Ngày 10/6, giới chức Ấn Độ cho biết một vụ cháy dữ dội xảy ra tại một mỏ khí tự nhiên ở Đông Bắc nước này khiến 2 lính cứu hỏa thiệt mạng và gần 8.000 người phải sơ tán.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w4JQxJBDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlcVE64bumw5VC4bqk4buF4buu4buGQ1Dhu6hGxq9DPUPhurPGr0Niw51DIuG7hEPhu4nhu4Z64buG4bukUD864buGxq/huq5DUjpDxq9QSzpDw4pDxq/hu6A8QFFDOlBR4buaOkPFqEbGr+G7oMOCL1DEkOG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhu4XDleG7huG7jELhuqRr4bug4buEMUPEkEQv4bq84bquQ+G7oFHhu7hRQ8OSUD7DkkPhurPGr0Niw51Dw5JQ4buoQ8OTUeG7ljpDxajDnTpDIiFDw5JQ4buCMUPhu4xdQ+G7jMOdUUMwRzFDJuG7hkM6RlFDxajDnTpDxajhu65D4bukUFJDOn1Dxq9QUeG7lMavQz1DYlfGr+G7oEPhuq3DjcOSQ8avPOG7uMOSQ8av4buEMUPhu6RQUeG7lsavQ0VD4bumUsavUEPDkj47Q1Dhu67hu4ZDOlBR4buaOkPFqEbGr+G7oEMi4buEQ+G7oEzGr0Phur7hurBERERDxq/hu6A8QFFDJVBHUUM/4bu2Qzrhu4LGr+G6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqTDglHFqOG7oEPDkuG7puG7hj8/4bu5QsOSxag/LSVQ4buoOuG7qEJDOlE64bumw5Xhu7lC4buF4buu4buGQ1Dhu6hGxq9DPUPhurPGr0Niw51DIuG7hEPhu4nhu4Z64buG4bukUD864buGxq/huq5DUjpDxq9QSzpDw4pDxq/hu6A8QFFDOlBR4buaOkPFqEbGr+G7oENQU8avUENHxq9QQ8SQQkM/JsOS4bu5Qi8vw5Lhu4zGr+G6sMOT4buG4buoOlDhu4bGr1BQ4buo4buG4bqwIsavL+G7jMOVP+G7pDrhu6glL8avw5UgPy9FREXDiS/EkMOKw4rhu4zhurhE4bq+4bq6ReG6uEU6w4pEw4rhurjhu6bEkOG6sMOZJeG7oEJD4buG4bumOuG7uULhu4Xhu67hu4ZDUOG7qEbGr0M9Q+G6s8avQ2LDnUMi4buEQ+G7ieG7hnrhu4bhu6RQPzrhu4bGr+G6rkNSOkPGr1BLOkPDikPGr+G7oDxAUUM6UFHhu5o6Q8WoRsav4bugQkPhu4zhu4Y64buGLSVQ4buoOuG7qC3hu6gmUeG7oFHGr+G7huG7pi0/JsOS4bu5QlA6OiU/w4MvL8OS4buMxq9Rxajhu6DhurAiUcOVOsav4buGxagl4bumOz/hurAixq8vOuG6vEVELzsl4bum4buo4buG4buMw5Xhu4wvxah64buMUcOSL0VERURfROG6vF/EkEQvUcav4buMUeG7huG7nlEmw5XEkERE4bq84bqww5kl4bugQkMv4bqk4buxIUNQ4buu4buGQ1Dhu6hGxq9DPUPhurPGr0Niw51D4buOSEPhu6RQUeG7lsavQ0VD4bumUsavUEPDkj47Q1Dhu67hu4ZDOlBR4buaOkPFqEbGr+G7oEPhurBD4bqya+G7oDtZxq/Dg0NRxq/hu4xR4buGOlHFqMOVP+G6tMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqThu4NR4buWxq/hu6BD4bukUOG7qOG7hsavQzpGUUPFqOG7rkPhu6RQUkM6fUPGr1BR4buUxq9DPUPhu6RQO0MifcOSQ+G6reG7huG7oFDDmeG7hsav4bquQ8OS4buCw5JQQzpQKEMlUChD4buD4buGO1Dhu4Y6UUPDkijhu4ZDw5Phu4bGr+G7oEM3Pz/hu4bFqEPhurrhurpEQ+G7pMWo4bquQ+G7jkhDw5NYw5JDw5JQ4buCMUPhu6TDqMWoQzpQw5Xhu6hDxq9QUcagO0M6UeG7lsav4bugQ8av4buyQzom4buoxq/hu6BDxq/hu6Dhu4QxQ+G7gC/hurzhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqkcVBRQzpQ4bucQ0VD4bumUsavUEPDkj47Q1Dhu67hu4ZDxahLOkM6UsOSUEPhu448I8OSQzpTxahDOlBLMUPFqMOdOkPGr+G7oOG7hDFDP+G7hjtD4buO4buq4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pGLhu5bGr0PGr+G7oOG7hDFDxJBEL+G6vOG6rkPGr+G7oOG7rMavQ+G7plvhu4ZDw5NYw5JDw5Lhu4bhu6hD4bugTMavQ8SQ4bq6Q8Wow5Q6Q1Dhu7bGr0PDieG6vEPhu6BRQEPhu45Zxq/hu6BDUFlDP+G7hjtD4bukUFFDw5Muxq/hu6BDJVDhu4I64bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pGvhu6A8QFFDJVDhu4I6Q8av4bugV8avQ8OSKOG7hkPhuqlXxq/hu6BDOjFDKjtYw5JD4buM4buo4buGxq9QQ+G6q0w7Q+G7pFBSQ+G6s8avQ2LDneG6rkPhu47hu7bGr0MiVEMiTcavQ1Dhu4TGr1BDxajhu65D4bukUFJDOn1Dxq9QUeG7lMavQzom4buUxq9Dw5JQ4buoQ8OTUeG7ljpDw5Lhu4LDkkPDklfGr+G7oEPGr1BKxq9D4buO4buGxq/hu6BDxq/hu7RD4bumfcOSQ8OTUjpD4bugUeG7lsav4bugQ+G7pFDhu6jhu4bGr0Phu6Thu5xDOntD4bukUFFD4bukUFJDOn1Dxq9QUeG7lMavQ8OTw406Q+G7jkw7Qybhu7BDJlVDw5Lhu4LDklBD4buOSjFD4bugTMavQ0VDOjtMxq/hurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqkcXtDxq/hu6Dhu4QxQ0Xhur4v4bq6QyJ74buGQyo74buG4bquQ8OSV8av4bugQzoxQ8OTw406Q+G7jkw7Qz/hu7ZDOuG7gsavQ8av4bugPEBRQ+G7jErGr0M/WMav4bugQz1D4bukUDtDIn3DkkPhu6BMxq9D4bugUeG7lsav4bug4bqwQ8SpfcOSQ+G7pjwjxq/hu6BDw5JQPsOSQ8avScav4bugQ+G7jkhD4buMTSVDOsONOkPhu448I8OSQ+G7juG7gsWoQ8OSUOG7gjFDPUMlUEbFqEMiUUMqO+G7hsavUEPhu6BR4buWxq/hu6BD4bukUOG7qOG7hsav4bquQz/hu6jGr+G7oEPhu6Zb4buGQ+G7pkZRQ+G7puG7hsavQybhu4ZDw5JQKEMx4buWO0Phu4zhu6hD4bukUFJDOn1Dxq9QUeG7lMavQ8av4bugPMav4bugQzohQz1D4bukUDtDIn3DkkPGr+G7hDHhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqkcSbhu6jGr+G7oEPhu6RQUUPhu47hu6rhuq5DOkZRQ+G7ieG7hnrhu4bhu6RQPzrhu4bGr0Phuq5DUjpDxq9QSzpD4bq6Q8av4bugPEBRQ+G7jkhDOlBR4buaOkPFqEbGr+G7oEM6JuG7qMav4bugQ8Wow506QyIhQ1Dhu67hu4ZDUOG7qEbGr0M9QzpQ4buExq9QQyVQWENwOsOVJcav4buo4bug4buoJj/hu6Thuq5DOlA7w53DkkMiLsav4bugQzfhu6TFqOG7qOG7puG7huG6rkPFqFHGoMavQ+G6rcONw5JDxq884bu4w5JDxq/hu4QxQ8av4bug4buEMUPEkEQv4bq84bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pHFQUUM6UOG7nEPDkijhu4ZDRUPGr+G7hsWoQ+G7oFHhu7hR4bquQ8SQQyVQIUPGr11DIuG7hENFQzom4buSQ8OVxahD4buOSEPhu448I8OSQzpTxahDOlBLMUM/4buGO0Phu6RQUUPGr+G7oOG7rMavQ+G7plvhu4ZD4buOPCPDkkPhu6RQWMav4bugQ8OSUOG7luG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRrUOG7hEPDklA+w5JDOibhu4LDklBD4buO4buGxq/hu6BDOlHhu5bGr0NQ4buExq9QQ+G7jlHGoDtDOibhu4ZD4bum4buExahDJlZDxq/hu6A7MeG7lMavQ8avUErGr0MiIUMiUeG7msOS4bqwL+G6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlNzs6UOG7qCZC4bqk4bqycXHhu6/hu7FrL+G7sVHDlTrGr+G7hsWoK+G6tMOCLyXhuqQ=

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]