(Baothanhhoa.vn) - Đất và người - ngoài mối liên hệ máu thịt, “chôn nhau cắt rốn” thì vẫn còn tồn tại một sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt, khăng khít, thiêng liêng không kém, đó chính là tâm hồn. Điều đó lý giải vì sao, những địa danh sông Mã, Mường Lát, Sài Khao hiện lên thật đẹp qua những vần thơ “Tây Tiến” của Quang Dũng. Và ngược lại, trải qua bao nhiêu năm tháng, ký ức, hình ảnh về “đoàn binh không mọc tóc” - đoàn binh Tây Tiến vẫn ghi đậm dấu ấn nơi miền Tây xứ Thanh.
4buDeOG7icOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiTR5w4rDgMO6w63hu4UkeeG7q+G6osOsNOG7nUvDrEpIw6w0eMOy4bqieMOsw4p4w7rDg8OsckdCc8OsdcOD4buP4bqiw6xyeeG6onjDrDThu51Lw6w0eeG7qeG6ouG7gy944buJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lYw7rDsnTDreG7hVXhu6PDisOs4buI4buPw6zhuqJ3R0N5w6wtw6zhuqJ3w4Phu495w6zhuqDDgnnDrMOAecaw4bqiw6x44buxw6zhuqDhu43hur7DrMOKeOG7tcOK4bq9w6zigJxzeOG6tOG6osOs4bqieMOy4bq+w6xz4buZw4rDrOG6usOC4bqi4oCdw6zDinjhu7PDrOG7iHHhuqLDrHPhuq7huqLDrMOK4bqk4bqiw6zDisO1ecOs4bqg4bqmw4rDrOG6vER5w6x04budS8Osw4B5xrDhuqLDrMOB4bupw4rDrOG7iOG6tMOseOG7s+G6onjDrOG6onhH4bqid8OscuG7q+G6osOsc3jhu5fDiuG6vcOsw4F44buT4bqid8Osw4F4w73DiuG6vcOsw4p4ecaw4bqid8Osw4B5xrDhuqJ3w6zDgXjhurThuqJ3w6zDgcO54bqg4bq9w6x1xILDrHN4w73huqJ4w6zDgOG7j8Osw4rhu53huqDDrHjhuqThuqLDqsOsVXnhu6vhur7DrHXEgsOsw4BMw6x3ecO0ecOs4buI4buzw6zhurzDssOD4bq9w6zhuqJ44buK4bqid8OsdeG7tcOyw6x0w7LhuqJ4w6zhurzhurThuqJ3w6wk4buR4bq9w6wkR0PhuqJ3w6w94buNw4rhur3DrDPhu495w6wjeMOyw4PDrHh54bux4bqiw6zDgMaw4bqiw6zDinjhu6HDisOsdeG7pcOJw6zhurjhur7DssOs4bqieOG7iuG6onfDrOG7iOG7n+G6osOsw4p44bqqw6zigJw04budS8OsNHnhu6nhuqLigJ3DrHPhu4TDssOsMeG6vsOy4bqid8OsVEbhuqJ3w6rDrOG6r+G7j8Os4bqid0dEc8Osw4DDtXnhur3DrMOK4bq6w7R5w6zhurjhur7DssOscsOyw4PDrOG6onh5xrDhur7DrOG6ouG7k+G6oMOsw4p44buN4bqid+G6vcOsw4FMw6xIc+G6vcOseOG7s+G6onjDrMO04bqieMOs4buI4burw6zigJx1w4Phu4/huqLDrHJ54bqieMOsw4F44bq04bqid8Os4bqg4bqwc8Osw4rEgnPigJ3DrC3DrHXDg+G7j+G6osOscnnhuqJ4w6w04budS8OsNHnhu6nhuqLDrOG7iHHhuqLDrHd4ecOsdeG7oeG6oMOsdOG7o+G6vsOs4buj4bqiw6zhuqLhuqp5w6zhuqB54bur4bqiw6w04budS8OsSkjDrDR4w7LhuqJ4w6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVPDssOJw4p5w4PhuqLDreG7heG7g3nhuqB3w6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrXTDinjhur7huqByw6x5U8O64bqiw4rDuuG6usOtw6zhurzDikvDgMO6YsOtxKh5dMOKeOG6ucOsb+G7i+G7i8OJSuG6u8OseMO6eXd4w4rhurnDrG3hu4vhu4vDiUrhurvDrcOs4bq84bq6c2LDrS8vc3ThuqLDqnLDssODw4p4w7LhuqJ4eMODw7LDquG7iOG6oi90w7rhurzDgcOKw4PDiS/huqLDusSo4bq8L8Sp4buJxKlsL+G7iW5udMSp4buLb2xvxKnEqcOKw7Nubmtrw4Dhu4vDqkHDiXfDqeG6umJubmvDrcOsw7LDgMOKYsOtJHnhu6vhuqLDrDThu51Lw6xKSMOsNHjDsuG6onjDrMOKeMO6w4PDrHJHQnPDrHXDg+G7j+G6osOscnnhuqJ4w6w04budS8OsNHnhu6nhuqLDrcOsxKh5dMOKeGLDrW/hu4vhu4vDrcOseMO6eXd4w4piw61t4buL4buLw63DrC/hu4VV4buPecOsw4pHxJDhuqJ3w6zhuqJ54bux4bqgw6x1w4Phu4/huqLDrHJ54bqieMOsNOG7nUvDrDR54bup4bqiw6x1R0Rzw6xK4budS8OsdMON4bqid8Osw4rhurrDg+G6onfDrMOBeOG6vuG6tOG6osOs4buIecaw4bqiw6wleOG7j8Os4buI4buT4bqiw6x4xILDssOsw4p44bu1w6zDiuG6uuG7o+G6osOsJEdD4bqid8OsPeG7jcOKw6zhu4EkR0PhuqJ3w6w94buNw4rhu4fDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hTThurrhur7huqJ3w6x1w4Phu4/huqLDrGzEqcOsLcOsNOG7nUvDrDR54bup4bqiw6x1R0Rzw6zDinjhu4/huqJ4w6zDgOG7ocOJw6zhuqJ34buPS8OsxKluLcSpLeG7icOza27DrOG7iEJ5w6zhuqJ4eeG7q+G6vsOsw4p44buP4bqieMOsw4l44buf4bqi4bq9w6x3ecOyecOsc+G7o8OJw6zhuqJ4R+G6onfDrHPhu4bhuqJ3w6xzeOG6vuG6onfDrOG6oOG7gnPDrHXDvXN44bq9w6zDgEzDrMOKR8SQ4bqid+G6vcOsw4p54bqieMOsw4p44buf4bqiw6zhuqLhuqThuqJ3w6zhuqLhu4/huqLDrEvGsOG6vsOs4bqiR0Jzw6rDrDThu51Lw6w0eeG7qeG6osOsw4Dhu4/DrHXhuqrhuqLDrOG7iOG7tcOsdeG7n+G6vsOsw4p5xrDhuqLDrHPhu4TDssOs4bqveeG7scOKw6wlw7LhuqDDrHV5w6zDgOG7j+G6oMOs4bqid3jhu7nDssOs4buI4buCw6zhurjhur7DgnPDrMOK4bupw6zDisO1ecOsPeG7j8OD4bq9w6zDgOG7ocOJw6zhuqLGsOG6osOs4bqieHnhu6vhur7DrMOKeOG7j+G6onjDrMOKw71zeMOsdeG7jeG6onfDrMOKw43DrHjhu4/Dg+G6vcOsd8SCw4nDrMOJeOG7n+G6osOs4buI4buPw4PDrOG7iHnhu7Fzw6x14buN4bqieMOsdeG6vuG6rHnDrMOKeMONc8OsdOG7neG6osOsMHjhu43DicOsSuG7neG6oMOsw4BHRHPDrMOBeOG6tnnDrGrDrOG6okdCc8OsVeG6tOG6onfDrFRH4bqq4bqid8Oq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buFPeG7n+G6osOsw4p4w7rDg8Os4bqieOG7iuG6onfDrMOK4bq6w7LhuqJ3w6x44bqkecOsw4FMw6xz4buEw7LDrOG6onjhu4/DrMOKeOG6qsOsMeG6vsOy4bqid8OsVEbhuqJ3w6x3eHnDrMOAw7V5w6zhuqJ44buK4bqid8Os4bqi4buT4bqgw6zDinjhu43huqJ3w6zDinjDsuG6oMOsd3nDssOsdcOD4buP4bqiw6xyeeG6onjDrDThu51Lw6w0eeG7qeG6osOs4buB4oCcVcOD4buP4bqiw6xyeeG6onjDrDThu51Lw6w0eeG7qeG6osOsLcOsVcOD4buP4bqiw6zhuq/hurLDrMOK4bq6w7LhuqJ3w6w04bq+S8aw4bqiw6zDiuG6uuG6vkvhu6vhuqLDrFJ5xrDhuqLDrMOBeOG6vsOsPeG7j8ODw6wtw6zhuq954buxw4rigJ3hur3DrCVKcsOsI3nhuqDDrFXhuqThuqJ34bq9w6zEqeG7i+G7icOz4buH4bq9w6zDinjDusODw6xyR0Jzw6zhurjhur7hu53huqLDrHjhu4/huqJ4w6xz4buEw7LDrHJ54bqieMOsdcOD4buP4bqiw6w04budS8OsNHnhu6nhuqLDrHPhu4bhuqJ3w6xz4buNc8OsdeG7tcOyw6x0w7LhuqJ44bq5w6wz4bqq4bqiw6w9w7Lhur3DrD3DsnnDrFN44bud4bq+4bq9w6xY4bquw7LDrFLhu7PhuqJ44bq9w6wz4buf4bqgw6wlR8Oyw6zhu4E94buPw4Phu4fhur3DrOG6oHnhu6vhuqLDrDThu51Lw6xKSMOsNHjDsuG6onjDrOG7iHnhuqJ4w6x0w43DrOG7iOG7j8Osw4rDjcOseOG7j8ODw6zDgEfhur7DrHThu6Phur7DrOG7o+G6osOsdeG7oeG6oMOs4bqiw7nDiuG6vcOsc3jhu53huqLDrMOKeMONc+G6vcOs4bq8eeG6onjDrHXhuqbhuqJ3w6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4Xhu4PhurzDiuG6usOD4bqid+G7hTR44bu1w6zDiuG6uuG7o+G6osOsWOG6pHnDrOG6t+G6vuG7neG6osOs4oCTw6xy4buz4bqieMOsS8aw4bqiw6x3eeG7isOyw6zhuqLhu4B5w6zhurpJ4bqid+G7gy/hurzDiuG6usOD4bqid+G7heG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7heKAnC7hur3DrOG6onjhu4rhuqJ3w6zhuqLEgnPDrOG6onjhu4/DrOG6onfEgnnhur/igJ3hur3DqsOqw6rDrOKAnOG6oOG6psOKw6xz4buNecOsw4l4w4LDrMOy4bqieMOsw7rhuqDDrOG6qnnhur/DrFPEgsOs4bqieOG7iuG6onfDrOG6onjhu4/DrOG6onfEgnnDrOG6onhHw6zhuqB54bur4bqiw6xK4bq+4bq0eeKAncOqw6rDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hcOqw6rDqsOsWOG6pHnDrOG6t+G6vuG7neG6osOsLcOsc+G7jXnDrMOKeOG7tcOsw4rhurrhu6PhuqLDrOG6oHnhu6vhuqLDrOG6ouG7gHnDrHh54bux4bqiw6zhurrDssOsw4rhurpHQnPDrOG6oOG7mcOKw6x1w4Phu4/huqLDrHJ54bqieMOsNOG7nUvDrDR54bup4bqiw6zhuqJ4R8Os4oCc4bqg4bqmw4rDrMOAeeG7q+G6vsOs4bq6R0Thur7DrOG6oMO14bqieOKAncOsw4HDvXN4w6zDinjDvXN4w6zDinnhuqJ4w6zDinjhu5/huqLhur3DrErDg8Oyw6x04bu14bq+w6zhuqJ44buK4bqid8Os4bqieOG6sHPDrOG6onjhu5XhuqLhur3DrOG7iOG7o8OKw6zhu4jDtMOqw6xVw4Phu4/huqLDrHJ54bqieMOs4bujS8OsdeG7kcOs4oCcdXnDrHjhu6nDisOs4bqieOG7iuG6onfDrHN4eeG7q+G6vsOs4bq6w7nDisOscuG6vsOCw4rDrHPhu4TDssOs4bqg4buGw7LDrErhur7hu53huqLigJ3DrMOK4bq6w4PhuqJ3w6xz4buNecOsw4F44bq04bqid8Osd3nDsuG6osOsc3jhu7fDrHLDtcOKw6zhuqJ34buP4bqiw6zhuqDhu4/hur7DrErDsuG6onjDrHPhu4TDssOseOG6vuG6osOseOG7gMOKw6zhurpJ4bqid8Osd3nhu4/hur3DrOKAnHN44bu3w6zDiuG6uuG6tOG6onfDrMOKeOG7o0vDrOG6oOG7nUvDrOG7iOG7j8Os4bqieOG7iuG6onfDrHXhu7fhuqJ4w6zhuqLhu4B54oCd4bq9w6zigJxzeOG7t8Osw4DDusODw6zDgMaw4bqiw6zhuqJ44buK4bqid8OsdMOCc8Os4bqid0dEc8OsdUjhuqJ34bq9w6xzeOG7t8Osw4rhurpHQ+G6osOsSuG6vsOC4bqid8Os4bqieOG7iuG6onfDrHTDgnPDrOG6onhHw6zhuqDhur7DguG6osOsc3jhu4bhuqLDrHXhu5/hur7DrHfDgnnigJ3hur3DrOKAnOG6oOG7o0vDrMOKeOG7jeG6onfDrHN44bu3w6zEkMOs4bqieOG7iuG6onfDrOG6onjhu4/DrOG6vOG7j+G6ouG6vcOs4bqg4buGecOsw4l44bud4bqiw6zDiuG6uuG7neG6vsOscuG6rsOs4bqid+G7ocOJw6zhuqJ34buCw7LDrOG6onjhu4rhuqJ3w6x44bq04bqgw6zDiuG6ukN5w6zhuqBHw7LigJ3hur3DrHXDgnnDrHR54bux4bqiw6zhu4hCecOs4oCc4bqieOG7iuG6onfDrHXhu7fhuqJ4w6zhuqLhu4B5w6zDgOG7l+G6onfDrHnhuqDDrHPDssODw6xzw7Thur3DrOG6onjhu4rhuqJ3w6zhuqJ3R0N5w6x04bud4bqiw6w0eOG7jXnhur3DrCThu43huqLhur3DrCTDqMODw6xzxILDrHPhur7huqZzw6zhurzDguG6onfDrHjhuqThuqLDrOG6onh5xrDhuqLDrMO9w4rDrOG6osSCecOqw6rDquKAncOqw6xSxJB5w6zhu4jhu6FL4bq9w6zDgXjhurThuqJ3w6zDsnnDrHPEgsOsw4p44butw6x44buz4bqieMOsdOG6vuG6onfDrHjhu6nDisOs4bqieeG7q+G6oMOs4buI4bq+ecOs4bq8R0LhuqJ3w6zhu4hFw6zhuq7DssOsc+G7hMOyw6x1w4Phu4/huqLDrHJ54bqieMOsw4F4ecOscuG7o8OKw6xzeETDisOs4bqieOG7s+G6osOsw4p44bujS8Os4bqg4bqmw4rDrMOJeMOC4bq9w6zhuqDhuqbDisOsw4p44bu1w6zDiuG6uuG7o+G6osOs4bqieOG6tsOsc+G7hMOyw6zhuqB54bur4bqiw6zhuqLhu4B5w6wtw6zDinjhu7XDrMOK4bq64buj4bqiw6xY4bqkecOs4bq34bq+4bud4bqiw6zhu4Ex4bq+w7LhuqLDrFjEgsOy4buHw6wtw6x14bu1w7LDrHTDsuG6onjDrOG6oOG7j8OsdHHhur7DrHN44bu3w6zhuqBCecOs4bqid3jDusOsw4rGsOG6osOsd+G6sHnDrMOKeOG6tHnDrHNG4bqid8OsdeG7hMOsd0R5w6zDgMaw4bqiw6zhurzDjcOsw4p4w7LhuqJ4w6xy4buz4bqieOG6vcOsw4pH4bqqecOs4bqgQnnDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hTR44bu1w6zDiuG6uuG7o+G6osOsWOG6pHnDrOG6t+G6vuG7neG6osOsw4F4ecOs4bujS+G6vcOs4oCcc3hHw7LDrOG6oOG6psOKw6x04buj4bq+w6zhu4jhu6nDisOsd+G7s8Osc+G7hMOyw6xzeHnhu6nhuqLDrMOK4bq6w7LhuqJ4w6zDgMOy4bqiw6zDikJ5w6x14budS8Oqw6wweMOCw6xK4buNw6xz4bqu4bqiw6zhuqJ34bq+S8aw4bqiw6zhu4jhu6XhuqLDqsOs4bqvw7rhuqLDrHJDw6zhurzhurThuqJ3w6wk4buR4bq9w6x04bqu4bqid8Os4bqiR0Jzw6zDiuG6uuG6tHnDrOG7iOG7q8OsSuG6vuG6tHnDrOG6oMOy4bqid8OscsSC4bqid8Os4bqg4bqmw4rDrMOKeOG7tcOsw4rhurrhu6PhuqLDrMaw4bqgw6x14bur4bqgw6xzxILDrOG6onjhu4rhuqJ3w6zhuqDhu415w6zhuqJ44buPw6zhuqJ3xIJ5w6zhurxx4bqgw6zDiuG6usOD4bqid8Osw4Dhuq7huqJ3w6zhuqLhu4B5w6zDisO94bqg4oCdw6rDrFPDtOG6onjDrMOJeMOCw6xK4buNw6zGsOG6oMOsw7Thur3DrMOKeMOy4bqieMOscuG7s+G6onjhurnDrOKAnCV44buK4bqid8Osc+G7k+G6osOs4bqieOG7j8Osd8O1c3jhur3DrOG6oOG7j+G6vsOs4bqid8SCecOs4bqi4bud4bq+w6zhurxx4bqg4bq9w6zhuqDhuqbDisOsw4p4SMOs4bqg4buP4bq+w6x3RHnDrMOAxrDhuqLDrHLDssODw6zhuqJ54bur4bqgw6zDinjhu53huqLDrOG6oOG7ocOKw6xz4buEw7LDrOG6onjhu4rhuqJ3w6zDiXjDgsOseOG6vkvhu7HhuqLDrOG6oHnhu6vhuqLDrMOK4bq64bq+4bqid8OsdOG6vuKAncOqw6w0SeG6onfDrHN44bq+S+G7reG6osOsdeG6puG6onfhur3DrMOKSeG6onfDrMOKeMOy4bqieMOs4bud4bqgw6xz4bq+4bqmc8Os4bq8w4LhuqJ3w6x1Q3nDrMOKeEdD4bqid8Os4bqi4bqqecOsw4p44bu1w6zDiuG6uuG7o+G6osOs4bujS8Osc0bhuqJ3w6x14buEw6x04bujS8Osw4DGsOG6osOsw4rhurrDg+G6onfDrMOA4bqu4bqid8Os4bqg4bqoecOs4bqid0dDecOsw4DDveG6onjDrOG7iHnhu6/huqLDrHN4eeG6onjDrOG6ouG6qHnDrMOA4bqu4bqid8OsdMOyw6x0eeG7qcOKw6zhuqJ4QsOs4bq44bq+xrDDrHhH4bqq4bqid8Oqw6w04bujw4rDrHPDtMOs4bqid3jDusOs4bq8w7LDg8Osw4p44buhw4rDrHfhu5/huqLDrHdGeeG6vcOsw4p44bud4bqiw6zDinjhur7huqZzw6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4UjeOG6tOG6onfDrHN44bu3w6x4eeG7seG6osOsw4DGsOG6osOs4buIQnnDrHPDtOG6onjDrOG6vOG7mXPDrMOKeHnGsOG6osOs4bqieHnGsOG6ouG6vcOsw4F44bq04bqid8Osw4F4w73DrHLhu7PhuqJ4w6x04bu1w6zhuqDhu4/DrMOKeOG7neG6osOsw4p4R+G6quG6onfhur3DrHfhu5/huqLDrHdGeeG6vcOsw4p44bu1w6zDiuG6uuG7o+G6osOsWOG6pHnDrOG6t+G6vuG7neG6osOsdeG7rcOsw4DDtXnDrOG7o+G6osOsw4pHROG6onfDrMOKw4LDisOsdeG7pcOJw6zDiuG6usOD4bqid8Osw4Dhuq7huqJ3w6zhuqJ44buK4bqid8Os4bqid0dDecOsw4DDveG6onjDrDThu51Lw6w0eeG7qeG6osOscsSQecOsw4rhu6PhuqDDrMOA4bqu4bqid8OseHnhu6nhur7DrMOBeOG7jXN44bq9w6xLxrDhur7DrOG6uOG6vkzDrHLhuqbDrHXhuqZ54bq5w6zigJxS4bqmw6x14bqmecOsdEnhuqJ3w6zDgMO1ecOqw6w0eeG7qeG6onfDrHjDg8Oy4bqiw6x44bq0w6x4w7J5w6xyxrDhuqLDrHVHQ+G6onfDrOG6ouG6rHnDrMOAxrDhuqLDqsOsVeG6pOG6onfDrHLhu4/Dg8Osd3nhuqrDrMOKw7JLw6zhu4hxS+G6vcOsc+G7jXPDrMO64bqgw6zhuqJ44bq2w6zDiXjhu6PDisOsc0Phur3DrOG6ouG6rHnDrMOK4bq6w4LhuqJ3w6zhu6lzeMOqw6rDqsOtw6rDrFRx4bq+w6xzeOG7t8Osw4Dhu4/DrOG6oOG6psOKw6x1eeG7reG6oMOsdeG7qeG6osOsw4rhurrGsOG6osOsc3jhu5fhuqJ3w6x1R0PhuqJ3w6x44buP4bqieMOs4bq44bq+4bud4bqiw6x3ecOy4bqiw6zDgMOyw4Phur3DrMOKeHnhu6nhur7DrMOKeMOC4bqi4bq9w6xzw41zw6zDgXjhuqzDrOG6onhH4bqid8Os4bud4bqiw6zDiuG7s+G6onjDrHPhu4TDssOs4bqid0dDecOsdOG7neG6osOsw4p44bu1w6zDiuG6uuG7o+G6osOsdeG7kcOsw4rhurrEkMOsw4p44buP4bqieMOs4bqid+G6vuG6pOG6osOsdeG6puG6onfDrMOAw41zw6xz4bqsw6zhu4hGw6zDinnhuqJ4w6zDinjhu5/huqLDrHN4w4PDrHXDg+G7j+G6osOscnnhuqJ4w6zhu4jhu4rhuqJ3w6xyR0Jz4bq9w6xK4bq04bqid8Osw4l4w7LDrOG7iOG7q8Osw4l4w73DssOsw4rhurpHQnPDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7heG7g+G6vMOK4bq6w4PhuqJ34buF4oCcM+G7j3nDrCN4w7LDg8Os4bq8R+G6quG6onfDrMOA4bujw4nDrHXDg+G7j+G6osOs4bq44bq+4bud4bqiw6zhuqDhurZ54oCd4buDL+G6vMOK4bq6w4PhuqJ34buF4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buFM+G7j3nDrCN4w7LDg8Osw4Dhu4/DrOG6oOG6psOKw6zDiuG6usOD4bqid8Os4bqieOG7iuG6onfDrHXhu7XDssOsdXnhu63huqDDrHfhu5nhuqLDrMOAeeG7q+G6osOs4buIQnnDrHPDg+G6osOsdUdD4bqid8OseOG7j+G6onjDrOG6uOG6vuG7neG6osOsc+G7hMOyw6w04bq64bq+4bqid8OsdcOD4buP4bqiw6xsxKnDrC3DrDThu51Lw6w0eeG7qeG6osOsw4p4Q3nDrHN4w4LhuqJ3w6wweOG7jcOJw6rDrFXhu7XDssOsdMOy4bqieMOs4bqi4buPS8Osc0bhuqJ3w6zDiuG6usSQw6zhuqLGsOG6osOs4bqi4bqsecOsw4p54bup4bqid8Osw4F4ecOsSuG6vuG7o8OKw6x4eeG7seG6osOsw4rhurrDg+G6onfDrHLhu495w6zDinjhuqrDrHd54buP4bq+w6zhu53huqDDrHV54bux4bq+w6xyecOsw4rhurrhu43huqJ34bq9w6x44buPw4PDrHjhu4bhuqJ3w6zhuqJ4R+G6onfDrMOBeOG6tOG6onfDrMOBw7nhuqDDrMOJeOG7n+G6osOsw4Dhu5HhuqJ3w6zhuqDDteG6osOsc+G7hMOyw6zhuqJ44buPw6zDinjhuqrDrDHhur7DsuG6onfDrFRG4bqid+G6ucOs4oCcM+G7j3nDrCN4w7LDg8Os4bq8R+G6quG6onfDrMOA4bujw4nDrHXDg+G7j+G6osOs4bq44bq+4bud4bqiw6zhuqDhurZ54oCdw6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4Uz4buPecOsI3jDssODw6zhuqLhu5XhuqDDrMOK4bq6xrDhuqLDrOG6ouG7gHnDrHPDssODw6xzeMO6w4PDrMOAw7rDg8Osc+G7hMOyw6xK4buRw6wkR0PhuqJ3w6w9TOG6vcOs4buIceG6osOs4bqg4buRecOs4bqieEfDrOG6ouG7j+G6onfDrHPhurThuqJ3w6xzeOG7gMOyw6zhurzDskvDrOG6onfhu4TDrHd54buKw7LDrOG6onjhu4rhuqJ3w6zDiuG7n+G6onfDrOG6oOG7nUvDrMOJeOG7hMOqw6zhuq/hu7PDrMOAxanDrHXEgsOs4bqixrDhuqLDrMOKw43DrHLDssODw6x1Q3nDrOG6osOyS+G6vcOsc8O04bqieMOs4bq84buZc8Os4bqi4bqqecOsdeG7nUvDrOG7iEnDssOseMODw7LhuqJ3w6zhurzhuqrhur3DrMOBTcOs4buI4bu5w6zhuqDhu4/DrMOKeOG6qsOs4bqg4bqm4bqid+G6vcOsw4rhurrhu4rDrMOK4buz4bqieMOqw6wzw4PDrOG7iEJ5w6zDinhDecOsdXnhu63huqDDrHXDg+G7j+G6osOscnnhuqJ4w6w04budS8OsNHnhu6nhuqLDrHXhu5fDisOsc3jhu53huqLDrHXhu6nhuqLDrOG6oMO04bqieMOsdeG7o8OKw6zhuqLhu49L4bq9w6wz4buPecOsI3jDssODw6x44bq04bqgw6zhuqLDskvDrOG7iEnDssOs4bq44bq+w7rhuqLDrOG6oOG7j8Osc0bhuqJ3w6zhu4hJw7LDrMOAw7XDqsOsMeG6vsO64bqiw6zDinjhur7huqZzw6xyxJB5w6zhu4jhu6fDrHXhu6XDicOs4bqi4bqqecOsdeG7nUvhur3DrHPDtOG6onjDrOG6vOG7mXPDrMOKeHnGsOG6osOs4bqieHnGsOG6osOs4bqi4bqqecOsdeG7nUvDrHLhu7PhuqJ4w6xLxrDhuqLhur3DrMOJeMO04bqid8Osw4l44bujw4rDrHN44buAw4rDrHRHw6zhu4jhu7XDrOG6oMOy4bqiw6zhuqDhu41zw6x4eeG7seG6osOseOG7iuG6vuG6vcOseOG6rsOyw6zhu4jhu4/Dg8Os4oCc4bqgeeG7q+G6osOs4bqg4budS8Osw4p44buT4bqgw6zDinjGoeG6oOKAncOqw6zhuq/hu4/DrHVH4bqq4bqid8Os4bqieHnGsOG6ouG6vcOsw4Dhu4/huqDDrOG6vMOyw4PDrMOK4bq64buN4bqieMOsw4F44bq2ecOsc8O04bqgw6x3eeG7jXPDrMOAw7XDrMOAceG6oOG6vcOs4bqid8O1c8Os4bqieHnGsOG6osOsw4F4ecOsM+G7j3nDrCN4w7LDg8OseOG6tOG6oMOs4bqiw7JLw6zDvcOKw6zhuqJ4eeG7q+G6vsOsc0bhuqJ3w6x14buRw6xzxILDrOG6vMONw6x14bqsecOsw4p4w7JLw6rDrFXhu5HDrMOBeOG6tOG6onfDrHPhuq7huqLDrOG6ouG7isOyw6zigJzhuqDhu4bDssOseMODw7LDrMOKeOG6vsOCc8Osw4l4eeG7seG6osOs4bqixJDigJ3hur3DrOKAnOG6onjhu4rhuqJ3w6xy4buRecOsw4rhurrhuqThuqJ3w6zDinjhur7DgnPDrMOJeHnhu7HhuqLDrMOKeeG6oMOsw4rDveG6oMOs4bqg4buP4bq+w6x4w4PDsuKAncOqw6xTw4PhuqLDrHVHQ+G6onfDrHRx4bqiw6zhu4jhu4/Dg8OscsO04bqiw6x14buRw6xyQsOKw6x1ecOsw4l44buf4bqiw6zhuqLhu4/Dg8Osw4F44buAc8Osw4F44bq+T+G6vuG6vcOsc3jGsOG6onjDrOG7iMaw4bqieMOqw6xT4bq+4bqmc8Os4bq8w4LhuqJ3w6xz4buEw7LDrOG6ondHQ3nDrHThu53huqLDrHNG4bqid8Osw4pJ4bqid8OsckdCc8OsdUdEc8Osc8O0ecOsw4p4eeG7seG6osOqw6wld+G7j0vDrOG6osOyS+G6vcOsM+G7j3nDrCN4w7LDg8Osc+G6ruG6osOsdUdEc8Oscnnhu6nDisOsdeG7qeG6osOsw4Dhu4/DrHV54but4bqgw6zDgMONw7LDrHN44bqw4bqiw6xz4buEw7LDrOG6onjhu4rhuqJ3w6zhuqJ3R0N5w6xHw7LDrMOKeMO9c3jDrHThur7DrMOA4bu1c3jDrMOK4bq6w7R5w6zhuqJ3eHnhu7HhuqDhur3DrMOBeOG7jeG6oMOsw4l44buNw6zhu4jhu5PhuqLDrHjEgsOy4bq9w6xzw7ThuqJ4w6zhurzhu5lzw6zDinh5xrDhuqLDrOG6onh5xrDhuqLDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7heG7g+G6vMOK4bq6w4PhuqJ34buF4oCcJEdD4bqid8OsPeG7jcOKw6x4w4PDssOs4buI4burw6zDiuG6usOD4bqid8Osdcaw4bqgw6x44bqqeeKAneG7gy/hurzDiuG6usOD4bqid+G7heG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hVVHQ+G6onfDrMOAxrDhuqLDrCRHQ+G6onfDrD3hu43DisOs4bqg4bq+4bq04bqiw6zDiuG6uuG7huG6onfDrMOBeMSCw6zDgXjhu5PhuqLhur3DrHPhu41zeMOsw4rhurrEkOG6ucOsw4DDsuG6vsOsc8Oyw4Phur3DrHPhurbDrMOK4bq6w7LhuqJ4w6zhuqDhurBzw6zhurrhu6HhuqDDrOG6usO1w4nhur3DrHPDssODw6x44bqq4bqiw6x14buf4bq+w6zhuqJ3R0N5w6rDrCV44buK4bqid8Os4bq44bq+4buR4bqid8OsdUdD4bqid8Osw4DhuqZ5w6x44buP4bqid8OseMOyecOsd3lDw6xy4buzw6xy4bqy4bqgw6zEkMOs4bq84bq+w4J5w6zhuqJHQnPhur3DrMOAw7rDg8Os4bqi4buT4bqgw6x3eUPDrMOAeeG7q+G6osOs4bqg4bqmw4rDrHPhu415w6x0w4Jzw6x14butw6zDgMO1ecOsSuG6vsOC4bqid+G6vcOs4bq64bqkecOsw4DDtXnDrMOAxrDhuqLDrOG6oOG6psOKw6xz4buNecOsdMOCc8Osw4F44buNc+G6vcOsdMOCc8Os4bqid0dEc8Os4bqg4buRecOsw4DGsOG6osOqw6w0eEN5w6zDinnhu6nDisOsw4p44buzw6zDinjhu6HDisOsw4F44buZc8Os4bqid3h54buxw4rhurnDrOKAnCV34buPS8Os4bqi4buZ4bqid8Osw4p44buzw6zhuqLhu5nhuqJ3w6x34buZw4rhur3DrHjhuqp5w6x14buN4bq9w6x44bqqecOsc+G6tsOs4bqi4bqk4bqid8Os4bqiw41zw6xK4bq04bqid8Osw4DGsOG6ouG6vcOs4bqid+G7j0vDrOG6oEfDssOsw4p44buzw6zhuqBHw7LDrHLhu6PDisOsc3hEw4rDrHd54buKw7LDrHVHQ+G6onfhur3DrOG6uOG6vuG7n+G6osOs4buNw4Phur3DrHN44buT4bqiw6zhuqDhu4/huqLDrEdCw4rDrOG6vEbhuqJ34oCdw6rDrCXhuqp5w6x14buf4bq+w6zhuqJ34bq+4bqk4bqi4bq9w6xzw4PhuqLDrOG6vOG6tOG6onfDrCThu5HDrHVHRHPDrOG6oHnGsOG6vsOsw4rDtMOs4bqieEfDrHPDg+G6osOs4bqid8ONw7LDrHLhu6PDisOsw4F4w7LhuqDhurnDrDR54bup4bqid8Os4bqiR0Jzw6zhu4/Dg8Os4buPw4PDrOG6usO5w4Phur3DrOG6okdCc8Osc3jDtEvDrOG6onhHw6zhuqJ3w43DssOsw4l4ecOs4bqiR0Jzw6x1w7V54bq9w6zigJxz4buNecOs4bqiR0Jzw6zhurzhurThuqJ3w6wk4buRw6zhuqLhu49Lw6zEkMOsd3nhu4rDssOsdOG6ruG6onfDrOG6osSCw6x44bqo4bqiw6zDgOG7meG6oOKAncOqw6wld8OyS8Osc8O0w6zhuqJ44buK4bqid8Osc3jhur5L4bup4bqiw6xyw6jDrOG6uOG6vsOyw6zhurzhurThuqJ34bq9w6zDinnhu6nhuqJ3w6zhurrDusODw6x44bquw6x4w7J5w6xyxrDhuqLDrHJDw6zhu4jDsuG6onfDrMOAxrDhuqLDrHNG4bqid8Osw4F44bq04bqid8Os4buNw4rDrOG6ouG6rHnDrHVHRHPDrMOKeeG7qeG6onfDrOG6okdCc8Os4bq6w7nDg+G6vcOsc0bhuqJ3w6zDgXjhurThuqJ3w6zhu43DisOs4bqi4bqsecOsc+G7jXnDrOG6uuG7huG6onfDrOG6ukThuqLDrHPhu4TDssOscsSC4bqid8Osdcaw4bqgw6x1w7rhuqLDrOG6vHHhuqDDrMOK4bq6xrDhuqLDrHThuq7huqJ3w6zhurzhurThuqJ3w6zhurrhuqbhuqJ34bq9w6x04buKw6x04bqmecOs4bqi4buPS8Oqw6wleOG7iuG6onfDrOG7iOG7huG6onfDrOG6ouG7gHnDrOG6uOG6vsOy4bqieMOsJEdD4bqid8OsPeG7jcOKw6x14bur4bq+w6zhuqJ34bqw4bqiw6xzeMO14bqgw6zhuqDhu51L4bq9w6x14bqk4bqid8OscuG7j8ODw6zhurx54bqieMOs4bq8w4LhuqJ3w6zEkMOs4bqi4bqqecOseOG7p8ODw6zDgOG7jeG6onjhur3DrOG6oOG6qHnDrErEguG6oMOsxJDDrErDssOs4bqieMOy4bq+w6x44buP4bqid8Os4bqiw4PhuqLDrHjDsnnDrHN44buCc8Osc+G7nUvhur3DrOG6oMSC4bqiw6zhu5PhuqLDrHXhuqZzw6zhuqJ44bujw4rDrHPhu4TDssOs4bqieOG7iuG6onfDrHLDtOG6osOs4bqid3jDqMODw6zhuqLhu4/huqLDrOG6ouG6qnnDrHXhu51Lw6zDgOG7j8Os4bqid+G6tMOq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buF4bq34buAc8OsdeG6puG6onfDrOG6onjhu6PDisOsc8SCw6zDgMWpw6zDgOG7j8Osw4Dhu4Bzw6wkR0PhuqJ3w6w94buNw4rDrHh54bux4bqiw6zhurrDssOsw4rhurrDg+G6onfDrHjhu7PhuqJ4w6zDtOG6onjDrOG6onjhu4rhuqJ3w6zhuqLhu6PhuqDDrOG6oOG6psOsdXnGsOG6vsOsw4rhu4/huqLhur3DrHXhu5nDicOs4buI4bqmecOscsSQecOs4oCc4bqieOG7iuG6onfDrHLhu4/huqLDrMOKw7JLw6xzeOG7t8Os4bq44bq+w7rhuqLDrHPhu5/huqDDrOG6vOG7gOG6onfhur3DrMOK4buz4bqgw6x4w4PDssOsw4Dhu43DrMOB4bupw4rDrOG7iOG7guG6onfDrOG7iOG7q+G6vcOsdeG7l8OKw6zDiuG6usaw4bqiw6zhuqDDtMOsdeG6pOG6onfDrHXhuqZ54oCdw6zhu4hCecOs4oCc4buI4bqu4bqid8OseMODw7LDrOG6uknhuqJ3w6x14buRw6zhu4DDssOseOG7mXPigJ3DrOG6usO0ecOs4bq64buNc8Oscsaw4bqiw6x1R0PhuqJ3w6zDiuG6usOD4bqid8Os4bq8w43DrMOK4bu1c3jDrOG6oOG7tXN4w6zhu4jhurTDrHPhu4bhuqJ3w6rDrFPEgsOsw4DFqeG6vcOsw7J5w6x14buRw6zDiknhuqJ3w6zhuqDhuqbDisOsw4Dhu5/huqLDrHXhurBzw6zigJxVw4Phu4/huqLDrHJ54bqieMOsNOG7nUvDrDR54bup4bqi4oCdw6xz4buEw7LDrDHhur7DsuG6onfDrFRG4bqid8Os4bq8xanDrHN4xqHhuqJ3w6zDinjhu63DrOG6ouG7j8ODw6zhurjhur7GsOG6osOs4bqieOG7iuG6onfDrHPhu53hur7DrOG6osSCecOsc3jhu53huqLDrMOKeOG7j+G6onjhur3DrHPDtOG6oMOsdeG6puG6onfDrOG6onjhu6PDisOs4bqgw41zw6zhuqDhu4/DrOG6onjhu4rhuqJ3w6zhuqJ3R0N5w6zDgMO94bqieMOs4bujS8OsdeG7kcOsdOG7j+G6onjDrHXhu63DrOG6osSCecOs4buI4burw6zhurzDjcOseEvDrOG6vHnhuqJ44bq9w6zhuqDhu6PDisOs4bqg4buNw4rDrHPhu4TDssOsdeG6pOG6onfDrHN4w73hur3DrHXhuqThuqJ3w6x14bqmecOs4bqg4buz4bqieMOsw4rhurrGsOG6osOs4bqgw7ThuqJ4w6x14bujw4rDrCRHQ+G6onfDrD3hu43DisOs4bqi4buPS+G6ucOsU+G7jXPDrMOy4bqieMOsw7rhuqDDqsOqw6rDrFXhu51Lw6x14buRw6zDgOG7j8OsdeG7o8OKw6wkR0PhuqJ3w6w94buNw4rDqsOsNEnDrHXhu51Lw6zDiuG6usSQw6zhuqJ3R0Rzw6zDgMaw4bqiw6zDgOG7j8OsdeG7o8OKw6xz4buEw7LDrHd54buXc8Osc3h54bup4bqgw6rDrCV3w7JLw6zDiknDrHN44bqow6zhuqLhu49Lw6x14buRw6zDgOG7j8Os4bqieOG7iuG6onfDrOG6ouG6qnnDrHN4SOG6onfDrMOBeeG7qeG6osOscsOyw4PDrHPhur7huqZzw6zDiuG7j+G6osOs4bq84buNw4rDrHPhu4TDssOsd3nhu5dz4bq9w6xyw7LDg8Osc+G7jXnDrHPDjXPDrMOBeOG6rMOsc+G7hMOyw6x04bud4bqiw6x4w7J5w6zhuqJHQnPDrD3hu4/Dg8Os4buI4buPw6zhuq954buxw4rDrGjDqsOqw6ppw6wiw6x1w4PDteG6osOsdUdD4bqid8OsdeG7n+G6vsOscnnGsOG6osOsd3lCecOs4bqi4buPS+G6vcOs4bqieOG7iuG6onfDrOG6ondHQ3nDrHXhu5/hur7DrMOKecaw4bqiw6zhuqDhu4/DrHN44buA4bqid8Osw4rDssOsd+G7l8OJw6zDgMO1ecOsw4Dhu4/DrOG6onjhu4rhuqJ3w6zDsuG6onjDrMO64bqgw6x14buRw6zhuqLhu5XhuqDDrHThurBzw6x1R0PhuqJ3w6x14budS+G6vcOsdEdCecOs4bqi4buj4bqgw6zhuqDhuqTDrOG7iOG7hnnDrHXhu6PDisOsc+G6ruG6osOs4bqgQnnDqsOsM8ONw6x54bqgw6zDgOG7l+G6onfDrHPhu4TDssOs4bqieOG7iuG6onfDrOG6ouG7o+G6oMOs4bqg4bqkw6x3RHnDrHN4w4PDrHN44buA4bqid8Osw4rDssOsw4B5xrDhuqLDrMOKR8SQ4bqid8OsdeG7qeG6osOsc+G7jXnDrOG6ond44bu5w7LDrHPDssODw6xzw7TDrHhLw6zhurx54bqieMOsc+G7hMOyw6zhuqJ44buK4bqid8OscsO14bqiw6xzeHnhu6nhuqLDrHXhu6Phur7DrHXhu5HDrOG6ouG7leG6oMOsSuG6vsOC4bqid8Oqw6xT4buNc8Osw7LhuqJ4w6zhu6NLw6zhuqLhu5XhuqDDrHXhu51Lw6rDrFN44buA4bqid8Osw4rDssOsdXnDrOG6uOG6vsOyw6rDrFPhu41zw6zDsuG6onjDrOG7o0vDrMOBeOG6tOG6onfDrOG6osSCecOsdUdEc8Osd+G7s8Os4bqi4buKw7Lhur3DrOG6onhH4bqid8Os4bqieOG7iuG6onfDrOG6ouG7o+G6oMOs4bqg4bqkw6x14buRw6zhuqLEgnnDrOG6onh54bur4bq+w6rDqsOqw6xT4buNecOseeG6oMOsw4Dhu5fhuqJ34bq9w6xz4buNecOsw4rhu7VzeMOs4bqg4bu1c3jDrMOKeHnGsOG6onfDrMOAecaw4bqid8Osc+G7hMOyw6zhurzDjcOseEvDrOG6vHnhuqJ4w6zhu6NLw6xyw7TDg8Osc3jhu4DhuqJ3w6zDisOyw6zDiXjDtHnDrMOKeeG7qcOJw6zDiuG7gnPDrHPhurThuqJ3w6zhu4h54buxc8Osc+G7hMOyw6xyw7XhuqLDrHN44buA4bqid8Osw4rDssOqw6rDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7heKAnMOSecOsw4DGsOG6osOsNOG7nUvDrDR54bup4bqiw6zhuqDhu4bDssOsSuG6vuG7neG6osOs4bujS+KAncOqw6rDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hVjhu4/huqJ4w6zDiuG6uuG7s+G6onjDrOG6oOG7j8OsdcOD4buP4bqiw6xyeeG6onjDrDThu51Lw6w0eeG7qeG6osOsdeG7kcOsdXnDrOG6uOG6vsOyw6xzeMO94bqieMOsw4Dhu4/DrHJ54but4bq+w6zDikdE4bqid8OsdeG7pcOJ4bq9w6xzw7LDg8Osc8O0w6xz4buEw7LDrOG6oOG6psOKw6zDinjhu6nDrHjhu7HDrOKAnHN4eeG7qeG6osOsw4rhurpHQ+G6onfDrHV5w6xzeMah4bqid8Osw4p54bupc8OsdUN5w6xKw7LhuqJ44oCdw6rDrCXhu6nhur7DrOG7iMO9w6x44buP4bqieMOsw4rhurrhu7PhuqJ4w6zhu6NLw6zhuqJ4R8Osw4Dhu4/DrHLDtOG6osOsw7LhuqJ4w6x44buG4bqid8Osc8Oyw6zDinjhu7PDrOG6oHnhu6vhuqLDrDThu51Lw6xKSMOsNHjDsuG6onjDrHh54bux4bqiw6x0eeG7seG6osOs4bqieEfDrOG6onjhu4rhuqJ3w6zhuqLDgsOKw6zhuqJ4w7Vzw6zhuqJ34bud4bqiw6zhu4jDsuG6onfhur3DrOG6vMOC4bqid8OsdeG6puG6onfhur3DrHjhu4/Dg8OseOG7huG6onfDqsOsVcSCw6zDgOG7j8Os4bqieeG7q+G6oMOs4buIeeG6onjDrHTDjcOsw4BC4bqiw6zDgMOyw4PDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hSV3R0Rzw6zhuqB54bur4bqiw6zhurpJ4bqid8OsdeG7qeG6osOs4buIQnnDrOG6oHnhu6vhuqLDrDThu51Lw6xKSMOsNHjDsuG6onjDrHjhurThuqDDrOG6osOyS+G6vcOsw7J5w6xzRuG6onfDrHPDtOG6oMOs4bqieOG7oeG6osOs4bq64bqyw6zhurrhu4/huqJ3w6zhurzDjcOsdeG6rHnDrMOKeMOyS8Osw4pJ4bqid8Os4bqid+G7j0vDqsOsNOG6vkvDrOG6onh5xrDhuqLhur3DrHRx4bq+w6xzxILDrHLDssODw6zhuqJ4ecaw4bq+w6zDinjDskvDrHXhuqx5w6zDinjhu7PDrOG6onjhu4rhuqJ3w6zDgUzDrEhz4bq9w6x44buz4bqieMOsw7ThuqJ4w6zhu4jhu4/DrOG6onjhu4rhuqJ3w6x04buj4bq+w6zDisO9c3jDrHPhuq7huqLDrMOAR+G6vsOsw4DDtXnDrOG7iOG7q8OsdcOD4buP4bqiw6xyeeG6onjDrDThu51Lw6w0eeG7qeG6osOs4buIceG6osOsw4Dhur7hurThuqLDrOG6vMOC4bqid8Os4bqg4buRecOsw4rhurrDg+G6onfDrMOA4bqu4bqid8Os4bqieHnhu6vhur7DrMOKeOG7qcOseOG7scOs4bqid0dDecOsdOG7neG6osOs4bqi4bqqecOsdeG7nUvDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hSV3w7JLw6zDisO1ecOsw4F44bq+4bq04bqiw6zhu4h5xrDhuqLDrCV44buPw6zhu4jhu5PhuqLDrHjEgsOyw6zDinjhu7XDrMOK4bq64buj4bqiw6wkR0PhuqJ3w6w94buNw4rhur3DrHPhu41zeMOsw4rhurrhu4LDrOG6vMSQw6w1UiVUw6x44bq+S+G7seG6osOsw4F4w4PDtOG6onfDrGzhu4vhu4vhuqDhur3DrFXhu495w6zDikfEkOG6onfDrOG6onnhu7HhuqDDrHXDg+G7j+G6osOscnnhuqJ4w6w04budS8OsNHnhu6nhuqLDrHLhu7PhuqJ4w6zDgOG7l+G6onfDrHVI4bqid8OsdcSC4bq9w6zhuqB54bqieMOsc3hI4bqid8Os4buI4burw6zhuqDhuqbDisOsw4p4Q3nDrHjhu4/Dg8OseOG7huG6onfhur3DrOKAnHN4eeG7qeG6osOsw4rhurpHQ+G6onfDrHV5w6xzeMah4bqid8Osw4p54bupc8OsdUN5w6xKw7LhuqJ44oCdw6xz4buEw7LDrHJ54bqieMOsdcOD4buP4bqiw6w04budS8OsNHnhu6nhuqLDrOG7iOG7j8Os4bqgw4J5w6zDgHnGsOG6osOseOG7seG6vcOsw4rhu7PhuqJ4w6xzw7ThuqDDrMOKeOG7neG6osOsw4p4eeG7qcOK4bq9w6x34buZ4bqiw6xyxILDrHd54buKw7LDrHJ54bqieMOsdcOD4buP4bqiw6zhu4hCecOsdeG7o8OKw6zhu4jhu4/DrOG6ondHQ3nDrOG6ouG6qnnDrHXhu51Lw6rDrOG6r+G7j8OsTMOs4bqid3jhu7nDssOsw4BC4bqiw6zDgMOyw4PDrHjhuqrhuqLDrOG6ouG7isOyw6zDgXh5w6zDiuG6usaw4bqiw6zhuqDDtOG6onjDrHXhu6PDisOsM+G7j3nDrCN4w7LDg8OseOG6tOG6oMOs4bqiw7JL4bq9w6zhuqJ3w4Phu495w6zhuqJ44buK4bqid8OsdOG7o+G6vsOsw4rDvXN4w6xzRsOsc+G6ruG6osOsw4BH4bq+w6zDgMO1eeG6vcOsdeG7kcOsc8SCw6zDinjGsOG6oMOsw4rhu6PhuqDDrHJ5w7LDrMOAR+G6vsOs4bqieeG7seG6oMOsNOG7nUvDrDR54bup4bqiw6x1R0Rzw6xK4budS8OsdMON4bqid8Os4bqieEfDrHPhu4/huqJ3w6zDgXjhu5lzw6zhurzhu53hur7DrMOKeMaw4bqgw6zhuqDDgnnDrMOAecaw4bqiw6x44buxw6x34buZ4bqiw6xyxILDrMOKeHnGsOG6onfDrMOAecaw4bqid8Os4bqi4buPS8Oq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buFNHjDusODw6xyR0Jzw6x1w4Phu4/huqLDrHJ54bqieMOsNOG7nUvDrDR54bup4bqi4bq9w6zhuqB54bur4bqiw6w04budS8OsSkjDrDR4w7LhuqJ4w6x4eeG7seG6osOsw4DGsOG6osOsw4p44buhw4rDrHXhu6XDicOqw6xVxILDrMOBeOG6tOG6onfDrHN44bu3w6zDgOG7j8Os4buI4bunw6x14bulw4nDrHPhu4TDssOsc8O04bqieMOs4bq84buZc8Osw4p4ecaw4bqiw6zhuqJ4ecaw4bqi4bq9w6xz4buEw7LDrMOK4buz4bqieMOs4bqid0dDecOs4bqi4bqk4bqid8OseOG7oeG6vsOs4bqg4buPw6zhuqLEgsOsw4p44butw6x4eeG7seG6osOsw4rhu7PhuqJ4w6xzw7ThuqDDrOG6uOG6vuG7neG6osOsLcOsdOG7neG6osOsw4p44buZ4bqgw6zDinh54bupw4rhur3DrMOKeOG7hEvDrHN44bq+4bqid8Osw4rhurrDg+G6onfDrOG6oOG6psOKw6zDgOG6ruG6onfDrOG6ouG6pOG6onfDrOG6ouG7j+G6osOsS8aw4bq+w6zhuqJHQnPDqsOsU3jDveG6onjDrHV54bur4bq+w6x1xILDrHXhu5HDrMOB4bupw4rDrMOKeeG6onjhur3DrMOA4buZ4bqid8OsdeG6sOG6onfDrMOKeOG7j+G6onjDrOG6vEhzw6zhuqDDteG6onjhur3DrMOKeOG7j+G6onjDrMOK4bq64buzw6zhu4jhu4rhuqJ3w6xzeOG7mXPDrOG6ouG6qnnDrOG6oHnhu6vhuqLDrHJ5xrDhuqLDrOG7iHnhu6/huqLhur3DrHfEgsOJw6zDiXjhu5/huqLDrMOA4buP4bqgw6zhuqLGsOG6osOsw4p44buZ4bqid8Osw4BEecOsc+G7hMOyw6x04bud4bqiw6zDiuG6pnPDrMOKw7LDrMOK4bq6w4PhuqJ3w6xz4bq+4bqmc8Osw4F44buN4bqid8Osc3h54bup4bqiw6xzeMOC4bqid8Osw4p4w41zw6x04bud4bqiw6wweOG7jcOJw6xK4bud4bqgw6zDgEdEc8Oq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Otw6zhurzDikvDgMO6YsOtw4rDukrDii3DssOAeXfhuqLhurnDrOG6unl3eMOK4bq7w63hu4Xhu4PhurzDiuG6usOD4bqid+G7hSV34bq+S8aw4bqiw6w9eeG6onjhu4Mv4bq8w4rhurrDg+G6onfhu4Xhu4Mvw4nhu4U=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]