ApxahMxq/hu4Dhu5zDkn3hu4B9PjI7xqDhu4A44bue4buAOErhu7Lhu4DGoDbhu4jhu4DGoD3DneG7puG7gDjGr1LDnULhu4DhurvGr1XDneG7gCnFqMSoKeG7gMOdSsOh4buAw53FqMOTWeG7gOG7psavO8av4buAxahLw53hu4B7JOG7gOG7mlvhu4BXxajEqMagxajhu4Dhu5zDmuG7gOG7nExZ4buA4buWTOG7suG7gOG7psavTcOd4buAxqDEqMagxajhu4BhTeG7gMWoKsavQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJ4bq9McOd4bum4buAw53FqMOTWeG7gMOd4bumTsOd4buAxqDFqMOSw53hu4Dhu5rhu7DGoMWo4buA4bq94buR4bu3a8OqLeG7guG7iuG7gFjDlcOh4buAWOG7iMOd4bqq4buA4bu54buIWH3hu4DDqsave8Od4buiw6Hhu4B9S1nhu4B9xagsxq/hu4DGoMWoMuG7iOG7gH0m4buAxqDFqDPGoOG7gMagxKjGoOG7gFjDmeG7gOG7msavw5lb4buAxahKw53FqOG7gDhK4buAxqDFqDI6w53hu6bhu4B9PuG7qsOdxajhu4DDneG7psWoVeG7gH3FqFvhu5J94buA4buWWybGr+G7gH0kxq/hu4A4JMOd4buAfcWoW+G7gMWoXX3hu4Dhu5w9w53hu6bhu4Dhu5xM4buy4buAw53hu6YyLMav4buAYeG7ollC4buAw7Thu6bhu7JKxq/hu4A+4buI4bqq4buAxqDEqMag4buA4buaW+G7gFfFqMSoxqDFqOG7gMagMcOd4bum4buAxqDhu7Thu4B9xajDmuG7gOG7luG7sOG7gMOhUlvhu4DGoOG7kFvhu4BXxq/Dmlnhu4B9PuG7iOG7gH3FqMOVw53hu4DDncWoxq9VfeG7gFfFqMav4buA4bucU8Od4buAxqDEqMag4buAxqA9w53hu6bhu4A4xq9Sw51CRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nhu41T4buAxajhu7JLxqDFqOG7gMOdSsOh4buA4buc4buIw53hu6bhu4DGoMWoLOG7gOG7nDIuxqDhu4DDncWoSuG7gMagxagzxqDhu4B9PsSoxqDFqOG7gOG7luG7iMOd4bum4buA4bq94buIWMav4buk4buyPsOdxq/hu4jhu4B9xag9w53hu6bhu4A8W+G7iELhu4Dhur3EqMag4buAxqA9w53hu6bhu4A4xq9Sw53hu4DGoMWoMOG7gOG7nFThu4DGoDDhu4jhu4Dhu7nhu4hYfeG7gMOqxq97w53hu6LDoeG7gCHhu4B9xahKw53FqOG7gCnFqCThu4Dhuq/DneG7iMWo4buixq9Z4buA4bucTeG7gOG7nOG7tMOd4bum4buAxqA24buI4buAfTThu4DDneG7pkrDoeG7gOG7gkcvR+G7gDg04buI4buAPFvhu4jhu4Dhu5rhu7Lhu4B94buqw53FqOG7gMWo4buqw53FqOG7gOG7muG7sMagxajhu4Dhur3hu5Hhu7drw6ot4buC4buK4buA4buaxq/DmcOd4buA4buWxq9Tw53hu4ApxagzxqDhu4B9SylCRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nGsMWo4bui4buy4buAfT7hu4jDneG7puG7gH3FqCTDneG7puG7gFdS4buAfeG7skrDneG7gMag4buQW+G7gDnhu7I+WOG7muG7slnhu6J94buiPntCxq/DneG7pOG7suG6quG7gOG7nFPDneG7gMOd4buIw6Hhu4DDtcSD4buA4bumxajGr+G7gMOdxajhu5LDneG7gH0mw53hu6bhu4DGoCrDneG7puG7gOG7hELhu4ZJSUJJR0nhu4DGoOG7iOG7gFlPxqDhu4Dhur3hu5Hhu7drw6ot4buC4buK4buAOErhu4Dhu4Lhu4JIQuG7gkbhu4bhu4DGoOG7iOG7gH024buAOOG7ssOd4bumQi9CRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6r1t9xajhu7I+4bq+w4lExrDGsEHhu7fDtC/hu7fGr+G7on3DneG7iFkrxJBFLynDiQ==

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]