Ngày 27/11, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo triển vọng đạt giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine đang "ngày càng xa vời."

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bus4bq34bu24buyM2I/ampSw53hu4tL4bqza2I2w53hu65C4bq24buI4buyMy5k4bq34buyMjrEkeG7smvEqeG6s8OjZOG7suG7meG6uWThurHhu7LhurfDqT/hu7Iyw6Jk4bq34buy4bqyasSpPzZiLeG7ij9iNmpr4bqzZDbhu7Jk4bqxO8ah4buyMztk4bqx4buy4buXP+G7suG7mWjhurPhu6wv4bq34bu24buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4vhurY2PzTDneG7rkThurE7xqHhu7Lhu7glL+G7tuG7tsWo4buyS+G7g2ThurHhu7JL4bq34buN4buy4bqr4bub4buyQuG6s8OhZOG7suG6t2nhu4vhu7Lhu4ls4bq/M+G7snBka8SRZOG6s8SR4buy4bqwbGs2xKnEqTZq4buyMy5k4bq34buyMjrEkeG7smvEqeG6s8OjZOG7suG7meG6uWThurHhu7I1LGvhu7LhurHhurMu4bqz4buy4buL4bq3OuG7i+G7suG6tz/hurPhu7Jk4bq3O+G7smThu41nM+G7sjPhurfEkeG7sjNs4buHM+G7suG7l2xk4bqx4buyNeG7h2vhu7LhurJqxKk/NmIt4buKP2I2amvhurNkNuG7sjU/ZOG6seG7suKAnGThurE7xqHhu7IzO2ThurHhu7Lhu5c/4buy4buZaOG6s8av4oCd4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu7Jqa8ahYjZSw51rNuG7l2stP2LhurPhurFk4buk4buyMzZkazbEqeG7psOd4buu4bus4bqzY+G6seG7sjNiP2pqUsOd4bqzeDZkazbEqcOd4buyamvGoWI2UsOd4buV4bqzNGvhurfhu6Thu7IkPeG7tOG7i+G7l+G7puG7suG6tzbhurPhurHhurdr4buk4buyI+G7tiThu4vhu5fhu6bDneG7smrEqTNSw50vLzM0ZMavMj/EkWvhurc/ZOG6t+G6t8SRP8av4buZZC80NmrhuqtrxJHhu4svZDbhu5VqL+G7uOG7tCMlL+G7tiUqNCThu7YjPeG7tD0qayUjI0BiJS3hurNqxKk/NmIt4buLP2I2amvhurNkNsav4bqp4buL4bqxw53hu7I/YmtSw51C4bq24buI4buyMy5k4bq34buyMjrEkeG7smvEqeG6s8OjZOG7suG7meG6uWThurHhu7LhurfDqT/hu7Iyw6Jk4bq34buy4bqyasSpPzZiLeG7ij9iNmpr4bqzZDbhu7Jk4bqxO8ah4buyMztk4bqx4buy4buXP+G7suG7mWjhurPDneG7suG7leG6szRr4bq3UsOdJD3hu7TDneG7suG6tzbhurPhurHhurdrUsOdI+G7tiTDneG7si/hu67hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t4P+G7i2vhurPEkWTDneG7smprxqFiNlLDnWs24buXay0/YuG6s+G6sWThu6Thu7IzNmRrNsSp4bumw53hu65E4bqx4buNaOG6s+G7sjRbZOG7suG7ij9iNmpr4bqzZDbhu7Lhu5dsZOG6seG7sjXhu4dr4buy4buZZ+G6s+G7sjLhurNk4bq34buyauG7oeG7suG6smrEqT82YuG7smvEqcSRZOG6seG7sjNs4buHM+G7sjLhurPDo2zhu7Jrw6Jk4bq34buyayzhurPhu7J3aOG7sktbxqHhu7Lhu4vhurcuZOG7sjXhur/hurPhu7I14bqh4buy4buXbF1r4buy4bq3w6k/4buyMsOiZOG6t+G7sjPDsz/hu7JL4buDZOG6seG7smvhurfhur9k4bqx4buyQ+G7oeG7snnEkWQ/YjThu7JLxKlsY+G7i+G7smThurE7xqHhu7Lhu7gmL+G7ti/hu7jhu7Thu7jhu7TGr+G7suG7qnRk4bq34buk4buycOG6ruG7iuG7sOG7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuS8SpxJFk4bqx4buyY+G7h2vhu7Jr4bq3w6pk4bqx4buyNeG6s+G6o+G7i+G7suG6seG7keG6s+G7smtn4bqz4buyROG6sTvGoeG7suG7iGzhur8z4buya8Og4buyw73EkTtk4buy4bqrw6Br4buy4buZZ+G6s+G7smThurdbZOG7sjRbZOG7suG7ij9iNmpr4bqzZDbhu7Lhu7gmL+G7tuG7tsWo4buyS+G7g2ThurHhu7JL4bq34buN4buy4bqr4bub4buy4bqwbGs2xKnEqTZq4buyNSHhu7Iz4bq34bqn4buyxKk/4buyY+G7h2vhu7JixJEsa+G7ssahw6Bs4buya+G6v+G7sjU/ZOG6seG7smvhurPDoOG7i+G7smtvM+G7suG6sVvGoeG7ssSpP+G7smrDtOG7smvhurfhur9k4bqx4buy4bqr4bq34buD4buyM8OzP+G7smThurHhu41o4bqz4buyNFtk4buy4buKP2I2amvhurNkNsWo4buya8SpxJFk4bqx4buyNWXhu7IzZeG7suG6tztk4bq34buyNeG7h2ThurHhu7Jjw63hu7LEqeG7h2ThurHhu7IzOjPhu7Lhuqvhurds4buyNeG6pWThurfhu7Iz4buN4buya8SpOuG6s+G7suG7i+G6tzfhu4vFqOG7suG7i+G6tzrhu7LhurfDs8ah4buyZOG6tzvhu7LDreG7suG7mTvhu7IzOjPhu7Izw6pk4bqx4buya8Spw6Jk4bq34buyM8OzP+G7smThurHhu41o4bqz4buy4buKP2I2amvhurNkNsWo4buya8OiZOG6t+G7smvEqSxk4bqx4buyMizEkeG7smLDtDPhu7Lhu5k74buy4bq3xJEsa+G7sjXhu4dk4bqx4buy4buJbFtk4buyasO04buyYuG6s8OhZOG7smvhurPDoOG7i8av4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu67DimThurHhu7Izw7Jk4bqx4buyYuG7jWzhu7Lhu5vhu7LEqTxk4bqx4buyNSzhurPhu7I04bqlM+G6t+G7snjEkOG7mOG6snkt4bu2JuG7sjUh4buy4bq3w7PGoeG7suG6t8SRLOG6s+G7smThuqFk4buy4bqr4bqzZOG6t+G7smvDoOG7sjPDsz/hu7Lhu4o/YjZqa+G6s2Q24buy4buZO+G7suG6q+G6t+G6s8OgZOG7smvDomThurfhu7LhurfDomThurfhu7Iz4bq34bq1ZOG6t+G7smvEqeG6pcWo4buy4bqr4bqzZOG6t+G7smvDoOG7suG7mTvhu7Jk4bq3W2Thu7I1LMSR4buy4buZ4bq/ZOG7ssSpXWvhu7JjxJFk4bqx4buyYz9k4bq34buyayzhurPhu7J5LuG6s+G7suG6sD96P+G7smvhurfDoWPhu7Jr4buB4bqz4buya+G6o8av4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu65L4buDZOG6seG7skvhurfhu43hu7Lhuqvhu5vhu7LhurBsazbEqcSpNmrhu7Lhuqvhurd7ZOG6seG7sjXhuqVk4bq34buyMz9j4buy4bqrw6Br4buyw7Nk4bqx4buy4bq34buH4buyZOG6seG7jWjhurPhu7Lhu4o/YjZqa+G6s2Q24buy4buZO+G7suG6smrEqT82YuG7suG6seG6sy7hurPhu7Lhu4lsxqHDoGvhu7Lhu5dsZOG6seG7sjXhu4dr4buy4buZO+G7sjPhurddY+G7sjThu49r4buyM+G6t+G6s8OgY+G7sjVlZOG6seG7suKAnOG7i+G6t27hu7Lhurdp4buL4buy4buZZ+G6s+G7sjM6M+G7smThurHhurfhuqXhu7Lhu4lsxqHDoGvhu7Ji4bqzw6Fk4buy4buJbD9k4buyM8OzP+G7skLhurPDoWThu7Lhurdp4buL4buy4buJbOG6vzPhu7LFqOG7smJsIGvhu7Lhu4vhurc64buL4buy4buJbOG6vzPhu7Jrw6Dhu7Lhu5k74buyMzoz4buya+G6t+G6uz/hu7Jr4bq3bCBk4buyasSRZOG6seG7suG7i+G6t+G7jWZk4bqx4buyZOG6tzxj4buya+G6tzbEkeG7sjVs4buD4bqz4buyayJj4buyZOG6t8OiZOG7suG6tz/hurPhu7Jk4bq3O+G7smThu41nM8av4oCd4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLcGxr4bq3xJHEqcOd4buuw4pk4bqx4buyM8OyZOG6seG7sjI7xqHhu7Jr4bq74buyNT4z4buyMuG6s+G6o2vhu7JixJHhu7Jk4bqxLOG6s+G7suG7meG6oeG7smvDomThurfhu7LhurfDomThurfhu7JrO+G6s+G7sjPhurfhurVk4bq34buy4bqr4bq3ZeG7suG6q+G6tyhk4buyYzvhu7J4ZuG7suG7iWw/ZOG7snjhu49s4buya8SpaeG7suG7mTvhu7Lhu5nhurPhuqMz4buyYjtj4buyM+G6t8SR4buyZOG6seG7jWjhurPhu7Jr4bql4buyZCxk4buy4buKP2I2amvhurNkNuG7suG7qkxExKjhu5Rw4buw4buyNT9k4bqx4buy4buL4bq3LuG6s+G7sjXhur/hurPhu7JjPmvFqOG7sjXhu4Fk4bqx4buya+G6t2jhurPhu7LhuqvDoWzhu7LhurHhurnhurPhu7IzOjPhu7Jk4buNZzPhu7Jr4bq3O2Thurfhu7Lhu5nhurPDoWThu7I1ZWThurHhu7LhurFl4buL4buy4bqr4bq3MGThu7IzXeG7i+G7sjXDo+G7sjNm4buy4buJbD9k4buyM2Xhu7Jr4bq3w6Phu7I1OuG7i+G7suG7j2ThurHhu7Jk4bq3bOG7sjMibOG7suG7i+G6tzpr4buya8Sp4bqzw6Nk4buy4buZO+G7smThurdbZOG7sjUsxJHhu7Izw7M/4buyZOG6seG7jWjhurPhu7Jr4bql4buyZCxk4buy4buKP2I2amvhurNkNuG7smvEqcSRZOG6seG7smvhurdo4bqz4buyNSzhurPhu7I04bqlM+G6t8av4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu65LLOG6s+G7smvEqW/hu7Jqw63hu7JC4bqzw6Fk4buy4bq3aeG7i+G7suG7iWzhur8z4buyw63hu7JENuG7leG7ssagxJHEqeG6q+G7suG7qkPhu6Hhu7Dhu7Jk4bqxO8ah4buy4bu2L+G7tuG7uOG7smtn4bqzxajhu7LDk8ah4buyMj9k4buyS+G6t8O0M+G7smvhurfhurPhu7Lhu4lsxqHhuqFk4buy4bqr4bq3w6pk4bqx4buya+G6t8Oj4buy4buL4bq3w7Phu7Jk4bq3IGThu7Izw7M/4buyZOG6t1tk4buyNFtk4buy4buKP2I2amvhurNkNuG7suG7qnjhu7PhurLEqOG7iuG7iuG7sOG7sjTDtOG7suG6q+G6s8OgZOG7smph4buya8Sp4bqz4bqjbOG7smsg4buL4buyM2zhu4cz4buy4bq34bq54buL4buyM13hu4vhu7IzP8SR4buy4bqx4bqz4buTP+G7sjM6M+G7smThu41nM+G7smvhurc7ZOG6t+G7suG7meG6s8OhZOG7suG7mWfhurPhu7IzOjPhu7Jr4buD4buyM+G6t+G7jzPhu7Ji4bqzw6Fk4buyM+G6t+G6tWThurfhu7Lhu4vhurfDs+G7suG7mTvhu7IzOjPhu7I1LOG6s+G7sjThurPhuqNk4buy4buXIeG7suG6t+G7h+G6s+G7sjRbZOG7smrDtMav4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu65E4bq3W2Thu7I04bql4buL4buyZDvGocWo4buyw7PGoeG7sjI/ZOG7smph4buy4bqr4bq3w63hurPhu7I14buHZOG6seG7sjNs4buHM+G7smvEqeG6s8OjZOG7smIhY+G7smvEqcO0M+G7smtsxqHDoGThu7JjP2ThurHhu7Jrw6Fk4buy4oCcecOpZOG6seG7sjPhurfhu5Phu7Lhu5nhurPDoGvhu7JrxKnDoWThu7Jr4buNaGThurHhu6Thu7JKOuG7i+G7smThurcg4buLLeG7iWw64buy4bqr4bq34buP4buy4buZO+G7suG6t+G6s+G6o2Thu7JrLOG6s8av4oCd4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu654bOG7hzPhu7JrxKnhurPDo2Thu7JiIWPhu7Iz4bq34bqzP+G7smo54buyZOG6t+G7k2ThurHhu7Lhuqvhurdl4buy4bqr4bq3KGThu7JjO+G7smThurdbZOG7sjRbZOG7suG7ij9iNmpr4bqzZDbhu7I1P2ThurHhu7Lhu4vhurcu4bqz4buyM+G6t+G6pWzhu7I1w7Rk4bqxxajhu7JrIOG7i+G7smvEqWxk4bqx4buy4buZO8SR4buyMuG7jzPhu7Jr4buNaGThurHhu7I14buNaTPhu7Lhu5dbxqHhu7I0w7Rk4bqx4buya8Spw6Fk4buy4buL4bq3ImThu7JiIWThurfhu7Jr4bq34buD4buy4buKP2I2amvhurNkNuG7sjLhuqXhu7Iz4bq34bqzw6Bj4buyNWVk4bqxxq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7rkThurE7xqHhu7Lhu4hs4bq/M+G7smvDoOG7ssO9xJE7ZOG7suG6q8Oga+G7suG7mWfhurPhu7Jk4bq3W2Thu7I0W2Thu7Lhu4o/YjZqa+G6s2Q24buyNeG7jWkz4buyw70s4bqz4buy4bq24buH4bqz4buyNeG7gWThurHhu7JC4bqzw6Fk4buy4bq3aeG7i+G7suG7iWzhur8z4buyYsO0P+G7sjPhurfhurlk4buya8SpxJFk4bqx4buyM2zhu4cz4buy4bq34bq54buL4buyZOG6sTvGoeG7suG7uC/hu7bhu7gv4bu2JiUlxq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7rkvhurc2xJHhu7Jw4bqu4buK4busL+G7i+G7rg==

Ông cũng bày tỏ đặc biệt lo ngại về tình hình tài chính khó khăn mà Cơ quan Cứu trợ và việc làm cho

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]