(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng 25-5, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì thảo luận tại tổ, gồm 3 đoàn: Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum và Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang.
4bqx4bud4bqr4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQSXhu6PhuqJ1w7PhuqfhurfhurHhuqDhuqLDgOG7pcO54bub4bq34bqxbOG6t1RF4bqt4budxrBB4bqt4bqi4budw4Lhuq3EkeG6oeG6rSPDg+G7rW3huq3hu5124buj4bqtdOG7neG7p+G6veG6rVt7w6Hhuq1P4bul4bq/w7nhuq1PTCPhu5zhuq3huqJxw7nhu53huq0l4bud4bq9w7nhu53huq3hu5zhu6XDquG6reG6ouG7neG6vcO64bqt4bub4buj4bq94bqt4bqi4bud4buH4bul4bqtdcODxKnDueG6reG6ouG7geG7o+G6reG6onfhuq3DueG7neG7o+G7k8OD4bqtw7l24buj4bqtbsODw7nhu5vhuq3DgcOD4bq9w7nhuq3huqLDgMaww7nhu5vhurEvbOG6t+G6sS/huqDhuqLDgOG7pcO54bub4bq34bqxL+G7neG6q+G6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdB4bucw7Phur1u4bqn4bq3JeG7o+G7kUHhuq3huqLhurBt4bqtbeG7neG6tHnDueG7m+G6reG6osOA4buhw7nhu53huq114bq/w7rhuq3huqrhu6Phu5lt4bqt4bqi4buB4buj4bqtVEXhuq3hu53GsEHhuq3huqLhu53DguG6rcSR4bqh4bqtI8OD4butbeG6reG7nXbhu6Phuq104bud4bun4bq94bqtW3vhuqHhuq3huqDDqsO54bub4bqtYsSRLcSR4bqh4bqtb+G7r8O54bub4bqtbeG7neG7n+G6rVXhu4Hhu6Phuq0l4bud4buR4bqtw5nhu5vDg0TDtMO54bqh4bqtQOG7neG7p+G6rUzhu5/huq3huqLhu53hurThuq0l4bud4bq04buzw7nhu5vhuq3huqLDgOG6pm3huq0lccO54bud4bqt4bq2ROG6oeG6rSXDgOG6tOG7t8O54bub4bqtT+G7peG6v8O54bqtT0wj4buc4bqt4bqiccO54bud4bqtJeG7neG6vcO54bud4bqt4buc4bun4bq94bqtb+G7g+G6rW3hu53hurbhuq3huqLDgOG7oeG6reG6ouG7neG7h+G7peG6rXXDg8Spw7nhuq3huqLhu4Hhu6Phuq3huqJ34bqh4bqt4bub4buvw7rhuq1j4bqtb+G7peG6v8O5w6Hhuq1P4bul4bq/w7nhuq1PTCPhu5zhuq3huqJxw7nhu53huq0l4bud4bq9w7nhu53huq3hu5zhu6fhur3huqHhuq1P4bul4bq/w7nhuq1PTCPhu5zhuq3huqJxw7nhu53huq1U4bulw7nhuq0lw4PDuuG6reG6quG6v+G6rU/hu6Xhur/DueG6rU9MI+G7nOG6reG6onHDueG7neG6rSXhu6Phu5PDueG6reG7muG7o+G6vcO54bub4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t+G6seG7o8O64bub4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqn4bujTcOzw7nhuqLDs8OA4bqn4bqt4bqg4bqiRHXDszXhuqdC4bujbuG6ouG7ncOh4bqt4bq54bqp4bqpQUPDoOG6reG7ncOz4buj4bub4bud4bqiw6Hhuq3EkeG6q+G6qUFDw6Dhuqfhuq3huqDDgG014bqnLy9tbsO54bqjbOG6veG7peG6ouG7neG6vcO54bud4bud4bul4bq94bqj4bqqw7kvbsOz4bqgdOG6ouG7pUEvw7nDs0LhuqAvYmNi4bqrL+G6q8SR4bqpbmThuqtj4bqp4bqpZOG6ueG6omNk4bqrYsSRdeG6qeG6o3NB4bubYcOANeG6q+G6qWXhuqfhuq3hur114bqiNeG6p1RF4bqt4budxrBB4bqt4bqi4budw4Lhuq3EkeG6oeG6rSPDg+G7rW3huq3hu5124buj4bqtdOG7neG7p+G6veG6rVt7w6Hhuq1P4bul4bq/w7nhuq1PTCPhu5zhuq3huqJxw7nhu53huq0l4bud4bq9w7nhu53huq3hu5zhu6XDquG6reG6ouG7neG6vcO64bqt4bub4buj4bq94bqt4bqi4bud4buH4bul4bqtdcODxKnDueG6reG6ouG7geG7o+G6reG6onfhuq3DueG7neG7o+G7k8OD4bqtw7l24buj4bqtbsODw7nhu5vhuq3DgcOD4bq9w7nhuq3huqLDgMaww7nhu5vhuqfhuq1C4bujbuG6ouG7nTXhuqfhurnhuqnhuqnhuqfhuq3hu53Ds+G7o+G7m+G7neG6ojXhuqfEkeG6q+G6qeG6p+G6rS/hurfhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTeG6vUHhuqLhu6Phu6XDueG6p+G6t0/hu6/DueG7m+G6rW3hu53hu5/huq1V4buB4buj4bqtJeG7neG7keG6rcOZ4bubw4NEw7TDueG6oeG6rUDhu53hu6fhuq1M4buf4bqt4bqi4bud4bq04bqtJeG7neG6tOG7s8O54bub4bqt4bqiw4DhuqZt4bqtJXHDueG7neG6reG6tkThuqHhuq0lw4DhurThu7fDueG7m+G6rU/hu6Xhur/DueG6rU9MI+G7nOG6reG6onHDueG7neG6rSXhu53hur3DueG7neG6reG7nOG7p+G6veG6rW3hu53hurbhuq3huqLDgOG7oeG6reG6ouG7neG7h+G7peG6rXXDg8Spw7nhuq3huqLhu4Hhu6Phuq3huqJ34bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t8OZduG7o+G6rW7Dg8O54bub4bqtb+G6tOG7tW3huq1tw6pt4bqtT0wj4buc4bqt4bqi4bud4buH4bul4bqtdcODxKnDueG6reG6ouG7geG7o+G6reG6onfhuq3hu5vhu6/DusOh4bqtT8Oqw7nhu53huq3hu5vhu6PDquG6rWx34bqt4bqgw4PDueG7m+G6rXThu5HhuqLhuq3DgcOD4buH4bqt4bqi4bud4bqmbeG6reG7neG7o+G7mcO54bqtdOG7keG6reG7neG7peG7gW3hu53huq1B4budw6rhuqLhuq3huqLDgOG7o+G7lcO54bqtdOG7o8O54bud4bqt4bqi4buR4bqtLeG6rUPhu4Phuq3hu5124buj4bqt4bqq4bq/4bqtw7nhu5vDrMO54bqt4bqgw6pt4bud4bqtw7nhu53hur/huq3DueG6tMO9beG6rcO54buFw7rhuq1i4bqpYmLDoOG6reG6ouG7ocO54bud4bqt4bud4buhw7nhu53huq3huqLhu53huqZt4bqt4bud4buj4buZw7nhuq104buR4bqt4bud4bul4buBbeG7neG6rUHhu53DquG6ouG6reG6osOA4buj4buVw7nhuq104bujw7nhu53huq3huqLhu5Hhuq0t4bqtQ+G7g+G6reG7nXbhu6Phuq3huqrhur/huq3DueG7m8Osw7nhuq3huqDDqm3hu53huq3DueG7neG6v+G6rcO54bq0w71t4bqtw7nhu53huqjDueG7m+G6reG6ouG7ncOqw7nhu5vhuq1v4buJw4Phuq3DueG7hcO64bqtYuG6qWJjw6Dhuq1t4buxw7nhu5vhuq3huqLDqm3huq3huqLhu53huqZt4bqt4bud4bq/w7nhu53huq3huqLhu6Phu5HhuqLhuq104buj4buZw7rhuqHhuq1t4bud4butw7nhu5vhuq114buDw7nhu5vhuq1B4bud4buf4bqtw7nhu4XDuuG6rWLhuqliYsOg4bqtQeG7ncO04bqtbeG7ncODasO54bqtw4HDg0Thu5HhuqLhuq3huqLhu6XDqsO54bqtw7nhu5vDrMO54bqt4bqgw6pt4bud4bqtw7nhu53hur/huq3DueG6tMO9beG6rcO54buFw7rhuq1i4bqpYuG6q+G6reG6quG6v+G6rcO6duG6ouG6reG6oOG7reG6rcO5duG7o+G6rW7Dg8O54bub4bqtw4HDg+G6vcO54bqt4bqiw4DGsMO54bub4bqtdOG7ncOqbeG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurfhurHhu6PDuuG7m+G6rW114bq94bqg4bqgNeG6p+G7o03Ds8O54bqiw7PDgOG6p+G6reG6oOG6okR1w7M14bqnQuG7o27huqLhu53DoeG6reG6ueG6qeG6qUFDw6Dhuq3hu53Ds+G7o+G7m+G7neG6osOh4bqtxJFjYkFDw6Dhuqfhuq3huqDDgG014bqnLy9tbsO54bqjbOG6veG7peG6ouG7neG6vcO54bud4bud4bul4bq94bqj4bqqw7kvbsOz4bqgdOG6ouG7pUEvw7nDs0LhuqAvYmNi4bqrL+G6q8SR4bqpbmThuqtj4bqp4bqr4bqrZeG6osOp4bqrYmLhuql14bqp4bqjc0Hhu5thw4A1xJHhuqvDqeG6p+G6reG6vXXhuqI14bqnVEXhuq3hu53GsEHhuq3huqLhu53DguG6rcSR4bqh4bqtI8OD4butbeG6reG7nXbhu6Phuq104bud4bun4bq94bqtW3vDoeG6rU/hu6Xhur/DueG6rU9MI+G7nOG6reG6onHDueG7neG6rSXhu53hur3DueG7neG6reG7nOG7pcOq4bqt4bqi4bud4bq9w7rhuq3hu5vhu6Phur3huq3huqLhu53hu4fhu6Xhuq11w4PEqcO54bqt4bqi4buB4buj4bqt4bqid+G6rcO54bud4buj4buTw4Phuq3DuXbhu6Phuq1uw4PDueG7m+G6rcOBw4Phur3DueG6reG6osOAxrDDueG7m+G6p+G6rULhu6Nu4bqi4budNeG6p+G6ueG6qeG6qeG6p+G6reG7ncOz4buj4bub4bud4bqiNeG6p8SRY2Lhuqfhuq0v4bq34bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQU3hur1B4bqi4buj4bulw7nhuqfhurdNw6pt4bqtT0wj4buc4bqt4bqi4budw4N2beG6rU/hu6Xhur/DueG6rU9MI+G7nOG6reG6onHDueG7neG6rSXhu53hur3DueG7neG6reG7nOG7p+G6veG6reG6ouG7neG6vcO64bqt4bub4buj4bq94bqt4bqi4bud4buH4bul4bqtdcODxKnDueG6reG6ouG7geG7o+G6reG6onfhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3T+G6veG6reG6oOG7reG6rW3Dqm3huq1PTCPhu5zhuq1vw6rDueG7neG6reG7m+G7o8Oq4bqtbeG6veG7peG6rW3Dqm3huq1sw6rhu6Xhuq1tw6rhu6Xhuq1t4bq24bq94bqtTeG7neG7n8O54bud4bqtQeG7neG6tuG6oeG6rcO54bud4bqow7nhu5vhuq3huqLhu53DqsO54bub4bqtb+G7icOD4bqtw7nhu4XDuuG6rWLhuqliY+G6reG7m2hB4bqtw7nhu53hu6Phu5PDg+G6reG6ouG7ncOqbeG7neG6reG6ouG7ncOCbeG6rcO54bud4bq0w7nhu5vhuq1v4buD4bqtbeG7neG6tuG6rW92w7nhu5vhuq1v4bq04bq94bqtw4Dhur3huq3DueG7neG7o+G7k8OD4bqt4bub4buj4buH4buj4bqtQeG7ncOqQeG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq1t4budceG6rW/hu4Hhu6Xhuq1v4buj4buTw4Phuq3hu53hur/DueG7neG6reG7m+G7o8SCQeG6rW3hu53hu6Xhuq104bujw7nhu53huq3huqLhu5Hhuq0t4bqtQ+G7g+G6reG7nXbhu6PhuqHhuq3hur3DueG6rcO54bujw7nhu53huq0t4bqt4bqiw4DEqeG6ouG6reG6ouG6puG6rW/hu6Phuq3huqrhur/hu6Xhuq3DgcODROG6rW3hurbhuqPhuq1P4but4buj4bqt4bqqw73hu6Phuq1tw6pt4bqtw7l24buj4bqtbsODw7nhu5vhuq1t4bqw4bqt4bqi4bud4buV4bqh4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6rUPDrEThuq1u4bqmw7nhu5vhuq3huqLhu53DtMO64bqtbeG7neG6tHnDueG7m+G6reG6osOA4buhw7nhu53huq3DuuG6sG3huq3huqLhu6PDtMOD4bqtw4HDg+G7rW3huq3hu5vhu6Phur3huqHhuq1P4buB4buj4bqtbOG7o+G7lcOD4bqtTeG6veG7peG6rSXhu51w4bqtW8ODw6zDueG6oeG6rUDhu53hu6fhuq1N4bud4bq24bqt4bqicG3hu53huq3hu5x24buj4bqtb+G7r8O54bub4bqtTsOsw7nhuq3huqJ2beG6rW3hurbhur3huq0jw4Phu61t4bqt4budduG7o+G6rcSDT+G7peG6v8O54bqtT0wj4buc4bqt4bqiccO54bud4bqtJeG7neG6vcO54bud4bqt4buc4bun4bq94bqv4bqtbeG7neG7peG6rcOAZ8O54bub4bqtbeG7icO54bqtQeG7neG7h+G7o+G6rW3DrMO54bqtw7nhu51mbeG6reG6quG7o+G7mW3huq1v4buJw4Phuq3huqLhurThuq3DgcODw6rhuq3DueG7neG7o+G7k8OD4bqt4bud4buBw7nhu5vhuq3DuuG6sG3huq3huqDDteG6rXThu53hu6Phu5HDueG6rW3Dqm3huq1t4bud4bq0ecO54bub4bqt4bqiw4Dhu6HDueG7neG6rWxw4bqtdeG7peG7g8O54bub4bqt4bqq4bq/4bqtdOG7neG7p+G6reG7neG7o+G7mcOD4bqtw4HDg+G7h+G6o+G6rU/hu63hu6Phuq3huqrDveG7o+G6rW3hu53hurR5w7nhu5vhuq3huqLDgOG7ocO54bud4bqtQ8OsROG6rW7huqbDueG7m+G6rcOZ4buxw7nhu5vhuq3huqLhu53hu7HDueG6rcO6w73hu6Phuq1t4buJw7nhuq1t4bun4bqtb8Oqw7nhu53huq3hu5vhu6PDquG6rXXhu4Hhu6PhuqHhuq3huqLhu53huqZt4bqt4bqi4buR4bqh4bqtw7nhu53hu6Phu5PDg+G6rcO5eeG7o+G6rW/hu4HhuqLhuq3DueG7neG6tMO54bub4bqtw7rDgm3huq1vduG6rWzhu5PDueG6reG6quG6qMO54bub4bqtbeG7neG6tOG6veG6rW3hur3hu6XhuqPhuq3DmeG7m+G7peG6v+G7o+G6rcOA4bq94bqh4bqt4bud4buj4buZw7nhuq3huqprw7nhuq1txanDueG6rW3hu53EqcO64bqt4bqiw4Dhu5fhuq3huqLDgOG7pcO54bub4bqt4bqq4buj4buZbeG6rXXEqUHhuq3DgcODROG6reG7neG7peG7gW3hu53huq1u4bqu4bqtb+G7g+G6rW3hu6fhuq3DueG7neG7o+G7k8OD4bqt4bub4buj4buH4buj4bqtQeG7ncOqQeG6rW9o4bqi4bqtw4Dhur3huq3DueG7neG6tMO54bub4bqt4bqq4buj4buZbeG6reG6ouG7neG6pm3huq3huqLhu53hu6Phuq114buB4buj4bqtbeG7neG6tOG6veG6rW3hur3hu6XhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq34bqx4bujw7rhu5vhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqfhu6NNw7PDueG6osOzw4Dhuqfhuq3huqDhuqJEdcOzNeG6p0Lhu6Nu4bqi4budw6Hhuq3hurnhuqnhuqlBQ8Og4bqt4budw7Phu6Phu5vhu53huqLDoeG6rcSRYmJBQ8Og4bqn4bqt4bqgw4BtNeG6py8vbW7DueG6o2zhur3hu6XhuqLhu53hur3DueG7neG7neG7peG6veG6o+G6qsO5L27Ds+G6oHThuqLhu6VBL8O5w7NC4bqgL2JjYuG6qy/huqvEkeG6qW5k4bqrY+G6qWJkxJHhuqLhurvhuqll4bqpw6l14bqp4bqjc0Hhu5thw4A14bq7YmLhuqfhuq3hur114bqiNeG6p1RF4bqt4budxrBB4bqt4bqi4budw4Lhuq3EkeG6oeG6rSPDg+G7rW3huq3hu5124buj4bqtdOG7neG7p+G6veG6rVt7w6Hhuq1P4bul4bq/w7nhuq1PTCPhu5zhuq3huqJxw7nhu53huq0l4bud4bq9w7nhu53huq3hu5zhu6XDquG6reG6ouG7neG6vcO64bqt4bub4buj4bq94bqt4bqi4bud4buH4bul4bqtdcODxKnDueG6reG6ouG7geG7o+G6reG6onfhuq3DueG7neG7o+G7k8OD4bqtw7l24buj4bqtbsODw7nhu5vhuq3DgcOD4bq9w7nhuq3huqLDgMaww7nhu5vhuqfhuq1C4bujbuG6ouG7nTXhuqfhurnhuqnhuqnhuqfhuq3hu53Ds+G7o+G7m+G7neG6ojXhuqfEkWJi4bqn4bqtL+G6t+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FN4bq9QeG6ouG7o+G7pcO54bqn4bq3T0wj4buc4bqtw5rhur3hu6Phuq174buFw7nhuq3hu5zhu4fhu6PhuqHhuq0lccO54bud4bqt4bq2ROG6reG6quG7o8O0w7nhuqHhuq1A4bud4bun4bqtJcOA4bq04bu3w7nhu5vhuq1P4bul4bq/w7nhuq1PTCPhu5zhuq3huqJxw7nhu53huq1B4budw6rhuqLhuq1s4buj4buVw4Phuq3huqLhu53hu4fhu6Xhuq11w4PEqcO54bqt4bqi4buB4buj4bqt4bqid+G6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurdM4bq/ROG6reG6ouG7qeG6reG6ouG7neG7rcO54bub4bqtw7nhu53hu4vhuqLhuq1t4bq94bul4bqt4bqqw73hu6Phuq3huqvhuqvhuq3DueG7neG7p8O64bqtw7nhu53hu6Phu5nDuuG6reG6quG6sOG6oeG6reG7m+G7o+G7h+G7o+G6rUHhu53DqkHhuq1v4bq04bu1beG6rcO5w7TDg+G6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq1sw6rhu6Xhuq1tw6rhu6Xhuq3huqrhu5Phuq3huqLhu6HDueG7neG6reG7neG7ocO54bud4bqt4bqi4bud4bqmbeG6reG7neG7o+G7mcO54bqtdOG7keG6reG7neG7peG7gW3hu53huq1B4budw6rhuqLhuq3huqLDgOG7o+G7lcO54bqtdOG7o8O54bud4bqt4bqi4buR4bqtLeG6rUPhu4Phuq3hu5124buj4bqt4bqq4bq/4bqtw7nhu5vDrMO54bqt4bqgw6pt4bud4bqtw7nhu53hur/huq3DueG6tMO9beG6rcO54bud4bqow7nhu5vhuq3huqLhu53DqsO54bub4bqtb+G7icOD4bqtw7nhu4XDuuG6rWLhuqliY+G6reG6osOA4buhw7nhu53huq3huqLhu4Hhu6Phuq1UReG6reG7ncawQeG6oeG6rU9MI+G7nOG6rcOa4bq94buj4bqte+G7hcO54bqt4buc4buH4buj4bqh4bqtJXHDueG7neG6reG6tkThuq3huqrhu6PDtMO54bqh4bqtQOG7neG7p+G6rSXDgOG6tOG7t8O54bub4bqtT+G7peG6v8O54bqtT0wj4buc4bqt4bqiccO54bud4bqtJeG7neG6vcO54bud4bqt4buc4bulw6rhuq1t4bqyw7nhu5vhuq1v4buT4bqtw7nhu5vhu51w4bqtbeG7icO54bqtw7nhu5vhu53hu6PDtMO54bqtbcOCw4Phuq1vw6rDueG7neG6reG7m+G7o8Oq4bqh4bqt4bqg4bqs4bq94bqtb3fhu6Phuq1t4bud4bul4bqtQeG7neG6ruG6reG7neG7tUHhuq3huqrhur/huq1t4bun4bqtbXnhuq1t4bud4buR4bqtb+G7leG6reG7nXjhuq3huqLDgOG7teG6rUPhuqzhuq11xJDhuq3DuuG7seG7o+G6reG6osOA4bq04buzw7nhu5vDoOG6rW3hu6fhuq1teeG6rW3hu53hu5Hhuq104budw4NE4buRw7nhuq104bud4bufbeG7neG6rUPDrEThuq1u4bqmw7nhu5vhuq1tw6pt4bqtw7rhu7Hhuq3hu53hu6HDueG7neG6reG6oOG7h8O54bqtQ8OD4buL4bqi4bqt4bqi4buB4bul4bqtw7nhu53hu6Phu5PDg+G6reG6oOG7h8O54bqtQeG7nWrDuuG6rW3hu53hu4vhuqLhuq114bq04bu1w7nhu5vhuqPhuq0l4buj4buRQeG6reG6ouG6sG3huq3DgcOD4bq9w7nhuq3huqLDrMO64bqh4bqt4bqi4budw6rhu6Xhuq3hu5vhu7nhuq3DueG7neG6qMO54bub4bqtdOG7neG7p+G6rXThu53hu4XDueG6oeG6reG6quG6tMO9w7nhu5vhuq3DumZt4bqtbeG7neG7peG6rW3Dqm3huq1vcOG6veG6rUHhu53hurR5w7nhu5vhuqHhuq3DueG7neG7i+G6ouG6rXXhur/huq3huqrhurTDvcO54bub4bqtw7pmbeG6reG6quG7k+G6rW154bqtbeG7neG7keG6oeG6reG6ouG7neG6tuG6reG6ouG6sG3huq1v4buJw4Phuq3huqLhurThuqPhuq0kw73DuuG6rW3hu6fhuq1tw6pt4bqt4bqq4buFw7nhuq1s4buHw7nhuq3hu53hurTDvcO54bub4bqtbmvDueG6reG6ouG7neG6pm3huq3hu53hu6Phu5nDueG6rW/hu4lE4bqtb+G6tuG6rW3Dqm3huq1teeG6rW3hu53hu5HhuqHhuq1t4bud4bufw7nhu53huq3huqDDqm3hu53huq3huqLhu53Ds+G7peG6rcOZ4bub4budcOG6rcOBw4NE4buR4bqi4bqtbeG6tuG6veG6rSPDg+G7rW3huq3hu5124buj4bqt4bqq4buT4bqt4bqi4bud4buf4bqtb+G7o+G7lcO64bqtbXnhuq1t4bud4buR4bqtb2ht4bqt4bqi4bud4bqu4bqtbeG7neG7peG6rcO6duG6ouG6reG6oOG7reG6reG6onHDueG7neG6oeG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq1v4bun4bqtbeG7p+G6reG6onHDueG7neG6rSXhu53hur3DueG7neG6reG7nOG7p+G6veG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurfhurHhu6PDuuG7m+G6rW114bq94bqg4bqgNeG6p+G7o03Ds8O54bqiw7PDgOG6p+G6reG6oOG6okR1w7M14bqnQuG7o27huqLhu53DoeG6reG6ueG6qeG6qUFDw6Dhuq3hu53Ds+G7o+G7m+G7neG6osOh4bqtxJFjZUFDw6Dhuqfhuq3huqDDgG014bqnLy9tbsO54bqjbOG6veG7peG6ouG7neG6vcO54bud4bud4bul4bq94bqj4bqqw7kvbsOz4bqgdOG6ouG7pUEvw7nDs0LhuqAvYmNi4bqrL+G6q8SR4bqpbmThuqtj4bqp4bqrZOG6ueG6omPhuqtlZOG6u3XhuqnhuqNzQeG7m2HDgDXhurtjZeG6p+G6reG6vXXhuqI14bqnVEXhuq3hu53GsEHhuq3huqLhu53DguG6rcSR4bqh4bqtI8OD4butbeG6reG7nXbhu6Phuq104bud4bun4bq94bqtW3vDoeG6rU/hu6Xhur/DueG6rU9MI+G7nOG6reG6onHDueG7neG6rSXhu53hur3DueG7neG6reG7nOG7pcOq4bqt4bqi4bud4bq9w7rhuq3hu5vhu6Phur3huq3huqLhu53hu4fhu6Xhuq11w4PEqcO54bqt4bqi4buB4buj4bqt4bqid+G6rcO54bud4buj4buTw4Phuq3DuXbhu6Phuq1uw4PDueG7m+G6rcOBw4Phur3DueG6reG6osOAxrDDueG7m+G6p+G6rULhu6Nu4bqi4budNeG6p+G6ueG6qeG6qeG6p+G6reG7ncOz4buj4bub4bud4bqiNeG6p8SRY2Xhuqfhuq0v4bq34bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQU3hur1B4bqi4buj4bulw7nhuqfhurdPTCPhu5zhuq1V4buB4buj4bqtJeG7neG7keG6rcOZ4bubw4NEw7TDueG6oeG6rUDhu53hu6fhuq1M4buf4bqt4bqi4bud4bq04bqtJeG7neG6tOG7s8O54bub4bqt4bqiw4DhuqZt4bqtJXHDueG7neG6reG6tkThuqHhuq0lw4DhurThu7fDueG7m+G6rU/hu6Xhur/DueG6rU9MI+G7nOG6reG6onHDueG7neG6rUHhu53DquG6ouG6rWzhu6Phu5XDg+G6rXThu5HhuqLhuq11w4PEqcO54bqt4bqi4bud4buH4bul4bqtdcODxKnDueG6reG6ouG7geG7o+G6reG6onfhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3VOG7keG6ouG6rXXDg8Spw7nhuq3huqLhu53hu4fhu6Xhuq11w4PEqcO54bqt4bqi4buB4buj4bqt4bqid+G6oeG6rU9MI+G7nOG6rVXhu4Hhu6Phuq0l4bud4buR4bqtw5nhu5vDg0TDtMO54bqh4bqtJcOA4bq04bu3w7nhu5vhuq1P4bul4bq/w7nhuq1PTCPhu5zhuq3huqJxw7nhu53huq0l4bud4bq9w7nhu53huq3hu5zhu6fhur3huq3huqLhu53hu63DueG7m+G6rcO54bud4buL4bqi4bqtbeG6veG7peG6reG6qsO94buj4bqtbMOq4bul4bqtbcOq4bul4bqtb8Oqw7nhu53huq3hu5vhu6PDquG6rWx34bqt4bqgw4PDueG7m+G6rXThu5HhuqLhuq3DgcOD4buH4bqt4bqi4bud4bqmbeG6reG7neG7o+G7mcO54bqtdOG7keG6reG7neG7peG7gW3hu53huq1B4budw6rhuqLhuq3huqLDgOG7o+G7lcO54bqtdOG7o8O54bud4bqt4bqi4buR4bqtLeG6rUPhu4Phuq3hu5124buj4bqt4bqq4bq/4bqtw7nhu5vDrMO54bqt4bqgw6pt4bud4bqtw7nhu53hur/huq3DueG6tMO9beG6rcO54buFw7rhuq1i4bqpYmLDoOG6reG6ouG7ocO54bud4bqt4bud4buhw7nhu53huq3huqLhu53huqZt4bqt4bud4buj4buZw7nhuq104buR4bqt4bud4bul4buBbeG7neG6rUHhu53DquG6ouG6reG6osOA4buj4buVw7nhuq104bujw7nhu53huq3huqLhu5Hhuq0t4bqtQ+G7g+G6reG7nXbhu6Phuq3huqrhur/huq3DueG7m8Osw7nhuq3huqDDqm3hu53huq3DueG7neG6v+G6rcO54bq0w71t4bqtw7nhu53huqjDueG7m+G6reG6ouG7ncOqw7nhu5vhuq1v4buJw4Phuq3DueG7hcO64bqtYuG6qWJj4bqtw7rhur/huq1N4bud4bufw7nhu53huq1B4bud4bq24bqtb+G7g+G6reG6osOA4buhw7nhu53huq0jw4Phu61t4bqt4budduG7o+G6reG6ouG7geG7o+G6rVRF4bqt4budxrBB4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t09MI+G7nOG6rVXhu4Hhu6Phuq0l4bud4buR4bqtw5nhu5vDg0TDtMO54bqtb8Oqw7nhu53huq3hu5vhu6PDquG6rW3hur3hu6Xhuq3DueG7neG6qMO54bub4bqtdOG7keG6ouG6rcOBw4Phu4fhuq1v4buD4bqtb+G7geG6ouG6rW/hurThu7Vt4bqt4bqq4buT4bqtdOG7o8O54bud4bqt4bqi4buR4bqtLeG6rUPhu4Phuq3hu5124buj4bqtw7nhu4XDuuG6rWLhuqliYuG6reG6quG6v+G6rcO54bud4bqow7nhu5vhuq3huqLhu53DqsO54bub4bqtb+G7icOD4bqtw7nhu4XDuuG6rWLhuqliY+G6rcO64bq/4bqtb+G7i+G6ouG6rcO54bq0w71t4bqt4bqi4bq94bqtb+G7g+G6rW/hu4HhuqLhuq1v4bq04bu1beG6oeG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq1v4buj4buTw4Phuq104buj4buZw7nhuq3hu5toQeG6rcO54bud4buj4buTw4Phuq104bud4bun4bqtdOG7neG7hcO54bqh4bqt4bqi4budw6pt4bud4bqt4bqi4budw4Jt4bqtbeG7h+G6rXThu53Dqm3hu53huq3DgcOD4bq9w7nhuqHhuq11a8O54bqtbeG7neG6tuG6rcOBw4Phur3DucOg4bqtbeG7h+G6reG6ouG7ocO54bud4bqt4bud4buhw7nhu53huq3huqLhu53hu5Hhuq3hu5vhu6PDveG7o+G6reG6quG6v+G6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq3DueG6tMO9beG6o+G6rcOZ4bud4bqow7nhu5vhuq3huqLhu53DqsO54bub4bqtb+G7icOD4bqtw7nhu4XDuuG6rWLhuqliY+G6oeG6rXThu6PDueG7neG6reG6ouG7keG6reG6qnLhuq3DuuG7seG6rW154bqtbOG7h8O54bqtd8O54bqtb3DDueG7neG6oeG6rW3Dqm3huq1tw6zDueG6rW/hu63hu6Phuq11w73DueG6rW3hurbhur3huq3DueG7k8O54bqtdOG7o8O54bud4bqt4bqi4buR4bqtb+G6tOG7tW3huq1v4buHw7rhuq1s4buH4bul4bqj4bqtJeG7hcO54bub4bqt4bqiw4DhurThu7fDueG7m+G6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq3DueG7m+G6v8O54bud4bqtw7nhu7HDueG7m+G6rcO54bub4bud4buj4buZQeG6oeG6rW5wbeG7neG6reG6quG6sOG6reG7t+G6rcO6w4Jt4bqtdOG7ncOq4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6tyXDgOG7pcO54bub4bqtw7nhu53huqjDueG7m+G6reG6ouG7ncOqw7nhu5vhuq1v4buJw4Phuq3DueG7hcO64bqtbeG7ncSCw7nhu5vhuq3huqLhur3huq1t4bq/w7nhu5vhuq1vw6rDueG7neG6reG7m+G7o8Oq4bqtbeG6veG7peG6rW3hu7HDueG7m+G6reG6osOqbeG6rW3hu51x4bqtb+G7geG7peG6oeG6rW/hu6Phu5PDg+G6reG7neG6v8O54bud4bqtbeG6tuG6veG6rU3hu53hu5/DueG7neG6rUHhu53hurbhuqHhuq0l4bud4bq24bqt4bqi4bq0w73DueG7m+G6rU3hu53hu5/DueG7neG6rUHhu53hurbhuq3huqDDrMOD4bqt4bqgw6rhuqLhuqHhuq3DgcODROG7keG6ouG6rXXhu6Phu5nhuqLhuqHhuq114bujw7nhu53huq3hu53hu6Xhu4HhuqLhuqHhuq3huqDDqsO54bub4bqt4bqi4buB4bul4bqtb+G7g+G6reG6osSpQeG6reG6osOAw4PDueG7m+G6rW3hu51x4bqtb+G7geG7peG6reG6ouG7ncOq4bul4bqt4bub4bu54bqtw7nhu53hu6Phu5PDg+G6rXThu53hu6fhuq104bud4buFw7nhuqHhuq3huqrhurTDvcO54bub4bqtw7pmbeG6rW3hu53hu6Xhuq3DueG7m+G6tOG7s+G7o+G6rW7DrMO54bqt4bqq4bq/4bqtbuG7peG6vcO54bud4bqtw7nhu5vhu53hu6Phu5lB4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6reG6ouG7neG6pm3huq3huqLhu6Phu5fDueG6rcO6duG6ouG6rW3Dqm3hu53huq10cEHhuq3huqLhu53hu7Phu6PhuqPhuq0lw4Dhu6XDueG7m+G6rW/hu6fhuqHhuq1N4bud4bufw7nhu53huq1B4bud4bq24bqtb+G7g+G6reG6oOG6rOG6veG6rW934buj4bqh4bqtbHfhuq3huqDDg8O54bub4bqtw7p24bqi4bqt4bqg4but4bqtb+G7o+G7k8OD4bqtbeG6tuG6veG6rW3Dqm3huq3DmeG7m+G7nXDhuq1vcMO54bud4bqt4bud4bq0w73DueG7m+G6rW5rw7nhuq3huqLhu53hu6Phuq3hu53hur/DueG7neG6rVXDg8Sp4bqi4bqtb+G7i+G6ouG6rW/hur3hu6PDoOG6rW3hu51x4bqtb+G7geG7peG6reG6ouG7ncOq4bul4bqt4bub4bu54bqtdOG7neG7p+G6rXThu53hu4XDueG6oeG6reG6quG6tMO9w7nhu5vhuq3DumZt4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6reG6ouG7o+G7kcO54bqtb3bhuq1v4buJw4Phuq3huqLhurThuq1tw6pt4bqtbuG6puG6rcOqw7nhuq3huqLDgMaww7nhu5vhuq1v4buj4buVw7rDoOG6rW9qROG6rcO54bud4bq9w7nhu53huq3huqLhu6Phu5HDueG6rW924bqtb+G7icOD4bqt4bqi4bq04bqtbeG7scO54bubw6Dhuq1t4budceG6rW/hu4Hhu6Xhuq3huqLhu53DquG7peG6reG7m+G7ueG6rXThu53hu6fhuq104bud4buFw7nhuq3huqLDgOG7pcO54bub4bqtQeG7ncWpw7nhu5vhuq1t4budw6pE4bqh4bqtbeG7neG6qOG6veG6rW3hu53DqkThuqPhuqPhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3TMO0w7nhuq1t4buBw7nhu53huq3DueG7neG6qMO54bub4bqtdOG7keG6ouG6rcOBw4Phu4fhuq1v4buB4bqi4bqtb+G6tOG7tW3huqHhuq1PTCPhu5zhuq1V4buB4buj4bqtJeG7neG7keG6rcOZ4bubw4NEw7TDueG6rW3hu53hu6Xhuq3DgGfDueG7m+G6rW3hurLDueG7m+G6reG6ouG7nWnDueG7m+G6reG6ouG7nWbDueG6rcO54bud4buhw7nhuq3DueG7ncSpw7nhuq3huqLhu6HDueG7neG6reG7neG7ocO54bud4bqtdOG7o8O54bud4bqt4bqi4buR4bqtLeG6rUPhu4Phuq3hu5124buj4bqtbcWpw7nhuq3DueG7neG7o+G7k8OD4bqtdOG7neG7p+G6rXThu53hu4XDueG6oeG6rW3hu6fhuq3DueG7neG6qMO54bub4bqtdOG7neG7p+G6rXThu53hu4XDueG6reG7nXnDueG6rcOA4buL4bqi4bqtw7nhu53hu6Phu5PDg+G6rcO54buFw7rhuq3huqLDgOG6tMO9beG6o+G6reG7nOG7icOD4bqt4bud4buR4bqi4bqtbcOqbeG6reG6onHDueG7neG6rW/hu5PDg+G6reG6ouG7hcO54bub4bqt4bqiw4DhurThu7fDueG7m+G6rXThu53hu7HDueG7m+G6rW/hu4HhuqLhuq104buR4bqt4bud4bul4buBbeG7neG6oeG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq1v4bun4bqtw7p24bqi4bqt4bqg4but4bqt4bqiccO54bud4bqt4bqi4buFw7nhu5vhuq3huqLDgOG6tOG7t8O54bub4bqtw6zDuuG6o+G6reG7muG7o8Oq4bqt4bqiw4Bw4bqt4bqg4buHw7nhuq1Dw4Phu4vhuqLhuq1t4buxw7nhu5vhuq3DueG7m+G7neG7o+G7mUHhuq3DueG7neG7ocO54bqtbeG7ncODw7nhu5vhuq1v4buTw4Phuq3hu5vhu6Phu4fDuuG6rW7hu6Xhuq3DueG7neG7o+G7k8OD4bqtbuG7peG6vcO54bud4bqtw7nhu5vhu53hu6Phu5lB4bqtw7rhur1E4bqtw7pobeG6oeG6rW7hur9E4bqtbuG6veG6rWxw4bqtbWbhuqLhuq3hu5vhu6Phu4fDuuG6rW95w7nhuq3hu53hur/DueG7m+G6oeG6rW7hu6Xhuq1v4bun4bqtQeG7neG7h+G7o+G6rW3hu53hu6Xhuq114bq94bul4bqtb3bDueG7m+G6reG7m+G7o+G7h8O64bqt4bub4buj4buz4bqtdeG6v8O64bqh4bqtw7nhu5vhu51x4bqt4bqq4buj4buZbcOg4bqtw7p24bqi4bqt4bqg4but4bqtw7nhu5vhur/DueG7neG6reG6ouG7ncOyQeG6oeG6rUPhu6Phuq3DuuG7hcO54bub4bqj4bqj4bqj4bqtdOG7neG7scO54bub4bqtbMOqw7nhuq1v4bq04bu1beG6reG7neG6v8O54bub4bqtbuG7peG6reG6ouG7nXDhuq3huqLDgOG6tOG7s8O54bub4bqtbOG7i+G6ouG6rW92w7nhu5vhuq3huqDhu4fDueG6reG6osOA4buJw7rhuq11ZsO54bub4bqh4bqt4bqi4buj4buRw7nhuq1vduG6rW/hu4nDg+G6reG6ouG6tOG6rW3hu53EqcO6w6Dhuq3DueG7neG6qMO54bub4bqtw4HDg0Thuq1vcMO54bud4bqt4bqq4buT4bqtQeG7ncWpw7nhu5vhuq1t4budw6pE4bqh4bqtbeG7neG6qOG6veG6rW3hu53DqkThuq3hu5vDrEThuq104bud4bun4bqtdOG7neG7hcO54bqtbeG7neG7peG6rW3Dqm3huq1u4bul4bq9w7nhu53huq3DueG7m+G7neG7o+G7mUHDoOG6reG6ouG7o+G7kcO54bqtb3bhuq1v4buJw4Phuq3huqLhurThuq1t4buxw7nhu5vhuq1t4budxKnDuuG6oeG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq1v4bun4bqtw7nhu53hu6Phu5PDg+G6reG6quG6tMO9w7nhu5vhuq3DumZt4bqtbeG7neG6tOG6veG6rW/hurThu7Vt4bqt4bqi4budw6rhu6Xhuq3hu5vhu7nDoOG6reG6ouG7neG6tuG6reG6ouG6sG3huq3hu53hur/DueG7neG6rW3hu53hu5/DueG7neG6oeG6reG6ouG7o8O54bud4bqt4bqi4bud4buJw7nhuqHhuq3huqLDgMOqbeG7neG6rcO54bud4buj4buZw7rhuq114bq/w7rhuq3huqrhu6Phu5lt4bqtb+G6rsO54bqtb2pE4bqj4bqj4bqj4bqtb+G6vcO54bub4bqt4bqi4buvw7nhuq3huqLhu4Hhu6Phuq3hu7fhuq3DunbhuqLhuq3huqDhu63huq1t4buLQeG6oeG6rcO54bub4bq/w7nhu53huqHhuq1teeG6rcOBw4Phur3DueG6oeG6rW95w7nhuq3huqpw4bqj4bqj4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t09MI+G7nOG6rVXhu4Hhu6Phuq0l4bud4buR4bqtw5nhu5vDg0TDtMO54bqt4bqi4bud4butw7nhu5vhuq3DueG7neG7i+G6ouG6reG6qsO94buj4bqt4bqr4bqr4bqtw7nhu53hu6fDuuG6rcO54bud4buj4buZw7rhuq3huqrhurDhuqHhuq3hu5vhu6Phu4fhu6Phuq1B4budw6pB4bqtb+G6tOG7tW3huq1N4bud4bufw7nhu53huq1B4bud4bq24bqt4bqiw4Dhu6HDueG7neG6reG6ouG7geG7o+G6rVRF4bqt4budxrBB4bqtI8OD4butbeG6reG7nXbhu6PDoOG6rW/hu6/DueG7m+G6reG6ouG7neG7s+G7o+G6rW/hu5Phuq3DueG7m+G7nXDhuq1N4bud4bufw7nhu53huq1B4bud4bq24bqt4bqixKlB4bqt4bqiw4DDg8O54bub4bqtbeG7nXHhuq1v4buB4bul4bqtw4HDg0Thu5HhuqLhuq114buj4buZ4bqi4bqtQ8OsROG6rW7huqbDueG7m+G6rXThu5Hhuq3hu53hu6Xhu4Ft4bud4bqt4bqid8O54bub4bqtw4Dhur/huq3huqDhu6XDquG6ouG6reG6quG7hcO54bqtbOG7h8O54bqtQeG7ncOqQeG6rXXDg8Sp4bqi4bqh4bqtbuG6tMO94buj4bqtdcODxKnhuqLhuq3huqLDgOG7pcO54bub4bqtbeG7h+G6rcO54bq0w71t4bqh4bqt4bu34bqt4bqi4buL4bqi4bqtbeG7h+G6rW3Dqm3huq3DueG7m+G6v8O54bud4bqh4bqtdXLDueG7neG6reG6quG6pm3huq1v4buV4bqtQeG7ncOq4bqi4bqt4bud4buj4buZw7nhuq3DueG7neG6qMO54bub4bqtw7rDrMOD4bqt4bqi4budw4Nrw7nhuqHhuq1t4bud4buvw7nhu5vhuq1t4budw7Lhu6Xhuq1t4bq24bq94bqtbcOqbeG6reG6quG7hcO54bqtbOG7h8O54bqtw7nhur9E4bqtw7nhu51nw7rhuq3huqLhu53hu7HDueG7m+G6reG6oMOD4but4bqi4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6reG6osOA4buj4buVw7nhuq104bud4bq94buj4bqtbeG7scO54bub4bqt4bqq4buj4buZbcOg4bqt4bqi4bud4buxw7nhu5vhuq3huqDDg+G7reG6ouG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq3huqDhu4fDueG6rUPDg+G7i+G6ouG6rXThu6PDueG7neG6rW7hu6Xhur3DueG7neG6oeG6reG6ouG7neG7o+G6reG7neG6v8O54bud4bqtQeG7ncOqQeG6rXXDg8Sp4bqiw6Dhuq3huqLhu53hu7HDueG7m+G6reG6oMOD4but4bqi4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6rW3hu51x4bqtb+G7geG7peG6oeG6rW/hu6Phu5PDg+G6reG7neG6v8O54bud4bqj4bqtT+G7r8O54bub4bqt4bqi4bud4buz4buj4bqtdeG6v+G6rW154bqt4bqg4bu34bqtQeG7ncOqQeG6rXXEkOG6rW/hu5Xhuq1s4buH4bul4bqt4bqq4buZ4bqtw7nhu5vhurThu7Phu6Phuq3huqLhu53hu6Phuq3hu53hur/DueG7neG6rUHhu53DqkHhuq11w4PEqeG6ouG6oeG6rcO54bub4bq04buz4buj4bqtbeG7nXHhuq1v4buB4bul4bqtb+G7o+G7k8OD4bqt4bud4bq/w7nhu53huqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3JeG7ncOq4bul4bqt4bub4bu54bqtdOG7neG7p+G6rXThu53hu4XDueG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq3DgcOD4buHw7nhuq11xJDhuq3hu5vhu6PDquG6reG6qsSp4bqi4bqtdeG7o+G7mcOD4bqtQ8OsROG6rW7huqbDueG7m+G6rW/hu5Xhuq1v4buHw7rhuq1s4buH4bul4bqtbeG7scO54bub4bqtdOG7neG6veG7o+G6oeG6rcO64bujw7nhu53huq1s4buBbeG7neG6oeG6reG6oMOq4bqi4bqt4bub4bujw6rhuq3huqLhu51w4bqt4bqiw4DhurThu7PDueG7m8Og4bqtbeG7neG7rcO54bub4bqtdeG7geG7o+G6rXXhu7Xhu6Phuq3hu59t4bud4bqtw7nhu53hu6fDuuG6rW3hurbhur3huq3DunbhuqLhuq3huqDhu63huq1tw6rhuq3DueG7ncOsw7nhuqHhuq1u4bul4bq9w7nhu53huq3DueG7m+G7neG7o+G7mUHhuq1t4bun4bqtw7rhu6nhuq114bq/w7rhuq3huqLhu53hur3hu6Xhuq3huqLEgsO54bub4bqt4bub4bujw6rhuqPhuq1N4bquw7nhu5vhuq3huqrDveG7o+G6rW/hu6fhuqHhuq3huqLhu53DquG7peG6reG7m+G7ueG6rcO54bud4bqow7nhu5vhuq104bud4bun4bqtdOG7neG7hcO54bqtw4HDg0Thuq1vcMO54bud4bqt4bqq4buT4bqtQeG7ncWpw7nhu5vhuq1t4budw6pE4bqh4bqtbeG7neG6qOG6veG6rW3hu53DqkThuq1v4buV4bqt4bqi4budxIJt4bqtb2pE4bqt4bqg4buHw7nhuq1Dw4Phu4vhuqLhuqHhuq104bujw7nhu53huq1u4bul4bq9w7nhu53huqPhuqPhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq34bqx4bujw7rhu5vhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqfhu6NNw7PDueG6osOzw4Dhuqfhuq3huqDhuqJEdcOzNeG6p0Lhu6Nu4bqi4budw6Hhuq3hurnhuqnhuqlBQ8Og4bqt4budw7Phu6Phu5vhu53huqLDoeG6rcSR4bqp4bqpQUPDoOG6p+G6reG6oMOAbTXhuqcvL21uw7nhuqNs4bq94bul4bqi4bud4bq9w7nhu53hu53hu6Xhur3huqPhuqrDuS9uw7PhuqB04bqi4bulQS/DucOzQuG6oC9iY2Lhuqsv4bqrxJHhuqluZOG6q2Phuqli4bqrZeG6ouG6ucSRxJHEkWN14bqp4bqjc0Hhu5thw4A1ZWThurnhuqfhuq3hur114bqiNeG6p1RF4bqt4budxrBB4bqt4bqi4budw4Lhuq3EkeG6oeG6rSPDg+G7rW3huq3hu5124buj4bqtdOG7neG7p+G6veG6rVt7w6Hhuq1P4bul4bq/w7nhuq1PTCPhu5zhuq3huqJxw7nhu53huq0l4bud4bq9w7nhu53huq3hu5zhu6XDquG6reG6ouG7neG6vcO64bqt4bub4buj4bq94bqt4bqi4bud4buH4bul4bqtdcODxKnDueG6reG6ouG7geG7o+G6reG6onfhuq3DueG7neG7o+G7k8OD4bqtw7l24buj4bqtbsODw7nhu5vhuq3DgcOD4bq9w7nhuq3huqLDgMaww7nhu5vhuqfhuq1C4bujbuG6ouG7nTXhuqfhurnhuqnhuqnhuqfhuq3hu53Ds+G7o+G7m+G7neG6ojXhuqfEkeG6qeG6qeG6p+G6rS/hurfhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTeG6vUHhuqLhu6Phu6XDueG6p+G6t03Dqm3huq1PTCPhu5zhuq3huqLhu53Dg3Zt4bqtT+G7peG6v8O54bqtT0wj4buc4bqt4bqiccO54bud4bqtJeG7neG6vcO54bud4bqt4buc4bun4bq94bqt4bqi4bud4bq9w7rhuq3hu5vhu6Phur3huq3huqLhu53hu4fhu6Xhuq11w4PEqcO54bqt4bqi4buB4buj4bqt4bqid+G6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurdV4bujw7TDueG6rcOBw4Phur3DueG6rW/hu5HDueG6reG6quG7o+G7mW3huq3DueG7neG7o+G7k8OD4bqtT0wj4buc4bqtw7nDtMOD4bqtxJDhuq104buj4buRw7nhuq3huqrhu5Phuq3huqrhu6Phu5lt4bqtbeG7ncSpw7rhuq1s4bq9w7nhuq3hu53hur/DueG7neG6rW3Dqm3huq3huqrhu4XDueG6rWzhu4fDueG6reG7neG6tMO9w7nhu5vhuq1ua8O54bqh4bqt4bqi4bud4buj4bqt4bud4bq/w7nhu53huq1t4bq24bq94bqtTeG7neG7n8O54bud4bqtQeG7neG6tuG6rW5rw7nhuq3huqLDveG7o+G6rcO54bud4buj4buTw4Phuq3hu53hu4HDueG7m+G6rcO64bqwbeG6rWxw4bqtbeG7ncSpw7rhuq3huqLDgOG7o+G7lcO54bqtdOG7neG6veG7o+G6oeG6rU9MI+G7nOG6rVXhu4Hhu6Phuq0l4bud4buR4bqtw5nhu5vDg0TDtMO54bqtb+G7k+G6rUPDg+G7i+G6ouG6rU3hu53hu5/DueG7neG6rUHhu53hurbhuq1t4buJw7nhuq3huqJ34bqtbeG7ncOCbeG6reG7nXbhu6Phuq3DueG7m+G7nXDhuq3DgMSC4bqi4bqtdOG7o8O54bud4bqtw7nhu5vhu53hu6Phu5nDuuG6rW/hu5Xhuq3huqLhu6HDuuG6rcOA4bq94bqtw7nhu53huqjDueG7m+G6rXV44bqt4budd8O54bub4bqh4bqt4bqq4bq0w73DueG7m+G6rcO6Zm3huqHhuq1t4budxKnDuuG6reG6osOA4buX4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6rWzhur3DueG6reG7neG6v8O54bud4bqt4bqq4buFw7nhuq1s4buHw7nhuq1v4buj4buTw4Phuq3hu53hur/DueG7neG6o+G6rSXhu53huqZt4bqt4bqi4buR4bqh4bqtw7nhu53huqjDueG7m+G6reG6quG7i8O54bqtb+G7k+G6rcO54bq/ROG6rW3hurLDueG7m+G6reG7m+G7p0Hhuq1B4bud4buJw7nhuq114bq/w7rhuq3hu4fDueG7neG6reG7neG6tOG7t8O54bub4bqtbeG7ncODw7nhu5vhuq3huqLDveG7o+G6reG6oOG6puG6rUHhu53DquG6ouG6reG6osOA4buj4buVw7nhuq104bujw7nhu53huq3huqLhu5Hhuq0t4bqtQ+G7g+G6reG7nXbhu6PhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdB4bq8w4PhuqLhu53hu6XDgOG6p+G6tyPDg+G7rW3huq3hu5zhurR5w7nhu5vhurEvQeG6tw==

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]